Hotărârea nr. 229/2019

Hotărârea nr.229 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019 privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizaţiilor către asociaţiile și fundațiile în care UAT-Judeţul Braşov are calitatea de membru pe anul 2019

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j udbrasov. ro, www.jud brasov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 229 din data de 30.05.2019

- pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019 privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 8708 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8709 din lata de 23.05.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea najorării cuantumului cotizațiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019;

Ținând cont de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 157/23.04.2019 privind aprobarea majorării cuantumului cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în care Județul Brașov are calitatea de membru și nr. 158/23.04.2019 privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019;

Văzând că, față de valoarea aprobată, noua valoare a cotizației către ADI ISO Mediu este de 634.236 lei;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.46 alin.l lit. “a” din O.G.R. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile 35, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12, art. 91 alin. (1), lit. “e” și alin. (6), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările i completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158 din 23.04.2019 privind repartizarea sumei de 3.514.556,09 lei, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care UAT-Județul Brașov are calitatea de membru pe anul 2019, care va avea următorul cuprins:

Art. 1 - Se aprobă repartizarea sumei de 4.118.792,09 lei din bugetul Județului Brașov pe anul 2019, pentru plata cotizațiilor către asociațiile și fundațiile în care U.A.T. - Județul Brașov este membru, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dnrabrăveanu


Secretar,

Maria Dutnbrăveanu

Listă pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind privind majorarea cuantumului cotizațiilor stabilite prin HCJ nr. 158 din 23.04.2019

lei

Nr. crt.

Denumire

Sumă propusă pt alocare 2019

Cotizație restantă

Termen plată

1.

ADDJB - Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov

768.903,80

Anual - până la 1 iunie

2.

ADICT - Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară Centrul Transilvaniei

20.000,00

Anual

3.

ADI ISO MEDIU

634.236,00

Anual

4.

ADR7 - Agenția pentru

Dezvoltare Regională CENTRU

1.101.824,00

4.797,00 lei -

  • 2017- 2.669,00 lei

  • 2018- 2.128,00 lei

Trimestrial - 275.456,00 lei/trim.

5.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Sibiu

6.000,00

Lunar -500 lei / lună

6.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov

72.411,50

18.558,00 lei -

  • 2016- 9.271,00 lei

  • 2017- 9.287,00 lei

Anual - 0,25 lei x 289.646 loc. - până la data de 01.05 a anului următor celui pentru care se datorează cotizația

7.

ASCRET - Asociația Clusterului Regional Electronic

9.500,00

Trimestrial -2.375,00 lei / trim.

8.

AMB - Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă

25.000,00

Trimestrial - 5000 euro/an plătibili la cursul BNR din ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

9.

AMMB - Asociația Microregiunea Munții Bucegi

28.800,00

Lunar -

2.400,00 lei/lună

10.

ANATOP - Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică

5.000,00

Anual

11.

APDT BV- Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov

150.000,00

Anual

12.

ARE - Adunarea

Regiunilor Europene

22.100,00

4.420 euro la curs BNR ziua plății (curs estimat:

1 Eur = 5 lei)

13.

Asociația Valea

Zimbrilor

150.000,00

Anual

14.

Club Sportiv Țara Bârsei

2011

1.027.035,79

Anual - până la sf. primului trim fiscal (sf. lunii martie)

15.

GAL ATBN - Asociația

Transilvană Brașov Nord

35.691,00

Anual

16.

GAL VS - Asociația

Microregiunea GAL

Valea Sâmbetei

19.654,00

Anual

17.

GAL RSTF - Asociația

GAL Răsăritul Țării

Făgărașului

15.281,00

Anual

18.

GAL ADDCC -

Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura

Carpaților

1.000,00

50 euro/trim/la curs BNR ziua plății (curs estimat: 1 Eur = 5 lei)

19.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului

3.000,00

Anual

TOTAL cotizații an 2019: 4.118.792.09 lei.


Vizat: Șef Serviciu S.Î.C.T.S.C.R.E., Nicoleta Iureș întocmit: Ionuț Gliga ...               .. /..................