Hotărârea nr. 263/2019

Hotărârea nr. 263 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.263

din data de 20.06.2019

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând Raportul de specialitate, înregistrat cu nr. 10326/18.06.2019 și Expunerea de motive, înregistrată cu nr. 10327/18.06.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările și completările ulterioare (Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 229/30.05.2019), referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019, în sensul modificării listei pentru plata cotizațiilor la valoarea de 4.178.792,09 lei;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 215/30.05.2019 privind aprobarea numirii unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului” și majorarea cuantumului cotizației, precum și Hotărârea nr. 10/13.06.2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului -Țara Făgărașului, prin care a fost aprobată modificarea valorii cotizației de membru al Consiliului Județean Brașov de la valoarea de 3000 lei/an la suma de 63.000 lei/an;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.73/20.02.2019 privind aderarea Județulului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului, precum și adresele asociației nr. 7622/09.05.2019 și nr. 6696/19.04.2019;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului;

Având în vedere prevederile art.46 alin. 1 lit. “a” din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019, articol, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea sumei de 4.178.792,09 lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2019, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumprăveanu


Secretar, // Maria mw®


brăveanu


Listă pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 158 din 23.04.2019, referitoare la repartizarea sumei de 4.178.792.09 lei pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiileîn care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019

lei

Nr. crt

Denumire

Sumă propusă pt alocare 2019

Cotizație restantă

Termen plată

1.

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768.903,80

Anual - până la 1 iunie

2.

ADICT - Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei

20.000,00

Anual

3.

ADI ISO MEDIU

634.236,00

Anual

4.

ADR7 - Agenția pentru

Dezvoltare Regională CENTRU

1.101.824,00

4.797,00 lei -

  • 2017- 2.669,00 lei

  • 2018- 2.128,00 lei

Trimestrial - 275.456,00 lei/trim.

5.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6.000,00

Lunar -500 lei / lună

6.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

72.411,50

18.558,00 lei -

  • 2016- 9.271,00 lei

  • 2017- 9.287,00 lei

Anual - 0,25 lei x 289.646 loc. - până la data de 01.05 a anului următor celui pentru care se datorează cotizația

7.

ASCRET - Asociația Clusterului Regional Electronic

9.500,00

Trimestrial -2.375,00 lei / trim.

8.

AMB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25.000,00

Trimestrial - 5000 euro/an plătibili la cursul BNR din ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

9.

AMMB - Asociația Microregiunea Munții Bucegi

28.800,00

Lunar -

2.400,00 lei/lună

10.

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5.000,00

Anual

11.

APDT BV- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

150.000,00

Anual

12.

ARE - Adunarea Regiunilor Europene

22.100,00

4.420 euro la curs BNR ziua plății (curs estimat:

1 Eur = 5 lei)

13.

Asociația Valea

Zimbrilor

150.000,00

Anual

14.

Club Sportiv Țara Bârsei

2011

1.027.035,79

Anual - până la sf. primului trim fiscal (sf. lunii martie)

15.

GAL ATBN - Asociația Transilvană Brașov Nord

35.691,00

Anual

16.

GAL VS - Asociația

Microregiunea GAL

Valea Sâmbetei

19.654,00

Anual

17.

GAL RSTF - Asociația

GAL Răsăritul Țării

Făgărașului

15.281,00

Anual

18.

GAL ADDCC -

Asociația de Dezvoltare

Durabilă Curbura

Carpaților

1.000,00

50 euro/trim/la curs BNR ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

19.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

63.000,00

Anual

TOTAL cotizații an 2019: 4.178.792.09 lei.


Director execuți Nicolae Săcui

Vizat: Șef Serviciu S.Î.C.T.S.C.R.E., Nicoleta Iureș.........Q.UZ- / ....?2..P£^.9.

întocmit: Ionuț Gliga              ...../. P 5^.'.