Hotărârea nr. 261/2019

Hotărârea nr. 261 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Muzeului de Etnografie Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.j ud brasov.ro


ROMANIA


•$18 7018 f SĂPSÂTOR-M ÎMPS5UNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 261

din data de 20.06.2019

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.Ad. 10233/14.06.2018 întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov, conform Notei de fundamentare înaintată de Muzeul de Etnografie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin.l lit.”a” și alin 2 lit.”c” din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, precum și prevederile OUG 114/2018;

în temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă organigrama pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se aprobă statul de funcții pentru Muzeul de Etnografie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului de Etnografie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale, revine conducătorului instituției, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.5. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.48/20.02.2019 își încetează aplicabilitatea.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul de Etnografie Brașov.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumorăveanu

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOVContabil sef


Lucia Hrdi


14.06.2019


MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

B-dul Eroilor nr.21A


CUI 4317789

STAT DE

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/ treapta

Nr.posturi

1

Manager

S

II

1

2

Contabil Sef

S

II

1

3

Sef serviciu

S

II

1

4

Sef birou conservare -restaurare

S

II

1

5

Sef birou PR,Marketing cultural

S

I

1

6

Cercetător CS

S

III

1

7

Muzeograf

S

IA

1

8

Muzeograf

S

I

1

9

Muzeograf

S

II

2

10

Muzeograf

SSD

I

1

11

Conservator

S

II

1

12

Restaurator

S

II

1

13

Documentarist

M

II

1

14

Gestionar custode

M

II

2

15

Gestionar custode

M

IA

2

16

Supraveghetor muzeu

M/G

-

5

17

Referent de specialitate

S

I

2

18

Referent de specialitate

S

II

1

19

Șofer

M

I

1

20

Muncitor calificat

M

I

1

TOTAL POSTURI

28

Funcții conducere: 5 posturi

Funcții execuție :   23 posturi

Răspundem pentru legalitatea si corectitudinea datelor transmise prin prezentul document Manager                                         Contabil sef

dr. Vaier Rus A                                    ec.LucjadJrdeaConsiliul Județean BrașovMuzeul de Etnografie Brașov

Bd. Eroilor nr. 21A

500030 Brașov, RomâniaDE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1) Muzeul de Etnografie Brașov este persoană juridică română -instituție publică - care funcționează potrivit Deciziei nr. 227/11.06.1990 a Primăriei Județului Brașov si Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.311/11.09.2003, având cod unic de înregistrare - CUI 4317789

 • (2) Muzeul de Etnografie Brașov își desfășoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.

 • (3) Cheltuielile de funcționare și investiții se finanțează din alocații de la bugetul de stat și în completare din venituri proprii.

Art.2. Sediul social al instituției este situat in mun.Brașov, Bd.Eroilor, nr.21A, județul Brașov.

CAPITOLUL II. SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.3. (1) Muzeul de Etnografie Brașov este o instituție publică de cultură, organizată pe principiul teritorial, în serviciul societății și al dezvoltării sale, deschisă publicului și care face cercetări privind mărturiile materiale și manifestările spirituale ale omului în mediul său ambiant, le achiziționează, le conservă și le restaurează, le comunică și le expune, pentru studiu, educație și delectare.

 • (2) Păstrează pentru a transmite generațiilor viitoare patrimoniul cultural care face parte din patrimoniul public.

Art.4. Muzeul are ca obiect de activitate conf cod CAEN 9102 - „activitati ale muzeelor" concretizat prin colectarea și păstrarea bunurilor muzeale pe care le valorifică prin introducerea în circuitul public cu scop educativ, contribuind la definirea și dezvoltarea conștiinței individuale și colective.

CAPITOLUL III. ATRIBUȚII GENERALE

Art.5. Muzeul de Etnografie Brașov îndeplinește următoarele atribuții generale:

 • (1) Muzeul are ca autoritate tutelară Consiliul Județean Brașov, care asigură condițiile materiale și morale necesare funcționării și îl protejează social de ingerințele unor criterii comerciale și propagandistice.

 • (2)  Muzeul își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile fundamentale care guvernează sfera culturală, așa cum sunt formulate în Hotărârile Guvernului României și Hotărârile Consiliului Județean Brașov.

 • (3)  La baza activității muzeului se află legislația, actele normative și reglementările în vigoare, sub incidența cărora se desfășoară activitatea instituțiilor publice de cultură în general, și a muzeelor, în particular.

 • (4)  Au caracter obligatoriu pentru muzeu toate ordinele, dispozițiile, instrucțiunile, regulile, măsurile și reglementările emise de autoritatea tutelară județeană și centrală, care pun în aplicare strategia domeniului.

 • (5) Apelează la asistența de specialitate asigurată de autoritatea tutelară județeană și centrală,după caz.

 • (6) Concepe strategia generală a muzeului, în concordanță cu obiectivele manageriale stabilite (fundamentate științific pe baza situațiilor existente, a analizelor, diagnozelor, prognozelor), întocmește și urmărește atingerea obiectivelor prin programe și proiecte pe termen scurt, mediu și lung.

 • (7) Muzeul, ca instituție publică de cultură, se identifică prin firmă și sigiliu.

Art.6. Activitățile specifice ale muzeului:

 • (1) Activitatea de cercetare a personalului de specialitate are un caracter aplicativ, și este orientată spre cercetarea istoriei locale, a aspectelor etnologice ale zonei și vizează cunoașterea științifică a patrimoniului cultural mobil și imobil al instituției si a zonei.

 • (2) Inventarierea și organizarea evidenței științifice a bunurilor culturale mobile se face în conformitate cu sistemul național de evidență și metodologia stabilită de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

 • (3) Expertizează și propune clasarea bunurilor culturale pe categorii, în baza unor criterii științifice unice pe plan național, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

 • (4) Achiziționează bunuri culturale mobile cu valoare istorică, artistică, documentară, etnologică, științifică, tehnică, arhitecturală, cu respectarea legislației în vigoare.

 • (5) Pentru depozitarea și păstrarea bunurilor culturale mobile aplică normele de conservare aprobate de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

 • (6) Acționează pentru asigurarea condițiilor de microclimat corespunzătoare pentru bunurile culturale aflate în expozițiile permanente și temporare, precum și pentru patrimoniul mobil aflat în depozitele, in spațiile de tratamente și carantină, și in laboratoarele de conservare - restaurare.

 • (7) Execută lucrările de conservare-restaurare la bunurile culturale mobile pe care le administrează cu respectarea strictă a normelor și a metodologiei stabilite și elaborate.

 • (8) Păstrează, protejează și asigură securitatea bunurilor culturale mobile care aparțin muzeului.

