Hotărârea nr. 268/2019

Hotărârea nr.268 – aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offî ce @ j u d brașov, ro, w ww.j ud brașov, ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 268 din data 11.07.2019

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11.07.2019;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 138, alin. (15) din OUGnr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019.

PREȘEDINTE,


VesteaCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019

Domnul președinte Adrian-Ioan Veștea constată că lipsește domnul consilier județean Anghel Robert-Ciprian, domnul consilier județean Iatan Adrian, domnul consilier județean Mitric Radu-Teodor, domnul consilier județean Nistor Horia și domnul consilier județean Tănase Ionuț. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului, doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vom începe ședința ordinară din luna aceasta. Supun la vot ordinea de zi plus cele 8 puncte pe care le avem ca și puncte suplimentare pe ordinea de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? în unanimitate s-a aprobat. Din 35 de consilieri

A

județeni suntem prezenți 30, deci practic ședința este statutară. înainte de a începe ședința de plen vreau să vă spun, după cum ați observat, am reînnoit sistemul de vot și sistemul de sonorizare. Acest sistem permite inclusiv înregistrarea audio-video a ședințelor de plen, transmiterea live a acestora pe site-ul propriu și pe orice altă platformă online, precum și arhivarea acestora astfel încât orice persoană interesată să aibă acces ușor oricând la informațiile publice. Orice tip de votare și oricâte puncte de pe ordinea de zi ar fi, au asigurată confidențialitatea votului secret atunci când este cazul. Deci când vom vota secret vom avea confidențialitate pe el. Autotracking-ul, respectiv camera video, urmărește în plin plan persoana care ia cuvântul, transmite live în fluxuri video pe orice platformă online: facebook, youtube și orice alt website, cu 4 camere mobile, transmisii live din orice locație din incinta consiliului județean și din afara instituției, oriunde în Europa putem realiza transmisia în direct, inclusiv de la aeroport, de la primăriile din județ sau din țară, de la orice autoritatea publică din țară și din afară. Putem face audio conferință cu până la 50 de persoane, traducere simultană în 4 limbi. Valoarea acestei investiții este de 530.121 de lei. Este din bugetul alocat pe anul acesta, procedura de achiziție a început de anul trecut și de asemenea avem o perioadă de garanție de 24 de luni. Din ce am primit ca și materiale, acest sistem de vot și sonorizare este cel mai bun care este astăzi pe piață. înțeleg că nu există în țară un alt sistem mai performant decât acesta. Deci cei care încă mai au îndoieli referitor la transparența de care dă dovadă consiliul județean, atât până acum cât și de acum încolo, lucrurile sunt cât se poate de clare. în afară de transmisia live de data aceasta avem încă o modalitate prin care să transmitem toate aceste ședințe. Ați primit instrucțiuni și o să le aveți permanent în fața dumneavoastră, modul în care puteți să folosiți această instalație de vot și sonorizare.

Vom trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019. Avem puncte de vedere, completări la acest proces-verbal? Neavând completări supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere, supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la S.C. CarflI Industrial Parc S.A.

Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru?

A                                A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție-Secția Clinică de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție-Secția Boli Infecțioase II-copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru?

A                                A

împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Urologie, Șef Secție UPU-SMURD, Șef Secție Clinică ORL, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 9 proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din C.F. 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 10 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 11 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în Brașov, str. G. Barițiu nr. 36, având destinația de chioșc alimentar, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov. Avem puncte de A                                 A

vedere? Neavând supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 12 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, în vederea achiziționării unui autoturism, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând completări supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 13 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 14 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă?

A

Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 15 proiect de hotărâre pentru aprobarea completării anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 16 proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 17 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial „Daniel” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 18 proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial „Gabriela” din cadrul Complexului de Servicii Brădet în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot.

A                                A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 19 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Avem puncte de vedere? Vă rog.

Dl. Goidescu Ionel

Da domnul președinte, o să fiu foarte scurt, conform regulamentului cadru de ocupare a unor funcții în sectorul bugetar plătite din fondurile publice, regăsim faptul că condițiile de îndeplinit, printre altele, este lipsa cazierului și a altor condamnări. Ca atare studiind un pic în documentația privitoare la statul de funcții și organigramă, observ că la Complexul de la Timiș nu este îndeplinită această condiție. Șefa de serviciu de la Timiș are și cazier și are și condamnare. Deci ca atare, găsesc că este o incompatibilitate între statul de funcții, organigramă și această situație și din punctul meu de vedere o să mă abțin. Am rugămintea domnul președinte ca să solicitați verificarea acestei situații și în măsura în care este corect să și fie rezolvată.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Domnul Kadas.

