Hotărârea nr. 233/2019

Hotărârea nr.233 – repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.233

din data de 30 mai 2019

- privind repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând raportul de specialitate și expunerea de motive, înregistrate cu nr. 9102/30.05.2019 întocmite de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice/ Serviciul Gestionare, Urmărire și Decontare Contracte, prin care se propune repartizarea unor sume din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale din județul Brașov pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale;

Văzând propunerea formulată de către domnul consilier județean Veștea Mihail;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 18/13.01.2016 privind aprobarea încadrării unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor comunale, situat pe teritoriul administrativ al comunei Fundata, județul Brașov, nr.130/30.03.2016 privind aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri județene DJ 132B și DJ 137A, situate în intravilanele localităților din comuna Cața, județul Brașov, în categoria funcțională de drumuri de interes local, în comuna Cața și nr.220/26.05.2017 privind aprobarea încadrării drumului județean DJ 131 D, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local - drum comunal, situat pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz și al comunei Racoș, județul Brașov;

Luând în considerare prevederile Legii nr.50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.24 și art.59 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998 cu modificările și completările ulterioare , precum și solicitările primite de la unitățile administrative-teritoriale din județ;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă diminuarea bugetului local aprobat al Județului Brașov pe anul 2019 cu suma de 3.500.000 lei, la venituri - subcapitolul 11.02.05 - ”Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” și la cheltuieli Cap.84.02 - "Transporturi”, titlul - Cheltuieli cu bunuri și servicii, reparații curente”.

Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 3.500.000 lei din cote defalcate din taxa pe valoare adăugată unor unități administrativ-teritoriale pentru finanțarea unor lucrări pe drumurile județene și comunale, în vederea întreținerii drumurilor județene și drumurile județene declasificate în drumuri comunale, preluate în administrare de către unitățile administrative-teritoriale din județul Brașov, după cum urmează:

U.A.T. Comuna Cața

U.A.T. Comuna Părău

U.A.T. Comuna Șinca Nouă

U.A.T. Comuna Dumbrăvița - U.A.T. Orașul Zămești

U.A.T. Comuna Fundata

U.A.T. Comuna Racoș

500.000 lei

500.000 lei

500.000 lei

500.000 lei

500.000 lei

500.000 lei

500.000 lei

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.

PREȘEDINTE Adrian- Ioan Vește;


Contra:

SE<

Maria

U.


mnează,

IAR nbrăveanu