Hotărârea nr. 259/2019

Hotărârea nr. 259 - privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocuparea funcţiilor vacante de conducere de medic şef secţie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.259

din data de 20.06.2019

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20.06.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.10177/14.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin (7) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.l alin. 1, art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, Pct.B, alin.l din Anexa nr.3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1718/2004, modificat și completat, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.38 din OUG nr. 114/2018;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, după cum urmează:

 • •   Șef secție - Secția Chirurgie generala I;

 • •  Șef secție - Secția Neurochirurgie;

 • •   Șef secție - Secția Gastroenterologie;

 • •   Șef secție - Secția Clinică Cardiologie I;

 • •  Șef secție - Secția Clinică Neurologie;

 • •   Șef secție - Secția Diabet Zaharat, nutriție și boli metabolice;

 • •   Șef secție - Secția Clinică Medicină Internă I;

 • •  Șef secție - Secția Clinică Oncologie Medicală;

 • •  Șef secție - Centrul Hemodializă;

 • •   Șef secție - Secția Clinică Medicină Internă III;

 • •  Șef secție - Serviciul Județean de Medicină Legală;

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dunibrăveanu