Hotărârea nr. 250/2019

Hotărârea nr. 250 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, pentru perioada 2014-2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

•t! ••*•••

// v.- v. t-

ROMÂNIA

HIS -ÎO'lS'SABBĂTOftiM iMPSn;^A


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.250

din data de 20 iunie 2019

- privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive cu nr.6418/14.06.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 148/23.04.2019, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale a managementului Muzeul Județean de Istorie Brașov pentru perioada 2014-2019, aprobarea Comisiei de evaluare, comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului pentru evaluarea finală a managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.7, alin.(l), lit.h și art.14, alin.(2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 102/28.03.2019, precum și prevederile art.42, alin. 4 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rezultatul final al evaluării finale a managementului pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019.

Numele și prenumele managerului

Instituția publică de cultură

Rezultatul final al evaluării finale pentru perioada de management 2014-2019

Pepene Nicolae-Dorin

Muzeul Județean de Istorie Brașov

9,91

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, SECRETAR

MariaI|uHfbrăveanu