Hotărârea nr. 218/2019

Hotărârea nr.218 – modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

9                                        9

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roRomânia


1918 2016 I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 218

din data de 30.05.2019


- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;


Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8796 din data de 27.05.2019 întocmite de Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018;

Față de faptul că, în vederea asigurării sursei de finanțare pentru obiectivele de investiții propuse a fi cuprinse în listele de investiții, precum și pentru cofinanțarea Județului Brașov la proiectul finanțat de către Ministerul Sănătății “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a UPU din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” în cadrul POR 2014-2020 este necesară utilizarea sumei de 3.018,32 mii lei din excedentul total al bugetului local al Județului Brașov înregistrat la data de 31.12.2018;

Ținând cont de prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 alin. (1) și (2), precum și de art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă în elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin. (1) lit. „a” și „b” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:


Art.I. - Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, care va avea următorul cuprins:

Art.I. Se aprobă utilizarea sumei de 16.981.680 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite n decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare, în anul 2019.

Art.II. - Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, care va avea următorul cuprins:

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 115.042.305,10 lei din excedentul bugetului local al județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2019, astfel:

  • - suma de 1.797.629,13 lei pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile iunie și iulie 2018 alocate Județului Brașov din Fondul de intervenție al Guvernului prin H.G.R. nr. 563/05.07.2018 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale;

  • - suma de 113.244.675,97 lei pentru alte obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Art.in. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 127 din data de 28.03.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, rămân neschimbate.

Art.IV. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.Contrasemnează,


SECRE Maria Anini


TAR brăveanu