Hotărârea nr. 240/2019

Hotărârea nr. 240 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 370/30.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 240 din data de 20.06.2019

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20.06.2019;

Analizând raportul de specialitate, înregistrat sub nr. Ad. 9907 din data de 11.06.2019 și expunerea de motive nr. Ad. 9907 din data de 11.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune modificarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 176/23.04.2019 privind modificarea Hotărârii nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Față de Anexa nr. 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 176/23.04.2019, se propune modificarea echipamentelor medicale identificate la pozițiile nr. 1, 2 și 3, sub aspectul tipului de echipament, denumirii și cantității, valoarea totală a investițiilor rămânând neschimbată;

Luând în considerare adresele înregistrate cu nr. 9564/6.06.2019 și 9907/11.06.2019 ale Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind participarea Județului Brașov, prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 176/23.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 referitor la participarea Județului Brașov prin cofmanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018, cu modificările și completările ulterioare, privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. I. A. Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, în sensul înlocuirii anexei cu o nouă Anexă nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A. Sbârcea” Brașov.

Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumnrăveanu

Director executiv DSAM,

Adelina Mihaela Văsioiu

1 '—


Anexa 1

privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov din fonduri de la Ministerul Sănătății

mii Iei -

Nr.crt.

Denumire echipament medical

Cantitate (buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuție Ministerul Sănătății 90%

Contribuție Consiliul Județean minimum 10%

1.

Incubator cu senzori de umiditate și căldură pentru nou-născuți

10

1.200

1.080

120

2.

Ecograf 4D

2

990

891

99

3.

Instalație mamografie digitală

1

920

828

92

4.

Ecograf 3D cu două sonde: lineară și microconvexă

1

400

360

40

5.

Ventilatoare neonatale convenționale

5

500

450

50

6.

Aparat anestezie cu monitoare funcții vitale ATI adulți

3

480

432

48

7.

Ventilator mecanic cu umidificator ATI adulți

1

130

117

13

8.

Platformă electrochirurgie cu sigilare vasculară

1

180

162

18

Total

4.800

4.320

480