Hotărârea nr. 224/2019

Hotărârea nr.224 – demararea procedurii de selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


HOTĂRÂREA NR. 224

din data de 30.05.2019

- privind demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad. 5522 din data de 24.04.2019, precum și expunerea de motive, înregistrată cu nr. 5522/24.04.2019, întocmite de către Direcția Juridică, prin care se propune declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Văzând adresa nr. 5522/3.04.2019 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

Ținând cont de propunerile formulate în cadrul ședinței ordinare de comisia de specialitate nr. 7 pentru ^^sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 180/23.04.2019 privind propunerea candidatului la funcția de administrator provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. până la finalizarea procedurii de selecție și nr. 116/29.09.2016 privind demararea procedurii de selecție a candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov;

în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) și alin. (4), ale art. 64a4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale art. 4 alin. (4), art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 și art. 28 din H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înătreprinderilor publice;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit.”a” și „d” și alin 2 lit (d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. - Se aprobă demararea procedurii de selecție pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Art.2. - Se desemnează membrii în comisia de selecție a candidaților în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

Comisia va avea următoarea componență:

Membri:

  • - dl. Adrian Gabor, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov;

  • - dna. Gabriela Agafiței, director executiv, Direcția Economică;

  • - dna. Gabriela Belu, consilier, Serviciul Resurse Umane și Strategii de Informatizare.

Membri supleanți:

  • - dna. Mariana Bucur, consilier, Direcția Economică, Serviciul Financiar-Contabilitate,

  • - dna. Iulia Rechițean, consilier Direcția Juridică, Biroul Patrimoniu.

Art.3. - Comisia de selecție va avea ca atribuții derularea întregii proceduri de selecție și de propunere a candidaților selectați în lista scurtă, în vederea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, în condițiile H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art.4 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.

PREȘEDINTE Contrasemnează, SECRETAR

Maria Dmjfbrăveanu