Hotărârea nr. 221/2019

Hotărârea nr.221 – modificarea art. 3, punctul 3.4 din Hotărârea Consiliul Judeţean Braşov nr. 164/23.04.2019 cu privire la componenţa Comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție – Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, S00007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.221

din data de 30 mai 2019

  • - privind modificarea art. 3, punctul 3.4 din Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 cu privire la componența Comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Raportul de Specialitate și Expunerea de motive înregistrate cu nr.ad. 8213/21.05.2019 întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune spre aprobare modificarea art. 3, punctul 3.4 din Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 cu privire la componența Comisiei de examen/concurs pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție

  • - Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu, precum și de Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 14/29.01.2019 privind avizarea organizării concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de medic- șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Văzând adresa nr. 14778/2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, prin care solicită această modificare, în sensul înlocuirii doamnei Prof.univ. dr. Martha Orsolya cu domnul șef lucrări, dr. Neculoiu Marius;

Având în vedere dispozițiile art.l alin.(l), (2), art.13, art.18 alin. (1), (2) și art.19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art.91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Pct. 3.4 al art. 3 din Hotărârea Consiliul Județean Brașov nr. 164/23.04.2019 “privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisiile de examen/concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aprobarea componenței comisiilor de examen/concurs pentru proba scrisă, proba practică/clinică și comisia pentru proba interviu”, se modifică și va avea următorul cuprins:

„3.4. Comisia de examen/concurs pentru proba scrisă/clinică sau practică, pentru ocuparea funcției vacante de conducere de șef secție - Secția Clinică Urologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență

Brașov:

Președinte:

Șef lucrări dr. Mișarca Cătălin,

Director Medical -Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

Șef lucrări dr.Neculoiu Marius,

medic primar, specialitatea urologie- Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Dr. Lazăr Marius,

medic primar, specialitatea urologie

Dr.Lupu Sorin,

medic primar, specialitatea urologie., reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov;

Dl. Kadas-Iluna Andrei-Marius

reprezentant al Consiliului Județean Brașov;

Secretar:

Dr. Maxim Laurian Ștefan,

medic specialist, specialitatea urologie”.

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dandorăveanu