Hotărârea nr. 217/2019

Hotărârea nr.217 – aprobarea execuţiei bugetare la data de 31.03.2019 a bugetului Judeţului Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j ud brasov. ro, www.j ud brasov. ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 217 din data de 30.05.2019

- privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019 a bugetului Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 8712 din data de 24.05.2019 întocmite de Direcția Economică, prin care se propune aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2019 a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv, bugetul local -execuție întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, respectiv bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - întocmită pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

Având în vedere dispozițiile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 91 alin. (1) lit. „f” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:                                                 A

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă execuția bugetară la data de 31.03.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul local - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă execuția bugetară la data de 31.03.2019, a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov, respectiv bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.3 și nr.4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrase SEC Maria


DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 1
CONT DE EXECUȚIE LA 31.03.2019 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Proiectul bugetului pe anul 2019

Program Trim. I

Realizat la 31.03.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

267,404.21

63,699.39

47,728.93

15,970.46

Impozit pe profit

01.02

1,497.00

368.62

368.62

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

1,497.00

368.62

368.62

0.00

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

04.02

214,381.00

23,940.69

23,940.69

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

113,875.00

23,940.69

23,940.69

0.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

100,506.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA

11.02

108,192.00

39,802.00

13,776.00

26,026.00

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

25,902.00

13,776.00

13,776.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru drumuri

11.02.05

6,898.00

3,560.00

0.00

3,560.00

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

75,392.00

22,466.00

0.00

22,466.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02

1,615.00

355.85

322.52

33.33

Impozitul pe mijloacele de transport

16.02.02

1,417.00

340.85

340.85

0.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

89.00

29.12

29.12

0.00

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

1,328.00

311.73

311.73

0.00

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

198.00

15.00

-18.33

33.33

Venituri din proprietate

30.02

673.92

152.74

115.20

37.54

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

530.92

152.64

115.10

37.54

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

530.92

152.64

115.10

37.54

Venituri din dividende

30.02.08

143.00

0.10

0.10

0.00

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

143.00

0.10

0.10

0.00

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02

418.34

96.89

97.52

-0.63

’enituri din prestări de servicii

33.02.08

105.00

27.00

27.23

-0.23

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de rotecție socială

33.02.27

13.04

3.89

3.89

0.00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

300.30

66.00

66.40

-0.40

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.67

6.67

6.67

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

5.00

5.00

5.00

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

5.00

5.00

5.00

0.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

1.67

1.67

1.67

0.00

Diverse venituri

36.02

4,203.07

147.36

140.04

7.32

Taxe speciale

36.02.06

467.57

111.62

111.62

0.00

Alte venituri

36.02.50

3,735.50

35.74

28.42

7.32

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

-67,931.25

-2,162.84

0.00

-2,162.84

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-67,931.25

-2,162.84

0.00

-2,162.84

încasări din rambursarea împrum. acordate

40.02

0.00

0.00

8,000.00

-8,000.00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0.00

0.00

8,000.00

-8,000.00

Alte operațiuni financiare

41.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

4,348.46

991.41

961.67

29.74

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

2,040.00

337.00

307.26

29.74

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

2,308.46

654.41

654.41

0.00

TOTAL CHELTUIELI

267,404.21

63,699.39

46,068.36

17,631.03

-cheltuieli de personal

10

102,198.48

24,242.53

21,879.32

2,363.21

- cheltuieli materiale

20

54,993.47

11,930.05

8,184.45

3,745.60

- dobânzi

30

5,051.00

430.00

427.79

2.21

EXPLICAȚII

COD

Proiectul bugetului pe anul 2019

Program Trim. 1

Realizat la

31.03.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

-transferuri intre unitati

51

35,579.44

6,241.22

6,058.23

182.99

-alte transferuri

55

1,577.70

449.32

3.47

445.85

-asistenta sociala

57

16,133.33

10,783.91

2,376.85

8,407.06

-alte cheltuieli

59

27,617.36

5,173.18

3,007.21

2,165.97

-rambursări de credit

81

19,253.43

4,449.18

4,448.63

0.55

-fond rezerva

50

5,000.00

0.00

0.00

0.00

-plăti ani prec rec an curent

85

0.00

0.00

-317.59

317.59

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

43,992.75

10,752.66

6,201.92

4,550.74

-cheltuieli de personal

10

27,526.29

6,881.00

4,831.47

2,049.53

- cheltuieli materiale

20

5,775.30

1,500.00

1,341.06

158.94

-alte transferuri

55

80.70

80.70

3.47

77.23

- alte cheltuieli

59

10,610.46

2,290.96

253.35

2,037.61

-plăti ani prec rec an curent

85

-227.43

227.43

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

8,937.93

913.00

836.48

76.52

-cheltuieli de personal

10

402.00

120.00

84.15

35.85

- cheltuieli materiale

20

49.00

47.00

6.33

40.67

- transferuri intre unitati

51

3,486.93

746.00

746.00

0.00

-fd rezerva

50

5,000.00

0.00

55.02.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

55.02

5,075.00

430.00

427.79

2.21

- cheltuieli materiale

20

24.00

0.00

0.00

0.00

- dobânzi

30

5,051.00

430.00

427.79

2.21

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

408.00

303.00

71.75

231.25

- cheltuieli materiale

20

408.00

303.00

71.75

231.25

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

356.00

286.00

87.60

198.40

- cheltuieli materiale

20

356.00

286.00

87.60

198.40

65.02.INVATAMANT

65.02

15,193.12

10,787.46

2,416.77

8,370.69

-cheltuieli salariale

10

19.70

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli materiale

20

2,518.42

558.55

500.03

58.52

- ajutoare sociale

57

12,655.00

10,228.91

1,952.67

8,276.24

-plăti ani prec rec an curent

85

0.00

0.00

-35.93

35.93

JUDEȚUL BRAȘOV

11,000.00

9,945.65

1,729.61

8,216.04

- ajutoare sociale

57

11,000.00

9,945.65

1,765.54

8,180.11

-plăti ani prec rec an curent

85

-35.93

35.93

Centrul școlar pentru educație incluziva Brașov

1,000.12

218.00

173.00

45.00

-cheltuieli materiale

20

495.92

108.00

100.45

7.55

- ajutoare sociale

57

504.20

110.00

72.55

37.45

Centrul școlar pentru educație incluziva Fagaras

1,081.81

232.57

198.92

33.65

cheltuieli materiale

20

724.61

152.08

139.85

12.23

ajutoare sociale

57

357.20

80.49

59.07

21.42

Centrul școlar pentru educație incluziva Victoria

292.41

57.20

23.91

33.29

-cheltuieli materiale

20

137.21

24.53

4.69

19.84

- ajutoare sociale

57

155.20

32.67

19.22

13.45

Școala profesionala speciala Codlea

1,056.64

205.04

184.79

20.25

-cheltuieli materiale

20

590.44

154.94

154.74

0.20

- ajutoare sociale

57

466.20

50.10

30.05

20.05

Centrul școlar pentru educație incluziva Bradet Sacele

428.40

70.00

60.92

9.08

-cheltuieli materiale

20

256.20

60.00

54.68

5.32

-ajutoare sociale

57

172.20

10.00

6.24

3.76

Centrul județean de resurse si asistenta educaționala Brașov

333.74

59.00

45.62

13.38

-cheltuieli salariale

10

19.70

0.00

0.00

-cheltuieli materiale

20

314.04

59.00

45.62

13.38

66.02 SANATATE

66.02

13,959.79

1,042.07

863.66

178.41

- transferuri intre unitati

51

13,959.79

1,042.07

863.66

178.41

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

36,511.34

7,753.42

7,509.49

243.93

-cheltuieli de personal

10

4,920.00

1,116.50

1,090.02

26.48

- cheltuieli materiale

20

1,921.00

295.00

226.29

68.71

- transferuri intre unitati

51

14,326.34

3,551.70

3,547.12

4.58

- alte cheltuieli

59

15,344.00

2,790.22

2,663.98

126.24

-plăti ani prec rec an curent

85

0.00

0.00

-17.92

17.92

JUDEȚUL BRAȘOV

29,675.34

6,367.92

6,219.24

148.68

- cheltuieli materiale

20

35.00

35.00

33.73

1.27

- transferuri intre unitati

51

14,326.34

3,551.70

3,547.12

4.58

- alte cheltuieli

59

15,314.00

2,781.22

2,656.31

124.91

-plăti ani prec rec an curent

85

0.00

0.00

-17.92

17.92

EXPLICAȚII

COD

Proiectul bugetului pe anul 2019

Program Trim. I

Realizat la 31.03.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "GEORGE BARITIU"

