Hotărârea nr. 239/2019

Hotărârea nr. 239 - privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Boli Infecțioase II – copii - din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.239

din data de 20 iunie 2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Boli Infecțioase II - copii - din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20 iunie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.8644/03.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Boli Infecțioase II - copii - din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov nr.4081/23.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Boli Infecțioase II - copii - din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov.


Contrasemnează,

SECRKEAR

Maria DitmJbrăveanu