Hotărârea nr. 260/2019

Hotărârea nr. 260 - privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR.260

din data de 20.06.2019

privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr. ad. 9126/ 19.06.2019 întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Ținând cont de propunerea domnului consilier județean Veștea Mihail privind desemnarea domnului consilier județean Donțu Mihai-Aurel, persoană împuternicită să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 387/2.11.2005, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 172/8.06.2005 prin care a fost aprobată participarea județului Brașov alături de S.C. GRAELLS & Llonch Invest S.R.L., la realizarea unui Parc Industrial și alocarea echivalentului în lei a sumei de 500 euro, reprezentând participarea la capitalul social cu o cotă de 5%;

Ținând cont că prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 145/30.05.2018, domnul consilier județean Veștea Mihail a fost desemnat ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A., care prin cererea înregistrată sub nr. 9126/30.05.2019 și-a depus demisia din această calitate;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1), lit. “a” și alin. (2) lit “d” și art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - încetează calitatea de reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A. a domnului consilier județean Veștea Mihail, ca urmare a demisiei.

Art.2. - Se desemnează domnul consilier județean Donțu Mihai-Aurel, persoană împuternicită să reprezinte U.A.T. Județul Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Art.3. - Se împuternicește domnul consilier județean Donțu Mihai-Aurel să reprezinte interesele Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor ordinare/extraordinare la S.C. GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 145/30.05.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,