Hotărârea nr. 267/2019

Hotărârea nr.267 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11 iulie 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 267 din data de 11.07.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11 iulie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 421/09.07.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 11 iulie 2019, ora 1200, sala 120;

Având în vedere dispozițiile ari. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8) și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de amânare a punctului nr. 5 din ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019.

Art. 2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 iulie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 421/09.07.2019.Contrasemnează, SECRETĂR

Maria Dmnbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268410 777, Fax: +40 268 475 576

officet® judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

PREȘEDINTE

Cod: F-05DISPOZIȚIA NR. 421

din data de 09.07.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 11.07.2019 ora 12W> sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.134 alin. (1) lit."a”, art.179 alin. (1) și (3) și art. 196, alin. (1). lit. ”b" din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 11.07.2019, ora 12t>0. sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019.

  • 2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice provizorii până la încheierea proiectului de reabilitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

  • 3.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 334/27.09.2018 privind aprobarea studiului de oportunitate, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a anexei privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul „Dotarea cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov”.

  • 4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Drum tehnologic perimetral și acces la echipamentele de radionavigație - Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav".

  • 5.    Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de Investiții a Județului Brașov pe anul 2019.

  • 6.    Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare DJ 109 Beclean - Luța - Ludișor km 0+000 - 9+084".

  • 7.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 25/29.01.2019 privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico-economici pentru "Modernizare drum inteijudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800. DJ 105P 0+000-3+800". finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli al județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile.

PREȘEDINTE, Adrian/toan Veștea

Vizat pentru legalitate, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu