Hotărârea nr. 219/2019

Hotărârea nr.219 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2019


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


România


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod: F-16


HOTĂRÂREA NR.219

din data de 30 mai 2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Raportul de specialitate nr. 8779/24.05.2019 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019;

Ținând cont de Nota nr.Ad.8779/27.05.2019 întocmită de către Direcția Economică, Raportul de specialitate nr.8779/27.05.2019 și Expunerea de motive Ad.8779/27.05.2019;

Văzând adresa nr.6920/2019 a Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.19 alin.(2) și art.58 alin (1) lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2019;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare de la bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Se aprobă rectificarea programului de investiții cu finanțare FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019 bugetul local - sursa 02, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

PREȘEDINTE


Contrase: SECRl


Maria


riează, AR răveanu


*ANEXA nr. 1A) Secțiunea de funcționare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

267.742,59

975,28

268.717,87

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5,00

1,00

6,00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

1,67

0,46

2,13

Varsaminte din SF pentru finanțarea SD

37.02.03

-67.592,87

1.020,28

-66.572,59

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

42.02.35

2.308,46

-46,46

2.262,00

TO^L CHELTUIELI

267.742,59

975,28

268.717,87

Ti^V- Bunuri și servicii

20

55.271,85

-2,00

55.269,85

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

35.579,44

-176,96

35.402,48

Titlul- Alte cheltuieli

59

27.677,36

1.154,24

28.831,60

CAP.51.02 AUTORITATI PUBLICE ACȚIUNI EXTERNE

43.992,75

604,24

44.596,99

Titlu- Alte cheltuieli

59

10.670,46

604,24

11.274,70

CAP.61.02 ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚA NAȚIONALA .Inspectoratul pt. Situații de Urgenta Tara Barsei

356,00

-2,00

354,00

Titlul - Bunuri și servicii

20

356,00

-2,00

354,00

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

13.959,79

-46,46

13.913,33

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care pentru:

51

13.959,79

-46,46

13.913,33

1. Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru , din care:

2.630,33

-46,46

2.583,87

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea unit, de asistenta medico-sociala

2.308,46

-46,46

2.262,00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru -din veniturile CJBV

321,87

0,00

321,87

CAP. 67.02 - CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

36.511,34

419,50

36.930,84

Titlul - Transferuri intre instituții publice

51

14.326,34

-130,50

14.195,84

Ti^h- Alte cheltuieli

59

15.344,00

550,00

15.894,00

Județul Brașov

15.344,00

419,50

15.763,50

Titlul - Transferuri intre instituții publice,din care:

51

14.326,34

-130,50

14.195,84

Muzeul Casa Mureșenilor

1.611,61

-130,50

1.481,11

Titlu - Alte cheltuieli

59

15.344,00

550,00

15.894,00

0) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

204.354,34

14.708,48

219.062,82

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

67.592,87

-1.020,28

66.572,59

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

9.071,00

9.071,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42,02,69

14.075,12

1.902,22

15.977,34

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48,02

91.291,15

4.755,54

96.046,69

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

48,02,01

89.960,01

4.755,54

94.715,55

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48,02,01,01

89.812,24

4.755,54

94.567,78

TQA&L CHELTUIELI

316.378,32

17.726,80

334.105,12

Titl^- Transferuri între unități ale administrației publice

51

21.429,01

10.081,00

31.510,01

- proiecte cu finanțare FEN

58

114.456,83

6.793,63

121.250,46

Titlul - Cheltuieli de capital

70

178.014,48

852,17

178.866,65

CAP 61,02 Ordine publica si siguranța naționala

54,48

3,00

57,48

Titlul - Cheltuieli de capital

70

54,48

3,00

57,48

Inspectoratul pt Situații de Urgenta Brașov

54,48

3,00

57,48

Titlul - Cheltuieli de capital

70

54,48

3,00

57,48

Cap.66.02 SĂNĂTATE

41.989,02

16.894,23

58.883,25

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice

51

20.801,45

10.081,00

30.882,45

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

6.793,63

24.687,18

Titlul - Cheltuieli de capital

70

3.294,02

19,60

3.313,62

Județul Brașov

41.989,02

10.100,60

52.089,62

Titlul - Transferuri între unități ale administrației publice, din care:

51

20.801,45

10.081,00

30.882,45

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

12.382,02

10.081,00

22.463,02

- proiecte cu finanțare FEN

58

17.893,55

6.793,63

24.687,18

Titlul - Cheltuieli de capital

70

3.294,02

19,60

3.313,62

Cap.68.02 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALA

10.846,61

44,57

10.891,18

TițlaL- Cheltuieli de capital

70

4.074,03

44,57

4.118,60

DiWtția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

2.344,89

44,57

2.389,46

Titlul - Cheltuieli de capital

70

1.034,16

44,57

1.078,73

Asistență socială în caz de invaliditate-68.02.05.02

327,94

44,57

372,51

Titlul - Cheltuieli de capital

70

327,94

44,57

372,51

CAP.84.02 - TRANSPORTURI

252.624,39

785,00

253.409,39

Titlul - Cheltuieli de capital

70

163.511,09

785,00

164.296,09

84,06,02-Aviatia Civila

88.355,04

785,00

89.140,04

Titlul-Cheltuieli de capital

70

88.355,04

785,00

89.140,04

DEFICIT

-112.023,98

-3.018,32

-115.042,30

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Vizat: Șef Serviciu: Săndor lldiko

