Hotărârea nr. 231/2019

Hotărârea nr.231 – aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, în anul şcolar 2019-2020


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

1918 2018 I SĂRBĂTORIM iMPWtUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 231


din data de 30.05.2019

- privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, în anul școlar 2019-2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerea de motive și referatul nr. 5425 din data de 10.05.2019, întocmite de Direcția Economică - Serviciul Buget, prin care se propune aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2019-2020, conform anexei prezentate;

Văzând adresa nr. 262 din data de 26.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 5425 din data de 2.04.2019, prin care Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov solicită aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de aceasta în anul școlar 2019-2020, precum și art. 105 din Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (3), lit. „e” și ale art. 16 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 2 alin. (2) și ale art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 91 alin. (1), lit. „b” și alin. (3), lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă taxele de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dninbrâveanu

Anexă la Hotărârea

CJBv. nr._______________TAXE DE ȘCOLARIZARE PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV ÎN ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020

- lei -

Nr. crt.

Denumire curs

Taxă de școlarizare

1.

CANTO (clasic, muzică ușoară, muzică populară)

800

2.

PIAN

800

3.

VIOARĂ

720

4.

ACORDEON

660

5.

CHITARĂ

720

6.

CONTRABAS

650

7.

ȚAMBAL

650

8.

INSTRUMENTE DE SUFLAT (nai, flaut, blockflote, clarinet, trompetă, saxofon)

690

9.

ORGĂ ELECTRONICĂ

770

10.

INSTRUMENTE DE PERCUȚIE (baterie)

680

11.

INSTRUMENTE POPULARE (fluier, caval, cobză, cimpoi, bucium, ocarină, etc.)

650

12.

IMPROVIZAȚIE JAZZ

650

13.

ARTĂ FOTOGRAFICĂ

680

14.

ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

650

15.

DANS CLASIC INTERPREȚI (BALET)

600

16.

DANS POPULAR

500

17.

DANS MODERN

500

18.

PICTURĂ

750

19.

SCULPTURĂ

600

20.

GRAFICĂ

750

21.

ARTĂ DECORATIVĂ

650

22.

ICONOGRAFIE

650

23.

CERAMICĂ

600

24.

DESIGN VESTIMENTAR

650

25.

ACTORIE

580

26.

TEATRU PĂPUȘI

500

27.

TEATRU MUZICAL

500

28.

ANSAMBLUL INSTRUMENTAL (muzică ușoară, muzică populară, cameră)

600

29.

ANSAMBLUL CORAL

600

30.

ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

600

31.

SECȚIE EXTERNĂ - DANS POPULAR

100

32.

SECȚIE EXTERNĂ - ARTĂ POPULARĂ (cusut-țesut, ceramică, cioplit în lemn, cojocărit, arta metalului, pictură populară)

120

33.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

30

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Vizat, Șef Serv. Buget Ildiko Sândor întocmit, Eniko Both........................