Hotărârea nr. 230/2019

Hotărârea nr.230 – aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul 2018, precum şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud brasov. ro, www.j ud b rasov. ro


CodF-16


HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând raportul de specialitate nr. ad. 5423 și expunerea de motive înregistrată cu nr. 5423 din data de 14.05.2019 întocmite de Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea bilanțului contabil și a ■ ■ ntului de profit și pierderi pe anul 2018, precum și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar >18 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 5423 din data de 15.04.2019 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 111 alin.l, lit. „d” și art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 91 alin.l, lit.”a” și alin. 2, lit.”d” și art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau U.A.T. sunt acționari unici ori majoritari, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile O.G.R. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, modificată prin O.U.G. nr. 26/2017;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2018 la data de 31.12.2018 ale S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov, conform anexelor.

Art.2. - Se aprobă repartizarea profitului net realizat de SC. Metrom Industrial Parc S.A aferent exercițiului financiar 2018, conform O.G.R. nr. 64/2001, pe următoarele destinații:

Profit net de repartizat                             270.352 lei

 • - rezervă legală 5% din profitul brut                          16.200 lei

 • - dividende 50% din profitul net                           127.076 lei

 • - alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor     127.076 lei

Art.3. - Se mandatează președintele Consiliului de Administrație, directorul general al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA Brașov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Contrasemnează, SEC R Maria răveanu


Propunerea de distribuire a profitului net

la data de 31.12.2018

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64/2001

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

270.352

 • - rezerva legală 5% din profitul brut

 • - dividende 50% din profitul net,cf. art.1 lit.f din Ordonanța nr.64/2001,modificată

16.200

127.076

- alte rezerve ca sursă proprie de finanțare a investițiilor, cf. art.1 lit.g) din Ordonanță

127.076

Președintele X, * * Consiliului de adminișțra^e^ %;

/ Jq pH


Qedb'tec'/)*0/lcdf-


CONSILIUL JUDEȚEAN


/ G-Cp.Zol 3


Către,BRAȘOV

Nr.......
Ziua ../.SmF.f.Anul^â9


Alăturat vă transmitem Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2018, aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea aprobării acestora și a repartizării profitului net aferent anului 2018, conform OG nr. 64/2001.


Cu respect,Director Gener


metrcm

Hârșovesci| S|               >!

S.A

X •- /.
RAPORTUL

administratorilor privind activitatea economică și financiară

desfășurată pe anul 2018

 • 1. Situația organizatorică

Societatea comercială, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 31/1990 - republicată, privind societățile comerciale cu modificările ulterioare, Legea nr. 5/2001 - privind administrația publică locală, coroborate cu art. 4 din H.G. 419/2003, Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și cu prevederile Hotărârii nr. 188 din data de 03.07.2003 a Consiliului Județean Brașov privind înființarea societății comerciale „Metrom Industrial Parc” S.A. Brașov.

Este societate pe acțiuni al cărui acționar unic este Consiliul Județean Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr. J08/1922/2003 având codul fiscal RO 15786047. Obiectul principal de activitate îl constituie ”alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.” ce corespunde codului CAEN 8299.

 • 2. Capitalul social subscris și vărsat al societății la data de 31.12.2018 este de 1.009.180 lei, divizat în 100.918 acțiuni nominative a câte 10 lei acțiunea.

 • 3. Activele imobilizate au o valoare rămasă la data de 31.12.2018 de 5.320.784 lei, cu următoarea ^omponență:

 • - terenuri în suprafață totală de 63.702 m 2 cu o valoare de 1.024.245 lei;

 • - clădiri cu o valoare rămasă de 3.277.466 lei;

 • - construcții speciale a căror valoare rămasă este de 948.683 lei;

 • - mijloace de transport la valoarea rămasă de 14.860 lei;

 • - mobilier, aparatură birotică la valoarea rămasă de 2.827 lei;

 • - imobilizări corporale în curs de execuție în sumă de 51.744 lei;

 • - imobilizări necorporale la valoarea rămasă de 459 lei, ce reprezintă contravaloarea licențelor achiziționate pentru programele informatice și de legislație;

- imobilizări financiare în sumă de 500 lei ce reprezintă participarea la APITSIAR.

Față de începutul anului activele imobilizate au crescut cu 232.413 lei ca urmare a investițiilor efectuate în aceasta perioadă. De menționat că s-a efectuat reevaluarea clădirilor și construcțiilor speciale în luna ianuarie 2018.

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie ! Selectați mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

Sf-Z-

_

Nr.cr.


1011 SC(+)F10L.R8l

î/ți'iț'                    i

»' r 1 !>• J» - *      •’r-l< ?


Suma


>■ (ul

Cont


 • 4. Activele circulante prezintă un sold Ia data de 31.12.2018 în sumă de 2.145.996 lei, cu următoarea componență:

 • - clienți proveniți din chirii, prestări servicii și furnizare energie electrică în sumă de 1.300.798 lei;

 • - clienți în litigiu în sumă de 340.746 lei pentru care s-au constituit provizioane la întreaga sumă.

 • - disponibilități bănești în sumă de 279.665 lei;

 • - tva neexigibilă la achiziții în sumă de 26.642 lei care devine exigibilă pe măsura achitării furnizorilor;

-creanțe imobilizate în sumă de 2.355 lei ce reprezintă cauțiune depusă ca sechestru asigurător pentru recuperare debit de la S.C. Xtel Corn S.R.L;

 • - creanță imobilizată în sumă de 181.208 lei ce reprezintă contravaloarea pretențiilor solicitate în instanță de chiriașul Xtel Com S.R.L. pentru investiții efectuate în spațiul deținut și depusă în contul de consemnațiuni până la clarificarea situației;

 • - cauțiune solicitată de instanța judecătorească în cadrul dosarului cu obiect de suspendare a executării ite de către chiriașul Xtel Com S.R.L., în sumă de 14.582 lei.

Față de începutul anului, activele circulante totale au crescut cu suma de 525.975 lei, astfel:

 • - disponibilitățile bănești au scăzut cu suma de 658.209 lei

 • - clienți proveniți din chirii, prestări servicii și furnizare energie electrică au crescut cu suma de 968.476 lei

Această situație a fost creată de neplata datoriilor de către unii chiriași care dețin suprafețe mari de spații închiriate, respectiv S.C. Licofrig S.R.L. și S.C. Xtel Com S.R.L. situație prezentată mai jos.

Clienții proveniți din chirii, prestări servicii și utilități prezintă un sold la data de 31.12.2018 de 1.300.798 lei lei, ponderea o dețin următorii chiriași:

 • - S.C. Licofrig S.R.L. cu o datorie foarte mare de 902.231 lei și o vechime de 2 ani de zile, pe lângă datoria ce se află la masa credală de 134.135 lei, fiind societate în insolvență din luna octombrie 2016.

Pentru debitul curent acumulat ulterior intrării în insolvență a fost depusă Cerere de plată conform :vederilor Legii nr. 85/2014 - legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Cererea ae plată a fost respinsă de administratorul judiciar iar la termenul din 20.02.2019 a fost depusă contestație, instanța stabilind termen de judecată la data de 03.04.2019.

 • - S.C. Sanosan S.R.L. - în sumă se 174.938,43 lei pentru care s-a transmis notificare de plată. Pentru suma de 156.900,93 lei, societatea a solicitat aprobarea plății în trei tranșe, depunând 3 bilete la ordin cu scadențe la data de 29.11.2018, 28.01.2019 și 21.02.2019.

- S.C. Xtel Com S.R.L. - 74.677,43 lei - societatea a fost notificată cu privire la rezilierea contractului la data de 08.02.2017 prin intermediul executorului judecătoresc, aceasta folosește în continuare spațiul, justificându-se de exercitarea unui drept de retenție ce i-a fost recunoscut prin sentința civilă nr. 9991/12.10.2016 a Tribunalului Brașov până la achitarea sumei de 167.338 lei cu titlu de contravaloare investiții. A fost depusă acțiune în instanță - Dosar nr. 21442/197/2018 pretenții, în care solicităm obligarea pârâtei S.C. Xtel Com S.R.L. la plata debitului restant ce constituie prețul folosinței imobilului, precum și obligarea la plata a daunelor generate de lipsa folosinței și a utilităților spațiului, cu calcularea în continuarea a penalităților până la achitarea integrală a debitului. Termen în dosar 04.04.2019.

 • -  S.C. Mady MG Sport S.R.L. cu un sold de 1.676,13 lei pentru care s-a procedat la acționarea în instanță, la acest moment fiind deschis Dosarul execuțional nr. 240/2017 în care se efectuează demersurile specifice executării silite.

Soldurile la majoritatea clienților reprezintă contravaloarea facturilor emise pentru chirii și prestări servicii la sfârșitul lunii decembrie 2018 cu termen de plată 15.01.2019.

Clienți în litigiu în sumă de 340.746 lei reprezintă debitele următorilor chiriași pentru care există procese pe rolul instanțelor judecătorești:

- S.C. Albacast S.R.L. - 79.020,59 lei, societate în faliment, Dosar nr. 9654/62/2009, la ultimul termen hotărându-se continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei. Termen de judecată 21.03.2019.

 • - S.C. Alicante Group S.R.L. - 12.547,37 lei - în faliment, Dosar nr. 13713/62/2011. Termen în dos^B 14.05.2019.

 • - S.C. Antrax Distribution Group S.R.L. - 43.393,13 lei - în faliment, Dosar nr. 13899/62/2010. Termen în dosar 16.05.2019.

 • - S.C. Galii Gallo S.R.L. — 587,51 lei în procedura de reorganizare, Dosar nr. 6149/62/2013. Termen în dosar 17.04.2018.

 • - S.C. Gotic SA - 21.516,29 lei. în procedura de reorganizare, Dosar nr. 895/62/2015, Termen în dosar 20.03.2019.

- S.C. Licofrig S.R.L.cu suma de 134.134,70 lei - în insolvență, Dosar nr. 5108/62/2016. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a formulat Obiecțiuni la Planul de reorganizare, având în vedere faptul propunerea administratorului special este aceea de a reduce în totalitate creanțele creditorilor chirografari, și anume, în cazul în care Planul de reorganizare va fi aprobat, toate aceste creanțe vor fi anulate. A fost acordat termen dosar la data de 15.05.2019 pentru analizarea cererilor de plată a creanțelor curente, soluționării contestațiilor și discutării planului de reorganizare.

 • - S.C. Profind Distribution S.R.L. - 1.001,15 lei - în insolvență, Dosar nr. 1930/93/2016. S-a procedat la executarea silită în baza titlului executoriu obținut în instanță. Judecătoria Buftea a dat curs Cererii de încuviințare silită formulată de BEJ Pârvan Violeta - dosar execuțional nr. 104/2016. Societatea a intrat în insolvență. S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a depus Cerere de admitere a creanței pentru înscrierea la masa credală, care a fost admisă. Următorul termen în dosar 21.03.2019.

