Hotărârea nr. 243/2019

Hotărârea nr. 243 - privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din CF 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Judeţului Braşov, în administrarea DGASPC Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 243

din data de 20.06.2019

privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din CF 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov, în administrarea DGASPC Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad. 19113 din data de 12.06.2019, întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din CF 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov, în administrarea DGASPC Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor și dispozițiile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 135 din Anexa nr. 1 la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare imobil, cu număr cadastral 100517 înscris în CF 100517 Victoria, în două loturi, după cum urmează:

Lot 1 - categorie de folosință curți-construcții, destinație intravilan, nr. cad nou 100911 cu suprafața de 10082 mp, situat în UAT Victoria, jud. Brașov, proprietar Județul Brașov-domeniul public;

Lot 2 - categorie de folosință curți-construcții, destinație intravilan nr. cad nou 100912 cu suprafața de 404 mp, situat în UAT Victoria, jud. Brașov, proprietar Județul Brașov-domeniul public;

Art.2, - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria pumbrăveanu

cV