 • (9) Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor se desfășoară în conformitate cu legislația existentă și actele normative specifice obiectivelor cu profil cultural și care aparțin patrimoniului cultural național, aprobate de Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul de Interne și Inspectoratului Pentru Situații de Urgenta (Ordinul Ministrului Culturii nr.4138/1999).

 • (10) Asigură buna desfășurare a vizitării muzeului de către turiștii individuali și grupurile organizate.

 • (11) Stimulează interesul publicului românesc și din străinătate, indiferent de categoriile socio-profesionale sau de vârstă, pentru muzeu.

 • (12) Folosește toate ocaziile pentru a-și îndeplini rolul de sursă educațională pentru comunitate.

 • (13) Organizează expoziții permanente,temporare și itinerante cu respectarea circulației bunurilor culturale stabilite de normele de conservare ale Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 • (14) Urmărește cu consecvență, completarea, reactualizarea și reorganizarea expozițiilor permanente.

 • (15) Trece peste frontieră bunuri culturale, numai temporar, pe perioada expozițiilor organizate în străinătate, cu respectarea legislației vamale românești și a metodologiei stabilite de Ministerul Culturii și Identității Naționale

 • (16) Organizează evenimente culturale, științifice și artistice de importanță locală, națională și internațională.

 • (17) Colaborează cu reprezentanți ai administrației publice județene, instituții publice, organizații nonguvernamentale, persoane juridice și fizice pentru elaborarea și realizarea de proiecte culturale comune.

 • (18) Pentru realizarea proiectelor culturale, muzeul poate organiza colective de specialitate interdisciplinare împreună cu alte instituții sau/și cu terțe persoane din țară și străinătate.

 • (19) Facilitează și încurajează desfășurarea în muzeu a manifestărilor specifice sistemului educațional pentru tineret și adulți.

 • (20) Acționează pentru asumarea responsabilităților, obligațiilor și conduitei profesionale de către personalul muzeului așa cum sunt stabilite prin Codul ICOM adoptat în unanimitate de Adunarea Generală a 15 - a ICOM, reuniți în Buenos Aires, Argentina, pe 04 noiembrie 1986, si modificată de către Adunarea Generală a 20 - reunita la Barcelona, Spania, 06 iulie 2001.

 • (21)  încurajează și sprijină pregătirea, perfecționarea și specializarea salariaților în general, a personalului de specialitate în special, potrivit necesităților muzeului și aptitudinilor salariaților.

 • (22) Este membru cu drepturi depline sau poate adera la asociații și organizații nonguvernamentale, naționale și internaționale care au ca obiect de activitate promovarea intereselor muzeologiei, a disciplinelor legate de administrarea și activitățile specifice acestor instituții sau a deținătorilor de monumente istorice și de arhitectură (ICOM, ICOMOS etc).

 • (23) Organizează ansamblul mijloacelor de informare a vizitatorilor (pagina de web, pliante cu programe, afișe etc.).

 • (24) Are drept de exclusivitate în autorizarea și executarea replicilor după bunurile culturale pe care le are în patrimoniul muzeal.

 • (25) Editează și tipărește publicații de specialitate, repertorii, cataloage etc

Art.7. Alte activitati de specialitate:

 • (1) Asigură asistență tehnică de specialitate, la cerere, în cazul unor inițiative private sau publice pentru organizarea unor muzee sau expoziții.

 • (2) Stimulează activitatea de creație si promovare prin organizarea de manifestări specifice,inclusiv pentru meșterii din domeniul artizanatului autentic și a meșteșugurilor tradiționale (târguri,demonstrații, ateliere ș.a.m.d.) prin marketing cultural.

 • (3) încurajează și sprijină conservarea in situ a monumentelor de arhitectură și a instalațiilor de tehnică tradițională.

CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL INSTITUȚIEI

Art.8. Muzeul administrează bunuri proprietate publică, precum și alte bunuri dobândite în condițiile legii. Bunurile proprietate publică, precum și cele dobândite, se află în administrarea muzeului și se evidențiază distinct în patrimoniul acestuia.

 • (1) Muzeul de Etnografie Brașov dispune de următoarele spații imobiliare aflate în propietatea Statului Român, domeniul public al județului Brașov, cu drept de administrare operativă (cf. Deciziei nr. 227/11. 06. 1990 a Primăriei Județului Brașov și H.G. nr. 972/05.09.2002, publicată în Monitorul Oficial al României, anul XIV, nr. 697 bis din 24 septembrie 2002, Anexa nr. 1), după cum urmează:

 • •  Muzeul de Etnografie Brașov - sediu central, Bd. Eroilor nr. 21A, Brașov;

 • •  Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului , Piața Sfatului nr. 15, Brașov;

 • •  Muzeul de Etnografie Săcele , Bd. Brașovului nr. 153, Săcele, jud. Brașov;

 • •  Muzeul Etnografic “Gheorghe Cernea”, str. Republicii nr. 191, Rupea, jud. Brașov

 • •  depozite muzeale,laboratoare de conservare-restaurare, birouri administrative - str.N.Balcescu, nr.67

 • (2) Muzeul de Etnografie Brașov deține colecții de patrimoniu cu bunuri proprietate publică reprezentând următoarele domenii:

 • •  Port popular

 • •  Textile

 • •  Icoane pe sticlă

 • •  Obiecte din sticla

 • • Lemn

 • •  Metal, piele, os

 • • Ceramică

 • •  Ouă încondeiate

 • •  Jucării

 • • Fond documentar

 • (3) Pentru documentarea de specialitate instituția deține in administrare o arhiva de specialitate si o bibliotecă cu publicatii/carti de specialitate.

Art.9.Realizează periodic inventarierea patrimoniului, inclusiv a celui muzeal înconformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările si completările ulterioare și a normelor stabilite de Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Finanțelor Publice, precum și alte acte normative în vigoare.

Art.10.Rezultatele cercetărilor concretizate în expoziții permanente și temporare, publicații, documentații efectuate și finalizate din fonduri publice sau alte fonduri, sunt bunuri dobândite ale muzeului, dacă prin contract nu se prevede altfel.

Art.11. Patrimoniul instituției este protejat conform dispozițiilor Legii 8/1996 actualizata cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe conform procedurilor stabilite de instituție.

Art.12. In exercitarea drepturilor de autor,stabilite de Legea 8/1996 actualizata, muzeul posedă și folosește bunurile aflate în patrimoniul său și, după caz, dispune de acesta în condițiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate.

Art.13. Prestarea de servicii sau inchirierea de spatii se poate face temporar în condițiile prevederilor legale corespunzătoare și numai cu aprobarea conducerii muzeului.

