Hotărârea nr. 255/2019

Hotărârea nr. 255 - privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@jud brașov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.255


din data de 20.06.2019

- privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 10223 din data de 14.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov ;

în conformitate cu dispozițiile art. 180, alin. (1), lit, “a” din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare,art.5. alin.(l) din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1384/2010 precum și prevederile art. 18 alin. (1) din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 15 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1) lit.”a” și alin. 2, lit.”c”,precum și prevederile art. 104 alin. (1) lit.”a” și alin. (2) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă statul de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 199/30.05.2019 se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează,


SECRfitAR

Maria Imprbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA“

Aprobat prin HCJBV nr.      /


BRAȘOV, 500025, Str. G.Barițiu Nr.36

C.U.I. 4443183

E-mail: secretariat@maternitatea.ro

Tel. 0368 202012

Fax: 0368 202055

Operator de date cu caracter personal nr. 15158


Secretar, / /

Maria Dumbrăveanu


Director Executiv

Adelina Văsioiu; '

Nr. crt

Funcția de conducere

Funcții de execuție

Grad

profesional/grad

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

0

1

2

3

4

5

6

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

2

DIRECTOR MEDICAL

MEDIC

PRIMAR / II

OG

S

1

3

DIRECTOR FINANCIAR CC

(NTABIL

II

S

1

4

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

OG

S

1

5

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

OG

S

3

6

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR/II

PEDIATRIE

S

1

7

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

PED. / NEONAT.

S

1

8

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

ATI

S

1

9

SEF FARMACIE

FARMACIST

PRIMAR /1

FARMACIE

S

1

10

SEF SECȚIE

MEDIC

PRIMAR /1

LABORATOR

S

1

11

SEF SERVICIU

MEDIC

PRIMAR /1

OLIINFECTIOAS

S

1

12

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

OG

PL

1

13

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

PL

2

14

ASISTENT SEF

ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

MG

S

6

15

SEF SERVICIU

ECONOMIST

IA/II

S

2

16

SEF SERVICIU TEHNIC

INGINER

IA/II

S

1

17

SEF SERVICIU

REFERENT DE SPECIALIT7

11/II

S

1

18

MEDIC

PRIMAR

OG

S

20.5

19

MEDIC

SPECIALIST

OG

s

4.5

20

//

MEDIC

PRIMAR

PED.

s

3

21

/' -y •..... .....-

1 ■.....<

MEDIC

PRIMAR

NEONAT

s

8

22

medic '

SPECIALIST

NEONAT

s

4

Ț

23

MEDIC

PRIMAR

ATI

S

7

24

MEDIC

SPECIALIST

ATI

S

1

25

FARMACIST

PRIMAR

FARMACIE

s

1

26

MEDIC

PRIMAR

ANAT. PAT

s

1

27

MEDIC

SPECIALIST

ANAT. PAT

s

1

28

MEDIC

PRIMAR

RADIOLOGIE

s

1

29

MEDIC

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

30

MEDIC

PRIMAR

LABORATOR

s

4

31

PSIHOLOG

PRIMAR

s

1

32

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

s

46

33

ASIST MED.

MG

s

18

34

MOAȘA

PRINCIPAL

OG

s

1

35

MOAȘA

PRINCIPAL

MG

s

1

36

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

s

1

37

ASIST MED.

LABORATOR

s

3

38

ASISTENT

SOCIAL

s

1

39

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

SSD

7

40

ASIST MED.

MG

SSD

4

41

ASIST MED.

PRINCIPAL

OG

PL

11

42

ASIST MED.

PRINCIPAL

MG

PL

91

43

ASIST MED.

PRINCIPAL

PED.

PL

4

44

ASIST MED.

MG

PL

69

45

ASIST MED.

PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

46

ASIST MED.

PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

47

ASIST MED.

ANAT.PAT.

PL

1

48

ASIST MED.

PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

49

ASIST MED.

PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

50

ASIST MED.

PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

51

ASIST MED.

PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

52

ASIST MED.

DIETETICA

PL

1

53

ASIST MED.

DIETETICA

S

1

54

KINETOTERAPEUT

PRINCIPALA

s

1

55

AUTOPSIER

M

0.5

56

INFIRMIERA

G

81

57

ÎNGRIJITOARE

G

86.5

59

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

61

STATISTICIAN PR.

M

1

62

REGISTRATOR MED

M

4

63

REGISTRATOR MED

PRINCIPAL

M

1

64

OPERATOR DATE

M

2

65

ECONOMIST IA

S

3

66

ECONOMIST I

S

2

67

ECONOMIST II

S

1

68

CONSILIER JURIDIC IA

S

1


69

INGINER IA

S

2

70

INGINER SISTEM II

s

1

71

REFERENT IA

M

1

72

CONTABIL IA

M

1

73

REFERENT DE SPECIALIT7

SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

S

1

74

REFERENT DE SPECIALIT7

TE I- ECONOMIST

S

1

75

REFERENT DE SPECIALIT7

.TE I-CONSILIER JL

RIDIC

s

1

76

REF. DE SPEC. II

s

2

77

SEF DEPOZIT I

M

1

78

CASIER

M

1

79

MAGAZINER

M

1

80

TEHNICIAN IA

M

1

81

ARHIVAR

M

1

82

SPALATOREASA

G

9

83

MUNC. CALIF I

G

9

84

ȘOFER I

G

1

85

MUNC. CALIF II

G

1

86

MUNC. CALIF III

G

3

87

MUNC. CALIF IV

G

4

88

MUNC.NECALIFICAT

G

7

89

AGENT DDD

G

2

Total venituri proprii

598

1

MEDIC

REZIDENT I

PSIHIATRIE

S

1

2

MEDIC

REZIDENT I

LABORATOR

S

1

3

MEDIC

REZIDENT 1

OG

s

5

4

MEDIC

REZIDENT II

RINOFARINGOLC

s

1

5

MEDIC

REZIDENT II

OG

s

3

6

MEDIC

REZIDENT III

OG

s

2

7

MEDIC

REZIDENT IV

OG

s

2

8

MEDIC

REZIDENT V

OG

s

2

Total Buget de stat

17

TOTAL GENERAL

615

Total posturi aprobate: 615 din care :

Conducere: 26

Execuție: 589

venituri proprii: 598 bugetul de stat :17

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.SERVICIUL RUNOS,

EC. BELDEAN MARIA