Hotărârea nr. 269/2019

Hotărârea nr.269 – aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 269

din data de 11.07.2019

- privind aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11 iulie 2019;

Analizând Expunerea de motive, precum și Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 9151/ 09.07.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov; se propune aprobarea structurii organizatorice cu un număr de 883 de paturi spitalizare continuă și 14 paturi spitalizare de zi, cu modificările avizate de Ministerul Sănătății;

Ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate nr. 3 și 7, ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 232/21.06.2017 privind aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 16348/30.05.2019, a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 9151/30.05.2019;

Văzând adresa nr. XI/A/34027/SP/8564/4.07.2019, prin care conducerea Ministerului Sănătății a avizat reactivarea unui număr de paturi din cele închise temporar și modificarea corespunzătoare a structurii cu paturi a acestui spital;

Având în vedere prevederile 172 alin. (7), art. 180 lit. „d” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 15, lit. „d” din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobate prin H.G.R. nr. 56/2009, dispozițiile capitolului III, pct. 1, lit.”c” din H.G.R. nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 173, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „c”din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă structura organizatorică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 232/21.06.2017 privind aprobarea structurii organizatorice provizorii, până la încheierea proiectului de reabilitare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.Contrasemnează, SECRETAR MariaJJiimbrăveanu

Aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.________I_________

Director executiv, Adelina<Văsioiu a
STRUCT     GANIZATORICĂ

provizorie până la încheierea proiectului de reabilitare a SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRAȘOV

PAVILION CENTRAL - Calea București nr.25-27

Compartiment terapie intensivă coronarieni Compartiment cardiologie intervențională Secția chirurgie generală I

Compartiment chirurgie toracică

15 paturi

15 paturi

33 paturi

9 paturi

Secția chirurgie generală II

40 paturi

din care:

- Compartiment chirurgie maxilo-facială

5 paturi

Secția clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

26 paturi

din care:

- Compartiment Arși

8 paturi *

Compartiment chirurgie vasculară

8 paturi

Secția neurochirurgie

30 paturi

Secția clinică ortopedie și traumatologie

54 paturi

Secția clinică ATI

20 paturi

Secția gastroenterologie

35 paturi

PAVILION ASTRA (200 m) str. Calea București nr.2

Secția Clinică Cardiologie I

33 paturi

Secția Clinică Cardiologie II

30 paturi

Secția clinică neurologie

25 paturi

Compartiment endocrinologie

10 paturi

Secția reumatologie

25 paturi

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie I

28 paturi

Compartiment dermatovenerologie

12 paturi

Secția diabet zaharat nutriție boli metabolice

25 paturi

PAVILION MÂRZESCU (1,5 km) - Cuza Vodă nr.2

Secția clinică medicină internă I

65 paturi

Secția medicină internă II

45 paturi

din care:

- Compartiment geriatrie și gerontologie

5 paturi

Secția clinică ORL

30 paturi

Compartiment clinic oftalmologie

15 paturi

Compartiment nefrologie

12 paturi

Compartiment dializă peritoneală

3 paturi

Compartiment ATI (ORL și Oftalmologie)

5 paturi

Secția clinică oncologie medicală

41 paturi

25 paturi


Secția hematologie

Camera de gardă

Centrul de hemodializă                                         8 aparate

PAVILION TRACTORUL * (2,5 km) - str. Olteț nr.2

Secția clinică medicină internă III

60 paturi

din care:

-Compartiment alergologie și imunologie

5 paturi

Secția clinică urologie

45 paturi

din care:

-Compartiment ATI

5 paturi

-Compartiment transplant renal

5 paturi ♦♦

Secția Clinică Chirurgie generală III

30 paturi

Secția recuperare, medicină fizică și balneologie II

28 paturi

Compartiment medicina muncii

6 paturi

Unitate de primire urgențe (UPU) - SMURD cu punct de lucru la Victoria

- Cabinet Medicină Dentară de Urgență

TOTAL: 883 paturi Spitalizare de zi Hemodializă                                                        8 paturi

Spitalizare de zi                                                                         14 paturi

NOTĂ: unitatea are aprobate 915 paturi,din care 32 paturi inchise temporar

♦organizat ca unitate funcțională pentru arși ♦♦închise temporar

 • Farmacii cu puncte de lucru

 • Bloc Operator I - sediul central

 • Bloc Operator II - pavilion Tractorul

 • Săli de operații - Oftalmologie, ORL

 • UTS-sediul central cu puncte de lucru la:

 • - pavilionul Mârzescu

 • - pavilionul Tractorul

 • Sterilizare

 • Laborator clinic analize medicale

 • Laborator radiologie și imagistică medicală

 • Serviciu anatomie patologică:

 • - compartiment citologie

 • - compartiment histopatologie

 • - compartiment prosectură

 • Laborator radioterapie- închis temporar

 • Laborator medicină nucleară

 • Laborator angiografie și cardiologie intervențională

 • Serviciul Județean de medicină legală

 • Compartimente explorări funcționale

 • Compartiment endoscopie

 • Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale

 • Compartimente recuperare, medicină fizică și balneologie ( baze de tratament)

 • Cabinete planificare familială

 • Cabinete medicina muncii

 • Cabinete diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

 • Cabinet oncologie medicală

AMBULATORIUL INTEGRAT cu cabinete în specialitățile:

Sediul - str.Calea București nr.25- 27

 • - chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

 • - ortopedie și traumatologie

 • - gastroenterologie

 • - chirurgie generală

 • - chirurgie orală și maxilo - facială

 • - neurochirurgie

 • - chirurgie toracică

 • - chirurgie vasculară

Sediul - str. Olteț nr.2 (Tractorul)

 • - recuperare, med.fizică și balneologie

 • - medicină internă

 • - urologie

 • - obstetrică - ginecologie

 • - alergologie și imunologie clinică Ambulatoriul pentru sportivi

 • - Cabinete Medicină Sportivă

Sediul - str.Cuza Vodă nr.28 (Mârzescu )

 • - oftalmologie

 • - ORL

 • - medicină internă

 • - nefrologie

 • - geriatrie și gerontologie

 • - hematologie

Sediul Astra - str.Calea București nr.2

 • - medicină internă

 • - cardiologie

 • - neurologie

 • - dermatovenerologie

 • - reumatologie

 • - endocrinologie

 • - recuperare, medicină fizică și balneologie

 • - pneumologie

 • - boli infecțioase

 • - Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie (baza de tratament)

-Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât paturile cât și Ambulatoriul integrat.

La nivelul spitalului funcționează Centrul Județean de diabet zaharat nutriție si boli metabolice.