Hotărârea nr. 241/2019

Hotărârea nr. 241 - privind aprobarea validării rezultatului examenului de ocupare a funcţiei de conducere vacante de Şef Secţie Clinică Urologie, Şef Secţie UPU-SMURD, Şef Secţie Clinică ORL, din cadrul unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1SIB | SAOftlTtWtM ÎMPRF.uNÂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 241

din data de 20.06.2019

- privind aprobarea validării rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Urologie, Șef Secție UPU-SMURD, Șef Secție Clinică ORL, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad.9915/12.06.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea validării rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Urologie, Șef Secție UPU-SMURD, Șef Secție Clinică ORL, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de HCJ Brașov nr.164/23.04.2019 modificată prin HCJ nr.221/30.05.2019, HCJ Brașov nr. 14/29.01.2019/30.10.2018 precum și Procesele Verbale al Comisiei de concurs înregistrate cu nr. 16985/05.06.2019, 16980/05.06.2019 și 17314/07.06.2019;

în conformitate cu dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se validează rezultatul examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Urologie, Șef Secție UPU-SMURD, Șef Secție Clinică ORL, din cadrul unității sanitare publice -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, conform proceselor verbale întocmite de comisia de examinare.

Art,2.- Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de conducere de;

Șef Secție Clinică Urologie Pavilion Tractorul din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a domnului doctor Scârneciu Ioan, medic primar, specialitatea urologie, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani;

Șef Secție UPU-SMURD din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a doamnei doctor Vecerdi Cristina-Agnes, medic primar, specialitatea medicină de urgență, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani;

Șef Secție Clinică ORL -Mârzescu din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov a doamnei doctor Todoran-Genes Ionela, medic primar, specialitatea ORL, urmând a încheia cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani;

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


Contrasemnează, SECRETAR Maria Hunrorăveanu