Hotărârea nr. 249/2019

Hotărârea nr. 249 - privind completarea anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 249 din data de 20.06.2019

- privind completarea anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate sub nr. Ad. 10213/13.06.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea completării anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019;

Ținând cont de reorganizarea Compartimentului Implementare și Monitorizare Proiect Aeroport International Brașov-Ghimbav în Direcția Implementare Aeroport Brașov, având în subordine Compartimentul Certificare Aeroport, precum și faptul că drepturile salariale pentru personalul Direcției Implementare Aeroport Brașov se încadrează în fondurile bugetare aprobate pentru anul 2019 cu destinația de cheltuieli de personal;

Văzând avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 29247/2019;

Luând în considerare prevederile Cap. VI, ari. 60, 61 și 62 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având în vedere dispozițiile art.3 și art.l 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările, ulterioare, respectiv Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, prevăzut în anexa nr. VIII, cap. II lit. A pct. IV, lit. a) și cap. I, lit. A, pct. III, lit. a), b) și cap. II lit. A, pct. IV, lit. a) și b);

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Cu data de 1.07.2019, se completează Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 la pct. 2 - Funcții publice de execuție specifice și la pct.3 -Funcții publice de execuție, cu nivelul de studii, conform Nomenclatorului și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, anexa nr. VIII cap. I, lit. A pct. III, lit. b).

Anexa nr. 1, completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data de 1.07.2019, se completează Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 la lit. B, pct. 1- Personal contractual, Funcții de conducere, cu funcția de conducere de natură contractuală de director, nivel studii S, gradul I, salariul de bază de 10830 lei, gradul II, salariul de bază de 11.913 lei, iar la pct.2 -Funcții de execuție, cu nivelul studiilor, conform Nomenclatorului și ierararhia funcțiilor contractuale din administrația publică locală, anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. IV, lit.a),b).

Anexa nr. 2, completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte dispoziții ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, rămân neschimbate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.

PREȘEDINTE, Adrian-Ioan-Vestea


Vizat pentru legalitate,

SECRETAR,

Maria Dumprăveanu


o1


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa nr. 1


Aprobat cf. HCJBV: în ședința din data de:


Președinte


Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază

01 ianuarie 2019

Salariul de bază 01 ianuarie 2019

Grad 1

Grad II

1

Secretar al unitatii administrativ-teritoriale

s

10830

11913

2

Arhitect Șef

s

10830

11913

4

Director Executiv

s

10830

11913

5

Director Executiv Adjunct

s

9120

10032

6

Șef Serviciu

s

7980

8778

7

Șef Birou Audit

s

7980

8778

8

Șef Birou

s

7885

8550

Notă:

1.Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

2. Funcții publice de execuție specifice

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Manager public

s

Superior

8968

3. Funcții publice de execuție

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Salariul de bază - lei Gradația 0 01 ianuarie 2019

1

Auditor

s

Superior

6042

s

Principal

4731

s

Asistent

4465

s

Debutant

4180

2

Consilier/ consilier juridic/ inspector

s

Superior

5529

s

Principal

4522

s

Asistent

3515

s

Debutant

2812

3

Referent de specialitate

SSD

Superior

3230

SSD

Principal

3002

SSD

Asistent

2793

SSD

Debutant

2565

4

Referent

M

Superior

3021

M

Principal

2831

M

Asistent

2508

M

Debutant

2280

Notă:

 • 1. Salariile de bază prevăzute la lit.A, pct.2 și pct.3 s-au stabilit pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea - cadru nr. 153/2017.

 • 2. Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

  Șef Serviciu SRUSI

  Duicu Claudia -Elena


Redactat, Neamțu Paula Alexandrina

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa 2


Președinte


Aprobat cf. HCJBV: în ședința din data de:B. PERSONAL CONTRACTUAL

1. Funcții de conducere

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază lei 01 ianuarie 2019

GradI

Grad II

1

Administrator public

S

11913

15200

2

Director

S

10830

11913

3

Șef serviciu

S

7524

8170

4

Șef Birou Cabinet Președinte

S

6840

7524

5

Șef Birou

S

6840

7524

Notă

 • 1 Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul 11 cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim

2. Funcții de execuție

Nr. Crt.

Denumire funcție

Nivelul studiilor

Grad/treaptă profesională

Salariu de bază -gradația 0 la 01 ianuarie 2019

1

Consilier, consilier juridic, expert, inspector de specialitate , revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

S

IA

4522

S

I

4028

s

II

3515

s

debutant

2508

2

Referent, inspector, arhivar, referent - casier

M

IA

2945

M

I

2508

M

II

2470

M

Debutant

2375

3

Casier, magaziner, funcționar

M;G

2508

M;G

debutant

2318

4

Șofer

M;G

I

3021

M;G

II

2850

5

Muncitor calificat

M;G

I

2888

M;G

II

2831

M;G

III

2755

M;G

IV

2565

6

Salvator montan

M;G

I

3116

M;G

III

2080

7

îngrijitor

M;G

2413

8

Paznic

M;G

2413

Notă:

1. Salariile de bază prevăzute la lit B, pct.2 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 -5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit art. 10 din Legea -cadru nr. 153/2017.

 • 2 .Anexa se va modifica și completa în urma promovării personalului în grade și trepte profesionale și a modificărilor legislative .

 • 3 Salariul individual de bază al administratorului public se stabilește de președintele consiliului județean în funcție de atribuțiile stabilite prin contractul încheiat și fișa postului, între limite: limita minimă - salariul de bază al secretarului județului și limita maximă - indemnizația vicepreședintelui .

  Șef Serviciu SRUSI Duicu Claudia-ElenaRedactat,

Neamțu Paula-Alexandrina