Art.14. Patrimoniul instituției, inalienabil și ocrotit de legile statului român, este valorificat prin expoziții permanente sau temporare, publicații, manifestări științifice și culturale

CAPITOLUL V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Șl FUNCȚIONALĂ

Art.15. Structura organizatorică a muzeului, numărul total de posturi și statul de funcții se aprobă prin hotarare de Consiliul Județean Brașov.

Art.16.(1)Structura organizatorică proprie a personalului angajat cuprinde: personal de conducere si personal de execuție,organizat după cum urmeaza: 2 servicii,2 birouri si 1 compartiment de cercetare, care prin funcțiile exercitate de personalul contractual, realizează obiectul principal de activitate conform funcțiilor muzeelor.

 • (2) Structura organizatorică (organigrama) se află în anexa nr.1, fiind parte componentă a prezentului regulament.

 • (3) Ocuparea posturilor prevăzute in organigrama se face prin concurs, organizat conform prevederilor legale.

 • (4) Personalul contractual are obligația de a respecta normele de conduita profesionala ale Codului etic intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.477/2004 si aprobat prin Decizia nr. 11/15.03.2013 emisa de conducerea instituției.

 • (5) In calea rea dispozițiilor codului de conduita atrage răspunderea disciplinara a personalului contractual, in condițiile legii si a prevederilor din Regulamentului de Ordine Interioara la nivel de instituție.

Art.17. In scopul realizării obiectului de activitate, muzeul poate propune autorității tutelare, înființarea de filiale, fără personalitate juridică, inclusiv prin punerea în valoare, in situ și aducerea în circuitul de vizitare a unor monumente istorice, gospodării și instalații tehnice tradiționale.

Art.18.Directorul muzeului stabilește relațiile funcționale,competențele, răspunderile și relațiile intre serviciile/birourile aflate în structura muzeului, relațiile cu terții și acordă împuterniciri de reprezentare în numele instituției.

Art.19.Personalul de conducere din structura muzeului răspunde pe linie ierarhica în fața conducătorului direct de îndeplinirea atribuțiilor și competențelor încredințate.

Art.20. Structura funcționala a instituției este compusa din:

 • a) Funcții de conducere

- Director- manager,

 • -  Contabil șef

 • -  Sef serviciu specialitate

 • -  Sef birou restaurare-conservare ;

 • -  Sef birou relații publice,marketing cultural expoziții temporare;

 • b) Serviciul de specialitate etnografie este asigurat prin intermediul celor 3

(trei) birouri/compartimente de specialitate cu personal cu funcții de execuție in număr de 18 persoane :

Birou Restaurare-Conservare

Birou relații publice,marketing cultural,expoziții temporare; Compartiment cercetare, evidenta științifica computerizată- expoziții permanente, expoziții temporare.

 • c) Serviciul financiar-contabilitate- resurse umane -achiziții publice -administrativ, este asigurat de 5 (cinci) funcții de execuție.

O activitate conexa a compartimentului financiar o reprezintă activitatea magazinelor tip artizanat existente in cadrul muzeelor - cu produse expuse spre vânzare de meșteri populari, artizani, in regim de consignație.

Art.21. între compartimentele din instituție se stabilesc relații organizatorice de tip funcțional si ierarhic.

Art.22. Serviciul de specialitate etnografie este condus de către șeful de serviciu care are in subordine :

 • I. Biroul restaurare-conservare condus de un sef birou care are in subordine directă salariați cu funcții specifice : conservatori, restauratori, gestionari custozi și supraveghetori, cu următoarele sarcini:

 • a) coordonează activitatea de conservare-restaurare a patrimoniului in conformitate cu dispozițiile legale privind restaurarea si conservarea patrimoniului cultural;

 • b) urmărește aplicarea procedeelor de conservare cu aparatura si materiale de calitate superioara in condiții de maxima securitate;

 • c)  coordonează efectuarea lucrărilor de specialitate - restaurare - specifice naturii fiecărei colecții: lemn, ceramica, textile, fond documentar,metal,os, sticla.

 • d) coordonează activitatea de întreținere a depozitelor cu colecțiile muzeale in condiții de siguranța ;

 • e) urmărește pastrarea si efectuarea curățeniei in depozitele cu colecții prin operații de desprafuire, aerisire si curățire a obiectelor, aplicarea tratamentelor uscate si umede (după caz);

 • f) urmărește factorii de microclimat din depozite si expoziții si înregistrarea permanenta a valorilor acestora, in vederea asigurării unor condiții de păstrare, expunere si depozitare a bunurilor muzeale, conform normelor in vigoare;

 • g) avizeaza întocmirea fiselor de conservare in care sunt consemnate datele referitoare la starea de conservare a obiectului muzeal la un moment dat si respectiv a fiselor de restaurare;

 • h) urmărește depistarea si tratarea obiectelor la care se descoperă procese evolutive de degradare cu respectarea normelor de conservare;

 • II. Biroul relații publice,marketing cultural, expoziții temporare condus de sef birou care are in subordine directa salariați cu funcții specifice: muzeografi, gestionari custode,documentarist, supraveghetori muzeu cu următoarele sarcini:

 • a) organizarea de expoziții muzeale cu tematici culturale sau științifice temporare si itinerante, prevăzute in programul anual de acțiuni culturale;

 • b) redactarea de repertorii, cataloage științifice, cataloage de expoziții si publicații de popularizare (ghiduri, pliante,afișe etc.);

 • c) asigurarea - la cererea publicului sau a unor specialiști - asistenta in sălile de expunere si in depozite;

 • d) efectuarea sondajelor de opinie ale vizitatorilor pe baza chestionarelor specifice, elaborate si aprobate de director;

 • e) asigurarea educației muzeale prin indrumarea si promovarea meșterilor populari si a creatorilor de artizanat, prin expoziții cat mai variate, cu vanzare, locate in cadrul muzeelor;

 • f) coordonarea activităților cu si pentru copii realizate prin ateliere pedagogice si acțiuni dedicate acestora;

 • g) organizarea activitatii de ghidaj a vizitatorilor in expozițiile muzeelor prin programarea muzeografilor, inclusiv vizitele de protocol;

 • h) comunicarea si păstrarea relațiilor cu presa, instituțiile de profil din tara/strainatate, instituții de cultura, sponsori,diverse colaboratori).