 • - S.C. Xtel Corn S.R.L. - 48.646,92 lei, Dosar nr. 21442/197/2018 pretenții, în care solicităm obligarea pârâtei S.C. Xtel Corn S.R.L. la plata debitului restant ce constituie prețul folosinței imobilului, precum și obligarea la plata a daunelor generate de lipsa folosinței și a utilităților spațiului, cu calcularea în continuarea a penalităților până la achitarea integrală a debitului. Termen în dosar 04.04.2019.

 • 5. Datoriile curente ale societății prezintă un sold la 31.12.2018 de 590.725 lei cu următoarea componență:

 • - datorii către furnizori în sumă de 165.088 lei ce au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2019;

 • - datorii cu personalul în sumă de 15.382 lei achitate în data de 10.01.2019;

 • - garanții casier, CA, cenzori în sumă de 3.647 lei;

 • - datorii cu impozitul pe salarii în sumă de 5.419 lei și virat în data de 22.01.2019;

 • - datorii cu impozitul pe profit în sumă de 10.108 lei virat în data de 22.02.2019

 • - datorii către bugetul asigurărilor sociale în sumă de 29.732 lei fost virate în data de 22.01.2019;

 • - tva de plată în sumă de 17.576 lei virat în data de 22.01.2019;

 • - tva neexigibilă la vânzări în sumă de 204.677 lei ce va deveni exigibilă, respectiv de plată, pe măsura încasării de la clienți. Se constată un sold foarte mare determinat de neplata facturilor de către chiriași, dar în special a celor litigioși, situație constatată și la analiza „contului de clienti ".Această situație a condus și la

eșterea creanțelor totale față de începutul anului.

 • - alfi creditori în sumă de 139.096 lei, ce reprezintă contravaloarea garanțiilor de bună execuție constituite pentru lucrări executate, pentru închiriere de spații și furnizarea energiei electrice conform contractelor încheiate.

 • 6. Situația capitalurilor proprii

La data de 31.12.2018, societatea deține capitaluri proprii în sumă de 6.263.044 lei și cuprind:

 • - capital social în sumă de 1.009.180 lei,

 • - rezerve patrimoniale în sumă de 2.356.566 lei ce provin de la înființarea societății odată cu preluarea patrimoniului de la S.C. Metrom S.A. și reprezintă diferența dintre valoarea rămasă stabilită ca urmare a reevaluării în baza HG 403/2000 și valoarea rămasă stabilită în baza HG 500/1994 care a fost înregistrată în capitalul social,

 • - rezerve legale în sumă de 121.222 lei constituite în limita a 5% din profitul contabil anual, în conformitate cu prevederile art. 26 (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • - rezerve din reevaluare în sumă de 1.430.505 lei,

 • - profit net aferent anului 2004 în sumă de 202.783,50 lei

 • - rezultatul reportat în sumă de 888.635 lei ce reprezintă profitul net al anilor 2005-2017 repartizat ca surse de finanțare pentru investiții.

- profitul net în sumă de 270.352 lei aferent exercițiului financiar 2018 și care urmează a fi repartizat pe destinațiile legale și aprobat de AGA, din care s-a constituit fond rezervă pentru anul 2018 în sumă de 16.200 lei.

Față de începutul anului capitalurile proprii prezintă o creștere de 355.947 lei ca urmare a creșterii profitului față de anul precedent și a diferențelor rezultate din reevaluarea clădirilor și construcțiilor speciale.

7. Situația Contului de profit si pierdere la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:             - lei, % -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Realizat an 2017

Prevederi an 2018

Realizat an 2018

% față de realizat 2017

% față de prevederi 2017

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI TOTALE

din care:

2.258.497

2.482.000

2.491.355

110,31

100,38

1. Venituri din act. de bază

din care:

2.188.664

2.171.000

2.174.484

99,35

100,16

- venituri din chirii

1.635.676

1.575.000

1.575.327

96,31

100,02

- venituri din prest. servicii și furnizare en.electrică

552.988

596.000

599.157

108,35

100,53

- venituri din prod. rezid.

0

0

0

0

0

2. Venituri din alte activități

din care:

68.129

309.000

313.711

460,47

101,52

 • - venit, din penalități

 • - alte venituri

61.995

6.174

309.000

0

310.749

2.962

501,25

47,97

100,57

3. Venituri financiare

1.704

2.000

3.160

185,45

158,00

II

CHELTUIELI TOTALE

din care:

1.979.906

2.160.900

2.166.121

109,40

100,24

1. Cheltuieli de exploatare

din care:

1.979.906

2.160.900

2.166.121

109,40

100,24

Al- Cheltuieli privind stocurile

A2- Cheltuieli privind serv.execut.

425.262

457.500

454.050

106,77

99,:

de terți

A3 - Cheltuieli cu alte servicii

69.639

44.800

44.478

63,87

99,28

executate de terți

B - Cheltuieli cu impozite, taxe și

206.457

254.300

229.690

111,25

90,32

varsăminte asimilate

4.809

7.400

7.341

152,65

99,20

C - Cheltuieli cu personalul, din care:

805.855

895.900

894.654

111,02

99,86

cheltuieli de natură salarială

cheltuieli aferente contract.de

483.614

614.300

613.210

126,80

99,82

mandat, pentru director, CA,

180.530

264.500

264.397

146,45

99,96

Cenzori

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fd.speciale

D - Alte cheltuieli de exploatare

2. Cheltuieli financiare

141.711

467.884

0

17.100

501.000

0

17.047

535.908

0

12,03

114,54

0

99,69

106,97

0

III

Profit brut

278.591

321.100

325.234

116,74

101,29

IV

Impozit pe profit

72.336

54.000

54.882

75,87

101,63

V

Profit net

206.255

267.100

270.352

131,08

101,22

Din datele de mai sus rezultă că în anul 2018 veniturile totale au înregistrat depășiri atât față de prevederile BVC cât și față de realizările anului precedent.

Veniturile din chirii au înregistrat depășiri față de prevederile BVC, dar nerealizări față de anul ecedent, ca urmare a faptului că cea mai mare suprafață a halei 156, rămasă liberă în cursul anului 2017, a fost închiriată la sfârșitul anului 2018.

Veniturile din prestări servicii și din refurnizarea energiei electrice ce reprezintă refacturarea unor servicii de salubritate, consum de apă, energie electrică și control acces la intrarea în parc, au înregistrat depășiri atât față de realizările anului precedent dar și față de prevederile BVC pe anul 2018.

Veniturile obținute din calculul penalităților sunt în sumă de 310.749 lei și reprezintă penalități calculate în fiecare lună pentru plata cu întîrziere a facturilor sau neplata acestora, în conformitate cu clauzele contractuale. Ponderea acestor venituri provin din calculul penalităților pentru chiriașul S.C. Licofrig S.R.L. -în insolvență, care nu a mai achitat contravaloarea facturilor emise din luna decembrie 2017 în valoare totală de 902.231 lei și penalități calculate pentru chiriașul S.C. Xtel Corn S.R.L. care are un debit la sfârșitul anului de 123.223 lei cu o vechime de 2 ani de zile. Pentru ambii chiriași litigioși există dosare pe rolul instanțelor decătorești.

Cheltuielile de exploatare au înregistrat depășiri față de prevederile BVC pe anul 2018, urmare constituirii de provizioane în sumă totală de 212.264 lei pentru chiriașul S.C. Licofrig S.R.L.- în insolvență. Această societate nu achită contravaloarea chiriilor, motivând existența unor litigii prin care se solicită societății noastre plata îmbunătățirilor aduse spațiilor închiriate. Termen de judecată în aceste litigii este stabilit pentru luna aprilie 2019.

S-au înregistrat depășiri și la alte cheltuieli față de realizările anului 2017, dar această situație a fost avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (creșterea prețurilor la servicii și utilități).

Cheltuielile cu energia și apa și cheltuielile cu serviciile executate de terți ce au înregistrat depășiri, cuprind în principal consumurile și serviciile aferente chiriașilor și refacturate acestora, contravaloarea acestora se regăsește în contul de venituri din prestări servicii.

Cheltuielile cu personalul ce cuprind salariile, remunerațiile și indemnizațiile au fost depășite față de anul precedent, urmare transferării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, începând cu acest an.

Ca urmare a veniturilor totale realizate dar și a economiilor înregistrate la majoritatea cheltuielilor de exploatare, în anul 2018 s-a înregistrat un profit brut de 325.234 lei, față de un profit prevăzut în BVC de 321.300 lei. După scăderea impozitului pe profit de 54.882 lei a rezultat un profit net de 270.352 lei.

 • 8. Repartizarea profitului net

Pentru anul 2018 profitul net de 270.352 lei (conform Notei explicative 3, anexă la bilanț) se propune pentru repartizare astfel:

 • - rezerve legale în sumă de 16.200 lei

 • - dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 127.076 lei

 • - sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 127.076 lei

Propunerea de repartizare s-a făcut în baza art. 1 lit. f din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001.

 • 9. Investițiile realizate în anul 2018 sunt în sumă de 363.630 lei și reprezintă următoarele lucrări:

 • - întocmirea documentației tehnice de specialitate de autorizare ISU, cu obținerea tuturor avizelor necesare, în sumă totală de 134.682 lei

 • - reabilitarea unui spațiu de 950 mp la hala 156 în vederea închirierii, în sumă de 40.767 lei

 • - proiectarea și realizarea unei hale de cca. 600 mp la ob. 126 în sumă de 51.744 lei

 • - amenajări, modernizări, compartimentări și reabilitări acoperișuri în sumă de 123.752 lei

 • - realizarea unei instalații de iluminat a zonei poligonului în sumă de 12.684 lei

 • 10. Principalii indicatori economico-financiari calculați la data de 31.12.2018

 • a) Indicatorul lichidității curente

active curente _ 1.592.985 = 2 70

datorii curente 590.725

 • b) Viteza de rotație a clienților

sold clienți x365 zUe =(673.170+1.641.544): 2 x 365 zile = j94^7 zile

cifra de afaceri                  2.174.484

 • c) Viteza de rotație a furnizorilor

sold furnizori x 365 zile = (42.832+165.088):2 x 365 zile= 1? 45 zile

cifra de afaceri                2.174.484

 • d) Viteza de rotație a activelor imobilizate

  cifra de afaceri


  active imobilizate


  = 2.174,484 = 0.41

  5.319.825


 • e) Rata rentabilității

  profit brut


325 234

x 100=         x 100= 13,05%

venituri totale            2.491.355

fi Rentabilitatea capitalului angajat

Profit brut-----------------X 100 =

325.234 x 100 = 5,14%

6.323.044

x 1.000 =869,45 lei


active totale-datorii curente

g) Cheltuieli la 1.000 lei venituri

cheltuieli totale x 1.000 = 2.166.121

venituri totale            2.491.355

h) Productivitatea muncii

venituri din exploatare =   2.488.195= 311.024 lei

nr. total de personal              8

Indicatorul lichidității curente prezintă o situație favorabilă în sensul că activele curente ale societății "unt suficiente acoperirii datoriilor.

