Hotărârea nr. 222/2019

Hotărârea nr.222 – validarea rezultatului examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de Șef serviciu – Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Șef Secție Medicină Internă II – Mârzescu și Șef Secție Clinică ATI din cadrul unității sanitare publice – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.222 din data de 30 mai 2019

privind validarea rezultatului examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de Șef serviciu - Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Șef Secție Medicină Internă II - Mârzescu și Șef Secție Clinică ATI din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând raportul de specialitate precum și expunerea de motive, înregistrate cu nr.ad. 8715/24.05.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune validarea rezultatului examenelor organizate în vederea ocupării funcțiilor de conducere vacante de Șef serviciu - Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, Șef Secție Medicină Internă II - Mârzescu și Șef Secție Clinică ATI din cadrul unității sanitare publice - Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov nr. 15549/23.05.2019, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr.8715/24.05.2019, Procesele-Verbale ale comisiilor de examen înregistrate cu nr. 14342/13.05.2019, 15529/23.05.2019, 14500/14.05.2019 întocmite la finalizarea examenelor, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu;

Luând în considerare dispozițiile art. 185, alin. (5) din Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 6, art. 7 și art. 9 din anexa la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1406/2006 privind aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, precum și de cele ale art. 13 și art. 19 din același act normativ;

Ținând cont de prevederile H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. “d” și alin. (5), lit. “a”, pct. 3, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență

Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef serviciu - Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.2. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență

Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Medicină Internă II - Mârzescu, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.3. - Se validează rezultatul examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență

Brașov în vederea ocupării funcției de conducere vacante de Șef Secție Clinică ATI, conform Procesului-Verbal întocmit de Comisia de examinare.

Art.4. - Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov va emite actul administrativ de numire în funcția de:

  • >  Șef serviciu - Prevenirea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, doamnei dr.Godri Dora-Atta, medic primar, specialitatea epidemiologie, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • >  Șef Secție Medicină Internă II - Mârzescu, domnului dr.Nedeloiu Tiberiu, medic primar, specialitatea medicină internă, urmând ca acesta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

  • >  Șef Secție Clinică ATI, doamnei dr.Gălbineanu Simona-Ioana-Adriana, medic primar, specialitatea ATI, urmând ca aceasta să încheie cu spitalul un contract de administrare cu durata de 4 ani.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR


Maria Di


AR răveanu