Hotărârea nr. 257/2019

Hotărârea nr. 257 - privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 oftice@j udbrasov.ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 257

din data de 20.06.2019

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Expunerea de motive înregistrată cu nr. 10280 din data de 14.06.2019 și Raportul de specialitate nr. 10280 din data de 14.06.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil;

Văzând necesitatea colaborării pentru definitivarea calendarului de acțiuni în comun pentru anul 2019 în cadrul Centrului pentru Dezvoltarea Durabilă a Turismului în Carpați, deschis la Brașov din luna mai a anului 2017, cât si pentru legitimitatea reprezentaților Consiliului Județean Brașov și ai Ministerului Turismului în relația cu Secretariatul Convenției Carpatice;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 161/27.10.2016 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Județul Brașov și Autoritatea Națională pentru Turism, pentru înființarea și funcționarea Centrului Brașov din cadrul Platformei de Dezvoltare a Turismului Durabil în Carpați și pentru desfășurarea unor acțiuni în comun în vederea implementării Strategiei de dezvoltare durabilă a Munților Carpați adoptată de țările membre ale Convenției Carpatice și nr. 380/30.10.2018 privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatica și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “e” și alin. (6) lit.”a" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov - Județul Brașov și Ministerul Turismului, în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatica și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 380/30.10.2018, privind încheierea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatica și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează,

SEGfi^TAR

Maria^^jmibrăveanuROMÂNIAConsiliul Județean Brașov
PROTOCOL DE COLABORARE

Având în vedere prevederile Art. 3, alin. 2 pct. 1) și Art.5, lit.c) din H.G. nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului, cu modificările și completările ulterioare, Art.91 alin.(1) lit.e) și alin. (6) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 389/2006 pentru ratificarea Conventiei-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003 și Legii nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003,

între:

MINISTERUL TURISMULUI, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, România, Tel: 021.303.7875, Fax: 021.303.7870, reprezentată legal prin ministru Bogdan Gheorghe TRIF, denumită în cele ce urmează MT,

și

Județul Brașov - CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, cam.10, Jud. Brașov/România, Tel:(268)-410.777 int. 198; Fax: (268)-475.576, reprezentat prin Președinte Adrian loan VESTEA denumit în cele ce urmează CJ BRAȘOV

s-a încheiat prezentul protocol de colaborare.

Art. 1. OBIECTUL PROTOCOLULUI

în conformitate cu atribuțiile specifice, obiectul prezentului PROTOCOL DE COLABORARE îl reprezintă colaborarea dintre cele două instituții, pentru desfășurarea de acțiuni în comun pentru funcționarea optimă a Centrului Brașov din cadrul Platformei de Dezvoltare a Turismului Durabil în Carpați, denumit în continuare Centrul Brașov și pentru înființarea unui posibil Centru pentru Convenția Carpatică.

Art. 2. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI

Părțile semnatare își propun îndeplinirea următoarelor obiective:

 • (1) implementarea acțiunilor cuprinse în Strategia de dezoltare durabilă a munților Carpați adoptată de toate țările membre ale Convenției Carpatice, inclusiv România;

 • (2) aplicarea deciziilor adoptate la nivelul Convenției Carpatice aprobate pe plan intern;

 • (3) stabilirea unei rețele de parteneri relevanți (de ex.: autorități publice centrale, autorități publice locale și regionale, ONG-uri, institute de cercetare, reprezentanți din

industria turismului) pe teritoriul munților Carpați;

 • (4) stabilirea unei rețele de a)destinații, b)instituții cu atribuții în domeniul turismului la nivel național și local și constituții cu atribuții în domeniul turismului la nivel European (aria geografică a munților Carpați);

 • (5) elaborarea planurilor de marketing la nivel regional și local pentru zona Munților Carpați, amplasată pe teritoriul României;

 • (6) elaborarea planului anual de lucru a centrului de implementare a Strategiei de dezoltare durabilă a munților Carpați cu sediul la Brașov;

 • (7) colaborarea pe plan intern și extern cu autoritățile publice centrale și locale, organizații nonguvernamentale, asociații de promovare și dezvoltare turistică implicate în proiectul Convenției Carpatice.