 • i) promovarea muzeelor in diferite medii (cultural, turistic, universitar)prin campanii de publicitate in media, concepute si concretizate in funcție de categoriile de receptori;

 • i) indeplinirea oricăror atribuții cu caracter educativ sau științific impuse de dezvoltarea continua a activitatii muzeului

Activitatea serviciului de specialitate prezentata mai sus are ca obiectiv principal asigurarea in regim de continuitate a activitatii de conservare-restaurare, promovare si relații cu publicul la nivelul intregii instituții.

lll.Compartimentul cercetare, evidenta științifica computerizata, expoziții permanente este direct subordonat directorului si are in componenta sa,funcții de specialitate: cercetător, muzeografi, conservatori, gestionari cu următoarele sarcini:

 • a) îmbogățirea patrimoniului muzeal prin identificarea si achiziționarea de obiecte muzeale;

 • b) urmărește intocmirea fiselor analitice de evidenta pentru obiectele muzeale din colecții, conform normativelor Ministerului Culturii si Identității Naționale

 • c) intocmirea si actualizarea bazei de date cu evidenta computerizata a obiectelor muzeale din colecții;

 • d) desfășurarea activitatii de cercetare in teren vederea depistării patrimoniului muzeal, precum si cercetare științifica (in arhive, biblioteci, colecții), conform planului de cercetare anual si de perspectiva al muzeului;

 • e) îmbogățirea fondului documentar prin adunarea de date referitoare la patrimoniul muzeal;

 • f)  urmărește intocmirea documentelor privind recepția, evaluarea, inventarierea patrimoniului sau clasarea unor bunuri culturale in categoria fond si tezaur.

 • g) asigurarea activitatii de editare a publicațiilor de specialitate ale muzeului (volume, cataloage, repertorii etc.);

 • h) urmărește asigurarea supravegherii patrimoniului din expozițiile permanente

 • i)  răspunde permanent de patrimoniul muzeal existent in administrare muzeului,

in sălile de expoziții si spatii de depozitare.

Art.23 (1).Serviciul financiar-contabilitate- resurse umane-achizitii publice-administrativ, este organizat conform prevederilor Lg.nr.82/1991 republicata, cu modificările si completările ulterioare precum si a Lg. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare fiind coordonat de către contabilul sef.

Activitatea financiar-contabila a acestui compartiment organizează contabilitatea veniturilor incasate (proprii si subvenții) si a cheltuielilor efectuate potrivit bugetului anual aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinație speciala, cu respectarea principiilor echilibrului si realitatii, indeplinind următoarele sarcini:

 • a) încasarea si înregistrarea veniturilor proprii, potrivit dispozițiilor legale;

 • b) utilizarea mijloacelor bănești incasate de la persoanele juridice si fizice, respectiv donații sau sponsorizări, cu respectarea prevederilor legale;

 • c) efectuarea platilor/incasarilor in termenele legale;

 • d) realizarea operațiunilor financiare pentru realizarea investițiilor;

 • e) urmărirea modului de derulare a contractelor încheiate cu tertii sau a comenzilor, conform prevederilor legale, in vederea realizării achizițiilor publice;

 • f)  asigurarea evidentei contabile cu respectarea capitolelor si subcapitolelor, articole, aliniate din clasificatia bugetara;

 • g) respectarea principiilor contabilității prin înregistrarea cronologica si sistematica a operațiunilor patrimoniale reflectate in documentele justificative, in conturi sintetice si analitice;

 • h) întocmirea si transmiterea trimestrial si anual a bilanțului si a dărilor de seama contabile in structura si la termenele prevăzute de lege;

 • i)  efectuarea operațiunilor de incasari si plăti către salariat» instituției si terii;

 • j)  asigurarea elaborării proiectului anual al bugetului de venituri si cheltuieli spre a fi propus Consiliului de Administrație

 • k) asigurarea derulării in bune condiții a raporturilor instituției cu Trezoreria Statului si unitățile bancare, după caz;

 • l)  utilizarea si întocmirea documentelor contabile conform cerințelor legale;

 • m) verificarea, respectarea prevederilor legale cu privire la: existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel, utilizarea mijloacelor materiale si bănești efectuarea recepțiilor, a plăților, a inventarierii.

 • n) respectarea normele care reglementează metodologia de aplicare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 modificat si actualizat, privind angajarea, lichidarea, ordonatarea si plata cheltuielilor efectuate de către instituție;

 • o) urmărirea recuperării sumelor reprezentând debite constante ale salariatilor;

 • p) urmărirea si coordonarea activitatii de caserie cu toate obligațiile care decurg din gestionarea mijloacelor bănești, prin respectarea disciplinei de casa;

 • q) urmărirea si verificarea activitatii de gestiune a magaziei de materiale si de publicații;

 • r)  asigurarea arhivarii documentelor si a ștampilelor.

 • (2). Activitatea administrativa din cadrul instituției urmărește asigurarea si realizarea următoarelor sarcini permanente care concura la buna desfasurarea a intregii activitati a instituției:

 • a) asigurarea si intretinerea in stare optima de funcționare si exploatare a instalațiilor electrice, sanitare, incalzire centrala etc.;

 • b) asigurarea si urmărirea lucrărilor de reparații curente la clădirile aflate in administrarea instituției (zidărie, zugrăveli, vopsiri etc.);

asigurarea efectuării operative a lucrărilor de remediere a defecțiunilor ce apar la bunurile mobile sau imobile;

 • c) aprovizionarea cu materiale de intretinere, rechizite, obiecte de inventar, in limita necesarului solicitat;

 • d) urmărirea,verificarea si intretinerea curățeniei in spatiile interioare si exterioare aferente clădirilor aflate in administrarea instituției;

 • e) asigura activitatea de PSI prin achiziționarea materialelor specifice;

 • f) asigurarea colectării selective a deșeurilor si valorificarea lor;

 • g) participa la inventarierea anuala a patrimoniului;

 • h) gestionarea si intretinerea corespunzătoare a autoturismului instituției;

 • i) asigurarea activitatii de registratura a instituției prin inregistrarea si pastrarea documentelor intrate/iesite,a deciziilor directorului, a hotărârilor Consiliului de Administrație,corespondenta cu tertii;

k) activitatea de arhivare

 • (3). Activitatea de resurse umane consta in asigurarea de către un referent de specialitate a evidentei personalului salariat si a activitatii acestuia ,de la data angajarii si pana la data incetarii activitatii, precum si asigurarea calculului drepturilor salariale cuvenite in contrapartida cu munca prestata de către fiecare salariat,cu respectarea legislației in vigoare.Principalele activitati care se desfasoara la nivelul instituției sunt:

 • a) intocmirea contractelor individuale de munca ale angajatilor si a actelor aditionale/decizii conf.Legii 53/2005 actualizata _ Codul Muncii;

 • b) in cad rare a personalului pe functii/grade/gradatii si stabilirea salariului pentru angajatii contractuali conform Lg. 153/2017 - legea salarizării.

