Hotărârea nr. 242/2019

Hotărârea nr. 242 - privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 62/2014 și nr. 281/2015, încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 242

din data de 20.06.2019

- privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere nr. 62/2014 și nr. 281/2015, încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive înregistrate cu nr. ad. 8445 din data de 11.06.2019, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune avizarea prelungirii cu acte adiționale a contractelor de închiriere încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând notificarea Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov nr. 8017/15.05.2019, precum și adresele nr. 8221/17.05.2019 și 6630/22.04.2019;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 487/25.10.2013 privind avizarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, domeniu public al județului Brașov și aflat în administrarea Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, str. Prundului nr.7-9, Brașov și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 322/30.09.2015 privind avizarea închirierii prin licitație publică unei spațiu în suprafață de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, proprietatea publică a Județului Brașov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de contractele de închiriere nr. 62/11.03.2014 și nr. 281/29.12.2015 încheiate între Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov și S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu;

Având în vedere prevederile ari. 91, alin. (1), lit. „c” și ale art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează prelungirea cu acte adiționale a contractelor de închiriere nr. 62/11.03.2014 și nr. 281/29.12.2015, încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu, până la data de 1.09.2019.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

PREȘEDINTE,

Contrasemnează,


Adrian- Ioan Vesl


IrAR, brăveanu