Și rata rentabilității prezintă o situație destul de favorabilă de 13,05%, având în vedere scopul si obiectivele programului Parcuri Industriale.

Cheltuielile la 1.000 lei venituri totale realizate în anul 2018 de 869,45 lei prezintă o situație favorabilă, înregistrând economii față de prevederile BVC.

Productivitatea muncii de 311.024 lei demonstrează eficiența personalului care se încadrează în prevederile Organigramei societății aprobate pentru acest an și prezintă o creștere față de prevederile BVC.

Viteza de rotație a clienților de 194,27 zile demonstrează modul greoi de încasare a clienților, dar mai ales a clienților litigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară sau faliment, neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii. Pentru toți clienții litigioși există procese pe rol a căror durată este de peste 8 ani.

Dacă nu am lua în considerare soldul contului 4118 „Clienți litigoși” și datoriile vechi ai celor 2 mari Idienți S.C Licofrig S.R.L. și S.C. Xtel Corn S.R.L., durata de recuperare a creanțelor ar fi de 23,65 zile.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale este de numai 0,41 situație nefavorabilă determinată de faptul că peste o treime din totalul terenului preluat la înființarea societății de la S.C. Metrom S.A. de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, printre care figurează:

 • - poligonul de 13.663 mp cu multe denivelări și construcții masive din beton specifice activității militare, absolut inutile, necesitând mari cheltuieli pentru asanare;

 • - terenul alăturat poligonului de 12.100 mp ce este viran fără nici o posibilitate de valorificare în prezent, la care s-ar impune un volum mare de lucrări de executat înainte de ofertare pentru agenții economici.

Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație destul de favorabilă, cu o creștere față de anul precedent, având în vedere scopul și obiectivele programului Parcurilor Industriale.

De menționat că societatea nu are credite bancare.

 • 11. Modul de organizare și conducere corespunzătoare a contabilității

în anul 2018 toate operațiunile economice au fost autorizate de directorul general al societății, au fost înregistrate corect de contabilul șef, ca sumă și în conturile contabile stabilite, astfel încât situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014, actualizat.

Toate operațiunile înregistrate în contabilitate cu ajutorul conturilor sintetice și analitice cuprinse în Planul de conturi general au avut la bază documente justificative și Manualul de Politici Contabile.

Programele informatice au fost adaptate la nevoile societății în conformitate cu reglementările contabile.

S-au respectat în totalitate și prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, actualizată, cu aplicarea principiilor și metodelor contabile, situație prezentată și în Nota 6, anexă la bilanț.

Pentru calculul amortizării mijloacelor fixe s-a folosit metoda liniară în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal dar și pe baza HG nr. 2139/2004 privind duratele funcționare.

Toate actele contabile ce privesc cheltuielile societății cu reparații, investiții, modernizări, reabilitări, dotări, materiale consumabile, au la bază note justificative, referate de necesitate, comenzi, contracte de prestări servicii, întocmite de directorul tehnic și în același timp poartă viza de control intern. Numai după aceste proceduri se acordă viza de control financiar preventiv.

Prin decizii date de directorul general al societății, s-au numit persoanele responsabile pentru exercitarea tuturor procedurilor.

S-au respectat principiile contabile pe tot parcursul anului, respectiv principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul prudenței, principiul independenței exercițiului, principiul evaluării separate a elementelor de Activ și de Pasiv și principiul necompensării.

S-a întocmit bilanțul contabil pe anul 2018 în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1802/20 actualizat pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiilor financiare anuale și a O.M.F.P. nr. 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2018.

S-au întocmit cele 10 note explicative, situația fluxurilor de numerar și situația modificării capitalurilor proprii ale societății, anexe la situațiile financiare anuale.

 • 12. Modul de exercitare a controlului financiar preventiv propriu

în temeiul Ordinului nr. 2332/2017 privind modificarea OMFP nr. 923/11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, în cadrul societății noastre se exercită de către contabilul șef conform Deciziei nr. 5/2007 și a Deciziei nr. 11/2014, cu respectarea în totalitate a atribuțiilor ce-i revin, inclusiv completarea Registrului de riscuri și întocmirea Listelor de verificare.

 • 13. Controlul intern

S.C. Metrom Industrial Parc S.A. dispune de un sistem de control intem/managerial la data de 31.12.2018 a cărei concepere și aplicare permite conducerii societății și Consiliului de Administrație să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

La nivelul entității există un cod de conduită, aprobat de directorul general al societății, prin care sunt stabilite regulile de comportament etic în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil, atât personalului de conducere, cât și celui de execuție, acesta fiind comunicat oficial prin publicarea pe site-ul societății.

Reglementările cuprinse în Codul etic aprobat conțin aspecte referitoare la respectarea principiilor și valorilor etice în cadrul societății, încurajarea personalului de a comunica preocupările în materie de etică.

Atribuțiile personalului au fost definite prin documente interne al entității: ROF și în fișele de post. Sarcinile/atribuțiile asociate posturilor sunt stabilite în concordanță cu competențele profesionale impuse de postul ocupat. Cerințele sunt stabilite în scris, fiind aprobate responsabilitățile și competențele profesionale pentru posturile aflate pe niveluri diferite.

Structura organizatorică asigură funcționarea circuitelor și fluxurilor informaționale necesare supravegherii și realizării activităților proprii.

Sistemul de control intern managerial al entității a fost revizuit și funcționează corespunzător prevederilor Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018.

 • - Programul de dezvoltare a sistemului de control intem/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului;

 • - în cadrul societății nu există compartiment de audit intern, această activitate fiind asigurată de către Biroul de Audit din cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 14. Inventarierea anuală a patrimoniului societății

Potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, directorul general al societății a emis Decizia nr. 10/16.10.2018 în baza căreia a numit două comisii de inventariere a patrimoniului societății pe anul 2018.

Membrii comisiei având obiectivele prevăzute în decizie, au procedat la efectuarea inventarierii faptice a tuturor elementelor patrimoniale de activ și pasiv.

Mijloacele fixe și obiectele de inventar au fost inventariate atât pe total societate, dar și pe fiecare chiriaș în parte. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de creanțe și obligații au fost inventariate pe baza confruntărilor de solduri, prin transmiterea de extrase de cont la toți clienții și furnizorii înregistrați în contabilitate. Nu s-au constatat diferențe.

Conturile de disponibilități la bănci, de asemenea au fost inventariate pe baza extraselor de cont transmise de toate băncile cu care colaborăm. Nu sunt diferențe.

Disponibilitățile existente în casieria societății au fost inventariate faptic, în fiecare lună a anului. Diferențele constatate au fost înregistrate în contabilitate.

Și sumele constituite pentru garanții de la membrii CA, cenzori și casierul societății au fost confruntate cu soldul contului de disponibilități existent.

Inventarierea patrimonială a fost consemnată în procesul verbal de inventariere pe baza căruia s-a completat Registrul - inventar pe anul 2018 și aprobat prin Decizia nr. 11/26.02.2019 a Consiliului de Admin istrație.

 • 15. Dezvoltarea previzibilă a societății

Obiectivul prioritar: Parcul Industrial Metrom trebuie să corespundă întocmai cerințelor pentru parcurile industriale la nivel european.

Ca rezultat al experienței acumulate, trebuie găsite noi domenii de dezvoltare, rezultat al dezideratului major de a contribui la dezvoltarea unei zone industriale calificate prin:

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

 • - modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere în beneficiul clienților;

 • -  extinderea capacității de închiriere prin construirea de imobile noi și extinderea celor existente, precum și diversificarea ofertei de servicii către clienți;

 • - furnizarea serviciilor de utilități la costuri reduse către clienți, prin utilizarea de noi tehnologii;

 • -  valorificarea terenurilor disponibile inclusiv a fostului poligon.

Orientarea către client

 • -  preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinse;

 • - îmbunătățirea calității activității clienților prin asigurarea permanentă a serviciilor de apă, canalizare, energie electrică la nivelul standardelor europene;

 • - toate activitățile MIP au ca bază preocuparea permanentă pentru creșterea performanțelor economic^ a agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial și satisfacția acestora privind utilitățile și serviciile oferite de societatea de administrare.

 • - servicii calificate oferite agenților economici din MIP, care vor trebui generalizate și diversificate.

 • - perfecționarea sistemului de comunicare între societatea de administrare și agenții economici.

Competenta profesională

 • -  creșterea eficienței generale a companiei prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

 • - instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism.

 • - urmărirea permanentă a oportunităților de finanțare rambursabile și nerambursabile interne și externe.

 • - participarea activă în cadrul APITSIAR pentru îmbunătățirea cadrului legislativ legat de parcurile industriale.

 • - schimb de experiență cu parcuri industriale din țară și străinătate.

 • - participarea la târguri și expoziții interne și internaționale.

 • - realizarea de construcții în parteneriat cu locatarii din parcul industrial.

Având în vedere faptul că imobilele din Parcul Industrial Metrom au o vechime de 20 - 30 de ani, o parte din ele nu au fost niciodată reabilitate/reamenajate, fiind într-un stadiu avansat de degradare iar peste o treime din totalul terenului preluat la înființare de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, se impune analiza cu maximă seriozitate de către toți factorii decizionali (Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul Județean Brașov, etc.) a posibilității de extindere a Parcului Industrial Metrom în alte locații.

Extinderea Parcului Industrial Metrom, va duce atât la sporirea veniturilor Societății - Administrator și implicit ale Consiliului Județean Brașov ca acționar unic cât și la realizarea unor noi investiții, la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii care își vor desfășură activitatea în Parcul Industrial, la creearea unor noi locuri de muncă și, de ce nu, la constituirea unui mediu de afaceri stabil în Brașov.

Față de cele de mai sus, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Bilanțului contabil la data de 31.12.2018, a Contului de profit și pierdere pe anul 2018 cu anexele respective, a repartizării profitului net și descărcarea de gestiune a directorului general și administratorilor pe anul 2018.

Consiliul de administrație,

Președinte,

Chelbuță - Ban George-Augustin

Membrii,


Bărbulescu Bogdan-Andrei
NOTA 1


ACTIVE IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

- lei -

Elemente

Valoare brută

(+;-)

Amortizări

31.12.2018

ValoareJ netă W

Active

Sold la

Creșteri

Reduceri

Sold la

Sold la

Sold la

imobilizate

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.