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

Domnul președinte am analizat situația în comisie la noi și să știți că postul de acolo este de contractual, nu este de funcționar public și nu am observat vreo incompatibilitate dar dacă solicitați sau o faceți în scris, noi nu am găsit în comisie nici o problemă legată de incompatibilitate. Mulțumesc.

Dl. Goidescu Ionel

Domnul președinte, dacă ne uităm pe condițiile de îndeplinit pentru ocuparea unei funcții de îngrijitor de exemplu, este stabilită această condiție, dar mai mult de atât, în legislația în vigoare este specificată clar imposibilitatea ocupării unei funcții inclusiv contractuale, în astfel de situații.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

A

La consiliul județean nu am primita acte în sensul celor solicitate astăzi. In plus pot să vă comunic un lucru pentru toți consilierii județeni, în continuare se lucrează la îmbunătățirea acestei organigrame, în 24 este termenul limită până la care fiecare serviciu își reanalizează în sensul includerii în 797 pe 2015, că mai sunt lucruri de analizat, vom lua în calcul și aceste date, vom analiza și dacă se îndeplinesc condițiile legale în care trebuie luate anumite măsuri, se vor lua.

A

Momentan eu nu am cunoștință de cele arătate aici. In ce avem noi la dispoziție, acest material pus la dispoziția dumneavoastră îndeplinește condițiile legale. Acolo nu este vorba de persoane, este vorba de organigramă și de funcții. Nu este vorba de ce persoane ocupă acele funcții.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supun la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? 3 abțineri, domnul Băbuță Claudiu, domnul Postolache Nicolae și domnul Goidescu Ionel. Cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 20 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând

A                                   A

puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 21 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând

A                                   A

puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? In unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Județean de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014 - 2019. Aș avea rugămintea ca punctul nr. 23 să-1 discutăm la sfârșit, după ce parcurgem toată ordinea de zi fiindcă sunt mai mulți colegi care vor lua cuvântul și sigur acest punct va naște mai multe discuții. Sunteți de acord? Supun la vot cine este pentru? Deci îl amânăm la sfârșitul ședinței.

Punctul nr. 24 proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil. Avem puncte de

A vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Trecem la punctele suplimentare, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de soluționare a contestațiilor. Avem propuneri? Vă rog.

Dna. Gabriela Colțea

Comisia de sănătate vine cu următoarele propuneri : director de îngrijiri, la comisia de concurs doamna Adelina Văsioiu, Simona Florescu și Cristina Dobrescu. La Comisia de contestații Mariana Ciubotaru, Alina Zichel și Rodica Radu. Director medical, la comisia de concurs Claudia Duicu, Liviu Munteanu și Andreea Rădulea. La comisia de contestații Marcela Solzia, Dan Morar și Roxana Miclăuș. La director financiar contabil, la comisia de concurs Mariana Axinte, Mariana Ciubotaru și Mariana Bucur iar la comisia de contestații Alexandra Tabalai, Monica Săbăduș și Claudia Duicu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Supunem la vot secret. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 2 proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de medic șef de secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 3 proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A. Propunere, Mihail Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Propun pe domnul Mihai Donțu.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, supunem la vot secret. Culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 4 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 5 proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în Municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul “Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Brașov, cu suprafața de 13,98 mp. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 6 proiect de hotărâre privind modificarea listei pentru plata cotizațiilor stabilite prin HCJ nr. 158 din 23.04.2019, modificată și completată de HCJ nr. 229 din 30.05.2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 7 proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019. Avem puncte de vedere? Neavând puncte de vedere supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul nr. 8 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări -Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019. La punctul nr. 8 am considerat de cuviință, după cum bine știți procedura de licitație pentru terminalul aeroportului de la Ghimbav a fost contestată. Zilele acestea ar trebui să avem răspunsul de la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. După cum bine știți și ați mai fost informați și din presă, această procedură de achiziție a fost supervizată de către

