Hotărârea nr. 220/2019

Hotărârea nr.220 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


ROMÂNIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.220 din data de 30 mai 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând expunerea de motive nr. ad. 8412/23.05.2019 și raportul de specialitate înregistrat cu nr. 8412/23.05.2019, întocmite de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății; se propune astfel, completarea cu unele poziții a Anexei la Hotărârea nr.364/30.10.2018, precum și modificarea pozițiilor 4, 6 și 9 din această anexă;

Văzând adresa nr. 15023/20.05.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cunr. 8412/20.05.2019, adresa Direcției de Sănătate Publică nr. 3091/20.05.2019 precum și adresa Ministerului Sănătății nr. SP 6407/20.05.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 198, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, prevederile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, prin completarea cu noi poziții, precum și prin modificarea pozițiilor 4, 6 și 9 din aceeași anexă.

Art.2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018, se înlocuiește cu o nouă anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 364/30.10.2018 privind participarea Județului Brașov, prin cofinanțare, cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov spre finanțare Ministerului Sănătății, rămân neschimbate.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Direcția Economică și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumprăveanu

Anexa la HCBV nr._____Director executiv DSAM,

Adelina Mihaela Văsioiu

Anexa privind cotele de finanțare ale Consiliului Județean Brașov la finanțările solicitate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

Nr.cr

t.

Denumire echipament medical

Cantitate

(buc)

Sumă totală solicitată, cu TVA

Contribuția Ministerului Sănătății -90%

Contribuția

Consiliului Județean Brașov minimum 10%

• I

Sistem electrofiziologic

1

530

477

53

2

Sistem mapping 3D

1

670

603

67

3

Sistem generator de ablație și de pompă de irigare

1

170

153

17

4

Videoduodenoscop cu accesorii

1

202

181

21

5

Aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreo- retiniana

1

320

288

32

6

Turn laparoscopie

1

495

445

50

7

Ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitara vaginală

1

610

549

61

8

Ventilator mecanic

10

1550

1395

155

9

Angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie

1

5534

4980

554

10

Ecograf cu soft fibroscan

2

1752

1576.8

175.2

1 1

Aparat de radiologie digitală

2

1686

1517.4

168.6

Trusă instrumente chirurgicale pentru cord deschis

1

305

275

30

13

Mașină cord pulmonar

1

564

508

56

14

Aparat de anestezie de ultimă generație cu toate obțiunile de ventilație și monitorizare activate

1

180

162

18

15

Monitor complex pentru hemodinamică, cu posibilitatea de afișare concomitentă a 4 linii de presiune invazivă, modul pentru cateter Swan- Ganz și modul transport incorporat

1

145

131

14

16

Aparat pentru monitorizarea coagulării tip Hemochron Signature Elite

1

48

43

5

17

Aparat NIRS

1

85

77

8

18

Monitor Conox

4

68

61

7

19

Injectomat TIV A

1

12

11

1

20

Injectomat cu bibliotecă de medicamente activă

6

30

27

3

21

Infuzomat

2

34

31

3

22

Pacemaker bicameral

1

28

25

3

23

Ventilator pentru transport

1

127

114

13

24

încălzitor rapid pentru sânge, derivate și alte lichide, cristaloide

1

17

15

2

25

Bronhoscop cu posibilitate de aspirație

1

96

86

10

26

Ecograf multidisciplinar cu trei traductori convex, liniar și sectorial

1

390

351

39

27

Balon intraaortic de contrapulsație

1

300

270

30

28

Analizor de gaze și electroliți

1

72

65

7

29

Trombelastograf point of care

1

125

113

12

30

Pat specializat terapie intensivă de înaltă performanță

5

260

234

26

31

Pat terapie intensivă

25

400

360

40

TOTAL

16805

15124.2

1680.8