2018

Imobilizări necorporale

17.552

887

1.265

17.174

16.715

459

Imobilizări corporale

6.190.120

368.127

754.400

5.803.847

484.022

5.319.825

Imobilizări financiare

500

-

-

500

-

500

Total

6.208.172

369.014

755.665

5.821.521

500.737

5.320.784

Director G eneral,

Contabil șef,

Sima Margareta


HârșovesGj Silviu^eJ^


NOTA 2


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Șl CHELTUIELI

la data de 31.12.2018

Denumirea provizionului


Sold la

01.01.2018

ct. 491


Transferuri în cont    din cont

7811    6812


Sold la

31.12.2018 ct.491


Provizioane pentru      340.746

depreciere clienți - lei-

0

212.264

553.010

Provizioane ctr.mandat lei- 53.000

53.000

60.000

60.000


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 31.12.2018

- lei -

Destinația

Suma

Profit net de repartizat:

270.352

- rezerva legală 5% din profit brut

16.200

- dividende 50% din profitul net conf.Ordonanței Guvernului

nr.64/2001, actualizată

127.076

- alte rezerve ca sursă proprie pentru finanțarea investițiilor

127.076

Director General^ A

Hârșovesc J Silviu/^tefân


Genera^ A .

Contabil șef,

Sima Margareta

Jy


1 % METROH X', INDUSTRIAL PARC


S.A

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final (col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

lanuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45 4

lll.lmobilizari financiare

46

X^TARI PENTRU DEPRECIERE -

TmAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40:  48091076/202831.848

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

HARSOVESCU SILVIU ȘTEFAN \

X'--

[/g METROM

& INDUSTRIAL >3

Semnătura               \J

\ ♦    PARC    *//

sa

■ Ov. r       ••

Numele si prenumele

SIMA MARGARETA


Formular VALIDAT


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

16.832

1.148

1.265

16.715

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

16.832

1.148

1.265

1

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

969.561

294.652

936.158

328.055

Instalații tehnice si mașini

25

93.335

13.322

106.657

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

40.073

9.237

49.310

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

1.102.969

317.211

936.158

484.022

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

1.119.801

318.359

937.423

500.737

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40                                                                                                        - lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5=1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

17.552

887

1.265

X

17.174

tinsuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

17.552

887

1.265

X

17.174

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

1.024.245

X

1.024.245

Construcții

07

4.992.221

316.383

754.400

4.554.204

Instalații tehnice si mașini

08

121.517

121.517

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

52.137

52.137

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

ive biologice productive

12

TWobilizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

51.744

51.744

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

6.190.120

368.127

754.400

5.803.847

lll.lmobilizari financiare

17

500

X

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

6.208.172

369.014

755.665

5.821.521Numele si prenumele


ADMINISTRATOR,

INo1Wrial Ci|


ÎNTOCMIT,

SemnăturăNumele si prenumele

SIMA MARGARETA


Formular VALIDAT


F30 - pag. 7

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

164

153

96.162

127.076

- către instituții publice centrale;

165

154

- către instituții publice locale;

166

155

96.162

127.076

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

167

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2017

2018

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul fiunpaniilor naționale, societăților naționale, ^petăților și al regiilor autonome, din care:

168

157

80.352

96.162

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

169

158

80.352

96.162

- către instituții publice centrale

170

159

- către instituții publice locale

171

160

80.352

96.162

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

172

161

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

173

162

- către instituții publice centrale

174

163

- către instituții publice locale

175

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

176

165

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

- dividendele interimare repartizate 8)

177

165a (312)

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

178

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

179

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

180

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

181

169

XVII. Venituri obținute din activități agricole ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2017

2018

Venituri obținute din activități agricole

182

170

F30 - pag.6

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

137

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

138

128

- către nerezidenți

139

128a

(311)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)

140

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

141

130

1.009.180

1.009.180

- acțiuni cotate 4)

142

131

- acțiuni necotate 5)

143

132

1.009.180

1.009.180

- părți sociale

144

133

- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)

145

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

146

135

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

147

136

59.498

X. Informații privind bunurile din domeniul publicai statului

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

148

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

149

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

150

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

151

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018     gp

Suma (lei)

% 7)

Suma (lei)

% 7)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7),

(rd. 142+ 145+ 149+150+ 151 +152)

152

141

1.009.180

X

1,009.180

X

-deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

153

142

- deținut de instituții publice de subord. centrală

154

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

155

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

156

145

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital integral de stat

157

146

1.009.180

100,00

1.009.180

100,00

- cu capital majoritar de stat

158

147

- cu capital minoritar de stat

159

148

- deținut de regii autonome

160

149

- deținut de societăți cu capital privat

161

150

- deținut de persoane fizice

162

151

- deținut de alte entități

163

152

F30 - pag.5

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 104+105)

111

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

112

104

-în valută

113

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

114

106

152.636

139.096

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

115

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

116

108

42.832

165.088

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

117

109

- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi ajmilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ^^01 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109a (309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

119

110

17.752

19.029

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436+ 437+ 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 112 la 115)

120

111

194.328

267.511

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

121

112

23.902

28.077

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)

122

113

170.303

239.434

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

123

114

123

0

-alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

124

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

125

116

dfe - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:

126

117

- cu scadența inițială mai mare de un an

127

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

128

118a

(310)

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

129

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

130

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

131

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

132

122

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie

(ct.453+456+457+4581)

133

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

134

124

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

135

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

136

126

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

81

73

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

75

- de la nerezidenti

84

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

85

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

86

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

87

79

- părți sociale emise de rezidenti

88

80

- acțiuni emise de nerezidenti

89

81

- obligațiuni emise de nerezidenti

90

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

91

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

92

84

1.023

2.994

-în lei (ct. 5311)

93

85

1.023

2.994

-în valută (ct. 5314)

94

86

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

95

87

936.851

276.670

- în lei (ct. 5121), din care:

96

88

936.851

276.670

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

97

89

-în valută (ct. 5124), din care:

98

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

99

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

100

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

101

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

102

94

Datorii (rd.96 +99+ 102+ 103+ 106+108+ 110+ 111 + 116 + 119 + 122 + 128)

103

95

407.548

590.724

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162),

(rd .97+98)

104

96

-în lei

105

97

-în valută

106

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 )(rd.100+101)

107

99

-în lei

108

100

-în valută

109

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

110

102

F30 - pag. 3

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 +52 + 53)

55

49

500

500

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

500

500

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:

58

52

- dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidenti

60

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

2.355

198.145

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

62

55

2.355

198.145

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(£14091 + 4092 + 411 +413 + 418), din care:

64

57

332.322

1.300.798

Seanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66

58a (308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

340.848

340.746

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

68

60

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+441 +4424 + 4428 +

- 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

69

61

6.621

26.642

creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

6.621

26.642

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

75

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

26

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

38

37

26.130

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariatii

39

37a (302)

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

41

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

-după natura cheltuielilor (rd.43+44)

44

42

0

0

-cheltuieli curente

45

43

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a

(303)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

52

47a

(305)

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)

53

47b

(306)

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

2.855

198.645

Cod 30

DATE INFORMATIVE


la data de 31.12.2018

F30 - pag. 1

- lei -


1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

01

1

270.352

Unități care au inregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)

04

04

izori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

09

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

jatii restante fata de alti creditori

16

16

>zite, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a (301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2017

31.12.2018

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

9

8

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

8

8


IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

A

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

Redevență minieră plătită la bugetul de statF20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

2.258.497

2.491.355

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

1.979.907

2.166.121

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

278.590

325.234

-Pierdere (rd.63-62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

72.336

54.882

20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

67

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

68

22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

206.254

270.352

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)

70

0

0

Suma de control F20 :  36403582/202831848

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT


Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9858

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

6.014

0

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

0

0

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

285.260

284.291

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

276.097

274.168

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)

33

4.810

7.341

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

4.353

2.782

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul qeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

^^justări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

153.366

219.264

-Cheltuieli (ct.6812)

40

235.680

272.264

-Venituri (ct.7812)

41

82.314

53.000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 +39)

42

1.979.907

2.166.121

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

276.886

322.074

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

1.704

3.160

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

0^ Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

1.704

3.160

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Â):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

1.704

3.160

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20                                                                                          - lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2017

2018

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

2.188.664

2.174.484

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

2.188.664

2.174.484

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414+ 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

68.129

313.711

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10 + 11+12 + 13)

16

2.256.793

2.488.195

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

17

19.307

18.971

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

10.698

6.934

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

391.278

428.146

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

805.855

894.653

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

659.744

877.606

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

24

146.111

17.047

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

308.129

313.862

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

308.129

313.862

a.2) Venituri (ct.7813)

27

0

0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

6.014

0

FIO - pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

82

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

84

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

86

85

1.009.180

1.009.180

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88

87

1.248.748

1.430.505

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

89

88

105.022

121.222

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

91

90

2.559.350

2.559.350

TOTAL (rd. 88 la 90)

92

91

2.664.372

2.680.572

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

âștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

’ierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLD C (ct. 117)

96

95

792.473

888.635

SOLD D(ct. 117)

97

96

0

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

98

97

206.254

270.352

SOLD D (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

100

99

13.930

16.200

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)

101

100

5.907.097

6.263.044

Patrimoniul public (ct. 1016)

102

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

103

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

104

103

5.907.097

6.263.044

^ima de control FIO:     98940363 /202831848

 • 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare


ÎNTOCMIT,


Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

Calitatea


12—CONTABIL SEFFormular VALIDAT

9858


FIO - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436***+ 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

52

364.716

425.637

TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

407.548

590.725

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

871.726

1.002.260

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

56

55

5.960.097

6.323.044

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

58

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

59

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

61

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***)

62

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167 + 1687 + 2695 + 421 +423+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436*** +437*** + 4381 +441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

64

63

TOTAL (rd.56 la 63)

65

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

66

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513+1514+1518)

68

67

53.000

60.000

TOTAL (rd. 65 la 67)

69

68

53.000

6O.q^

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

70

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

71

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

72

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

78

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

81

80

1.009.180

1.009.180

FIO- pag. 2

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 +

322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

26

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

27

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +

361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

30

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 +413+418-491)

31

31

334.779

1.286.679

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**- 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)

33

33

^Ite creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441 **+4424+ din

ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

34

6.621

26.641

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a (301)

TOTAL (rd. 31 Ia35+35a)

37

36

341.400

1.313.320

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

38

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

39

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

40

:39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI

(dinct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 +542)

41

40

937.874

279.665

WcTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

M

1.279.274

1.592.985

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

43

42 '

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.471*)

44

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.471*)

45

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625 + 1627+ 1682 + 5191 +5192 + 5198)

47

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

48

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

42.832

165.088

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

50

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

Sold la:

Nr.rd. OMFP nr.10/

03.01.19

rd.