A

Autoritatea Națională de Achiziții Publice. In momentul în care am publicat acest caiet, a fost respins de două ori până l-au publicat și am făcut toate corecturile necesare, iar fiecare raport al procedurii a fost trimis spre avizare Autorității Naționale pentru Achiziții Publice. Din punctul meu de vedere și din punctul celor din comisie, dorim ca în cazul în care vom ajunge să avem contestație mai departe la Curtea de Apel, să avem un apărător care să ne poată reprezenta, altul decât cel din instituție, dacă sunteți de acord, tocmai pentru a grăbi și a face acest lucru profesionist. Am început această procedură încă de anul trecut, elaborarea caietului de sarcini cu fluxuri, cu tot ceea ce a însemnat soluție de arhitectură, aproape un an de zile. Dacă ajungem în situația să ne tot blocăm, ajungem să nu mai finalizăm procedurile de achiziții. Dacă sunteți de acord supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? în unanimitate, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Revenim la punctul nr. 23 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Județean de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014 - 2019. O să dau cuvântul la început doamnei secretar Dumbrăveanu pentru a vă informa referitor la legalitatea acestui punct pe care noi l-am pus pe ordinea de zi, materialele au fost pregătite de direcțiile de specialitate iar doamna Dumbrăveanu, care după cum bine știți verifică legalitatea acestor documente și a acestor hotărâri, vă va da mai multe relații. Vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Pe ordinea de zi a consiliului județean de astăzi la punctul nr. 23 am înscris un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Județean de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014-2019. Pe scurt, a apărut necesitatea acestui punct pe ordinea de zi datorită faptului că la sfârșitul lunii iunie expiră acest contract de transport județean public de persoane. în condițiile în care prin Legea nr. 328 din 21 decembrie 2018 se modifică legea care reglementează transportul public de persoane județean 92/2007, aparatul de specialitatea al Consiliului Județean Brașov a avut mai multe întâlniri cu Agenția de Transport Metropolitană care este organizată sub forma unui ADI care înglobează unități administrative din zona Brașovului. Cu respectarea legislației în vigoare, respectiv Legea 51/2006 a serviciilor publice care reglementează și modul în care ADI-urile asigură serviciile comunitare necesare bunei asigurări a funcționări unei colectivități urbane sau rurale, ADI-ul a organizat cu ajutorul unităților administrativ-teritoriale și am avut aduse de reprezentanții ADI-ului toate hotărârile unităților administrativ-teritoriale care au decis să-și reorganizeze transportul de călători prin agenția de dezvoltare intercomunitară. După ce am avut baza legală despre care v-am vorbit și aceste hotărâri transmise de ADI zona metropolitană Brașov, precum și hotărârile luate de uat-urile Bod, Sânpetru și Ghimbav, am văzut contractul de delegare de gestiune de transport pe zona metropolitană încheiat în 20 decembrie 2018, ținând cont de faptul că în 92/2007, așa cum a fost modificată prin Legea 328/2018 stabilește că se prelungesc licențele și traseele de transport public de persoane agreate prin licitația de SEAP, care s-a desfășurat în decembrie 2014 până în 2 decembrie 2019, cu excepția zonelor în care sunt încheiate contracte de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară și atunci ținând cont că aceste unități administrativ-teritoriale organizate în ADI au hotărât să meargă pe transport metropolitan, au contract de delegare, a trebuit conform art. 17 al Legii nr. 92/2007 să reanalizăm toate atribuțiile care vin consiliului județean și Județului Brașov pentru asigurarea transportului public de călători, în sensul în care am scos din programul aprobat de consilierii județeni, cu modificările apărute pe parcurs, acele trasee respectiv, Bod-Sânpetru-Bod Sat, Brașov-Stupini-Bod Colonie, Brașov-Sânpetru și Ghimbav-Brașov care s-au dovedit a avea un contract cu transportatorul organizat

A prin contractul de delegare semnat între aceste asociații și operatorul ales de ADI. In condițiile enumerate mai sus, vă propunem modificarea Programului Județean de Transport în sensul că se exclud aceste trasee menționate. Am propus analizei și aprobării Consiliului Județean Brașov actualizarea Programului curse regulate prin excluderea acestor trasee. De asemenea, în conformitate cu art. 5 din 328/2018 am propus prelungirea valabilității traseelor și a licențelor de transport până la 2 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile legii și vreau să subliniez că acest contract de transport public de persoane ar expira în mod normal în 30 iunie 2019. Este benefic pentru consiliul județean să aprobe prelungire pentru că este un serviciu comunitar de mare importanță pentru toți locuitorii Brașovului, funcționarea acestui serviciu comunitar în condiții optime. Acestea au fost etapele pe care le-am parcurs când am propus consiliului județean acest proiect de hotărâre cu punctele pe care vi le-am atașat la materiale.

