Hotărârea nr. 24/2019

Hotărârea nr.24 – privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @ j ud brașov, ro, www.j udbrasov. r o


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.24

din data de 29 ianuarie 2019

- privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Referatul de specialitate, înregistrate sub nr. 415/23.01.2019, întocmite de către Direcția Economică/Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2019, în sumă de 3.150 lei/agent;

La fundamentarea tarifului lunar de pază/agent s-au avut în vedere cheltuielile lunare pe care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov le efectuează în vederea desfășurării în condiții optime a activității, în concordanță cu modificările legislative, respectiv: cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri și servicii, rezultând astfel un total de cheltuieli lunare de 371.747 lei; tariful lunar de pază rezultat, în funcție de această fundamentare, este de de 3.150 lei/agent (371.747 lei: 118 agenți de pază);

Văzând adresa nr.ad.415/23.01.2019, prin care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov a solicitat aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate, în sumă de 3.150 lei/agent, pentru anul 2019;

Ținând cont de dispozițiile art.31 din Regulamentul de de organizare și funcționare a Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/03.04.2017;

Având în vedere dispozițiile ari. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, art.l din H.G. nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art.125-126 și art.164, alin.l din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 alin.(l) lit. „b” și „d”, alin.(3), lit.„c”, alin.(5) lit.„a”, pct.7 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2019, în sumă de 3.1501ei/agent, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria IWmbrăveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv nr.________________
Tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2019

Nr. crt.

Elemente de calcul

Observații

1

Nr. total de posturi conform statului de funcții, din care: - agenți de pază

126

118

2

Total Venituri lunare

297.360 lei

2.520 lei/lună/agent x 118 agenți

3

Total Cheltuieli - media lunară (3.1 +3.2)

371.747 lei

3.1

Cheltuieli de personal - media lunară (3.1.1 + 3.1.2)

362.189 lei

3.1.1

Cheltuieli cu salariile (a + b + c)

354.210 lei

a) Salariul de bază

282.640 lei

245.440 lei/lună/agenți + 37.200 lei/lună/personal indirect productiv

b) Spor de noapte

27.848 lei

236 lei/lună/agent x 118 agenți

c) Indemnizația de hrană

43.722 lei

40.946 lei/lună/agenți + 2.776 lei/lună/personal indirect productiv

3.1.2

Contribulii angajator (contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%)

7.979 lei

7.080 lei/lună/agenți + 899 lei/lună/personal indirect productiv

3.2

Cheltuieli cu bunuri și servicii - media lunară (uniformă și echipament)

9.558 lei

81 lei/lună/agent x 118 agenți

4

Tarif lunar pentru servicii de pază/agent (total cheltuieli lunare: nr. agenți de pază)

3.150 lei

371.747 lei/lună : 118 agenți = 3.150 lei/lună/agent

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafîței

Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Săndor întocmit, Eniko Both...................................