Hotărârea nr. 237/2019

Hotărârea nr. 237-privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: f40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

LrVy-

hi

ROMÂNIA

’918 2&!»i3ĂxaA7OR)M ÎMPKtuNA


HOTĂRÂREA NR.237

din data de 20.06.2019

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 20.06.2019

Analizând Raportul de specialitate si Expunerea de motive înregistrate cu nr.9274/11.06.2019, întocmite de Direcția Juridică/ Compartiment Guvemanța Corporativă prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018 precum și repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov;

Ținând cont de adresa nr.121/03.06.2019 a S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 9274/03.06.2019;

Având în vedere dispozițiile art.194, art.lll alin.l lit. „d” din Legea nr.31/1990, republicată privind societățiile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,art.30 din Legea nr.82/1991, legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, art.91 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d”, art.97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt acționari unici ori majoritari,art.55 din OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățiile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor nr.l si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de SC. Carfil Industrial Parc S.A aferent exercițiului financiar 2018, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SEC Maria


f~/BILANT PRESCURTAT

Cod 10               ('Ay     la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)

01

01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231 +235+4093-281 -291-2931 -2935)

02

02

3.183.743

3.179.619

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+266+267* - 296* )

03

03

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

04

3.184.243

3.180.119

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.3O1 +302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331 +332 +W +345+346+347+/-348+351 +354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +W+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)

05

05

218

215

il.CREANȚE i) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. (ct.267*-296*+4092+411 +413+418+425+4282+431 **+436**+437**+4382 +441 **+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456**+4582+461 +4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)

06

06a

(301)

280.582

401.516

2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

07

06b (302)

TOTAL (rd. 06a+06b)

08

06

280.582

401.516

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501 +505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

131.953

126.869

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531 +532+541 +542)

10

08

185.080

221.088

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

11

09

597.833

749.688

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

12

10

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 *)

13

11

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)

14

12

WlATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PĂNĂ

LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+457 +4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

15

13

175.925

169.231

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

421.908

580.457

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

17

15

3.606.151

3.760.576

G. DATORIhSUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+436***+437***+4381 +441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481 +451 ***+453*** +455+456***+4581 +462+4661 +473***+509+5186+519)

18

16

158.725

155.703

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

19

17

1. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

20

18

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)

23

21

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

24

22

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

25

23

FIO - pag. 2

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

26

24

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)

27

25

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)

28

26

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)

29

27

Fondul comercial negativ (ct.2075)

30

28

J. CAPITAL Șl REZERVE

I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)

31

29

1.164.900

1.164.900

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

32

30

1.164.900

1.164.900

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

33

31

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

34

32

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

35

33

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)

36

34

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

37

35

EZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

38

36

2.054.707

2.054.707

IV. REZERVE (ct.106)

39

37

116.957

183.033

Acțiuni proprii (ct. 109)

40

38

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

41

39

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

42

40

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)           SOLD C (ct. 117)

43

41

0

0

SOLD D(ct. 117)

44

42

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

45

43

117.816

212.788

SOLDD(ct. 121)

46

44

Repartizarea profitului (ct. 129)

47

45

6.954

10.555

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)

48

46

3.447.426

3.604.873

Patrimoniul public (ct. 1016)

49

47

J^rimoniui privat (ct. 1017) 2)

50

48

CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)

51

49

3.447.426

3.604.873

Suma de control F10 :  49338353/135863490

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

  • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

  • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

NEDELCU DUMITRU
^^Jg(^TUt7DE PROFIT ȘI PIERDERE f\N~/       la data de 31.12.2018

Cod 20      1/                                                                    - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

1.904.671

2.072.769

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

1.904.671

2.072.769

țjfenituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

0

0

^^te venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

51.237

29.389

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

0

0

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

0

0

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

1.955.908

2.102.158

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

2.561

2.767

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

26.083

6.240

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

555.301

634.431

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

0

0

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

0

0

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

632.851

652.558

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

506.681

632.490

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

126.170

20.068

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

154.426

157.442

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

154.426

157.442

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

100.000

-8.528


F20 - pag. 2

b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

100.000

3.149

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

11.677

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

345.459

405.947

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

342.475

402.070

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specialețct. 635 + 6586*)

33

2.274

3.709

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

0

0

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

0

0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

0

0

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

710

168

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul ga^ral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

0

0

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

39

0

0

-Cheltuieli (ct.6812)

40

0

0

-Venituri (ct.7812)

41

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

1.816.681

1.850.857

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

139.227

251.301

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

0

0

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

0

0

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

8

7

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

0

0

nituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0

0

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

0

0

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)

51

0

0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

8

7

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

0

0

- Cheltuieli (ct.686)

54

0

0

- Venituri (ct.786)

55

0

0

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

165

0

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

0

0

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

165

0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

7

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

157

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

1.955.916

2.102.165

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.816.846

1.850.857

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

-Profit (rd. 62-63)

64

139.070

251.308

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

21.254

38.520

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

0

0

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

0

0

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

117.816

212.788

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0


Suma de control F20:  30789749/135863490


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


ele si prenumele tsLtJL»EA ELVISS LI VIU


Numele si prenumele

NEDELCU DUMITRUCalitatea

12—CONTABIL SEFFormular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinația profitului

Nr. rd.

Suma

Profit net de repartizat:

1

212.788,0

- rezerva legala

2

10.555,0

- acoperirea pierderii contabile

3

0

- dividende

4

101.115,0

- alte rezerve

5

101.116,0

Profit nerepartizat

6

0

AdwntaMrator,

Numele si prenumele :   |

Numele si prenumele: |                NEDELCU DUMITRU

BLEJDEA ELVISS LIVIU           |

Calitatea: |                        12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional:     |


Semnătură


Stampila unitatiiSemnătură