 • c) intocmirea statelor de plata conform foilor de prezenta zilnica;

 • d) completarea si transmiterea declarațiilor fiscale cu reținerile salariale către fondurile speciale;

 • e) intocmirea si actualizarea statului de funcții si de personal al muzeului;

 • f)  gestionarea documentației aferente activitatii de evaluare a salariatilor;

 • g) asigurarea organizării si a secretariatului concursurilor/examenelor pentru

ocuparea/promovarea posturilor vacante, respectând prevederile H.G.286/2011 actualizata;

 • h) gestionează dosarele individuale de personal si a fiselor de post completate si actualizate la zi;

 • i)  asigurarea completării si transmiterii Registrului de evidenta a salariatilor (REVISAL);

 • j)  asigurarea aplicării dispozițiilor legale privind timpul de munca si de odihna,acordarea sporurilor legale ;

 • k) completarea situațiilor statistice lunare specifice activitatii de personal;

 • l)  intocmeste previziunea/necesarul pentru cheltuielile de personal;

 • m) indeplinirea oricăror altor atribuții date in competenta sa prin lege.

 • (4) Activitatea de achiziții publice are la baza in principal:

 • a) asigurarea întocmirii documentației pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări cuprinse în programul anual de achiziții,conform cu legislația in vigoare;

 • b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției, în vederea întocmirii documentelor pentru atribuirea contractelor de furnizare cuprinse în programul anual de investiții și pentru formularea răspunsurilor în cazul în care clarificările solicitate de ofertanți la procedura de atribuire a contractelor de furnizare, se referă la specificații tehnice;

 • d) face propuneri pentru numirea comisiilor de evaluare privind atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări;

 • e) întocmirea de referate și dispoziții pentru numirea comisiilor de evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

h). formularea de clarificări tuturor solicitanților ofertanți, care au obținut, în condițiile legii, documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și asigurarea transmiterii către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii și lucrări;

 • j) . contractele semnate și înregistrate, le înaintează compartimentului financiar-contabil, persoanei din compartiment cu atribuții de urmărire și îndeplinire a acestora;

 • k) în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate birourile/serviciile de specialitate, cu toate instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov;

 • l)  întocmirea dosarul achiziției publice pentru fiecare contract atribuit;

CAPITOLUL VI. FUNCȚIILE DE CONDUCERE

Art.24.(1) Muzeul de Etnografie Brașov este condus de un manager numit in baza unui contract de management, emis conform cu OUG nr. 189/2008 actualizat si desemnat prin act administrativ de către Consiliul Județean Brașov in funcția de manager.

 • (2) Activitatea de management este sprijinită de contabilul sef.sef serviciu specialitate si șefii de birouri - conform organigramei aprobate de către Consiliul Județean Brașov.

Art.25. Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale managerului sunt:

 • (1) - Este ordonator tertiar de credite pentru fondurile pe care le gestionează;

 • (2) - Exercită atribuțiile și răspunderile care îi revin conform prevederilor legale, aprobă și ia măsuri privind activitatea muzeului;

 • (3) - Are obligația să realizeze o bună gestionare și administrare a patrimoniului muzeal;

 • (4) - Asigură conducerea curentă și reprezintă muzeul în relațiile cu organismele statului, cu persoanele fizice și juridice din țară și străinătate;

 • (5) - Propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov, structura organizatorică a muzeului, numărul de posturi și statul de funcții pe compartimente, precum și înființarea sau desființarea compartimentelor muzeului;

 • (6) - Stabilește atribuțiile, structura, conducerea, competențele ierarhice și structuri pe toate nivelurile organizatorice, atribuțiile și relațiile acestora cu terții;

 • (7) - Asigură elaborarea și aplicarea strategiei de dezvoltare;

 • (8) - Analizează și adoptă programele de activitate și de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung;

 • (9) - Examinează și propune spre aprobare Consiliului Județean Brașov bugetul de venituri și cheltuieli al muzeului;

 • (10)-Asigură aplicarea structurilor organizatorice,reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice controlului financiar preventiv si auditului intern prin implementarea sistemului de control intern / managerial, legislația privind gestiunea financiară, utilizarea fondurilor publice și administrarea patrimoniului public.

 • (11) - Fundamentează, avizează și prezintă autorității tutelare propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri și cheltuieli al muzeului, pentru finanțarea activității acestuia;

 • (12)  - Acționează pentru creșterea veniturilor proprii ale muzeului și îndeplinirea indicatorilor stabiliți si aprobați prin bugetului instituției;

 • (13) - Analizează și avizează bilanțul contabil pe care îl supune aprobării Consiliului Județean Brașov și aprobă raportul de gestiune asupra activității desfășurate de muzeu pe anul precedent.

 • (14) - La încheierea exercițiului financiar, în primul trimestru al fiecărui an, înaintează raport de management asupra activității desfășurate în anul precedent și asupra programului de activitate pe anul în curs Consiliului Județean Brașov.

 • (15) - Analizează raportările trimestriale privind activitatea realizată de muzeu, aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condiții de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;

 • (16) - Gestionează, monitorizează și urmărește aplicarea legislației în vigoare privind salarizarea personalului contractual al instituției;

 • (17) - Aprobă metodologia de încheiere a contractelor precum și decontarea obligațiilor financiare ce revin instituției;

 • (18) - Angajează, prin semnătură, muzeul în raporturile cu terții;

 • (19) - Decide cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate conform programelor de dezvoltare adoptate, care se finanțează din surse bugetare proprii sau din alte surse legal constituite, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • (20) - Aprobă lucrări de investiții, potrivit competențelor sale;

 • (21) - Aprobă valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;

 • (22) - Răspunde de administrarea legală și eficientă a bunurilor muzeului;

 • (23) - Asigură măsurile necesare pentru paza și protecția bunurilor si de prevenire a incendiilor;

 • (24) -Asigură și stabilește măsurile pentru respectarea ordinii și disciplinei, a protecției și securității muncii precum și protejarea mediului;

 • (25) - Emite decizii, potrivit legii, pentru stabilirea răspunderii materiale, disciplina personalului și pentru prevenirea pagubelor;

 • (26) - Angajează și concediază personalul propriu al instituției, numește și revocă personalul de conducere pe funcții, cu respectarea legislației în vigoare;

 • (27) - Aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe funcție;

 • (28) - Recompensează, în condițiile legii, personalul muzeului;

 • (29) - Poate da mandat pentru delegare de atribuții executive, pe perioadă determinată,cu aprobarea Consiliului Județean Brașov;

 • (30) - Aprobă programul de publicații;

 • (31) - Exercită orice alte atribuții ce îi sunt delegate de Consiliul Județean Brașov.

