Hotărârea nr. 23/2019

Hotărârea nr.23 – modificarea componenței Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.439/28.11.2018


V

CONSUIUL JUOBȚBAN

Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.23

din data de 29 ianuarie 2019

- privind modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.439/28.11.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2019;

Analizând Raportul de specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr. 720/23.01.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/ Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 439/28.11.2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 439/28.11.2018 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Ostetrică Ginecologie ”Dr.I.A.Sbârcea” Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.720/16.01.2019, prin care se propune modificarea componenței Colegiului Director prin înlocuirea doamnei dr.Badea Valeria din calitatea de membru.

Luând în considerare propunerea comisiei de specialitate nr. 7 al Consiliului Județean Brașov privind propunerea domnului Preda Mircea director medical, Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I. A. Sbîrcea ”Brașov în calitatea de membru în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 14 din Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 privind Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, modificată prin H.G. nr.417/08.06.2018, art.91, alin.(l) lit.”d” și alin. (5), lit. „a”, pct.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 439/28.11.2018, prin înlocuirea doamnei dr.Badea Valeria din calitatea de membru. Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov va avea următoarea componență:

Dumbrăveanu Maria - secretarul județului Brașov

Suciu Mircea-Dan - director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Gavrilă Liviu - director general adjunct economic al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Director general adjunct Asistență Socială Persoane Adulte al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Director general adjunct Asistență Socială Protecția Copilului al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Director general adjunct Tehnic Administrativ al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Personalul de conducere din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Preda Mircea - directorul medical al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. I.A. Sbîrcea "Brașov

Săbăduși Monica - managerul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Curecheriu Ioan - directorul executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor

Brașov.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean nr. 439/28.11.2018 privind constituirea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu