Hotărârea nr. 25/2019

Hotărârea nr.25 – aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov ca și cheltuieli neeligibile


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.25

din data de 29.01.2019

cin lOi din


I privind aprobarea bugetului proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței ulației, scurgerii apelor și a indicatorilor tehnico - economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțai bugetul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul, înregistrate sub nr. 1920/28.01.2019, întocmite de către Direcția îagement de Proiecte - Compartiment Implementare Proiecte, prin care se propune aprobarea bugetului proiectului de :najare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor și a indicatoriloi îico - economici pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 00-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din bugetul propriu de venituri și cheltuieli

Mal

am

tehj

0+U

al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile;


Valoarea totală a investiției rezultată ca urmare a tuturor activităților este 3.860.159,50 lei;

lid<

10'


Luând in considerare Contractul de finanțare nr. 580/12.10.2017, semnat de UAT - Județul Brașov, în calitate de r de parteneriat, pentru proiectul "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, în cadrul Apelului de proiect: POjV 103/6/1/2, Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prir

modernizarea drumurilor județene, proiect care se încadrează în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Ax ; prioritară 6 - îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. - Stimularea mol

1 de | intd sigi


lilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN -T, cod SMIS 2014+: 111124;

Ținând cont de devizul general transmis de către proiectantul investiției, precum și de proiectul tehnic întocmit ;ătre proiectantul de specialitate, privind lucrările suplimentare necesare a se executa pentru modernizarea drumului [județean și care nu pot fi incluse în proiect POR pentru amenajarea intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea iranței circulației, scurgerii apelor;

Luând în considerare, astfel cum rezultă din raportul de specialitate, recomandările Raportului Auditului de iranță Rutieră, faza 1 Proiect Preliminar, Nr. 34493/14.11.2016, emis de Autoritatea Rutieră Română privind litatea măsurilor care să conducă la desfășurarea traficului în condiții de siguranță și de asemenea să respecte la ectare obligațiile administratorului drumului;

Având în vedere acordul de parteneriat Nr. 6684 și 6696/10.05.2017 de modernizare a traseului de drum (județean, precum și Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind ajustarea prețului contractului chiziție publică/sectorială nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial Nr. 32/11.01.2019;

Văzând dispozițiile art.27, alin. (1) și art. 32, alin. (3) din O.G.R. nr. 43/1997, republicată, privind regimul juridic rumurilor, cu modificările și completările ulterioare, art.91, alin.(l) lit. „b” și alin.(3), lit. ”f’ din Legea administrației lice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

| în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu


Sij tot; prc


inti de


al < pul


modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:

circ km pro|


j Art. 1 - Se aprobă bugetul proiectului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile laterale, asigurarea siguranței Iilației, scurgerii apelor pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A J+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, în sumă de 3.860.159,50 lei, finanțat din bugetul >riu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov ca și cheltuieli neeligibile, după cum urmează:

Lucrări de modernizare a drumului interjudețean: 2.825.659,50 lei

Relocare rețea electrică joasă tensiune: 467.000 lei

Proiectare/relocare utilități necunoscute și identificate pe parcursul execuției lucrărilor: 59500 lei Dirigenție de șantier pe perioada de 5 ani a garanției lucrărilor de investiție: 92.000 lei Rezerva de implementare a proiectului pentru relocare/protejare utilități necunoscute și identificate pe parcursul execuției lucrărilor: 416.000 lei

Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru lucrările de amenajare a intersecțiilor cu drumurile •ale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor pentru "Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C ș 105P format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800", finanțat dir


late DJ bu£ îtul propriu de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, ca și cheltuieli neeligibile, conform anexei, care face parte in te grantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prir

Dir :cția Management de Proiecte, Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dnmprăveanu

ANEXA NR. 1ș Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de amenajare a intersecțiilor cu drumurile j laterale, asigurarea siguranței circulației, scurgerii apelor pentru "Modernizare drum interjudețean DJ104A, DJ105C și DJ105P format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800”, finanțat din buget propriu Județul Brașov ca și cheltuieli neeligibile

î

Ordonator principal de credite: Consiliul Județean Brașov

Proiectant: Asocierea S.C. NV CONSTRUCT & S.C. CADSIL SRL, Cluj-Napoca

Amplasament: Drumul interjudețean propus pentru modernizare este format din drumul \ județean DJ 104A, drumul județean DJ 105C și drumul județean DJ 105P și se desfășoară în Regiunea de dezvoltare Centru, în zona vestică a județului Brașov traversând localitățile: Șinca Veche, Șercăița, Bucium, Mărgineni, Sebeș, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguș, Viștea de Sus, Victoria și Ucea de Sus.

Indicatorii economici au rezultat datorită actualizării devizului general întocmit de proiectantul de specialitate Asocierea NV Construct SRL Cadsil SRL Cluj Napoca ca urmare a respectării Instrucției emise de Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică publicată în Monitorul Oficial Nr. 32/11.01.2019

Indicatori tehnico economici:

1.          Valoare totală actualizată conform deviz general: 2.825,65950 mii lei

2.

Eșalonarea investiției valori fără TVA:

Val totala (lei)

C+M (lei)

Val totala (Euro)

C+M (Euro)

- Anul 1

801.144

676.388,10

177.354,11

149.736,14

- Anul 2

807.309,28

726.567,34

178.718,96

160.844,62

- Anul 3

807.309,28

726.567,34

178.718,96

160.844,62

- Anul 4

434.741,20

390.826,89

96.241,30

86.519,33

- *Notă : Suma de 92.000 lei se alocă după recepția la terminarea lucrărilor și cuprinde activitățile care se desfășoară pe perioada de 5 ani garanție a investiției, iar rezerva de implementare, 416500 lei, și proiectare /relocare utilități, 59.500 lei sunt alocate anului 1

  • 3. Durata de realizare - 33 luni

  • 4. Suma totală alocată: 3.860.159,50 lei

  • 4. Sursa de finanțare Buget propriu Județul Brașov

  • 5. Capacități:

Amenajare intersecții cu drumurile laterale:

DJ 104A 233 intersecții

DJ105C  4

DJ105P 11

Rigolă carosabilă C35/45 109 ml

Rigolădreptunghiulară deschisă 2:3 C35/45 6 ml

Șanț trapezoidal pereat 1:1 C35/45 162 ml

Podețe transversale 7 buc.

Podețe accese la proprități 2 buc.

Indicatoare rutiere 10 buc.

Marcaj rutier

Manager Proiect: Daniel Gligora^^—

Red. Ioan Ștefaniuc 30.01.2019