Dl. Mihail Veștea

Doamna secretar, deci în momentul de față, în mod normal expirau toate contractele, la 30.06.2019? Acum? Deci contractele toate expiră la 30.06 și atunci noi suntem nevoiți să le prelungim până în 2 decembrie. Da? Dar contractele toate expiră acum.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Există un singur contract de gestiune de transport public de persoane care a fost încheiat în 2014 și expiră ca termen în 30 iunie 2019. A fost licitație națională pe SEAP conform normelor legale în vigoare la momentul în care s-a desfășurat, respectiv până în decembrie 2014, mi se pare că în 20 decembrie domnii consilieri, consiliul județean, a adoptat conform rezultatelor de pe SEAP acele curse județene care au fost aprobate prin hotărâre de consiliu.

Dl. Mihail Veștea

Deci dacă noi nu aprobăm această hotărâre nu mai există nici un contract.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Ați înțeles bine. Domnul Adi Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Eu nu vreau decât câteva probleme tehnice să lămuresc. Acest contract intră în vigoare la 1 iulie, a fost omis în hotărârea de consiliu și din punct de vedere tehnic, din tot planul respectiv vreau să fac un amendament la pagina nr. 3 cod traseu 011 Brașov-Prejmer-Făget, stație Făget, la pagina 12 cod traseu 042 Brașov-Vulcan, stația Brașov- Brintex, la pagina 18 cod traseu 035 Moieciu-Brașov, stațiile Cristian Sud, Cristian Centru, Cristian Nord-Măgurele iar la pagina 19 cod traseu 038 Brașov-Victoria, stațiile Cristian Nord, Cristian Centru și Cristian Sud. Deci acestea sunt numai date tehnice. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Vă rog domnul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte, eu consider că dacă aceste transporturi au fost aprobate până în decembrie, ceea ce, hotărârea pe care o luăm, fiecare consilier, fiecare are latitudinea să voteze cum dorește, dar nu putem să lăsăm niște oameni care au servit acest județ de 30 de ani și și-au pus mașini și autobuze, să-i lăsăm fără transporturi în județ. Sigur, sunt mijloace mai bune, RAT am înțeles că vrea să preia acest bazin de transport, însă în județ vreau să aduc la cunoștință că sunt foarte multe localități care nu au mijloace de transport și mă refer pe zona Rupea dinspre Făgăraș spre Brașov în care sunt numai mașini de bișnițari care le ia, de exemplu, din Rupea până în Viscri, deci pe 15 km le ia câte un milion. Cu patru persoane în mașină la ia 4 milioane de lei și fac zece transporturi pe zi, fără să plătească nici o taxă și nici un impozit la stat. Mulțumesc.

Dl. Adrian-Ioan Veștea

Dacă mai sunt alte puncte de vedere? Deci până la urmă asta cred că am dorit cu toții, să aflăm dacă din punct de vedere al legalității acest lucru este în regulă. Doamna Dumbrăveanu v-a confirmat că tot acest punct a fost verificat atât în cadrul direcțiilor cât și ulterior de dumneaei de legalitate, ceea ce trebuie să susținem cu

A toții, că până la urmă noi suntem reprezentanții cetățenilor. înțeleg că toate uat-urile din județul Brașov au avut o voință. Deci vorbim atât de Sânpetru, de Bod, de Ghimbav, de Cristian, este voința lor, a autorităților locale și își doresc lucrul acesta. Mai mult decât atât nu cred că ar trebui să mai lungim vorba și să trecem la vot.

Dl. Adrian Gabor

Ce am spus eu sunt amendamente, inclusiv cu intrarea în vigoare de la 1 iulie 2019.

DI. Adrian-Ioan Veștea

Am înțeles, Vasile Ungureanu nu votează că este incompatibilitate. Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă? Deci un vot împotrivă, domnul Paul Enache, Vasile Ungureanu nu a votat deloc, Mihaela Șoneriu a ieșit, deci cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Vă urez o zi frumoasă în continuare.

Președinte,

Adrian-Ioan Veștea


Secretar, Dumbrăveand Maria