Hotărârea nr. 228/2019

Hotărârea nr.228 – aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2019, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brasov. ro, www.j ud brasov. ro


România


1918 2018 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR» 228

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2019, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 8706 și Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8707 din ita de 23.05.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional CERBUL DE AUR Brașov, România, 2019, precum și aprobarea participării Județului Brașov cu suma de 550.000 lei.

Văzând adresa nr. 5558/03.04.2019 a Societății Române de Televiziune;

Ținând cont de dispozițiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „e”, alin. (5) lit. “a” pct. 4 și alin. (6) lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea acordului de asociere între Județul Brașov, Municipiul Brașov și Societatea Română de Televiziune (SRTv) în vederea organizării Festivalului Internațional „Cerbul de X.ur” Brașov, România, 2019;

Art»2. - Se aprobă alocarea sumei de 550.000 lei cu care Județul Brașov urmează să participe la organizarea evenimentului prevăzut la art. 1.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov, asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte și Direcția Economică.


Contrasemnează,


SECRETAR

Maria Dumjyrăveanu

nr........../.............

Cap. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE ;

i SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în București, Calea ;Dorobanților, nr. 191, sector 1, cod fiscal RO 8468440, cont IBAN RO28 BRDE 445S V001 11987 4450 deschis la BRD Dorobanților, reprezentată legal prin Doina Gradea Președinte Director General și ...................................................- Director Economic, denumită în continuare

ORGANIZATOR,

! i MUNICIPIUL BRAȘOV, cu sediul în Municipiul Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, cod ; 15OOOO7, Cod fiscal 4384206, având contul ............................................. deschis la Trezoreria

j3rașov, reprezentată de domnul George Scripcaru - primar, denumit în continuare COORGAN1ZATOR,

JUDEȚUL BRAȘOV cu sediul în municipiul Brașov, b-dul. Eroilor nr 5, cod fiscal i 4384150, având contul RO07 TREZ 24A6 7500 0592 200X deschis la Trezoreria Brașov, i Reprezentat prin dl. Adrian - Ioan Veștea - președinte denumit în continuare ; coorganizator,

Denumite în continuare, separat, Partea și împreună, Părțile.

Cap. II. OBIECTUL

Obiectul prezentului acord îl constituie asocierea părților în vederea organizării, producerii și radiodifuzării Festivalului Internațional “CERBUL DE AUR” Brașov, România, 2019 (denumit în continuare Festivalul și incluzând în această denumire atât perioada efectivă de desfășurare a festivalului cât și perioada pre/ post Festival și evenimentele conexe).

Cap. III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • 3.1. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

1 a) preluarea locației situată în Municipiul Brașov, P-ța Sfatului, pe bază de Proces-verbal de predare-primire, semnat de reprezentanții SRTv și ai Municipiului Brașov, în care să se țf enționeze starea exactă a pieței la momentul preluării;

.! b) dezafectarea locației mai sus menționate, situată în Piața Sfatului în termen de 14 zile de Ija închiderea Festivalului și predarea acesteia pe bază de Proces-verbal de predare-primire, din tiare să rezulte starea locației la momentul predării, semnat de reprezentanții SRTv și ai Municipiului Brașov;

 • c) achitarea eventualelor daune constatate de către parti si menționate în Procesul-verbal de f redare-primire de la litera b, care nu existau in procesul verbal de la lit. a, în termen de 30 de zile . de la data întocmirii procesului verbal indicat mai sus;

1 d) stabilirea programului și a conceptului Festivalului, selecționarea participanților și încheierea contractelor cu vedetele care vor susține recitaluri, precum și plata acestor vedete pentru recitalurile susținute;

ș

j țlrașov și Consiliului Local Brașov, a Județului Brașov și Consiliului Județean Brașov;


 • e) mediatizarea, pe toată durata festivalului, a calității de coorganizator a Municipiului ; i f) difuzarea între părțile componente ale programelor TV, pe ecranele video din Piața ' Șfatului, a anunțurilor sponsorilor Municipiului Brașov conform unui media-plan stabilit prin act i Adițional, în baza listei de sponsori și parteneri media puse la dispoziție de Primărie cu cel puțin 30 ce zile înainte de începerea Festivalului;

