Hotărârea nr. 226/2019

Hotărârea nr.226 – modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 114/28.03.2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov


Consiliul Județean Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro

!,!.v •.

■:î« i /•

ROMÂNIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.226

din data de 30 mai 2019

privind modificarea art. 1 din Hotărârea nr. 114/28.03.2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Expunerea de motive nr. 8737/24.05.2019 și raportul de specialitate nr.ad.8737/24.05.2019 întocmite de către Direcția Juridică prin care se propune modificarea art.l din Hotărârea nr.l 14/28.03.2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov;

Luând în considerare dispozițiile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile H.G.R. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, dispozițiile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 135 din Anexa nr. 1 la Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, actualizat;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. “c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Articolul 1 al din Hotărârea nr. 114/28.03.2019 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare imobilul - teren, identificat în C.F. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al Județului Brașov, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.l. - Se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare imobil-teren, identificat în C.F. nr. 100730 Victoria, înscris în domeniul public al județului Brașov în două loturi, după cum urmează:

Lot 1 - categorie de folosință teren, destinație intravilan - Nr. cad. nou 100900, teren de 4000 mp, situat în U.A.T. Victoria, județul Brașov, domeniul public al Județului Brașov;

Lot 2 - categorie de folosință teren, destinație intravilan - Nr. cad. nou 100901, teren de 3272 mp, situat în U.A.T. Victoria, județul Brașov, domeniul public al Județului Brașov.”

Art.II. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


Contrasemnează, SECăfeTAR Maria țJumbrăveanu