01.01.2018

31.12.2018

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

03

03

720

459

și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)

05

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

06

TOTAL (rd.OI la 06)

07

07

720

459

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

08

5.046.906

5.250.394

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 -2813 - 2913)

09

09

28.181

14.860

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

10

10

12.064

2.827

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815-2915)

11

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

12

0

51.744

6-lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

17

5.087.151

5.319.3S

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in

20

20

500

500

comun (ct. 262+263 - 2962)

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963)

22

22

6. Alte împrumuturi

(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

0

0

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

500

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

25

5.088.371

5.320.784

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

Bifați numai dacă este cazul:


| | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q] Sucursala

[2] GIE - grupuri de interes economic

| | Activ net mai mic de 1 /2 din valoarea capitalului subscris


S1002_A1.0.0  26.02.2019 Tip situație financiară : BL| |   2 persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state I—I aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori

Capitaluri - totalCapital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele Iharsovescu SILVIU STE


Semnăturaz'*"' ■ A .

/>'

/W metrcm vA

INDUSTRIAL Z

-r*---PARC---*ȚT

SA

•^Oțz. crV ;■_ |. . .             f Digitally signed by

SIMA       |SIMA MARGARETA

MARGARETĂ     9xki s

09:07:44 +03’00'


Entitatea are obligația legală de auditare asituatiilorfinanciare anuale?

C DA |(o, NU

Entitatea a optat Voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit


Semnătura electronica


Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR                          CIFZ CUIDECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.3O din Legea contabilității nr.82/ 1991

s-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru:

Entitatea: S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Județul: Brașov

Adresa: localitatea Brașov, str.Carpaților, nr.60

Nr.din registrul comerțului: J08/ 1922 /2003

Forma de proprietate: 12- Societate cu capital integral de stat

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Cod de identificare fiscală: 15786047 întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/ 12/2018 și confirmă că:

Directorul general al societății Hârșovescu Silviu Ștefan , își asumă răspunderea pentru


 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

 • c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.


b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, după caz.

Președinte de ședință,  Hârșovesci^ Silviu Ștefan
Secretar,

Olenici Laura MariaMembrii AGA
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.tnipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

HOTĂRÂREA nr. 1 din 04.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, str. Carpaților nr. 60, înmatriculată la ONRC Brașov sub nr. J08/1922/2003, în baza:

 • - OUG nr. 109/2011, privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016;

 • - Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov,

 • - Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 162/27.10.2016 și nr. 208/09.05.2017 privim, desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov;

 • - în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuție și cu unanimitate de voturi a aprobat și dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 2 Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2018) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 3 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Raportului Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 4 Aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 270.352 lei, (conform Notei explicative 3, anexă la bilanț), după cum urmează:

 • - rezerve legale în sumă de 16.200 lei

 • - dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 127.076 lei

 • - sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 127.076 lei.

Art. 5 Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA/Directorului general pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

METROM

IMFI ■ F^industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 4


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

la data de 31.12.2018


Nr. crt.

Indicatorul

Exercițiul precedent 31.12.2017

Exercițiul curent 31.12.2018

1.

Cifra de afaceri netă

2.188.664

2.174.484

2.

Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate

1.979.907

1.979.907

3.

Cheltuielile activității de bază

1.979.907

2.166.121

4.

Cheltuielile activităților auxiliare

-

-

5.

Cheltuieli indirecte de producție

-

-

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

208.757

8.363

7.

Cheltuieli de desfacere

-

-

8.

Cheltuieli generale de administ.

-

-

9.

Alte venituri din exploatare

68.129

313.711

10.

Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

276.886

322.074

Directpr general,  Hârșovesc^j Silviu Șț^an ’

/7<j o

( i

V. -vparc L

S.A

rr,!


-


NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR Șl DATORIILOR

la data de 31.12.2018

- lei -

Director general

HârșovescuțȘilviu Ștefșn>Contabil șef,
Sima Margareta


Creanțe

Sold la

31.12.2018

Termen de lichidare

sub 1 an

peste 1 an

Total din care:

1.866.331

1.197.351

668.980

- clienți

1.300.798

974.919

325.879

- clienți în litigiu

340.746

-

340.746

- tva neexigibil la cump.

26.642

26.642

-

- alte creanțe imobilizate

198.145

195.790

2.355

Datorii

Sold la

Termen de exigibilitate

31.12.2018

sub 1 an 1-5ani     peste 5 ani

Total din care:

590.724

451.628

-

- furnizori

165.088

165.088

-

- pers. sal. dat. și ct. asimilat.

19.029

19.029

-

- datorii cu buget.statului

239.434

239.434

-

- contrib. asig. soc.

28.077

28.077

-

- garanții de bună execuție

la chirii și lucrări            139.096

139.096


NOTA 6

Principii, politici și metode contabile aplicate în anul 2018

Pentru a reda cât mai fidel situația economică financiară a societății, s-au respectat întru totul principiile contabile în conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014, capitolul 4, secțiunea 4.1 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, astfel:

 • - principiul continuității activității - în sensul că societatea s-a înființat în luna octombrie 2003 unde și-a propus funcționarea în mod normal, într-un viitor previzibil;

 • - principiul permanenței metodelor - de la înființare societatea a aplicat aceleași norme și reguli privind evaluarea și înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor obținute, astfel încât să asigure comparabilitate în timp a informațiilor;

 • - principiul prudenței - a constat în înregistrarea tuturor elementelor care au privit exercițiul financiar al anului 2018, dar și aspectele ce au apărut cu ocazia întocmirii bilanțului contabil;

 • - potrivit principiului independenței exercițiului, s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar 2018, fără a ține seama de momentul încasării sau efectuării plății;

 • - principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv a condus la o evaluare corectă separat pe fiecare element în parte. Potrivit acestui principiu și inventarierea anuală a fost efectuată separat pentru elementele de activ și pasiv conform Ordinului MFP nr. 2861/09.10.2009, la valoarea contabilă.

 • - potrivit principiului necompensării, elementele de activ nu au fost compensate cu cele de pasiv, unde au existat situații de compensare reciprocă a serviciilor, s-au întocmit ordine de compensare, conform legislației în vigoare;

 • - principiul intangibilității a fost respectat în sensul că a existat bilanț de deschidere și bilanț de închidere a exercițiului financiar care au corespuns.

La data achiziționării, bunurile au fost evaluate la valoarea contabilă, respectiv valoarea de intrare.

Veniturile din exploatare provin în principal din închirieri de spații pe baza contractelor de închiriere, dar și din prestări servicii: pază, salubritate, asig.utilități, furnizare energie electrică, etc.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda liniară.

Pe tot parcursul anului, nu au existat ajustări sau abateri de la principiile contabile sau schimbări de metode de evaluare.


Contabil șef, Sima Margareta


NOTA 7


ACȚIUNI

1. Capital social subscris la data de 31.12.2018

 • - din care:

 • - capital vărsat


1.009.180 lei

1.009.180 lei


2. Număr acțiuni nominative


100.918


3. Valoarea unei acțiuni


10 lei


în cursul anului 2018, capitalul social nu a survenit nici o modificare.


Director aeneral,

Hârșovescli Silviuz^fdfan t

l /(V

Contabil șef,

Sima Margareta

NOTA 8


INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII Șl CENZORII pe anul 2018


1. Consiliul de Administrație

 • - nr. membrii

 • - indemnizații plătite în anul 2018

5

65.377 lei

2. Cenzori

 • - nr. cenzori

 • - indemnizații plătite în anul 2018

3

28.420 lei

3. Director general - contract mandat - remunerație

>

1

170.600 lei

4. Nr. personal existent în anul 2018 din care:

8

 • - responsabil administrativ

 • - contabil șef

 • - director tehnic

 • - consilier juridic

 • - inspector resurse umane

 • - inginer

 • - tehnician - economist

 • - arhivar

1 1

1

1

1

1

1

1


5.Cheltuieli salarialeîn anul 2018


577.980 lei


6. Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă


17.047 lei


Directerai,

Hârșovescț} Silv^^gfâMtoo

SA


Contabil șef,Sima MargaretaNOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

realizați la data de 31.12.2018

 • 1. Indicatori de lichiditate

 • a) Indicatorul lichidității curente și imediate _ active curente _ 1.592.985_ 2 79

datorii curente 590.725

 • b) solvabilitate patrimonială _ capitaluri proprii _ 6.263.044 _ 1

total pasiv       6.203.044

Indicatorul lichidității curente prezintă o situație destul de favorabilă de 2,70 întrucât societatea nu are datorii restante și oferă garanția acoperirii datoriilor curente.

 • 2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

capital împrumutat x 1 qo = O

capital propriu

Societatea nu are împrumuturi bancare.

 • 3. Indicatori de activitate

 • a) Viteza de rotație = Șoldmediu_ciienți x 365 zj(e= (673.170+1.641.544): 2 x 365 zj]e= 1 g4 27 zi|e

Cifra de afaceri                2.174.484

 • b) Viteza de rotație = sold mediu furnizor' x 365 zile = (42.832+165.088):2 x 365 zi|e = 17 45 zi|e

a creditelor - furnizori Cifra de afaceri                    2.174.484

 • c) Viteza de rotație a imobiliz.corp. = Cifra_de_afaceri _ 2.174.484 _ q

Imobilizări corp. 5.319.825

£ ..      ...... Cifra de afaceri =       2.174.484 =0.34

 • d) Viteza de rotație a activelor totale = --------------- ——

  Active totale-datorii


  6.323.044


Viteza de rotație a clienților demonstrează modul greoi de încasare a clienților, dar mai ales a clienților litigioși care sunt acționați în judecată, majoritatea fiind în reorganizare judiciară sau faliment, neavând posibilitatea de a mai plăti contravaloarea chiriilor și a prestărilor de servicii. Pentru toți clienții litigioși există procese pe rol a căror durată este de peste 8 ani.

Dacă nu am lua în considerare soldul contului 4118 „Clienți litigoși” și datoriile vechi ai celor 2 mari clienți SC Licofrig și SC Xtel Corn, durata de recuperare a creanțelor ar fi de 23,65 zile.

Și viteza de rotație a imobilizărilor corporale este de numai 0,41 situație nefavorabilă determinată de faptul că peste o treime din totalul terenului preluat la înființarea societății de la S.C. Metrom S.A. de 63.702 mp este lipsit de atractivitate pentru investitori, printre care figurează:

 • -  poligonul de 13.663 mp cu multe denivelări și construcții masive din beton specifice activității militare, absolut inutile, necesitând mari cheltuieli pentru asanare;

 • -  terenul alăturat poligonului de 12.100 mp ce este viran fără nici o posibilitate de valorificare în prezent, la care s-ar impune un volum mare de lucrări de executat înainte de ofertare pentru agenții economici.

 • 4. Indicatori de profitabilitate

 • a) Rentabilitatea capitalului = P^* brut----------------x ^qq _ 325.234 *    _ șj4o/o

angajat               active totale-datorii curente        6.323.044

 • b) Marja brută = proflt brut— x 100 = 325-234 x100 = 13,05%

venituri totale          2.491.355

Indicatorii de profitabilitate prezintă o situație destul de favorabilă, cu o creștere față de anul precedent, având în vedere scopul si obiectivele programului Parcurilor Industriale.


