Hotărârea nr. 262/2019

Hotărârea nr. 262 - privind avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a spațiului situat în municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu suprafața de 13,98 mp


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.262

din data de 20 iunie 2019

- privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu suprafața de 13,98 mp

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 10121/19.06.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune avizarea închirierii prin scoatere la licitație a spațiului situat în municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu suprafața de 13,98 mp.

Luând în considerare Contractul de Administrare nr. 10517/24.08.2015 și Actul adițional nr.l încheiate între Județul Brașov și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, care are ca obiect imobilul înscris în lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, conform Anexei nr.l la H.G. nr. 972/2002 evidențiat la pozițiile nr.l74,175, 176 și Anexa nr.20 la H.G. nr.867/2002;

Ținând cont de adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr.10400 /28.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.9081/30.05. 2019, nr.l 1628/13.06.2019 înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 10121/13.06.2019 și nr.l 1863/18.06.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. Ad. 10121/18.06;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.248/28.06.2017 și nr.490/28.11.2017;

Având în vedere dispozițiile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, precum și dispozițiile art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, cu suprafața de 13,98 mp.

Art 2 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează, SECRKEAR Maria Dambrăveanu