Art.26. Contabilul șef este numit in urma susținerii concursului/examenului de ocupare a postului aprobat in organigrama, cu respectarea reglementărilor legale în materie.

Art.27. - Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale contabilului șef sunt:

 • (1) - Exercită atribuțiile prevăzute de Legea contabilității și celelalte acte normative în materie pentru această funcție;

 • (2) - Răspunde de legalitatea operațiunilor financiare ale muzeului;

 • (3) - Asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (4) - Organizează compartimentul financiar-contabilitate,resurse umane în cadrul instituției, în conformitate cu dispozițiile legale și asigură efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor și inventarelor de bunuri;

 • (5) - Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar-contabil - resurse umane si administrativ;

 • (6) - Organizează și răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară;

 • (7) - Aplica legilatia in vigoare cu privire la achizițiile publice;

 • (8) - Analizează și propune măsuri pentru creșterea veniturilor extrabugetare;

 • (9) -Asigură îndeplinirea tuturor obligațiilor muzeului către bugetul statului și terți;

 • (10) - Asigură întocmirea la timp a bilanțurilor contabile trimestriale și anuale;

 • (11) - Angajează muzeul prin semnătură, alături de directorul muzeului, în toate operațiunile economico-financiare;

 • (12) - Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pentru asigurarea investițiilor necesare muzeului;

 • (13) - Exercită controlul financiar preventiv propriu în muzeu, în mod unitar, potrivit actelor normative emise in aplicarea acestuia de către autoritățile competente;

 • (14) - Organizează și răspunde de arhiva financiar-contabilă si arhiva administrativa;

 • (15) -în lipsa contabilului șef, toate atribuțiile sale se exercită de către un înlocuitor numit de director.

Art.28. - Serviciul de specialitate este condus de către un sef secție si 2 șefi de birou angajați cu contract individual de munca in urma susținerii concursului organizat pentru ocuparea posturilor existente in organigrama.

Art.29. - Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale șefului de serviciu sunt:

 • (1) -implicarea în realizarea si indeplinirea proiectelor incluse in programul de acțiuni culturale aprobat anual in cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • (2) - coordonarea procesului de implementare a masurilor stabilite in programul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

 • (3) - coordonarea activitatii de creare, implementare si menținere a procedurilor operaționale;

 • (4) - gestionarea patrimoniului public - are obligația și răspunderea de a asigura respectarea legalității, regularității, eficienței și eficacității în administrarea bunurilor imobile și mobile, încredințate lui de conducerea muzeului.

 • (5) - obligația îndeplinirii obiectivelor, indicatorilor culturali și criteriilor de performanță stabilite prin programele anuale și de perspectivă.

 • (6) -întocmirea de rapoarte și programe anuale ale activitatii pe care le înaintează direcțiunii.

 • (7) - exercitarea vizei de compartiment de specialitate in vederea angajarii de cheltuieli;

 • (8) - abaterile disciplinare sunt sancționate cu respectarea legislației în vigoare la propunerea șefului de secție, cu cercetarea prealabilă a faptelor.

 • (9) - asigurarea unui climat de munca favorabil activitatilor pe care le coordonează;

 • (10) - propunerea de promovare/sanctionare a personalului din subordine in termenii stabiliți de lege.

 • (11) - obligația de a analiza sesizările personalului muzeului si a răspunde după caz numai după ce acestea sunt depuse in scris si inregistrate la serviciul administrativ .

 • (12) - desemnarea, pe perioada indisponibilității exercitării funcției, cu acordul conducerii instituției, a unui înlocuitor.

Art.30.- Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale șefului de birou restaurare-conservare sunt:

 • (1) - se subordonează direct șefului de serviciu specialitate si coordonează activitatea si personalul de restaurare-conservare, gestionari-custozi și supraveghere;

 • (2) - coordonează, controlează și răspunde de protejarea și păstrarea patrimoniului aflat în administrarea instituției în condiții corespunzătoare, de maximă siguranță, calitate și întreținere cu responsabilitate.

 • (3) - coordonează, controlează și răspunde de întreaga activitate de gestiune a patrimoniului muzeal

 • (4) - coordonează și răspunde de activitatea de conservare preventivă a patrimoniului muzeal aflat în expunere sau în depozite

 • (5) - coordonează, verifică și răspunde de asigurarea microclimatului, controlul și luarea de măsuri în spațiile de expoziții și depozite.

 • (6) - coordonează programul si sarcinile specifice compartimentului restaurare-conservare, pentru realizarea obiectivelor propuse, in conformitate cu programul aprobat la nivel de instituție;

 • (7) -întocmește și implementează procedurile operaționale specifice activității de conservare-restaurare

 • (8) - intocmește registrul riscurilor pentru activitatea specifică conservării-restaurării și rapoarte specifice gestionării și evaluării riscurilor, cu măsurile de control implementate la nivelul compartimentului pe care îl conduce

Art.31. Principalele atribuții, răspunderi și competențe ale șefului de birou relații publice,marketing cultural,expoziții temporare sunt:

 • (1) - se subordonează direct șefului de serviciu specialitate si conduce direct activitatea si personalul de specialitate - muzeografi,iar gestionari-custozi și personalul de supraveghere in perioada de serviciu cu publicul.

 • (2) - coordonează activitatea de promovare a muzeelor si menținerea relațiilor cu mediul extern prin organizarea și promovarea expozițiilor, programului pedagogic, conferințe de presa etc.

 • (3) - coordonează activitatea cu publicul - în muzeu și în exterior: comunicarea muzeului cu diferite categorii de beneficiari, atragerea vizitatorilor, dezvoltarea relațiilor cu mass - media, atragerea voluntarilor, relațiile cu comunitatea, promovarea muzeului și activitățile culturale, relațiile publice on line (site, rețele de socializare);

 • (4)    - întocmește și implementează procedurile operaționale specifice activității desfășurate in cadrul biroului;

 • (5)  - coordonează programul si sarcinile specifice biroului relații-publice-comunicare, pentru realizarea obiectivelor propuse, in conformitate cu programul aprobat la nivel de instituție;

Art.32. Cercetarea în muzee este o obligație a întregului personal de specialitate (cercetători,muzeografi, conservatori, restauratori) care indeplineste una din funcțiile majore ale instituției.

