Hotărârea nr. 248/2019

Hotărârea nr. 248 - privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@j udbra sov.ro, www,judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 248 din data de 20.06.2019

- privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. 10296/14.06.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 203/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Față de statul de funcții aprobat, se propune un număr de 228 de posturi, reprezentând funcții de demnitate publică, funcții publice și funcții de natură contractuală, rezultate din modificarea structurilor aparatului de specialitate.

Modificările de posturi și funcții publice s-au propus în vederea realizării obiectivelor, programelor proiectelor de interes județean, cu respectarea stabilirii numărului de personal, a salariilor de bază și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare în conformitate cu legislația în vigoare și cu încadrarea în fondurile alocate de la buget pentru anul 2019;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 29247/2019;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (3), art. 64, art. 65, art. 107 și 112, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 41 din H.G.R. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. ”a” și alin. (2), lit. ”c” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 203/30.05.2019 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,


SECRUPAR, Maria Dyvnbrăveanu

F 94


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Aprobat cf. HCJBV nr.: în ședința din data de :


Nr.crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional/ grad

Nivel

Nr. posturi

Func

ii de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3

Administrator public

s

1

Total funcții publice

164

4

Secretar

II

s

1

5

Manaqer Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adiunct

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Sef birou Audit

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Func

ii publice de execuție

138

12

Consilier . .

superior

s

107

13

Consilier

principal

s ::

6 :

14

Consilier

asistent

s

3

15

Consilier

debutant

s

1

16

Auditor

superior

s

4

17

Auditor

principal

s

1

18

Consilier juridic

superior

s

12

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

21

Referent

principal

M

1

Posturi in regim contractual

60

22

Director

II

S

1

23

Sef Birou Cabinet Președinte

II

S

1

24

Sef Birou

II

S

1

25

Consilier

IA

S

26

Consilier

I

S

6

27

Consilier

n

S

28

Consilier

D

s

1

29

Inspector de specialitate

IA

s

2

30

Inspector de specialitate

...............

31

Inspector de specialitate

ii

s

1

32

Referent

IA

M

2

33

Casier

M/G

1

34

Șofer

I

M/G

5

35

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat (leqator manual)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat

II

M/G

1

38

Funcționar

M/G

1

39

Salvator montan

I

M

9

40

Salvator montan

III

G

2

41

Inqriiitor

M/G

4

42

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

225

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

228

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,