Hotărârea nr. 256/2019

Hotărârea nr. 256 - privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.256

din data de 20.06.2019

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.10206 din data de 14.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov; Față de statul de funcții aprobat prin HCJ Brașov nr. 167/23.04.2019, unitatea sanitară propune transformarea unor posturi vacante, pentru o mai buna organizare și desfășurare a activității cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, art.3 alin.(4) din Legea Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precum și prevederile art. 34 alin.(2), (39 și art. 38 din OUG nr.l 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l67/23.04.2019 .

Art.3 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează,


SE' Mariaj


TAR ibrăveanu


1

MANAGER

II

medic boli infectioasae

S

1

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

II

economist

S

1

3

DIRECTOR MEDICAL

II

boli infectioase

S

1

4

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

II

boli infectioase

S

1

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

boli infectioase

S

1

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

I

medicina de laborator

S

1

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

S

1

8

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

medicina generala

PL

1

9

MEDIC

PRIMAR

boli infectioase

S

8,5

10

MEDIC

PRIMAR

medicina de laborator

S

1

11

MEDIC

PRIMAR

radiologie si imagistica medicala

S

1

12

MEDIC

PRIMAR

epidemiologie

S

1

13

MEDIC

SPECIALIST

boli infectioase

S

6,5

14

MEDIC

SPECIALIST

medicina de laborator

S

1

15

FARMACIST

farmacie

S

1

16

PSIHOLOG

PRINCIPAL

S

1

17

ASISTENT SOCIAL

PRINCIPAL

S

1

18

BIOLOG

PRINCIPAL

biologie medicala

S

1

19

CHIMIST

PRINCIPAL

biochimie medicala

S

1

20

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

S

13

21

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

S

2

22

ASISTENT MEDICAL

medicina de laborator

S

1

23

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

S

2

24

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

SSD

3

25

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina generala

PL

25

26

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

7

27

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

2

28

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

medicina de laborator

PL

1

29

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

radiologie si imagistica medicala

PL

1

30

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

dietetica

PL

1

31

STATISTICIAN MEDICAL

M

1

32

REGISTRATOR MEDICAL

PRINCIPAL

M

2

33

REGISTRATOR MEDICAL

M

1

34

INFIRMIERA

M

22

35

ÎNGRIJITOARE

G

13

36

SPALATOREASA

G

3

37

BRANCARDIERI

G

1

38

ECONOMIST

IA

economice

S

4

39

ECONOMIST

I

economice

S

1

40

REFERENT DE SPECIALITATE

J

tehnice

s

3

41

REFERENT DE SPECIALITATE

I

economice

s

1

42

REFERENT DE SPECIALITATE

I

administrație publica

s

1

43

REFERENT DE SPECIALITATE

III

economice

s

1

44

REFERENT DE SPECIALITATE

III

științele comunicării

s

1

45

CONSILIER JURIDIC

IA

juridice

s

1

46

REFERENT

IA

M

1

47

REFERENT

11

M

1

48

MAGAZINER

1

G

I

49

ȘOFER

1

M

1

50

MUNCITOR CALIFICAT

I

fochist

M

1

51

MUNCITOR CALIFICAT

II

fochist

M

1

52

MUNCITOR CALFICAT

I

zidar

M

1

53

MUNCITOR CALIFICAT

III

instalator

M

1

54

PORTAR

M

1

TOTAL FINANȚARE VENITURI PROPRII

155

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

55

MEDIC REZIDENT AN IV

boli infectioase

s

2

56

MEDIC REZIDENT AN III

boli infectioase

S

1

57

MEDIC REZIDENT ANII

boli infectioase

S

1

58

MEDIC REZIDENT ANI

boli infectioase

S

3

Total posturi aprobate, din care:

-funcții de conducere:

8

-funcții de execuție:

154

-venituri proprii 155 -bugetul de stat 7

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Ghinoiu Iuliana Irina

RUNOS

Insp. Bogoi Corina

Z7

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490 Nr.paturi 107


Anexa la HCJBV nr.Director executiv Mifialeb Adelina Vasioiu


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Grad profesional/grad salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0 1

2

3

4

5

6


A. Finanțare din venituri proprii