Contabil șef,


Sima Margareta

X/


METROM

■VI ■ F*industrial parc

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA

www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

NOTA 10

Alte informații

 • I. Situația juridică

 • - societate pe acțiuni

 • - Nr. de înregistrare la Registrul comerțului Brașov J08/1922/2003 -CIF RO 15786047

 • - Cod CAEN -8299 - "alte activități de servicii suport pt. întrep.n.c.a."

 • II. Informații referitoare la impozitul pe profit pe anul 2018

  III. Cifra de afaceri realizată în anul 2018


  - rezultat din exploatare

  322.074 lei

  - rezultat financiar

  3.160 lei

  - rezultat brut

  325.234 lei

  - total deduceri, din care:

  321.539 lei

  - rezerva legal deductibilă

  16.200 lei

  - amortizare fiscală

  305.234 lei

  -total cheltuieli nedeductibile, din care:

  339.316 lei

  - cheltuieli impozit pe profit

  54.882 lei

  - alte cheltuieli nedeductibile

  20.750 lei

  - cheltuieli de protocol

  4.704 lei

  - cheltuieli cu amortizarea contabilă

  313.862 lei

  - total profit impozabil

  343.011 lei

  - impozit pe profit datorat

  54.882 lei

  - impozit pe profit virat

  44.774 lei

  - impozit pe profit de virat

  10.108 le

2.174.484 lei

Ponderea cifrei de afaceri provine din activitatea de bază a societății, respectiv din închirieri spații pentru desfășurare activități comerciale ( producție, depozitare, sedii administrative, etc.)Director general, /<<

HârșovesculSilviu/ȘfefMffTRCM INDUSTRIAL PARC

\» S.A

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SECȚIUNEA III

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2018

RON

Denumirea elementului

Sold la începutul exercițiulu financiar 2018

Creșteri Total, din care:

Prin transfer

Reduceri Total din care:

Prin transfer

Sold la sfârșitul exercițiului financiar 2018

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

1,009,180

1,009,180

Patrimoniul regiei

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

1,248,748

936,157

754,400

1,430,505

Rezerve legale

105,022

16,200

121,222

Rezerve patrimoniale

2,356,566

2,356,566

Rezerve reprezentând surplusul

realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

202,784

202,784

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumente de

capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumente de

capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând

profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperită(sold C)

792,473

206,254

110,092

888,635

Rezultatul reportat provenit din

adoptarea pentru prima dată a IAS,

mai puțin IAS 29 49*

Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabilețsold C)

0

0

0

Rezultatul reportat provenit din

trecerea la aplicarea Reglementărilor

contabile conforme cu Directiva a patra

a Comunităților Economice Europene

Profitul sau pierderea exercițiului

financiar (sold C)

206,254

270,352

206,254

270,352

Repartizarea profitului

13,930

16,200

13,930

16,200

Total capitaluri proprii

5,907,097

270,352

1,056,816

6,263,044

X ' . A


Director General,


Hârșovescji Silviu                       ' ■ i


\ .;•> SA v./,’

SC METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV


SITUAȚIA

FLUXURILOR DE NUMERAR la data de 31.12.2018

Director General,
Lei

Denumirea elementului

Exercițiu financiar

31.12.2017

31.12.2018

A

1

2

Fluxuri de numerar din activit.de exploatare:

încasări de la clienți

2,625,321

1,918,813

Plă{i către furnizori

1,193,640

1,107,880

Plăți către angajați și în numele angajaților

732,130

841,101

TVA plătit

211,548

154,094

Impozit pe profit plătit

45,256

95,742

încasări din asigurarea împotriva cutremurilor

Numerar net din activități de exploatare

442,747

-280,004

Fluxuri de numerar din activit.de investiție:

0

0

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Numerar net din activități de investiție

0

0

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

0

0

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

Dividende plătite

Numerar net din activități de finanțare

0

0

Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar

Hârșovescu SiLiu Ștewl


/o METROM v\ H industrial < l * PARC ♦;/ V \ S.A. #/!

Situațiile financiare respective au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii societății verificate, potrivit art.10 (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare. In acest sens, Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisa a administratorului, care isi asuma răspunderea pentru întocmirea acestora si confirma ca, politicile contabile utilizate sunt in coformitate cu reglementările contabile aplicate, situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a rezultatelor obținute si persoana juridica isi desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Responsabilitatea Comisiei de Cenzori a fost aceea de a exprima o opinie asupra Situațiilor financiare anuale pe baza verificărilor făcute in acest scop.

Verificările au fost efectuate in conformitate cu Normele profesionale ale CECCAR bazate pe Standerdele Internationale si reglementările contabile in domeniu emise de M.F.P.

Prin verificările efectuate s-a urmărit examinarea, pe baza de sondaje, a elementelor probante care sa justifice datele conținute de Situațiile financiare anuale si sa confirme faptul ca acestea nu conțin anomalii semnificative. De asemenea, verificarea a constat in evaluarea principiilor si metodelor folosite pentru închiderea conturilor anuale, cat si in efectuarea unei examinări a prezentării de ansamblu situațiilor financiare anuale, forma prescurtata.

Estimam ca verificarea efectuata furnizează o baza rezonabila pentru fundamentarea opiniei noastre.

După părerea noastră, Situațiile financiare dau o imagine fidela atât partimoniului la 31.12.2018, cat si contului de profit si pierdere pentru exercutiul încheiat si sunt in conformitate cu prevederile legale si statutare in vigoare.Raportul Comisiei de Cenzori

privind verificarea si certificarea situațiilor financiare anuale pe anul 2018

la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC SA BRAȘOV

Membrii Comisiei de cenzori, numiți prin hotărâri ale CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV - acționar unic al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, cod de identificare fiscală RO 15786047, in baza atribuțiilor ce ne revin in conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata cu modificările si completările ulterioare, a prevederilor OPANAF nr. 10/2019, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018 si a prevederilor art. 17 din Actul constitutiv al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV,

am procedat la verificarea Situațiilor financiare anuale, forma prescutata, pentru anul 2018, a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, responsabilitatea Comisiei de cenzori fiind ca, pe baza verificării efectuate sa-si exprime o opinie asupra conformității conturilor anuale cu normele contabile si cu reglementările legale.

întrucât unitatea nu depășește la data bilanțului limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute la art.9 alin. (1) din OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificările si completările ulterioare, se intocmesc Situații financiare anuale prescurtate, care cuprind:

 • • BILANȚ PRESCURTAT

 • • CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 • • DATE INFORMATIVE

 • • SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

 • • NOTE EXPLICATIVE la Situațiile financiare anuale, pentru exercițiul fiscal incheiat la data de 31.12.2018, care se refera la:

 • • Total active                                      7.466.780 lei.

 • • Profitul net                                         270.352 lei.

 • • Cifra de afaceri neta                               2.174.484 lei.

SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

1012

P

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0.00

1,009,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,009,180.00

0.00

1,009,180.00

105 P REZERVE DIN REEVALUARE

0.00

1,248,748.11

0.00

0.00

754,400.44

936,157.73

754,400.44

2,184,905.84

0.00

1,430,505.40

1061

P

REZERVE LEGALE

0.00

105,022.48

0.00

6,700.00

0.00

16,200.00

0.00

121,222.48

0.00

121,222.48

1065

P

REZERVE PATRIMONIALE

0.00

2,356,566.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,356,566.29

0.00

2,356,566.29

1068

P

ALTE REZERVE-PROF.NET

0.00

202,783.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202,783.50

0.00

202,783.50

1171 P REZULTATUL REPORTAT

0.00

792,472.60

0.00

0.00

110,092.00

206,254.27

110,092.00

998,726.87

0.00

888,634.87

121

P

PROFIT SAU PIERDERE

0.00

206,254.27

230,712.35

208,509.63

2,480,257.26

2,544,355.62

2,480,257.26

2,750,609.89

0.00

270,352.63

129

A

REPARTIZAREA PROFITULUI

13,930.00

0.00

6,700.00

0.00

16,200.00

13,930.00

30,130.00

13,930.00

16,200.00

0.00

151

p

PRPVIZIOANE CONTR.MANDAT

0.00

53,000.00

0.00

0.00

53,000.00

60,000.00

53,000.00

113,000.00

0.00

60,000.00

167 P GARANȚII DE BUNA EXECUȚIE

0.00

104,100.11

0.00

0.00

6,190.23

-7,069.20

6,190.23

97,030.91

0.00

90,840.68

1671

P

GAR.DE BUNA EXEC.FURNIZ.EN.EL

0.00

48,535.64

0.00

246.19

9.85

-270.48

9.85

48,265.16

0.00

48,255.31

205

A

BREVETE,LICENȚE

17,551.90

0.00

0.00

0.00

886.88

1,265.28

18,438.78

1,265.28

17,173.50

0.00

1 DEMO

w™®»01                                          Uire)

BALANȚA DE VERIFICARE -- PERIOADA 01-12-2018 - 31-12-2018

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

2111 A

TERENURI

1,024,245.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,024,245.35

0.00

1,024,245.35

0.00

2121 A CLĂDIRI

3,757,449.89

0.00

299,201.46

0.00

299,201.46

566,179.20

4,056,651.35

566,179.20

3,490,472.15

0.00

2122 A

CONSTRUCȚII SPECIALE

1,234,772.35

0.00

12,683.66

0.00

17,181.46

188,221.24

1,251,953.81

188,221.24

1,063,732.57

0.00

2133 A

MIJLOACE DE TRANSPORT

121,517.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121,517.07

0.00

121,517.07

0.00

214 A

MOBILIER,APARATURA BIROTICA

52,137.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,137.58

0.00

52,137.58

0.00

231 A

IMOBILIZĂRI CORPORALE IN CURS EXEC.