 • (8) dezvoltarea destinațiilor, cu focus pe toate sezoanele;

 • (9) stabilirea principiilor și (dezvoltarea) elaborarea liniilor directoare privind infrastructura și activitățile turistice durabile;

 • (10)   elaborare de studii privind dezvoltarea rutelor pedestre și pentru biciclete;

 • (11)   elaborare de studii privind dezvoltarea destinațiilor etnografice, în concordanță cu regiunile etnografice recunoscute istoric, în colaborare cu instituțiile de profil;

 • (12)   elaborare de studii privind dezvoltarea itinerariilor culturale pe teritoriul Carpaților;

 • (13)   elaborare de studii pentru elaborarea de acte normative și stabilirea peisajelor conform Convenției Peisajelor;

 • (14)   dezvoltarea de statistici privind patrimoniul natural, cultural (pe tipuri de monumente, material/imaterial), circulația turistică în Carpați, etc.;

 • (15)   elaborare studii de cercetare privind produsele/formele/destinațiile turistice în Carpați;

 • (16)   analiza resurselor turistice din destinațiile din Carpați;

 • (17)   dezvoltarea unei metodologii de monitorizare a impactului dezvoltării turistice existente și planificate asupra biodiversității și peisajelor, inclusiv a impactului social, economic și cultural;

 • (18) inițierea înființării unei unități organizaționale (Observatorul Carpatic privind Turismul Durabil) care să contribuie la implementarea Protocolului privind Turismul Durabil și a Strategiei aceștia prin monitorizarea și evaluarea activităților turistice din Carpați;

 • (19)   colaborare cu instituții de de formare pentru colectare de informații privind necesarul din piață și meseriile necesare.

Art. 3. DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol se încheie pe o durată de doi ani și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Art.4. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE MT

 • (1)      MT va asigura un număr de trei persoane care vor avea atribuții în implementarea obiectivelor stipulate la art. 2. Unul dintre reprezentanții MT trebuie să fie cu sediul în municipiul Brașov.

 • (2)      MT va organiza, în colaborare cu CJ BRAȘOV, cel puțin două evenimente anual, în cadrul unei campanii de relații publice, care va include și conferințe de presă, seminarii, discursuri, derulate la nivel național și internațional, pentru promovarea și dezvoltarea durabilă a turismului în Munții Carpați.

 • (3)       MT va desfășura o campanie de publicitate în mediul on line și mediul off line, prin editarea de broșuri, pliante, alte materiale publicitare, respectiv dezvoltarea secțiunii Convenția Carpatică pe site-ul oficial al instituției.

 • (4)       MT va desfășura o campanie de promovare prin participarea la târguri, expoziții cu o secțiune (componentă) Convenția Carpatică.

 • (5)      MT va derula programe de monitorizare a proiectelor care se derulează la nivel național pe suprafața Munților Carpați, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (6)       MT va încheia parteneriate cu autorități publice locale, autorități publice centrale, organizații neguvernamentale din România și internaționale, alte persoane juridice pentru promovarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților.

 • (7)      MT, în colaborare cu CJ BRAȘOV, va realiza un calendar anual de acțiuni pentru anul următor, în fiecare luna decembrie a fiecărui an.

 • (8)    MT, în colaborare cu CJ BRAȘOV coordonează Grupul de Lucru pentru Turismul Durabil (Task Force) care înaintează propuneri de acțiuni către Grupul de Lucru pentru Turismul Durabil al Convenției Cadru privind Protecția și Dezvoltarea Durabilă a Carpaților;

 • (9)     MT, în colaborare cu CJ BRAȘOV, vor sprijini funcționarea optimă a Platformei Comune pentru Turism Durabil Centrul Romania și va încuraja înființarea de centre de dezvoltare a turismului durabil în Carpați;

 • (10)    MT va propune, în colaborare cu CJ BRAȘOV, programele de promovare a turismului în țările carpatice, luând în considerare specificul și diversitatea tuturor regiunilor și zonelor subcarpatice;

 • (11)    MT va consolida și sprijini cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea turismului durabil în Carpați;

 • (12)    MT va revizui strategiile naționale de dezvoltare a turismului prin introducerea principiilor turismului durabil și a dimensiunii carpatice în Carpați;

 • (13)   MT va demara o evaluare a sistemelor de standarde de calitate la nivel carpatic pentru produsele locale și serviciile locale;

 • (14)    MT va implementa, cu sprijunul CJ BRAȘOV, o campanie, în special în zona carpatică a țării, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației locale în domeniul turismului durabil și al Convenției Carpatice;

 • (15)    MT va iniția mobilizarea resurselor pentru implementarea strategiei la nivel național și internațional, implicând toți stakeholderii interesați;

 • (16)    MT în colaborare cu CJ BRAȘOV va sprijini turismul rural care menține utilizarea tradițională a terenurilor (ex. apicultura, producția de alimente);

 • (17)    MT în colaborare cu CJ BRAȘOV va sprijini inventarierea/înființarea de branduri turistice regionale carpatice care să contribuie la conservarea caracterului peisajului și a patrimoniului cultural tangibil/intangibil, conectat de un brand carpatic;

 • (18)    MT va sprijini dezvoltarea cooperării transfrontaliere în domeniul turismului și legarea traseelor - punerea lor în aplicare în cazul produselor turistice comune transfrontaliere.

