Hotărârea nr. 247/2019

Hotărârea nr. 247 - privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officet® j ud brasov.ro, www.judbrasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 247 din data de 20.06.2019

- privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate sub nr. 10052/12.06.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 29247/2019;

Având în vedere dispozițiile art. 107 și art. 112, alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 38 din O.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l), lit. ”a” și alin.(2), lit. ”c”, art. 104, alin. (2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/28.02.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, modificate, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează, AR, răveanuConsiliul județean Brașov


Funcții de demnitate publică:

Total posturi aparat de specialitate:

Administrator public:

Total funcții publice:

Secretar:

Manager public:

Funcții publice de conducere :

Funcții publice de execuție:

Total posturi personal contractual:

Posturi de conducere:

Posturi de execuție: