Hotărârea nr. 227/2019

Hotărârea nr.227 – aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes județean ”Modernizare drum județean DJ 112C care face legătura între Hălchiu –Satu Nou –Dumbrăvița – Vlădeni- format din DJ 112C, km 2+775–14+425”


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office @j ud brasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.227

din data de 30 mai 2019

- privind aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes județean ■'Modernizare drum județean DJ 112C care face legătura între Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni- format din DJ 112C, km 2+775-14+425”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad.8734/24.05.2019 și Expunerea de motive înregistrată cu nr.8734/24.05.2019 întocmite de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare drum județean DJ 112C care face legătura între Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni- format din DJ 112C, km 2+775-14+425";

Având în vedere H.C.J. Brașov nr. 130/28.03.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare și Reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni Km 2 + 775 - 14 + 425”;

Văzând prevederile art.2, lit. a, art.3, art.9 și art.18 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, prevederile art.6 din H.G. nr. 53/19.01.2011, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, actualizată și art.10 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.91, alin.l, lit.c și f din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă exproprierea pentru cauză de utilitate publică a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes județean "Modernizare drum județean DJ 112C care face legătura între Hălchiu -Satu Nou -Dumbrăvița - Vlădeni- format din DJ 112C, km 2+775-14+425”, având datele de identificare în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre reprezintă decizie de expropiere, în sensul Legii nr.255/2010 și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru bunurile immobile cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, atât împotriva celor expropiați, cât și împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropiat, până la soluționarea definitive și irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropiat.

Art.3. - Contestațiile asupra deciziei de expropiere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză,

Art.4. - Prezenta hotărâre își produce efectele și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în anexă, nu se prezintă în termenele stabilite conform notificărilor primate, nu prezintă titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuți sau în situația în care nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

Art.5. - Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor prevăzute în anexă, din proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietate publică a Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, operează de drept de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov să numească prin dispoziție comisia de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real.

Art.7. - Coridorul de expropiere format din terenurile identificate la art. 1 se înscrie în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Brașov.

Art.8. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu


Contrasei

SECRE

Maria Dun

ftează, /ar

irăveanu


ANEXAI


VALORILE DE EXPROPRIERE UAT HALCHIU DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV Sl COVASNAProprietari


POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS


APOSTOL ALEXANDRU -GABRIEL,

APOSTOL DANIEL, MUNTEANU CONSTANTIN sl MUNTEANU ELENA-DANIELA MIRONEANU SERGIU si MIRONEANU ANA MARIA, POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS, ANDREI LARISA, GHILESCU ADRIAN Sl GHILESCUILDIKO, SUTEU ALEXANDRU-IOAN, BIRU ION sl BIRU MARICICA, DINU ION, DINU ION,

COMUNA HALCHIU-domeniul privat

TUDOR DRAGOS-CATALIN si TUDOR ANDRATA, KOVACS LUCIAN TIBERIUS, SOOS ȘTEFAN si

SOOS PIROSKA, APOSTOL ALEXANDRU GABRIEL,

APOSTOL DANIEL, BUCUR IOAN FLORIN,


3 HALCHIU


FERENTI ANDREI, PASCAN SORIN, MUNTEANU CONSTANTIN si MUNTEANU ELENA DANIELA ISAIDA ION sl

ISAIDA NICOLETA, MIRONEANU SERGIU sl MIRONEANU ANA MARIA, RÂNDETEAN ADRIAN-DANIELsi

RANDETEAN DANIELA-VALERIA,

POPESCU ANA-MARIA si PROSCAN AUREL-TIBERIUS, MONDOCION-DAN, PASCAN SORIN, BÂRLEA AUREL si BÂRLEA MARGARETA, PURCARU IONUT ADRIAN, BUDAU ANDREI, RADU ALINA ELENA, ANDREI LARISA, CADAR BOGDAN GABRIEL, GHILESCU ADRIAN Sl GHILESCU ILDIKO, KOVACS SILVIA EDITH, SUTEU ALEXANDRU-IOAN, BIRU ION sl BIRU MARICICA, SUCIUILIE sl

SUCIU NEACSA, STUPARU ION si STUPARU MAGDALENA, STUPARU SORANA, VAN DEN BERGH YVAN AUGUST M, DINU ION, DINU ION,

DAMIAN GRIGORE, OVESE CONSTANTIN, DE WOLF ELKE sl VAN HOUT GERT ȘTEFAN.