 • (19)    MT în colaborare cu CJ BRAȘOV vor implementa acțiunile cuprinse în Strategia de dezvoltare durabilă a munților Carpați adoptată de toate țările membre ale Convenției Carpatice, inclusiv România.

Art. 5. DREPTURILE Șl OBLIGAȚIILE CJ BRAȘOV

 • (1)       CJ BRAȘOV va pune la dispoziția platformei sediul acesteia în orașul Brașov, într-una din clădirile acestuia, cu toate spațiile necesare derulării activității în condiții optime.

 • (2)       CJ BRAȘOV va asigura toate dotările centrului (calculatoare, faxuri, telefoane, conecxiune la internet, telefonie fixă, mobilă), produsele de birotică necesare bunei desfășurări a activității.

 • (3)       CJ BRAȘOV va asigura un număr de două persoane care vor avea atribuții în implementarea obiectivelor stipulate la art. 2 și care va colabora strâns cu reprezentanții Ministerului Turismului din teritoriu, respectiv de la sediul central.

 • (4)       CJ BRAȘOV va organiza, în colaborare cu Ministerul Turismului, cel puțin două evenimente anual, în cadrul unei campanii de relații publice, care va include și conferințe de presă, seminarii, discursuri, derulate la nivel național pentru promovarea și dezvoltarea durabilă a turismului în Munții Carpați.

 • (5)       CJ BRAȘOV va desfășura o campanie de publicitate în mediul on line pe pagina de Facebook și în cadrul aplicației Brașov Tourism App, va dezvolta o secțiune Convenția Carpatică pe site-ul oficial al instituției și va actualiza informațiile ce apar pe pagina de internet a Platformei Comune pentru Turism Durabil http://cstp.center/

 • (6)       CJ BRAȘOV va desfășura o campanie de promovare prin participarea la târguri, expoziții cu o secțiune (componentă) Convenția Carpatică.

 • (7)       CJ BRAȘOV va sprijini MT în implementarea unei campanii, în special în zona carpatică a țării, pentru a crește gradul de conștientizare în rândul populației locale în domeniul turismului durabil și al Convenției Carpatice;

 • (8)      CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT, va realiza un calendar anual de acțiuni pentru anul următor, în fiecare luna decembrie a fiecărui an.

 • (9)     CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT, coordonează Grupul de Lucru pentru Turismul Durabil (Task Force) care înaintează propuneri de acțiuni către Grupul de Lucru pentru Turismul Durabil al Convenției Cadru privind Protecția și Dezvoltarea Durabilă a Carpaților;

 • (10)      CJ BRAȘOV va derula programe de monitorizare a proiectelor care se derulează în județul Brașov, pe suprafața Munților Carpați, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • (11)      CJ BRAȘOV va elabora/implementa Strategii de comunicare (personal, program, căi de comunicare cu părțile interesate, output, input, instrumente folosite, integrare evenimete - prezentarea centrului, prezentări, întâlnire a părților o dată pe an);

 • (12)    CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT, vor sprijini funcționarea optimă a Platformei Comune pentru Turism Durabil Centrul Romania și va încuraja activitățile de dezvoltare a turismului durabil în Carpați;

 • (13)      CJ BRAȘOV va încărca (actualiza) informații în baza de date cu proiecte aflate în derulare sau finalizate;

 • (14)    CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT, va sprijini turismul rural care menține utilizarea tradițională a terenurilor (ex. apicultura, producția de alimente);

 • (15)    CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT vor propune programele de promovare a turismului în țările carpatice, luând în considerare specificul și diversitatea tuturor regiunilor și zonelor subcarpatice;

 • (16)    CJ BRAȘOV, în colaborare cu MT, vor sprijini inventarierea / înființarea de branduri turistice regionale carpatice care să contribuie la conservarea caracterului peisajului și a patrimoniului cultural tangibil/intangibil;

 • (17)      CJ BRAȘOV va asigura implicarea participativă (de exemplu, ateliere de lucru, consultări online) a comunităților locale din Carpați în dezvoltarea produselor regionale;

 • (18)      CJ BRAȘOV va asigura dezvoltarea, menținerea și actualizarea unui site de promovare a Carpaților, incluzând baza de date privind produsele și serviciile, produsele transfrontaliere și cartografiere, precum și bunele practici, cu informații actualizate în mod continuu și includerea pregătirii unei hărți turistice carpatice.

 • (19) CJ BRAȘOV în colaborare cu MT vor implementa acțiunile cuprinse în Strategia de dezvoltare durabilă a munților Carpați adoptată de toate țările membre ale Convenției Carpatice, inclusiv România.

Art. 6. MODIFICAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Prezentul protocol poate fi modificat printr-una din modalitățile următoare:

 • a) prin intrarea în vigoare a unor prevederi legale care au ca efect schimbarea statutului părților în baza cărora acest protocol a fost întocmit;

 • b) cu acordul de voință al părților, prin act adițional, semnat de ambele părți.

