Hotărârea nr. 22/2019

Hotărârea nr.22 – stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, prin majorarea cu ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 1.01.2019.

Cod: F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 22

din data de 29.01.2019

- privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, prin majorarea cu % din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 1.01.2019.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.01.2019;

Analizând Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1198 din data de 23.01.2019 și Expunerea de Motive nr. ad. 1198 din data de 23.01.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune stabilirea cuantumului brut al salariului de bază, prin majorarea cu % din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018, domnului Sfreja Nicolae, director , nivelul studiilor S, gradul II, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.01.2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 18 din data de 30.01.2018 privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază prin majorarea cu 25%, domnului SFREJA NICOLAE, director, nivelul studiilor S, gradul II, al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, începând cu data de 01.01.2018;

Luând în considerare dispozițiile art. 38 alin. (4), prevederile din Anexa VII, art. 4 și art. 6, precum și art. 18 alin. (1) și alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de dispozițiile art. 34 și ale art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin. (2), lit. “e” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. 1.- începând cu data de 01.01.2019 se stabilește cuantumul brut al salariului de bază al domnului Sfreja Nicolae, director al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, nivelul studiilor S, gradul II, prin majorarea cu % din diferența dintre salariul de bază prevăzută pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018.

2. Domnul Sfreja Nicolae va beneficia de un salariu de bază brut de 7.892 lei.

Art.2. - La salariul de bază stabilit la art. 1 se va acorda indemnizația de hrană lunară, în cuantum de 347 lei, proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,

SECRETAR

Maria D^nțbrăveanu