0.00

0.00

289,894.66

311,885.12

363,629.69

311,885.12

363,629.69

311,885.12

51,744.57

0.00

263 A

INTERESE DE PARTICIPARE

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

267 A CREANȚE IMOBILIZATE XTL

2,355.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,355.00

0.00

2,355.00

0.00

2671 A

CREANȚE IMOBILIZATE POPRIRE XTL

0.00

0.00

0.00

0.00

362,482.66

181,274.33

362,482.66

181,274.33

181,208.33

0.00

2672 A

CAUȚIUNE POPRIRE XTL

0.00

0.00

0.00

0.00

14,582.00

0.00

14,582.00

0.00

14,582.00

0.00

2805 P AMORTIZARE LICENȚE

0.00

16,832.04

0.00

0.00

1,265.28

1,148.38

1,265.28

17,980.42

0.00

16,715.14

28121 P

AMORTIZARE CLĂDIRI

0.00

703,702.50

0.00

18,882.33

703,702.50

213,006.26

703,702.50

916,708.76

0.00

213,006.26

Pag. 3 27-012019 ,

(continuare)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,840.83


2,840.83

2,840.83

2,840.83

0.00

0.00


SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

28122 P

AMORTIZARE CONSTRUCȚII SPECIALE

0.00

265,859.45

0.00

6,096.17

232,455.23

81,645.71

232,455.23

347,505.16

0.00

115,049.93

28133 P AMORTIZARE MIJ.DE TRANSPORT

0.00

93,335.67

0.00

1,110.20

0.00

13,322.40

0.00

106,658.07

0.00

106,658.07

2814

AMORTIZAREA MOBILIERULUI

0.00

40,073.08

0.00

566.74

0.00

9,237.38

0.00

49,310.46

0.00

49,310.46

303 A MATER.DE NAT.OB.DE INVENTAR

401 P FURNIZORI

0.00

42,832.44

224,771.40

373,606.01

1,107,879.79

1,230,135.56

1,107,879.79

1,272,968.00

0.00

165,088.21

4011

P FURNIZORI EN.ELECTRICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

409

A FURNIZORI-DEBITORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

411

A CLIENTI

332,322.43

0.00

240,160.04

246,953.76

2,887,289.15

1,918,813.44

3,219,611.58

1,918,813.44

1,300,798.14

0.00

4111 A CLIENTI-FUIRNIZ.EN.EL.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4118 A

CLIENTI IN LITIGIU

340,847.66

0.00

0.00

0.00

0.00

101.24

340,847.66

101.24

340,746.42

0.00

421001 P

PERSONAL_SALARII DATORATE

0.00

11,424.00

62,983.00

63,004.00

576,956.00

577,981.00

576,956.00

589,405.00

0.00

12,449.00

421002 P

CENZORLSALARII

0.00

0.00

1,960.00

1,960.00

28,420.00

28,420.00

28,420.00

28,420.00

0.00

0.00

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

421003 P

SALARII C.A

0.00

0.00

7,512.00

5,448.00

65,377.00

65,377.00

65,377.00

65,377.00

0.00

0.00

421005 P INDEMNIZAȚII AGA


421006

4211

423

425

 • 4281

428101

428102

428104

 • 4282

42821


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REMUNERAȚIE CT.

MANDAT

0.00

2,681.00

9,800.00

9,800.00

170,348.00

170,600.00

170,348.00

173,281.00

0.00

2,933.00

COLABORATORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P PERSONAL AJUT.MAT.DATORATE


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

27,000.00

27,000.00

239,514.00

239,514.00

239,514.00

239,514.00

0.00

0.00

ALTE DATORII - POPRIRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

P GARANȚIE C.A


0.00

375.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375.36

0.00

375.36

GARANȚIE CENZORI

0.00

172.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

172.80

0.00

172.80

GARANȚIE CASIER

0.00

3,099.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,099.18

0.00

3,099.18

P ALTE DAT.CU PERS.TICHETE MASA


0.00

0.00

2,070.00

2,070.00

26,130.00

26,130.00

26,130.00

26,130.00

0.00

0.00

ALTE DAT. CU VOUCHERE VACANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

0.00

0.00


SOLD INIȚIAL

RULA] CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

P CONTRIBUȚIA UNIT.LA ASIG.SOCIALE

0.00

9,705.00

0.00

0.00

9,705.00

0.00

9,705.00

9,705.00

0.00

0.00

CONTRIB.UNIT.LA FD.DE ACCID.

0.00

101.00

0.00

0.00

101.00

0.00

101.00

101.00

0.00

0.00

CONTRIB.PERS.LA ASIG.SOC

0.00

6,451.00

0.00

0.00

6,471.00

20.00

6,471.00

6,471.00

0.00

0.00

p contrib.unit.pt.asig.soc.de SAN.

0.00

3,194.00

0.00

0.00

3,194.00

0.00          3,194.00

3,194.00

0.00

0.00

contrib.pers.pt.asig.soc.de SAN.

0.00

3,377.00

0.00

0.00

3,377.00

0.00

3,377.00

3,377.00

0.00

0.00

CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE

0.00

0.00         13,917.00

20,054.00        190,554.00

210,608.00

190,554.00

210,608.00 0.00

20,054.00

CONTRIB.DE ASIG.SOCIALE DE SAN.

0.00

0.00          5,568.00

8,023.00         76,242.00

84,265.00         76,242.00

84,265.00

0.00

8,023.00

CONTRIB.ASIGURATORIE PT.MUNCA

0.00

0.00          1,147.00

1,655.00         15,392.00

17,047.00         15,392.00

17,047.00              0.00

1,655.00

CONTRIB.UNIT.LA FD.SOMAJ

0.00

283.00

0.00

0.00            283.00

0.00            283.00

283.00

0.00

0.00

CONTRIB.PERS.LA FD.SOMAJ

0.00

285.00

0.00

0.00            285.00

0.00            285.00

285.00              0.00

0.00

ALTE DATORII SOCIALE

0.00

506.00              0.00

0.00

506.00

0.00

506.00

506.00

0.00

0.00

IMPOZIT PE PROFIT

0.00

50,968.00              0.00

22,934.00         95,742.00

54,882.00         95,742.00

105,850.00              0.00

10,108.00

CREDIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

CREDIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

P IMOZIT PE VENIT MICROINTR.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

T V A DE PLATA

0.00

20,582.32

3,605.31

17,639.21

154,094.05

151,087.72

154,094.05

171,670.04

0.00

17,575.99

T V A DE RECUPERAT

0.00

0.00

63.31

63.31

2,328.17

2,328.17

2,328.17

2,328.17

0.00

0.00

A TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TVA DEDUCTIBILA 20%

0.00

0.00

19,689.37

19,689.37

140,597.39

140,597.39

140,597.39

140,597.39

0.00

0.00

TVA DEDUCTIBILA 9%

0.00

0.00

236.68

236.68

4,424.68

4,424.68

4,424.68

4,424.68

0.00

0.00

TVA DEDUCTIBILA 5%

0.00

0.00

23.81

23.81

43.80

43.80

43.80

43.80

0.00

0.00

TVA COLECTATA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TVA COLECTATA 2(

%

0.32

0.00

37,328.58

37,328.58

291,295.36

291,295.68

291,295.68

291,295.68

0.00

0.00

TVA COLECTATA 9%

0.00

0.00

197.18

197.18

2,525.18

2,525.18

2,525.18

2,525.18

0.00

0.00

TVA COLECTATA 5%

0.00

0.00

0.00

0.00

4.75

4.75

4.75

4.75

0.00

0.00

TVA NEEXIGIBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


SOLD INIȚIAL


RULAJ CURENT


RULAJ CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD FINAL


Cont F


S.C. METROM INDUSTRIAL PARC


Pag. 7 27-03:2019 x (continuare)

SOLD INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

4428C1 B

TVA NEEXIGIBILA CUMPĂRĂRI 20%

6,387.01

0.00

43,340.84

19,575.80

159,016.79

138,762.26

165,403.80

138,762.26

26,641.54

0.00

4428C2 B

TVA NEEXIGIBILA CUMPĂRĂRI 9%

233.70

0.00

236.68

236.68

3,985.50

4,219.20

4,219.20

4,219.20

0.00

0.00

4428C3 A

TVA NEEXIGIBILA CUMPĂRĂRI 5%

0.00

0.00

23.81

23.81

43.80

43.80

43.80

43.80

0.00

0.00

4428V1 B

TVA NEEXIGIBILA VANZARI 20%

0.00

90,075.64

35,142.59

29,965.18

267,675.56

381,848.21

267,675.56

471,923.85

0.00

204,248.29

4428V2 B

TVA NEEXIGIBILA VANZARI 9%

0.00

237.86

163.07

114.27

2,156.84

2,346.93

2,156.84

2,584.79

0.00

427.95

444001 P

IMPOZIT PE VENIT DE NAT.SAL.

0.00

6,694.00

2,839.00

4,302.00

43,169.00

40,777.00

43,169.00

47,471.00

0.00

4,302.00

444002 P

IMPOZIT VENIT CENZORI

0.00

252.00

0.00

128.00

1,980.00

1,856.00

1,980.00

2,108.00

0.00

128.00

444003 P

IMPOZIT VENIT C.A

0.00

487.00

352.00

352.00

4,359.00

4,224.00

4,359.00

4,711.00

0.00

352.00

444004 P

IMPOZIT COLABORATORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

444005 P

IMPOZIT AGA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

444006 P

IMPOZIT VENIT CT. MANDAT

0.00

1,006.00

637.00

637.00

11,458.00

11,089.00

11,458.00

12,095.00

0.00

637.00

446 P

IMPOZIT DIVIDENDE

0.00

0.00

0.00

0.00

4,808.00

4,808.00

4,808.00

4,808.00

0.00

0.00

Pag. 8 27-03:2019

BALANȚA DE VERIFICARE

SOLD

INIȚIAL

RULA] CURENT

RULA] CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

4462

P

IMPOZIT PE CONSTRUCȚII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4471 P FD.CREANȚE SALARIALE

0.00

123.00

0.00

0.00

123.00

0.00

123.00

123.00

0.00

0.00

448

P

ALTE DATORII SI CREANȚE CU BS

0.00

0.00

0.00

0.00

146.00

146.00

146.00

146.00

0.00

0.00

457

P

DIVIDENDE DE PLATA

0.00

0.00

0.00

0.00

96,162.00

96,162.00

96,162.00

96,162.00

0.00

0.00

461 A DEBITORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

462 P

CREDITORI DIVERȘI

0.00

0.00

0.00

0.00

791.21

791.21

791.21

791.21

0.00

0.00

473 P

DECONTĂRI DIN OP.IN CURS DE CLARIF.

0.00

0.00

0.00

0.00

4,655.41

4,654.47

4,655.41

4,654.47

0.94

0.00

491 P

AJUSTĂRI PT.DEPRECIEREA CLIENTILOR

0.00

340,746.42

0.00

35,000.00

0.00

212,263.76

0.00

553,010.18

0.00

553,010.18

5121 A

CONT LA BCR AG.CALEA BUC

162,591.90

0.00

505,090.27

432,562.09

2,531,061.32

2,585,620.36

2,693,653.22

2,585,620.36

108,032.86

0.00

512102 A

CONT LA TRZORERIE

699.18

0.00

0.00

0.00

0.48

699.66

699.66

699.66

0.00

0.00

512105 A

CONT PT.GARANȚII

3,612.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,612.34

0.00

3,612.34

0.00

51211 A

CONT DEPOZIT IN LEI BCR

171,727.95

0.00

150,000.00

300,000.00

450,272.72

472,000.67

622,000.67

472,000.67

150,000.00

0.00

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

A CONT LA BCR PT.FURNIZ.EN.EL.

37,730.18

0.00

35,874.35

34,223.60

644,322.08

667,026.97        682,052.26

667,026.97

15,025.29

0.00

CONT DEPOZIT FURNIZ.EN.EL.