6,836.00

1,385.50

1,290.25

95.25

-cheltuieli de personal

10

4,920.00

1,116.50

1,090.02

26.48

- cheltuieli materiale

20

1,886.00

260.00

192.56

67.44

- alte cheltuieli

59

30.00

9.00

7.67

1.33

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

89,864.38

20,158.95

19,138.87

1,020.08

-cheltuieli de personal

10

67,754.00

15,733.00

15,529.21

203.79

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

2,877.50

2,230.46

647.04

- transferuri intre unitati

51

3,806.38

901.45

901.45

0.00

-asistenta sociala

57

3,478.33

555.00

424.18

130.82

- alte cheltuieli

59

1,662.90

92.00

89.88

2.12

-plăti ani prec rec an curent

85

0.00

0.00

-36.31

36.31

JUDEȚUL BRAȘOV

4,806.38

901.45

865.14

36.31

- transferuri intre unitati

51

3,806.38

901.45

901.45

0.00

- alte cheltuieli

59

1,000.00

0.00

0.00

0.00

-plăti ani prec rec an curent

85

-36.31

36.31

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

85,058.00

19,257.50

18,273.73

983.77

-cheltuieli de personal

10

67,754.00

15,733.00

15,529.21

203.79

- cheltuieli materiale

20

13,162.77

2,877.50

2,230.46

647.04

-asistenta sociala

57

3,478.33

555.00

424.18

130.82

- alte cheltuieli

59

662.90

92.00

89.88

2.12

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

2,824.49

601.62

159.11

442.51

-cheltuieli de personal

10

704.49

176.00

128.57

47.43

-cheltuieli materiale

20

623.00

57.00

30.54

26.46

-alte transferuri

55

1,497.00

368.62

0.00

368.62

JUDEȚUL BRAȘOV

1,897.00

388.62

17.11

371.51

-cheltuieli materiale

20

400.00

20.00

17.11

2.89

-alte transferuri

55

1,497.00

368.62

368.62

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

927.49

213.00

142.00

71.00

-cheltuieli de personal

10

704.49

176.00

128.57

47.43

-cheltuieli materiale

20

223.00

37.00

13.43

23.57

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

60.00

0.00

0.00

0.00

JUDEȚUL BRAȘOV

60.00

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli materiale

20

60.00

0.00

0.00

0.00

83.02.AGRICULTURA SILVICULTURA PISCIC.SI VANAT.

83.02

982.00

233.03

229.45

3.58

-cheltuieli de personal

10

872.00

216.03

215.90

0.13

- cheltuieli materiale

20

110.00

17.00

13.55

3.45

SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIA PLANTELOR

982.00

233.03

229.45

3.58

-cheltuieli de personal

10

872.00

216.03

215.90

0.13

- cheltuieli materiale

20

110.00

17.00

13.55

3.45

Î4.02.TRANSPORTURI

84.02

48,950.41

10,149.18

8,049.63

2,099.55

- cheltuieli materiale

20

29,696.98

5,700.00

3,601.00

2,099.00

-rambursări de credit

81

19,253.43

4,449.18

4,448.63

0.55

87.02.ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

87.02

289.00

289.00

75.84

213.16

- cheltuieli materiale

20

289.00

289.00

75.84

213.16

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIEI


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIKOAnexa nr. 2

CONT DE EXECUȚIE LA 31.03.2019 AL JUDEȚULUI BRAȘOV - BUGET LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Proiectul bugetului pe anul 2019

Program Trim. 1

Realizat la

31.03.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

00.01

204,692.72

23,460.53

12,215.80

11,244.73

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

67,931.25

2,162.84

0.00

2,162.84

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

67,931.25

2,162.84

0.00

2,162.84

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0.00

0.00

11,500.00

-11,500.00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0.00

0.00

11,500.00

-11,500.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.02

44,967.52

2,830.47

94.95

2,735.52

Finanțarea Programului Națonal de Dezvoltare Locală

42.02.65

30,892.40

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

14,075.12

2,830.47

94.95

2,735.52

Alte sume primite de la UE

46.02

502.80

502.80

502.80

0.00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

502.80

502.80

502.80

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

48.02

91,291.15

17,964.42

118.05

17,846.37

Fondul European de Dezvoltare Regională

48.02.01

89,960.01

17,588.43

118.05

17,470.38

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

89,812.24

17,442.21

0.00

17,442.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

147.77

146.22

118.05

28.17

condul Social European (FSE)

