Hotărârea nr. 234/2019

Hotărârea nr.234 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 iunie 2019


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 234 din data de 20.06.2019

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019;

Analizând Dispoziția nr. 371/14.06.2019, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019, ora 1100, sala 120;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 8 puncte la punctul nr. 25 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov, din data de 20 iunie 2019.

Art. 2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de schimbare a ordinii de analizare și votare a punctelor înscrise pe ordinea de zi, în sensul votării punctului 23 al ordinii de zi, la finalul acesteia.

Art. 3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 iunie 2019, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. Dispoziția nr. 371/14.06.2019.


Contrasemnează, SECRET Maria


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.371 din data de 14.06.2019

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019 ora 1100, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (1) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară la data de 20 iunie 2019, ora Îl00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 mai 2019.

S                           »

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Județului Brașov.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov.

 • 4. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție-Secția Clinică de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție-Secția Boli Infecțioase Il-copii, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase.

 • 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 370/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.I.A.Sbârcea” Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății.

 • 7. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică Urologie, Șef Secție UPU-SMURD, Șef Secție Clinică ORL, din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind avizarea prelungirii contractelor de închiriere încheiate de Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov cu S.C. RMN DIAGNOSTICA S.R.L. Sibiu.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare imobil cu număr cadastral 100517 din C.F. 100517 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov.

 • 10. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului cu destinația de amplasare aparat automat de cafea în suprafață de 1 mp situat în holul recepției din incinta Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în Brașov, str. G. Barițiu nr. 36, având destinația de chioșc alimentar, aflat în imobilul Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, în vederea achiziționării unui autoturism, necesar reînnoirii parcului auto al Consiliului Județean Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării anexelor nr. 1 și 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.74/20.02.2019 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2019.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru perioada 2014-2019.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial „Daniel” din cadrul Complexului de Servicii Tărlungeni în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului social: Casa de tip Familial „Gabriela” din cadrul Complexului de Servicii Brădet în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Județean de Transport Public de Persoane prin curse regulate 2014-2019.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Brașov și Ministerul Turismului în vederea desfășurării de acțiuni în comun pentru implementarea Convenției Carpatice și coordonarea Platformei Comune pentru Turism Durabil.

 • 25. Diverse.


PREȘEDINTE Adrian-Ioan Veștea

Propuneri pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.06.2019

 • 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de concurs/examen și în comisiile de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice ale Comitetului Director al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov precum și avizarea componenței comisiilor de concurs/examen și a comisiilor de solutioare a contestațiilor.

 • 2. Proiect de hotărâre pentru avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de medic șef de secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte U.A.T. Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. GRAELLS&LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL S.A.’

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului de Etnografie Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind avizarea închirierii prin scoatere la licitație publică a spațiului situat în Municipiul Brașov, str.Nicopole, nr.45, aflat în imobilul “Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii” Brașov, cu suprafața de 13,98 mp.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 158 din 23.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la repartizarea sumei pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de asociere cu Universitatea

Transilvania Brașov în vederea susținerii activităților din cadrul Conferinței Ethical Values in Nowaday Society - University Ethics/ Valorile etice în societatea actuală -Etica Universitară 27~28 'iunie70T9.“                         .......

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Județului Brașov, în efectuarea tuturor demersurilor necesare în fața instanțelor de judecată, în vederea încheierii contractului de lucrări - Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav Etapa a-III-a - Proiectare și execuție lucrări de construcții și instalații obiectul terminal de pasageri, pentru anul 2019.