Hotărârea nr. 225/2019

Hotărârea nr.225 – aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare juridică a Consiliului Județean Brașov, în litigiile ce decurg din Proiectul ”Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, cod SMIS –CSNR 48399”, pentru anul 2019

Cod F-16ROMANIA


?mS I SÂD8&TOPIM ÎMPĂUNA


HOTĂRÂREA NR.225

din data de 30 mai 2019

privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, de asistență și reprezentare juridică a Consiliului Județean Brașov, în litigiile ce decurg din Proiectul "Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS -CSNR 48399”, pentru anul 2019

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând expunerea de motive nr. 8823 din data de 27.05.2019 și raportul de specialitate nr. ad. 8823 din data de 27.05.2019, întocmite de către Direcția Juridică / Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea achiziționării servicii de consultanță, de asistență și reprezentare juridică a Consiliului Județean Brașov, în litigiile ce decurg din Proiectul "Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T. - uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS -CSNR 48399”, pentru anul 20199, conform anexei; din expunerea de motive și din conținutul anexei rezultă că S.C.A. Nemeș, Voicu, Bilan asigură reprezentarea Consiliului Județean Brașov în cauzele ce formează obiectul dosarului nr. 4737/2/2016, dosarului nr. 8387/2/2016 și dosarului nr. 8322/2/2016 la înalta Curte de Casație și Justiție, litigii care au ca obiect proiectul menționat anterior;

Având în vedere raportul nr.20659/12.12.2018 întocmit de echipa de implementare/post implementare/ recepție/ recepție mentenanță a proiecului menționat, precum și oferta de servicii nr.ad.8447/27.05.2019, pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a celor constatate în Raportul nr.20659/12.12.2018, în fața instanțelor de judecată;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă achiziționarea unor servicii de consultanță, de asistență și reprezentare juridică a Consiliului Județean Brașov, în litigiile ce decurg din Proiectul "Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul județului Brașov, pentru un număr de 15 U.A.T. - uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, cod SMIS -CSNR 48399”, pentru anul 2019, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.


ANEXA

PREȘEDINTE
TAR mbraveanu


NR. CRT.

Nr. Oferta

Societate de avocatura

Preț servicii juridice

Estimare ore

1.

Ad.8447/27.05.2019

SCA Nemeș, Voicu, Bilan

440 RON/ora+TVA

72 ore

Director executiv

Claudia Crăciun

•■UL/a/a


Vizat:Director executiv adjunct:Loredana Iuga

Red.Șef serviciu:Mariana Mone      yA