101660       A120


iARSU VIORICA

Legitimația Nr. 10544

V4A’ ’Cl8-o

AS


4

HALCHIU

ANDREI LARISA

-

-

101659

A

I

1.536

A/l

2

1,5

3

5

HALCHIU

BUCUR IOAN FLORIN, FERENTI ANDREI,

PASCAN SORIN, ISAIDA ION sl ISAIDA NICOLETA, RÂNDETEAN ADRIAN-DANIEL sl

RANDETEAN DANIELA-VAI FRIA

MONDOCION-DAN, PASCAN SORIN, BÂRLEA AUREL sl BÂRLEA MARGARETA, PURCARU IONUT ADRIAN, BUDAU ANDREI, RADU ALINA- ELENA, ANDREI LARISA,

CADAR BOGDAN GABRIEL COMUNA HALCHIU-dom.priv. OVESE CONSTANTIN,

-

101673

A

I

2.171

A/l

47

1,5

71

6

HALCHIU

BUCUR IOAN FLORIN

-

-

101633

A

I

550

A/l

1

15

15

7

HALCHIU

LUCKACS ANDREI (moștenitor Oloianos loan Claudiu)

876/1/1

TP

630/1996

F

E

5.200

F/E

105

1,05

110

8

HALCHIU

LUCKACS ANDREI (moștenitor Oloianos loan Claudiu)

876/1/1

TP

630/1996

-

F

E

5.200

F/E

45

1,05

47

9

HALCHIU

SPIRIDON MARIAN si SPIRIDON GEORGIANA

876/3

-

100280

F

E

3.000

F/E

727

1,05

763

10

HALCHIU

SPIRIDON MARIAN si SPIRIDON GEORGIANA

876/3

100280

F

E

3.000

F/E

67

1,05

70

11

HALCHIU

VAIDA MARGARETA

876/4

TP 42920 / 2007

-

F

E

3.000

F/E

50

1,05

53

12

HALCHIU

VAIDA MARGARETA

876/4

TP 42920/ 2007

-

F

E

3.000

F/E

5

1,05

A 7 ^V5

'z?, \

13

HALCHIU

VAIDA MARGARETA

876/4

TP 42920/ 2007

F

E

3.000>

--

SV'.

--ZT--------?

—Z f

7,^

-

14

HALCHIU

VAIDA MIHAI

872/1

TP 42919/ 2007

F

E

6.500

F/E

250

1,05

263

15

HALCHIU

LASZLOGEZAsi LASZLO WELTVALTER-HELGA

873/1

-

103597

A

E

22.300

A/E

563

1,86

1047

16

HALCHIU

LASZLOGEZAsi LASZLO WELTVALTER-HELGA

873/1

-

103597

A

E

22.300

A/E

4

1,86

7

17

HALCHIU

ANTAL VALENTIN (moștenitor Antal Ana)

873/2

TP 42918/ 2007

-

A

E

2.500

A/E

32

1,86

60

18

HALCHIU

ANTAL VALENTIN (moștenitor Antal Ana)

873/2

TP 42918/ 2007

-

A

E

2.500

A/E

223

1,86

415

TOTAL

2.195

3187
întocmit,

Dipl.ing.Barbu Viorie^? SARBU VIORICA Expert evaluator EPțj* L ^inutia Nr. 10544

Membru titular ANEVANEXAI


VALORILE DE DESPĂGUBIRE PE UAT DUMBRAVITA DETERMINATE CONFORM CU GHIDUL CU VALORILE MINIME ALE PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE STABILITE PRIN STUDIU DE PIAȚA PENTRU JUDEȚELE BRAȘOV SI COVASNA


Nr. crt.

Unitatea Administrativ Teritoriala

Proprietari

Tarla

Nr. Titlu de proprietate

Nr.CF

Categoria de folosința supr. totala

l/E

Suprafața totala (mp)

Categoria de folosința a supr. expropriata

Suprafața expropriata (mp)

Valoarea unitara conf. GHID (iei/mp)

Valoarea de despăgubire (lei)

nr. parcela

nr.cad/ nr.top

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

DUMBRAVITA

COBELSCHI CALIN PAVEL

1941/11

-

100802

PS

E

5.900

PS/E

402

0,8

322

2

DUMBRAVITA

GAVRILA SOFRONE ■ EMILI AN

1941/12

-

100803

PS

E

9.900

PS/E

271

0,8

217

3

DUMBRAVITA

LUCEA ILISIE (decedat)

1941/13

-

100804

PS

E

5.000

PS/E

287

0,8

230

4

DUMBRAVITA

MICU ELENA si MICU ȘTEFAN

1941/14

-

100805

PS

E

1.600

PS/E

104

0,8

83

5

DUMBRAVITA

MICU ȘTEFAN

1941/15

-

100806

PS

E

3.400

PS/E

266

0,8

213

6

DUMBRAVITA

SCORTEA DRAGOMIR

1941/16

-

100807

PS

E

7.900

PS/E

390

0,8

312

7

DUMBRAVITA

SC DORIPESCO SA

-

-

100162

CC

-

3.952

CC/-

6

28

168

8

DUMBRAVITA

PICU OVIDIU

-

-

100062

CC

I

357

CC/I

8

47

376

9

DUMBRAVITA

DREGOESC IONEL sl DREGOESC ANA

-

-

100839

A

E

1.800

A/E

7

1,07

7

10

DUMBRAVITA

ICIDE-STEFAN IOSIF

A1635/1/ 3/1

TP

33330

-

A

E ...

.5.500

A/E

2

1,07

2

11

DUMBRAVITA

ICIDE-STEFAN IOSIF

A1635/1/

3/1

TP 33330

-

A

E

<    ' U      > i

5,500

A/E

——5W

hjViORICA

x 250

izrjtinvtw Nr. 10544

’’«L/ V?.!aM 201 8
12

DUMBRAVITA

SCORTEATOMA

(decedat)

F2272/16

-

F

E

5.380

F/E

241

0,8

193

13

DUMBRAVITA

SCHIOPU EMILIAN (decedat)

F2272/15

-

-

F

E

3.170

F/E

212

0,8

170

14

DUMBRAVITA

COMANELEA VICTOR

F2272/14

-

F

E

3.170

F/E

126

0,8

101

15

DUMBRAVITA

COM ANELEA ALEXE (decedat)

F2272/6

-

-

F

E

800

F/E

140

0,8

112

16

DUMBRAVITA

COMANELEA ALEXE (decedat)

F2272/5

-

-

F

E

1.400

F/E

99

0,8

79

17

DUMBRAVITA

GRAMADA ANA

(decedata)

F2272/4

-

-

F

E

1.800

F/E

107

0,8

86

18

DUMBRAVITA

MAMINA ELENA (decedata)

F2272/3

-

-

F

E

1.500

F/E

67

0,8

54

19

DUMBRAVITA

GAVRILA PARASCHIVA, SCORNEICA MARIA, OLAIANOSIOAN, OLAIANOS IOAN si OLAIANOS TRAIAN

F2272/2

-

100131

F

E

1.507

F/E

53

0,8

42

20

DUMBRAVITA

STRÂMTU EUGEN (decedat)

F2272/1

-

-

F

E

2.200

F/E

104

0,8

83

1                    TOTAL

3.126

-

3.100
dARSy,V10RICA

Tj/ftfnatia Nr. 10544

Valabil 20 î 8

' . 1     ' ’^cializares-