Art.33. Angajarea personalului de specialitate în muzee urmărește cu prioritate:

 • (1)    - buna cunoaștere a caracteristicilor științifice și a valențelor culturale ale obiectelor din inventarele muzeale, a celor din posesia altor deținători, dar care au directă legătură cu acestea;

 • (2)    - dezvoltarea prin investigații de teren specifice, a patrimoniului muzeal;

 • (3)    - cercetarea factorilor climatici și fizico-chimici, care condiționează starea de conservare a bunurilor culturale si permit restaurarea acestora;

 • (4)    - stabilirea datării, identității, autenticității, originalității, paternității corecte a bunurilor culturale muzeale

Art.34. Specialitățile pentru care se pot crea posturi de specialitate in cadrul institutiei:cercetare, muzeologie ( discipline arheologie, istorie, etnografie, artă, istoria culturii, psihologie, sociologie, investigații conservare - restaurare)

Art.35. încadrarea pentru fiecare nivel al funcțiilor de specialitate aprobate prin statul de functii.se realizează în limita posturilor existente,performanța profesională si experiența in domeniu constituind un criteriu important de promovare in treapta profesionala superioara.

Art.36. Funcțiile existente in statul de funcții se ocupă prin concurs/examen (conform legislației în vigoare), cu respectarea criteriilor stabilite de comisia de concurs numita prin decizia directorului.

Art.37. încetarea contractului individual de munca respecta prevederile Lg.53/2003,actualizata - Codul Muncii si legea salarizării nr. 153/2017.

Art.38. Principalele atribuții generale, răspunderi și competențe ale personalului de specialitate funcție de pregătirea si specialitatea acestora (cercetător, muzeograf, restaurator, conservator, gestionar custode, documentarist, supraveghetor muzeu) sunt conform fisei postului:

 • -  asumarea răspunderii cu privire la calitatea si autenticitatea obiectelor de patrimoniu identificate precum si intocmirea documentațiilor de evidență si înregistrare a acestora (cercetători,muzeografi);

 • -  asigurarea aplicării metodelor de conservare-restaurare prin aplicarea procedurilor specifice elaborate de personalul de specialitate în vederea valorificării publice și a protejării bunurilor culturale (conservator-restaurator,gestionar custode).

 • -  asigurarea permanentei cercetărilor de teren si justificarea acestora conform proiectelor si programelor de profil stabilite,activitatea fiecărui salariat fiind evaluata funcție de contribuția sa la dezvoltarea patrimoniului muzeal, la introducerea acestuia în circuit public prin lucrări specifice: expoziții, cataloage, repertorii, monografii;

 • -  temele de cercetare muzeale trebuie subordonate cu prioritate intereselor instituției muzeale: de cunoaștere și dezvoltare a propriului patrimoniului, pe zone și domenii stabilite ca atare

întreținerea si supravegherea patrimoniului aflat in expozițiile permanente si temporare,depozite muzeale (cercetători, muzeografi, conservatori-restauratori,gest.custode,supraveghetori muzeu) ;

 • -   instituția are obligația să susțină îndeplinirea lor prin asigurarea condițiilor materiale, financiare și morale.

Consiliul de Administrație

Art.39. Pentru asigurarea eficienței activităților, creșterea performanței și calității deciziilor, în condițiile respectării cadrului legislativ, în muzeu funcționează Consiliul de Administrație, organism de conducere deliberativ de conducere.

 • (1). Atribuțiile Consiliului de Administrație :

 • -  decide direcțiile de dezvoltare ale instituției;

 • -  Stabilește programul de acțiuni culturale proiectele de cercetare muzeografice si etnologice;

 • - stabilește planul de expoziții permanente si temporare ale muzeelor din administrare;

 • -  aproba colaborările instituției cu alte entitati de specialitate din tara si din străinătate;

 • -  stabilește modul in care se utilizează bugetul pe destinații, precum si orientarea sumelor obținute din venituri extrabugetare ;

 • - propune spre aprobare Regulamentul de Organizare si Funcționare,organigrama si statul de funcții la nivelul instituției;

 • -  initiaza si controlează activitățile de întreținere a imobilelor aflate in administrare - inclusiv reparațiile curente si capitale ;

 • -  asigura protecția si securitatea imobilelor si a tuturor obiectelor de patrimoniu din dotarea acestora ;

 • -  propune spre aprobare Consiliului Județean taxele de intrare in muzee;

 • -  stabilește criteriile de acordare a primelor/premiilor;

 • -  stabilește sistemul prin care se realizează comercializarea publicațiilor de specialitate precum si a produselor« souvenir» aflate spre vanzare

(2).Consiliul de Administrație este format din cinci membri:

Președinte - manager,

Membri - contabil sef, șef serviciu si șefii de birou, Secretar - prin rotatie unul din membri Consiliului de Administrație numit de președintele acestuia.

 • (3) .Consiliul de Ad-tie își desfășoară activitatea lunar sau ori de câte ori este nevoie,luând hotărâri cu majoritate simplă din numărul membrilor prezenți;

 • (4) .Ședințele Consiliului de Administrație se considera legal constituite prin prezenta a 2/3 din totalul membrilor acestuia.

Consiliul științific

Art.40. Pentru luarea unor decizii complexe, conducerea muzeului poate atrage în activitatea de analiză, consultanța unor specialiști din afara muzeului.

 • (1) Activitatea directorului general/managerului este sprijinită și de Consiliul științific.

 • (2). Consiliul științific este un organism colegial cu rol consultativ avand următoarea componență: director, șefii de serviciu de specialitate și specialiști din cadrul muzeului sau din reprezentanți cooptați din afara instituției.Constituirea și funcționarea Consiliului științific se face pe baza deciziei directorului manager. Consiliul științific este condus de un președinte, in persoana managerului in funcțiune.

 • (3) .Consiliul științific sprijină Consiliul de administrație în toate problemele importante ale desfășurării activității instituției prin îndeplinirea următoarelor atribuții principale:

dezbate programele anuale și de perspectivă ale muzeului, propunând măsuri organizatorice, financiare și materiale pentru punerea lor în aplicare; sprijină și alte programe de interes pentru instituție;

examinează programe muzeologice - etnologice și formulează aprecieri; propune colectivele de specialiști care le realizează, împreună cu materialul științific și cultural însoțitor: ghiduri, pliante, afișe, foi de sală, texte publicate, protocoale ale vernisajelor;

se pronunță asupra ponderilor și priorităților în activitatea Muzeului și a specialiștilor săi în domenii de importanță majoră ca: orientarea cercetărilor de teren și noile achiziții; starea colecțiilor și măsurile care se impun; diversificarea modalităților de valorificare a patrimoniului de obiecte, date și informații; pregătirea profesională a angajaților; tematica tipăriturilor și publicațiilor; relații științifice și culturale internaționale; expoziții, schimburi de experiență, stagii de specializare, congrese, cercetări în echipe cu specialiști străini;

analizează rapoarte de activitate privind stadiul de îndeplinire a programului muzeal;

face evaluări periodice asupra contribuției compartimentelor și specialiștilor acestora la dezvoltarea vieții științifice, culturale, economice și organizatorice a instituției;

 • (4) . Consiliul științific se întrunește trimestrial în ședințe ordinare precum și ori de cîte ori este necesar, pentru analize și lansarea activităților curente și de perspectivă.

