Hotărârea nr. 238/2019

Hotărârea nr. 238-privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei vacante de conducere de şef secție - Secția Clinică Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

>

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.238

din data de 20 iunie 2019

- privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 20 iunie 2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrate cu nr. ad.8855/04.06.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr.15077/25.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECR^AR Maria Mumbrăveanu c^7