Hotărârea nr. 252/2019

Hotărârea nr. 252 - privind aprobarea înfiinţării serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offtce@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


CodF-16

HOTĂRÂREA NR. 252 din data de 20.06.2019

- privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Raportul de specialitate, precum și Expunerea de Motive, înregistrate sub nr. Ad. 10211/14.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală - Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Colegiului Director nr. 20/12.06.2019 privind avizarea înființării serviciului social Casa de tip Familial “Gabriela” în cadrul Complexului de Servicii Brădet;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 219/26.05.2017 privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA pentru construirea unei case de tip familial cu o capacitate de 16 locuri în cadrul Complexului de Reabilitare Școlară Brădet, precum și Convenția de Asociere nr. 221/06.06.2017 - 8629/15.06.2017 - 38510/7.06.2017 încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația SERA ROMÂNIA;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, art. 8 alin. (2) din anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, art. 34 alin. (2) și (3) și art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „a” și lit.”d”, alin. (2), lit. „c” și alin.(5) lit. „a”, pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă înființarea serviciului social: Casa de tip Familial “Gabriela”, din cadrul Complexului de Servicii Brădet, cu o capacitate de 12 locuri, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria DumRqaveanu