\ g) asigurarea unui număr de 150 invitații/ fiecare zi de Festival, pentru fiecare ; (poorganizator, puse la dispoziție pe bază de proces verbal, precum și a unui număr de ecusoane de cces în zonele stabilite pentru personalul implicat în desfășurarea festivalului, conform listei ce or fi transmise de coorganizatori și acceptate de către organizator; Primăria și Consiliul Județean or depune toate diligențele pentru ca invitațiile puse la dispoziție să fie onorate, astfel încât să fie ivitată existența unor locuri libere în serile de festival (accesul în arenă până cel mai târziu cu 15 ? rjiin înainte de începere pentru invitați);

; h) furnizarea pentru coorganizatori a siglelor și logo-urilor TVR și ale festivalului, pentru a

 • f) folosite în materialele promoționale ale festivalului inițiate de coorganizatori, cu acordul prealabil al ofițerului de brand al SRTv;

I '

i) comunicarea cu 10 zile înainte de începerea evenimentului a listelor cu autoveviculele


pentru care se solicită permise de Liberă Trecere în care se vor specifica numărul de Tțimatriculare, tipul autovehiculelor și tonajul;

j) comunicarea Listei cu persoanele prezente la Festival pentru care coorganizatorii suporta cheltuielile de cazare, care va cuprinde: numele și prenumele, funcția în cadrul SRTv în :cjizul angajaților acesteia, numele și prenumele artiștilor participanți, artiștilor invitați să susțină ;recitaluri și persoanelor din staff-ul acestora, membrilor juriului precum și perioada de ședere ipjntru fiecare persoană, tipul camerei și al hotelului; Lista se va transmite în termenul solicitat de P/imăria Municipiului Brașov, în vederea demarării procedurilor de achiziție publică; Răspunde de jilț odul de gestionare al camerelor de hotel contractate de Municipiul Brașov, astfel încât gradul de ocupare al acestora să fie de 100%. Asigură plata camerelor neocupate pentru care nu s-a făcut anularea rezervării cu 24 de ore înainte de data intrării prevăzută în contract;

k) în calitate de producător al festivalului, asumarea tuturor obligațiilor specifice acestei calități, mai puțin cele asumate de coorganizatori prin prezentul acord;

 • l) producerea și radiodifuzarea Festivalului în condiții de înaltă performanță artistică și tehnică;

m) are dreptul de a amâna organizarea, producerea și/ sau desfășurarea Festivalului în condițiile în care politica editorială și/ sau economico-socială a Organizatorului impune acest liicru, liber de orice răspundere față de Coorganizatori, sub condiția anunțării acestuia în prealabil

iii)


scris, cu cel puțin 15 de zile calendaristice înainte de data programată pentru începerea Festivalului; în aceste condiții, prezentul acord încetează de plin drept, fără alte formalități prealabile, punere în întârziere sau intervenția instanțelor de judecată.

 • 3.2.COORG ANIZATORII

A. MUNICIPIUL BRAȘOV

 • a) sprijină obținerea și punerea la dispoziția SRTv a autorizațiilor necesare pentru organizarea și desfășurarea festivalului, în baza documentației tehnice realizată de către SRTv și dțpusă la Primăria Municipiului Brașov, conform reglementarilor legale în vigoare;

 • b) asigură și suportă cheltuielile de cazare pentru persoanele prezente la Festival, în camere sipgle, duble, duble în regim de sirigle, apartamente în hoteluri de 3, 4 și 5 stele conform graficului țde organizare și de desfășurare al Festivalului, precum și conform Listei, menționată la Cap.III p(t.3.1. lit.„j”, privind cazarea persoanelor prezente la Festival, în limita sumelor alocate pentru [Festival în bugetul Municipiului Brașov. Primăria Municipiului Brașov va derula procedura de achiziție publică pentru cheltuielile de cazare;

 • c) suportă costul acțiunilor de protocol, pentru vedetele internaționale din festival, membrii [juriului, concurenți, interpreți din România și invitați speciali, și cheltuielile legate de masa ijoficială oferită la deschiderea evenimentului, de comun acord cu SRTv și Județul Brașov;

j       d) asigură folosința gratuită a terenului din Piața Sfatului, necesar organizării Festivalului;

ț       e) asigură serviciile de salubrizare pe toată perioada desfășurării Festivalului, în perimetrul

[(atribuit pentru desfășurarea acestuia;

; f) asigură spații în zona Piața Sfatului pentru staționarea autovehiculelor SRTv absolut ipecesare pentru realizarea și transmiterea în direct a Festivalului precum și accesul autovehiculelor [Utilizate în cadrul evenimentului, în baza unei liste cu toate autovehiculele ce au drept de acces, •pista va fi întocmită de către SRTv și transmisă Primăriei Municipiului Brașov. Lista va cuprinde: Numerele de înmatriculare ale autovehiculele utilizate, perioada, orarul, traseele. Lista care va [conține și zona pentru care se permite accesul, aprobată de Comisia Tehnică va fi transmisă ■Poliției Municipiului Brașov și Poliției Locale Brașov. Accesul va fi permis numai pentru ‘autovehiculele aflate pe listă și numai în zonele aprobate;

 • g) răspunde și asigură pe costul său, serviciile de furnizare energie electrică precum și orice alte surse alternative de curent conform cerințelor tehnice ale SRTv (închirierea generatoarelor, [ilte echipamente etc), necesare desfășurării în bune condiții a Festivalului;

 • h) asigură ordinea si liniștea publica pe toată durata anterioară, în timpul desfășurării festivalului și după terminarea acestuia până la eliberarea locației Piața Sfatului de către Organizator, prin Poliția Locală Brașov, precum și accesul organizat în zona pieței;

 • i) răspunde pentru respectarea tuturor normelor în vigoare (referitoare la accesul organizat Și controlat, consumul de alcool, droguri, protecția minorilor, posesia de arme etc) în suprafața de desfășurare a Festivalului, pentru evitarea tuturor incidentelor pe durata filmărilor și/ sau a transmisiunilor în direct;

 • j) aprobă și asigură cu titlu gratuit folosirea de spații de afișaj și spații pentru sampling/ Comercializare băuturi răcoritoare/ alimente/ obiecte personalizate cu însemnele festivalului și țegate de acestea (CD-uri etc) pentru SRTv și sponsorii Festivalului atât în Piața Sfatului (inclusiv pe structurile construite de SRTv pentru sunet și lumină) cât și în zona centrală a Brașovului;

 • k) asigură montarea/ demontarea și neutralizarea tuturor materialelor promoționale ale ȘRTv, legate de Festival (megapostere pentru structuri de afișaj tip cilindru, backlight, broșuri, țlyere, banere verticale tip steag pentru stâlpi iluminat, spoturi pentru ecrane stradale, mesh-uri etc); asigură cu titlu gratuit spații de afișaj și autorizații în Municipiul Brașov pentru promovarea Festivalului în perioada pre și post Festival, conform locațiilor agreate de Părți în acord (conform

. 4nexei 1 la acord);

 • l) menționează numele SRTv (cu sigla și logo) în toate evenimentele media legate de Festivalul Cerbul de Aur 2019 și întreprinde acțiuni comune în vederea identificării de sponsori pentru Festival;

 • m) acordă un premiu special al Municipiului Brașov, în valoare netă de 2500 euro. Pentru pilata premiului, SRTv va pune la dispoziția Municipiului Brașov documentul prin care a fost

[ desemnat câștigătorul. Documentul va fi însoțit de o adresă care să conțină numele, prenumele, adresa, contul IBAN, banca, precum și de copia actului de identitate al câștigătorului;

 • n) stabilește persoanele care vor colabora cu echipa SRTv în vederea bunei organizări și desfășurări a Festivalului, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor astfel cum acestea au fost așsumate prin acord;

;■ o) colaborează cu echipa SRTv pentru realizarea în bune condiții a Festivalului și va îndeplini orice alte obligații stabilite de comun acord și care vor reieși pe parcursul derulării ; acordului.

B. JUDEȚUL BRAȘOV

;|i a) asigură și suportă cheltuielile de cazare pentru persoanele prezente la Festival, în camere |ingle, duble, duble în regim de single, apartamente în hoteluri de 3, 4 și 5 stele conform graficului |e organizare și de desfășurare al Festivalului, precum și conform Listei, menționată la Cap.III jpct.3.1. lit.„j”, privind cazarea persoanelor prezente la Festival, în limita sumelor alocate pentru festival în bugetul Județului Brașov. Suma reprezentând contribuția Județului Brașov va fi virată $1 contul Coorganizatorului Municipiul Brașov, după prezentarea de documente justificative privind cheltuielile de cazare, în baza facturii emise de acesta.

 • b) acordă un premiu special al Județului Brașov, în valoare netă de 2500 euro. Pentru plata premiului, SRTv va pune la dispoziția Județului Brașov documentul prin care a fost desemnat câștigătorul. Documentul va fi însoțit de o adresă care să conțină numele, prenumele, adresa, contul IBAN, banca, precum și de copia actului de identitate al câștigătorului;

 • c) fondurile puse la dispoziție de către Județul Brașov pentru acoperirea cheltuielilor rpenționate mai sus (cheltuieli de cazare și premiu) nu vor depăși suma de 550.000 lei;

 • d) menționează numele SRTv (cu sigla și logo) în toate evenimentele media legate de Festivalul Cerbul de Aur 2019;

 • e) stabilește persoanele care vor colabora cu echipa SRTv în vederea bunei organizări și desfășurări a Festivalului, inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor astfel cum acestea au fost așumate prin acord;

:      f) colaborează cu echipa SRTv pentru realizarea în bune condiții a Festivalului și va

îndeplini orice alte obligații stabilite de comun acord și care vor reieși pe parcursul derulării acordului.

Cap. IV. DURATA

Prezentul acord de asociere intră în vigoare la data semnării lui de către părți și încetează la data de 10 octombrie 2019 sau la data executării de către părți a tuturor obligațiilor de la Cap. III.

j Cap. V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

■ ț 5.1. Părțile declară în mod expres șl neechivoc că prin prezentul acord nu cesionează și nici nu acordă licență pentru nici una dintre mărcile, desenele industriale, însemnele sau sloganele (nici în întregul lor și nici asupra unor părți a acestora) a căror titular înregistrat este partea sau pentru cpre acesta deține o licență obținută de la un terț sau, după caz, a constituit până la data semnării ■prezentului acord, depozit național reglementar la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, JQ;rganizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală sau Oficiul de Armonizare pentru Piața Internă;

i 5.2. Pe toată durata acordului, Părțile se angajează să nu inițieze nicio procedură de ^registrare, respectiv să stopeze orice procedură în derulare, în fața Oficiului de Stat pentru ilîjțventii și Mărci, Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală sau Oficiului de Armonizare pentru Piața Internă a oricăror însemne, desene, sau slogane, identice, similare sau pe jc^re Partea le consideră, în mod rezonabil, ca fiind susceptibile de a produce confuzie între acestea și oricare dintre mărcile, desenele, însemnele sloganele sau depozitele înregistrate aparținând celeilalte părți;

'     5.3. Organizatorul este Producătorul Festivalului și în această calitate deține toate

drepturile și are dreptul exclusiv să utilizeze producțiile audiovizuale rezultate în toate hțodalitățile, termenele, teritoriile, perioada și condițiile cunoscute sau care se vor dezvolta în viitor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Coorganizatorii au dreptul să utilizeze producțiile rezultate, cu sigla TVR și în scop exclusiv necomercial, de reprezentare, numai cu acordul prealabil și scris al SRTv.

■!; Cap. VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

■ ț

 • 6.1. Față de terți va răspunde partea care contractează singur drepturi și obligații prin actele încheiate cu aceștia;

. j 6.2. Dacă părțile contractează împreună sau prin mandatar comun, atunci ei câștigă drepturi

 • ■  și devin obligați solidar față de terți;

6.3. In caz de executare culpabilă, defectuoasă și/ sau parțială și/ sau pentru neexecutare ^culpabilă a obligațiilor asumate prin prezentul acord de către Coorganizatori, Organizatorul va ; iputea declara rezilierea acordului cu efect imediat, fără îndeplinirea vreunei formalități, fără jpunere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești (pact comisoriu de grad IV);

j (       6.4. Pentru nerespectarea clauzelor acordului în tot sau în parte, sau pentru executarea

' ^defectuoasă a acestora ori reziliere în condițiile art. 6.3., partea în culpă va plăti despăgubiri la : Valoarea prejudiciului produs, inclusiv daune interese, în condițiile legii;

i :       6.5. Părțile au convenit că obligațiile prevăzute la Cap. III pct. 3.1. și 3.2. din prezentul

acord sunt de rezultat;

6.6. Necomunicarea în termenul stabilit în contract a numelor sponsorilor și partenerilor jnedia pentru inserarea acestora în programele/ evenimentele care vor avea loc cu ocazia Festivalului, decade Coorganizatorul din dreptul de a beneficia de reprogramarea difuzărilor

 • ■ pierdute din acest motiv.

! )

j      Cap. VII. ÎNCETAREA

 • 7.1. Prezentul acord încetează de drept la expirarea perioadei de asociere;

 • 7.2. Prezentul acord poate înceta și prin rezilierea sa de către Organizator, în condițiile art.

 • 6.3. si 6.4. de mai sus, precum și în situația art. 3.1. lit.m;

 • 7.3. Acordul poate înceta și prin acordul scris al părților sau prin imposibilitate de pxecutare, în condițiile Cap. VIII;

; j 7.4. In cazul în care oricare dintre prevederile prezentului acord devine nulă sau peaplicabilă, prin efectul legii, aceasta nu va afecta restul clauzelor prevăzute, părțile fiind de ; acord să renegocieze, cu bună credință, înlocuirea respectivelor clauze cu altele care să reflecte cât mai real intențiile celor două părți, conform legii, cu condiția ca respectiva clauză să nu fie de esența acordului și prin aceasta să ducă la anularea prezentului acord.

Cap. VIII. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu cerința potificării scrise prealabile în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră și în baza Certificatului eliberat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Cap. IX. LITIGII

Eventualele litigii ivite între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă nu este posibil, vor fi soluționate de instanța competentă, conform legislației în vigoare.

Cap. X, DISPOZIȚII FINALE i- 10.1. Părțile au convenit că atât condițiile detaliate pentru fiecare dintre obligațiile din șcord mai sus precizate (acolo unde este cazul) cât și valoarea estimativă a acestora să fie completate în anexe care fac parte integrantă din prezentul acord;

j:      10.2. Prezentul acord reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între

Ccestea, anterioară încheierii lui;

ț:      10.3. Prezentul acord nu poate fi cesionat (integral sau parțial) unei terțe părți;

 • 10.4. Prezentul acord conține un număr de........anexe, care fac parte integrantă din acesta;

 • 10.5. Orice modificare sau completare adusă prezentului acord se poate face numai prin Cete adiționale semnate de părți și vor face parte integrantă din acesta;

'       10.6. Prezentul acord cât și efectele și orice alte modificări ulterioare ale sale sunt

guvernate, încheiate și executate în concordanță cu legile din România;

i 10.7. Prezentul acord se încheie în 3 exemplare cu egală forță probantă, astăzi

ORGANIZATOR:


COORGANIZATORI:

ȘOCIETATEA ROMÂNĂ w ! pE TELEVIZIUNE

MUNICIPIUL BRAȘOV


JUDEȚUL BRAȘOV