300,958.77

0.00

0.00

0.00

1,341.00

302,299.77

302,299.77

302,299.77

0.00

0.00

CONT DEPOZIT PT. CHIRIE SANTA

259,530.20

0.00 0.00

0.00 0.00

259,530.20        259,530.20

259,530.20              0.00

0.00

CASA IN LEI

1,023.98

0.00         29,884.47

32,021.14        350,229.76

348,304.41        351,253.74

348,304.41

2,949.33

0.00

ALTE VALORI TICHET.MASA

0.00

0.00

2,115.00

2,070.00         26,175.00

26,130.00         26,175.00

26,130.00             45.00

0.00

VOUCHERE DE VACANTA

0.00

0.00

0.00

0.00          5,950.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

0.00

0.00

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

0.00

30.03          2,700.00

2,700.00          2,700.00

2,700.00              0.00

0.00

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00         23,000.00

23,000.00        184,950.00

184,950.00        184,950.00

184,950.00              0.00

0.00

CHELT.CU COMBUSTIBILUL

0.00

0.00            290.55

290.55          6,763.01

6,763.01

6,763.01

6,763.01              0.00

0.00

A CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIN

0.00

0.00

0.00

0.00

394.96

394.96

394.96

394.96

0.00

0.00

CHELT.PRIV.ALTE MATER.CONSUMABILE

0.00

0.00

333.98

333.98

7,167.82

7,167.82

7,167.82

7,167.82

0.00

0.00

chelt.priv.mater.de nat.ob.de înv.

0.00

0.00

0.00

0.00

2,840.83

2,840.83

2,840.83

2,840.83

0.00

0.00

DEBIT

CREDIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

DEBIT

A CHELT. PRIVIND MAT. NESTOCATE

0.00

0.00

22.00

22.00

4,093.45

4,093.45

4,093.45

4,093.45

0.00

0.00

CHELT. PRIVIND ENERGIA SI APA

0.00

0.00

5,590.77

5,590.77

108,138.97

108,138.97

108,138.97

108,138.97

0.00

0.00

CHELT.PRIVIND EN.EL.PT.FURNIZ.

0.00

0.00

28,733.69

28,733.69

320,006.54

320,006.54

320,006.54

320,006.54

0.00

0.00

A CHELT.CU REPARAȚIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

40,831.55

40,831.55

40,831.55

40,831.55

0.00

0.00

CHELT CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

1,498.49

1,498.49

3,646.71

3,646.71

3,646.71

3,646.71

0.00

0.00

CHELT CU COLABORATORII

0.00

0.00

7,408.00

7,408.00

93,796.00

93,796.00

93,796.00

93,796.00

0.00

0.00

CHELT. COLABORATORI

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A CHELT CU COMISIOANE SI ONORARII

0.00

0.00

0.00

0.00

21,841.21

21,841.21

21,841.21

21,841.21

0.00

0.00

chelt.de reclama si publi.

0.00

0.00

5,630.69

5,630.69

8,584.01

8,584.01

8,584.01

8,584.01

0.00

0.00

CHELT.PROTOCOL

0.00

0.00

709.40

709.40

11,437.70

11,437.70

11,437.70

11,437.70

0.00

0.00

CHELT.CU TRANSP.DE BUNURI SI P

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELT.CU DEPLASĂRI

0.00

0.00

46.22

46.22

4,593.28

4,593.28

4,593.28

4,593.28

0.00

0.00


BALANȚA DE VERIFICARE


PERIOADA 01-12-2018


SOLD INIȚIAL


RULAJ CURENT


RULAJ CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD FINAL


Cont FBALANȚA DE VERIFICARE


PERIOADA 01-12-2018


Pag. 10 27-03-2019 , (continuare)

31-12-2018


SOLD INIȚIAL


RULAJ CURENT


RULA] CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD FINAL


Cont F


Pag. 11 27-03:2019

BALANȚA DE VERIFICARE

PERIOADA 01-12-2018

31-12-2018

SOLD INIȚIAL

RULA] CURENT

RULA] CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

626 A

CHELT.POȘTALE SI TAXE DE TELECOM.

0.00

0.00

1,572.60

1,572.60

16,490.70

16,490.70

16,490.70

16,490.70

0.00

0.00

627 A CHELT.CU SERV.BANCARE

0.00

0.00

537.52

537.52

4,241.99

4,241.99

4,241.99

4,241.99

0.00

0.00

628 A

ALTE CHELT.CU SERV.EXECUT.DE TERTI

0.00

0.00

13,547.45

13,547.45

162,501.05

162,501.05

162,501.05

162,501.05

0.00

0.00

635 A

CHELT.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE

0.00

0.00

2,226.00

2,226.00

7,341.19

7,341.19

7,341.19

7,341.19

0.00

0.00

641001 A

CHELT.CU SALARIILE PERS.

0.00

0.00

63,004.00

63,004.00

577,980.00

577,980.00

577,980.00

577,980.00

0.00

0.00

641002 A

CHELT. REMUNERAȚIE CT.MANDAT

0.00

0.00

9,800.00

9,800.00

170,600.00

170,600.00

170,600.00

170,600.00

0.00

0.00

642 A CHELTUIELI CU TICHETELE DE MASA

0.00

0.00

2,070.00

2,070.00

26,130.00

26,130.00

26,130.00

26,130.00

0.00

0.00

6421 A

CHELT. CU VOUCHERE VACANTA

0.00

0.00

0.00

0.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

5,950.00

0.00

0.00

6451 A

CONTRIB.SOC.LA FD.NAT.UNIC DE ASS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

645101 A CONTRIB.UNIT.LA ASIG.SOCIALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

645102 A

CONTRIB.ASIG.ACCIDENTE DE MUNCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6452 A

CONTRIB.UNIT.PT.AJUTORUL DE SOMA]

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CREDIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

CREDIT

DEBIT

DEBIT

DEBIT

A CONTRIB. ANGAJATOR PT.AS.SOC.DE SAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CONTRIB.ASIG. PT.MUNCA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELT.PRIVIND AJ.SOCIAL

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

A   CHELT.PRIV.CONTRIB.ASIGURAT.PT.MUN.

0.00

0.00

1,655.00

1,655.00

17,047.00

17,047.00

17,047.00

17,047.00

0.00

0.00

PIERD.DIN CREANȚE SI DEB.DIV.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ALTE CHELT DE EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A CHELT.NEDEDUCTIBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

2,782.00

2,782.00

2,782.00

2,782.00

0.00

0.00

CHELT.PRIV.ACTIVE CEDATE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELT CU COMBUSTIBILUL 50% NEDED.

0.00

0.00

246.55

246.55

4,644.93

4,644.93

4,644.93

4,644.93

0.00

0.00

A CHELT. PRIVIND DOBINZILE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELT. EXCEPȚIONALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELT.DE expl.priv.amortiz.imob.

0.00

0.00

24,817.23

24,817.23

305,338.88

305,338.88

305,338.88

305,338.88

0.00

0.00

fflsc»r NR-

BALANȚA DE VERIFICARE --

SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

68111

A

AMORTIZARE NEDEDUCTIBILA

0.00

0.00

1,838.21

1,838.21

8,523.45

8,523.45

8,523.45

8,523.45

0.00

0.00

6812 A CHELT.DE EXPL.PRIV.PROVIZ.

0.00

0.00

35,000.00

35,000.00

212,263.76

212,263.76

212,263.76

212,263.76

0.00

0.00

68121 A

PROVIZ.CT.MANDAT

0.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

68122 A

CHELT.PRIV.PROVIZ.CLIENTI NEDED.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

691 A CHELT CU IMPOZIT PE PROFIT

0.00

0.00

22,934.00

22,934.00

54,882.00

54,882.00

54,882.00

54,882.00

0.00

0.00

698

A

CHELT.CU IMPOZIT VENIT MICROINTR.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

703

P

VENITURI DIN PROD REZIDUALE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

704

P

VENITURI DIN LUCRĂRI SI SERVICII

0.00

0.00

13,988.78

13,988.78

191,734.39

191,734.39

191,734.39

191,734.39

0.00

0.00

7041

P

VENIT.DIN FURNIZ.EN.EL.

0.00

0.00

29,613.85

29,613.85

407,422.19

407,422.19

407,422.19

407,422.19

0.00

0.00

706

P

VENITURI DIN LOCAȚII SI CHIRII

0.00

0.00

127,016.15

127,016.15

1,575,327.21

1,575,327.21

1,575,327.21

1,575,327.21

0.00

0.00

708

P

VENIT.DIN ACTIVIT.DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7581

P

VENIT.DIN PENALITATI

0.00

0.00

36,995.52

36,995.52

310,749.44

310,749.44

310,749.44

310,749.44

0.00

0.00

SOLD

INIȚIAL

RULAJ CURENT

RULAJ CUMULAT

TOTAL SUME

SOLD FINAL

Cont

F

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

DEBIT

CREDIT

7583

P

VENIT.DIN VANZAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7584

P

VENIT.DIN SUBVENȚII PT.INV.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7588

P

ALTE VENIT.DE EXPLOATARE

0.00

0.00

0.00

0.00

2,962.00

2,962.00

2,962.00

2,962.00

0.00

0.00

766


BALANȚA DE VERIFICARE


PERIOADA 01-12-2018


SOLD INIȚIAL


RULAJ CURENT


RULAJ CUMULAT


TOTAL SUME


SOLD FINAL


Cont F781


78120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7983719.98

28981422.93

28981422.93

7983719.98

2765145.87

2765145.87

21139298.17

21139298.17


TOTAL CO

8021


7842124.76         7842124.76

P GARANȚII PRIMITE

80311

A

8035

A

80351

A

891

B

0.00

23,811.47              0.00

14,918.21

882.24

21,435.51            882.24

45,246.98              0.00

44,364.74

INVESTIȚII EFECTUATE DE SC CONSOFT

1,466,246.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,466,246.24

0.00      1,466,246.24

0.00

MIJL.FIXE DE NAT.OBC.DE INV.

12,123.34

0.00

0.00

0.00

0.00

1,812.87

12,123.34

1,812.87

10,310.47

0.00

STOCURI DE NAT.OBC.DE INV.

53,346.43

0.00

0.00

0.00

2,840.83

0.00

56,187.26

0.00

56,187.26

0.00

BILANȚ DE DESCHIDERE

0.00

0.00

0.00

0.00

7,842,124.76

7,842,124.76      7,842,124.76

7,842,124.76              0.00

0.00

TOTALRI IN AFARA BILANȚULUI;V ,716.01                ,:47m£

îNDUSTRi

DIRECTOR GENERAL, PARC14,918.21


7,845,847.83

CONTABILSEF,


7,865,373.14


7,889,184.61


1,532,743.97


44,364.74


Prog. "MaxiCONT" v7.4 - MaxiROM SERV