ANEXA nr. 2BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

A) Secțiunea de funcționare

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM 2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

581.187,98

-46,46

581.141,52

Alte venituri din care:

36.10.50

148,79

130,50

279,29

Muzeul Casa Mureșenilor

0,80

130,50

737,30

Subvenții pentru instituții publice, din care:

43.10.09

24.249,98

-176,96

24.073,02

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov

1.611,61

-130,50

1.481,11

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

6.436,71

-46,46

6.390,25

TOTAL CHELTUIELI

593.613,68

-46,46

593.567,22

Titlul - Cheltuieli de personal

10

440.604,56

-46,46

440.558,10

CAP 66.10 SĂNĂTATE

564.756,37

-46,46

564.709,91

Titlul- cheltuieli de personal

10

418.803,92

-46,46

418.757,46

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2.630,33

-46,46

2.583,87

Titlul- cheltuieli de personal

10

2.585,33

-46,46

2.538,87

DEFICIT

-12.425,70

0,00

-12.425,70

B) Secțiunea de dezvoltare:

Mii lei

DENUMIRE INDICATORI

COD

PROGRAM

2019

INFLUENȚE

BUGET RECTIFICAT

0

1

2

3

4=2+3

TOTAL VENITURI

21.957,45

10.081,00

32.038,45

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

20.801,45

1.010,00

21.811,45

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

12.382,02

1.010,00

13.392,02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0,00

9.071,00

9.071,00

Spitalul Clinic de Județean de Urgență Brașov

0,00

9.071,00

9.071,00

TOTAL CHELTUIELI

29.508,03

10.081,00

39.589,03

Titlul - Cheltuieli de capital

70

29.055,43

10.081,00

39.136,43

CAP 66.10 SĂNĂTATE

28.805,47

10.081,00

38.886,47

Titlul - Cheltuieli de capital

70

28.352,87

10.081,00

38.433,87

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

17.090,24

10.081,00

27.171,24

Titlul - Cheltuieli de capital

70

17.019,14

10.081,00

27.100,14

DEFICIT

-7.550,58

0,00

-7.550,58

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, GABRIELA AGAFITEI /) 4

Vizat: Sef Serviciu: Săndor lldiko

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL - ANUL 2019

Anexa 3

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 23.04.2019

Valoarea propusă mai 2019

Influențe +/

Capitolul 61 TOTAL

33,48

36,48

3,00

ISU

33,48

36,48

3,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

33,48

36,48

3,00

1

Smard board 1 buc

16,18

0,00

-16,18

2

Smartboard 2 buc

0,00

29,18

29,18

3

Router

13,00

0,00

-13,00

4

Centrală termică

4,30

7,30

3,00

Capitolul 66 TOTAL

1.798,00

1.817,60

19,60

CJ BRAȘOV

1.798,00

1.817,60

19,60

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

1798,00

1817,60

19,60

1

Achiziție imobil Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie "I.A. Sbârcea"

1798,00

1817,60

19,60

Capitolul 68 TOTAL

0,00

44,57

44,57

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALA ȘI PROTECȚIA COPILULUI

0,00

44,57

44,57

1

DALI imobil Str. Stadionului nr.22 Victoria- în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane cu dizabilități

0,00

44,57

44,57

Capitolul 84 TOTAL

0,00

785,00

785,00

CJ BRAȘOV

0,00

785,00

785,00

B - Obiective noi

0,00

785,00

785,00

1

Proiectare și execuție Amenajare bandă pistă - etapa II l-a AIGB

0,00

785,00

785,00


Mana D

(7


Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona

PROGRAM DE INVESTIȚII CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

mii lei

Anexa 4

Nr. crt.

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 23.04.2019

Valoarea propusă mai 2019

Influente

9

+/-

Ai AAi

10.081,0$

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BRAȘOV

0,00

10081,00

10081,00

C -Alte cheltuieli de investiții (total)

0,00

10081,00

10081,00

1

Sistem electrofiziologic - 1 buc.

0,00

530,00

530,00

2

Sistem mapping 3D - 1 buc

0,00

670,00

670,00

3

Sistem generator de ablație și de pompă de irigare - 1 buc

0,00

170,00

170,00

4

Videoduodenoscop cu accesorii - 1 buc

0,00

202,00

202,00

5

Aparat phacoemulsificare și chirurgie vitreo-retiniană - 1 buc

0,00

320,00

320,00

6

Turn laparoscopic - 1 buc

0,00

495,00

495,00

7

Ecograf staționar cu sonde abdominală și cavitara vaginală -1 buc

0,00

610,00

610,00

8

Ventilator mecanic - 10 buc

0,00

1550,00

1550,00

9

Angiograf biplan neurointervențional, traumă și radiologie -1 buc

0,00

5534,00

5534,00

Director Executiv Direcția Achiziții și Contractare

Andreea Rădulea

întocmit: Bortes Didona

Președinte

Adrian Ioan Vestea

Programul de investiții cu finanțare din FEN aferent cadrului financiar 2014-2020 pe anul 2019, bugetul local - sursa 02

Anexa 5

Denumirea obiectivului de investiție

Valoarea aprobată la 23.04.2019

Valoarea propusă mai 2019

Influențe

+/-

Capitolul 66

B - Obiective noi

1

Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov - contract finanțare nr. 4217/07.05.2019

0,00

6793,63

6793,63

întocmit: Bortes Didona