Hotărârea nr. 244/2019

Hotărârea nr. 244 - privind avizarea închirierii prin scoatere la licitaţie publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan.Aurel Sbârcea” Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.244 din data de 20 iunie 2019

- privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan.Aurel Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate nr.ad.9762/12.06.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.I.Aurel Sbârcea” Brașov. Spațiul solicitat se află în administrarea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov și sunt înscrise în domeniul public al județului Brașov, conform Contractului de Administrare nr.17136/19.12.2016;

Ținând cont de adresa Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov nr.5121/06.06.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.9762/10.06.2019 prin care se solicită avizul pentru închirierea spațiului în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, cu sediul în Brașov, str.G.Barițiu nr.36, având destinația de amplasare aparat automat de cafea;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr.248/28.06.2017 și nr.490/28.11.2017;

Având în vedere dispozițiile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile ari. 91 alin.(l) lit.”c” și alin.(4) lit.”a”, precum și dispozițiile art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează închirierea, prin scoatere la licitație publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp. situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

Art 2 . - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

C7