Hotărârea nr. 264/2019

Hotărârea nr. 264 - privind aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.264

din data de 20 iunie 2019

- privind aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând Expunerea de motive nr.ad. 10400/18.06.2019 și Raportul de specialitate nr.ad. 10399/18.06.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relații Externe, prin care se propune aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019;

Ținând cont de adresa Universității Transilvania Brașov nr.8194 din 16.05.2019 prin care se solicită încheierea unui acord de asociere în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară, eveniment organizat în perioada 27-28 iunie 2019;

în conformitate cu dispozițiile art.91, alin.l, lit.e, alin.6, lit.a din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordul de asociere cu Universitatea Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală -Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019, conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 6.500 lei din bugetul Județului Brașov Cap.51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, în vederea susținerii participarea activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală - Etica Universitară 27 - 28 iunie 2019.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte/Serviciul învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe și Direcția Economică.


Contrasemnează,

secreOr

Maria Dînnbrăveanu

CAP. I. PĂRȚILE

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV cu sediul social în Brașov. Bd. Eroilor, nr 29, reprezentată prin rector prof.dr.ing. Ioan Vasile ABRUDAN. în calitate de Organizator al Conferinței Internaționale VESA 2019, pe de o parte și,

JUDEȚUL BRAȘOV cu sediul în municipiul Brașov, b-dul. Eroilor nr 5, cod fiscal 4384150. având contul RO43 TREZ 24A5 1010 3203 030X deschis la Trezoreria Brașov, reprezentat prin dl. Adrian - Ioan Veștea - în calitate de Partener, pe de altă parte.

CAP. II. OBIECTUL

Obiectul acestui acord este colaborarea pe bază de parteneriat activ în vederea organizării în condiții optime a Conferinței Internaționale VESA 2019, ediția întâi, care își propune analiza complexă a problematicii eticii în societatea actuală, în special în domeniul învățământului superior și al cercetării științifice, dar și în administația publică și alte profesii care implică elemente de etică și deontologie în raportul obligațional, precum și conștientizarea importanței privind etica în raporturile interumane în contextul societății actuale.

CAP. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

Universitatea asigură locația și infrastructura necesară derulării evenimentului, parte din logistica necesară și contribuie parțial la acoperirea cheltuielilor legate de organizarea conferinței. Planifică, supervizează și monitorizează comitetul de organizare al evenimentului prin crearea cadrului organizatoric și punerea în legătură a părților cointeresate.

Suportă în limita bugetului alocat de 17.300 lei la acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare pentru persoanele participante la eveniment, astfel:

Cheltuieli cazare participanți                                              1.100 lei

Cheltuieli deplasare participanți                                      7.400 lei

Cheltuieli protocol deschidere conferință                             1.200 lei

Cheltuieli amenajare săli Conferință                                  7.600 lei

Total 17.300 lei

La finalizarea evenimentului va pune la dispoziția partenerului un raport privind desfășurarea evenimentului. însoțit de fotografii ale acestuia.

3.2. JUDEȚUL BRAȘOV

Suportă în limita bugetului alocat de 6.500 lei la acoperirea parțială a cheltuielilor de organizare pentru persoanele participante la eveniment, astfel:

Cheltuieli masă participanți (55 participanți)                          4.400 lei

Cheltuieli privind materiale promoționale și echipament conferință 2.100 lei

Total 6.500 lei

Suma reprezentând contribuția Județului Brașov va fi virată în contul organizatorului Universitatea Transilvania din Brașov, după prezentarea de documente justificative privind cheltuielile efectuate, în baza facturii emise de acesta.

CAP. IV. DURATA

Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data de 31 iulie 2019 sau la data executării de către părți a tuturor obligațiilor de la Cap. III.

Prezentul acord se încheie în 3 exemplare cu egală forță probantă, astăzi ...................

din care 1 exemplar pentru organizator și 2 pentru partener.

Organizator, Universitatea Transilvania Brașov

Partener,

Județul Brașov

Rector,

Președinte,

Veștea Adrian - Ioan

Director Economic,

Secretar,

Dumbrăveanu Maria

Compartiment Juridic

Director Executiv Economic,

Agafiței Gabriela

Președinte Conferință VESA

Director Direcția Juridică,

Crăciun Claudia

Director Executiv DMP.

Săcuiu Nicolae

Serviciul Juridic

Contencios,

Zanfir Adriana

întocmit, Iureș Nicoleta

Viza CFP,A?cmi ctu              5

W/co/e-fa Iureș