 • (5) . La ședințele Consiliului științific pot fi invitați specialiști din Muzeu și din afara instituției.

 • (6) . Consiliul științific este legal constituit cu prezenta la ședințe a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

 • (7) . Pentru adoptarea hotărârilor privind materialele și lucrările supuse dezbaterii este necesar votul a cel puțin jumătate plus unul din numărul membrilor prezenți.

Art.41.-(1) In muzeu funcționează comisii de specialitate permanente sau temporare.

 • (2) Obiectivele,durata și modul de funcționare, precum și termenele de realizare a atribuțiilor și competențelor se stabilesc, pentru fiecare comisie în parte de către director/mamager.înființarea comisiilor și numirea membrilor se stabilește prin decizie emisa de conducătorul instituției.

 • (3) La expirarea termenului pentru fiecare comisie înființată sau la date stabilite de director, comisiile întocmesc rapoarte sau elaborează documentații la cererea directorului.

 • (4) Fiecare comisie are între 3 până la 5 membri, în funcție de specificul activității.

 • (5) în cadrul muzeului funcționează următoarele comisii:

a) Comisia pentru evaluarea și achiziționarea de bunuri culturale:

 • - funcționează potrivit prevederilor legale în materie și a actelor normative stabilite

de autoritatea tutelară;

 • - are până la 5 membri în funcție de specificul bunurilor culturale și implicit de beneficiarul achiziției;

 • - directorul numește anual componența nominală a comisiei;

 • - comisia este convocată prin decizia dată de directorul muzeului;

 • b)  Comisia de recepție mijloace fixe, obiecte inventar și materiale achiziționate;

 • c) Comisia de evaluare a ofertelor - achiziții publice;

 • d) Comisia recepție lucrări RK sau reparații curente;

 • e) Comisia de inventariere anuală;

 • f) Comisia de casare;

 • g) Comisiile de verificare a gestiunilor colecțiilor muzeale;

e) Alte comisii, potrivit dispozițiilor legale.

CAPITOLUL VII. ANGAJAREA, PROMOVAREA Șl SALARIZAREA PERSONALULUI MUZEULUI

Art.42. Personalul muzeului este angajat, promovat, sancționat sau concediat de către director în condițiile legii.

Art.43. încadrarea și promovarea personalului se face prin concurs, la solicitarea compartimentelor/birourilor existente în muzeu, în limita numărului de posturi aprobat de Consiliul Județean Brașov, a nevoilor funcționale, a resurselor financiare existente și preliminate.

Art.44. Atribuțiile detaliate, răspunderile și competențele individuale ale personalului se stabilesc prin fișa postului, semnată de șeful ierarhic și de titular.

Art.45. Nivelul salariilor pentru pesonalul pe funcții și categorii de personal, sporuri și adaosuri se stabilesc potrivit legislației in vigoare .

Art.46. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului se asigură prin încadrarea în resursele financiare alocate anual și a numărului de posturi.

CAPITOLUL VIII. CONDIȚII Șl DURATA DE MUNCĂ

Art.47. Conducerea instituției va acționa pentru asigurarea condițiilor de mediu în laboratoarele de restaurare, camerele de carantină și în spațiile (laboratoare) destinate tratamentelor pentru conservarea bunurilor culturale.

Art.48. Echipamentul de protecție de lucru se asigură de muzeu gratuit, cu evidențierea distinctă a destinației în bugetul de venituri și cheltuieli.

Art.49. Durata de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Pentru activitatea desfășurată, cu publicul, în zilele de repaus saptamanal - sâmbătă și duminică, repausul saptamanal se acordă de regula luni si marți,situație pentru care salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul individual de munca.

CAPITOLUL IX. BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI, SURSE DE FINANȚARE

Art.50. - (1) Cheltuielile de funcționare si de capital ale Muzeului de Etnografie Brașov sunt finanțate din : subvenții acordate de la bugetul de stat si venituri proprii.

(2). Veniturile proprii se realizează din :

 • -  tarife intrare muzeu, taxe fotografiere/filmare/ghidaj;

 • - comercializarea produselor suvenir confetionate de către meșterii populari,expuse spre vanzare la standurile din cadrul muzeelor;

 • - comercializarea publicațiilor proprii sau ale terților din domeniul activitatilor muzeale (cârti, reviste, ghiduri, pliante, cârti poștale CD-uri,casete audio/video;

 • - donații si sponsorizări acceptate de instituție.

Art.51. - (1) Muzeul de Etnografie Brașov întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, în conformitate cu legislația în vigoare .

 • (2) Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către Consiliul Județean Brașov, ordonatorul principal de credite bugetare al Muzeului de Etnografie Brașov.

 • (3) Bilanțul contabil se întocmește pe formulare speciale, se depune la autoritatea tutelara si se transmite la ANAF prin sistemul FOREXEBUG la termenele prevăzute de legislația in vigoare.

Art.52.Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

Art.53.Consiliul Județean Brașov stabilește cuantumul subvenției alocate muzeului în funcție de realizarea programelor și proiectelor minimale convenite.

Art.54.Corelat cu veniturile proprii, muzeul determină anual volumul de venituri de realizat și cheltuielile totale de efectuat.

Art.55.Operațiile de încasări și plăți ale muzeului se efectuează prin conturi deschise la Trezoreria Brașov.

Art.56. Muzeul are control financiar preventiv propriu.

CAPITOLUL X. REGLEMENTAREA LITIGIILOR

Art.57. Litigiile muzeului cu persoane fizice sau juridice, nesoluționate pe cale amiabilă, sunt supuse soluționării instituțiilor de judecată române de drept comun.

CAPITOLUL XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.58.(1). Instituția dispune de sigiliu si ștampile proprii.

(2). Arhiva instituției deține :

 • - documentele activitatii de specialitate etnografica;

 • - documentele financiar-contabile,resurse-umane;

 • - documente diverse(corespondenta,dari statistice,acte normative )

Art.59. Prezentul regulament de organizare și funcționare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea muzeelor.

Art.60. Modificările și completările regulamentului de organizare și funcționare se pot face la propunerea conducerii muzeului cu respectarea actelor normative în vigoare.

Art.61. Pentru aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplică prevederile care, potrivit legislației in vigoare,sunt specifice instituțiilor publice.

Manager interimar, Dr.Vaier Rus /}