Art. 7. COMUNICĂRI

 • (1)        Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 • (2)       Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 8. FORȚA MAJORĂ

 • (1)        Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

 • (2)       Forța majoră exonerează părțile semnatare de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • (3)       îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • (4)        Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • (5)       Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol, fără ca vreuna dintre părți sa poată pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 9. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1)    Prezentul protocol va înceta în următoarele situații:

 • a)     la expirarea perioadei menționate la art. 3 din Protocol;

 • b)     în caz de forță majoră, conform art. 8, alin. (5);

 • c)     în situațiile prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 9 alin. (3) din acesta.

 • (2)        Dacă una dintre părți nu își va îndeplini obligațiile menționate, prezentul protocol se consideră desființat de plin drept fără somație, punere în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă din partea celeilalte părți.

 • (3)       Prezentul protocol poate fi denunțat unilateral de oricare parte după o notificare prealabilă, în caz de denunțare unilaterală, protocolul își încetează valabilitatea în termen de 15 zile de la data primirii notificării.

 • (4)       încetarea prezentului protocol nu va afecta activitatile implementate sau cele aflate in curs de implementare.

 • (5) Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea protocolului.

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA

 • (1)       Părțile se obligă să păstreze confidențiale datele incluse în protocol, precum și toate informațiile legate de executarea acestuia, angajându-se să utilizeze aceste date și/sau informații numai în scopul executării protocolului si limitându-se numai la ceea ce este strict necesar.

 • (2)       Datele și/sau informațiile despre care se face vorbire la alin. 1 nu pot fi utilizate pentru alte scopuri, fără consimțământul prealabil exprimat în scris al părții corespunzătoare, cu excepția următoarelor cazuri:

 • a) sunt publice la momentul transmiterii lor sau devin publice ulterior;

 • b) au fost cunoscute de partea primitoare anterior aducerii la cunoștința ei de către cealaltă parte, așa cum o dovedesc documentele scrise ale părții primitoare;

 • c)  au fost obținute în mod licit de la o terță parte și nu fac obiectul obligației de confidențialitate;

 • d) au fost generate de partea primitoare, respectiv de către salariații acesteia care nu au acces la datele/informatiile confidențiale;

 • e) este obligatoriu să fie dezvăluite, conform legislației în vigoare, cu condiția ca partea primitoare să notifice imediat celeilalte părți asemenea cerințe privind dezvăluirea datelor.

 • (3)       Prezentul articol se aplică pe parcursul duratei protocolului, precum și ulterior, indiferent de motivul încetării.

Art. 11. DISPOZIȚII FINALE

 • (1)      Legea care guvernează acest protocol este legea română.

 • (2)       în eventualitatea unui litigiu între părți, survenit pe parcursul derulării prezentului protocol, se va încerca soluționarea acestuia pe cale amiabilă. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, litigiul va fi soluționat de către instanțele judecătorești în a căror rază teritorială se află sediul Ministerul Turismului.

 • (3)      Părțile declară și garantează că dețin toate autorizațiile și aprobările necesare pentru încheierea, în mod valabil, a prezentului protocol.

 • (4)     Părțile înțeleg că prezentul protocol de colaborare nu poate produce sau da naștere la efecte patrimoniale reciproce între părți.

Prezentul protocol conținând 6 file, s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi,...................ambele având aceeași valoare juridică.

MINISTERUL TURISMULUI                      CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ministru                                               Președinte

Bogdan Gheorghe TRIF                               Adrian loan VEȘTEA

Secretar de Stat

Secretar

Maria DUMBRĂVEANU


Gheorghe-Bogdan TOMOIAGĂ

Direcția Juridică și Relația cu

Parlamentul și Administrare Societăți

Director

La ura Iftimie


Direcția Juridică Director executiv Claudia CRĂCIUN


Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul

Șef serviciu

Veronica Georgescu

Direcția Generală Marketing și Dezvoltare

Director general

Georgiana Băjenaru


Direcția Economică

Director executiv

Gabriela AGAFIȚEI

Direcția Management Proiecte

Director executiv

Nicolae SĂCUIU


Direcția Generală Marketing și Dezvoltare

Director general adjunct

Lucian Bechir

Direcția Generală Marketing și Dezvoltare

Director general adjunct

Ion VASILE


Direcția Management Proiecte Director executiv adjunct Nechifor Moraru Petru


Compartimentul Manageri publici

Manager public

Alina Szasz


Serviciul investiții, forme și destinații turistice

Șef serviciu

Octavian Arsene


Vizat juridic,


Serviciul relații internaționale și afaceri europene

Șef serviciu

lulia Dăngulea


Vizat CFPP,