48.02.02

1,331.14

375.99

0.00

375.99

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

1,331.14

375.99

0.00

375.99

TOTAL CHELTUIELI

316,716.70

36,042.01

11,664.99

24,377.02

-transferuri de capital

51

21,429.01

0.00

0.00

0.00

-alte transferuri

55

2,478.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

114,456.83

23,191.36

3,712.56

19,478.80

- cheltuieli de capital

71

178,352.86

12,850.65

7,952.43

4,898.22

51.02.AUTORITATI PUBLICE SI ALTE ACȚIUNI

51.02

3,929.21

853.15

36.94

816.21

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

263.97

133.86

12.63

121.23

- cheltuieli de capital

71

3,665.24

719.29

24.31

694.98

54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

65.50

0.00

0.00

0.00

-transferuri de capital

51

62.50

0.00

- cheltuieli de capital

71

3.00

0.00

60.02.APARARE-CENTRUL MILITAR ZONAL

60.02

132.50

37.95

36.36

1.59

- cheltuieli de capital

71

132.50

37.95

36.36

1.59

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONALA-INSPECTORATUL PT SITUAȚII DE URGENTA

61.02

54.48

15.98

0.00

15.98

- cheltuieli de capital

71

54.48

15.98

15.98

65.02. INVATAMANT

65.02

333.60

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

333.60

0.00

0.00

0.00

EXPLICAȚII

COD

Proiectul bugetului pe anul 2019

Program Trim. 1

Realizat la 31.03.2019

Diferență

0

1

2

3

4

5=3-4

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV

300.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

300.00

0.00

0.00

0.00

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA FAGARAS

6.70

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

6.70

0.00

0.00

0.00

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA CODLEA

22.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

22.00

0.00

0.00

0.00

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAȚIONALA BRAȘOV

4.90

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

4.90

0.00

0.00

0.00

66.02 SANATATE

66.02

41,989.02

7,851.44

0.23

7,851.21

-transferuri de capital

51

20,801.45

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

17,893.55

7,451.44

7,451.44

-active nefinanciare

71

3,294.02

400.00

0.23

399.77

67.02.CULTURA.RECREERE SI RELIGIE

67.02

691.16

0.00

0.00

0.00

-transferuri de capital

51

528.06

0.00

0.00

0.00

-active nefinanciare

71

163.10

0.00

0.00

0.00

JUDEȚUL BRAȘOV

528.06

0.00

0.00

0.00

-transferuri de capital

51

528.06

0.00

0.00

0.00

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

163.10

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

163.10

0.00

0.00

0.00

68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

68.02

10,802.04

332.55

21.91

310.64

-transferuri de capital

51

37.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

6,735.58

310.55

0.00

310.55

- cheltuieli de capital

71

4,029.46

22.00

21.91

0.09

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

2,300.32

332.55

21.91

310.64

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

1,310.73

310.55

0.00

310.55

- cheltuieli de capital

71

989.59

22.00

21.91

0.09

JUDEȚUL BRAȘOV

8,501.72

0.00

0.00

0.00

-transferuri de capital

51

37.00

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

5,424.85

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

3,039.87

0.00

0.00

0.00

70.02.LOCUINTE.SERV.SI DEZV.PUBLICA

70.02

3,341.77

0.00

0.00

0.00

-alte transferuri

55

2,478.00

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

863.77

0.00

0.00

0.00

74.02.PROTECTIA MEDIULUI

74.02

2,289.60

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

2,289.60

0.00

0.00

0.00

B3.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA,PISCICULTURA SI VANATOARE

13.00

0.00

0.00

0.00

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor Brașov

13.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

13.00

0.00

0.00

0.00

84.02.TRANSPORTURI

84.02

252,624.39

26,742.56

11,525.11

15,217.45

- active nefinaciare

71

163,511.09

11,655.43

7,869.62

3,785.81

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

89,113.30

15,087.13

3,655.49

11,431.64

87,02 Alte Servicii publice generale

87.02

450.43

208.38

44.44

163.94

- proiecte cu finanțare FEN af.Cadrului Financiar 2014-2020

58

450.43

208.38

44.44

163.94

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIELA


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDORILDIK6 (

Z'Y’

Anexa nr. 3

PREȘEDINTE, VESTEA ADRIAN-IOAN

Cont de execuție la 31.03.2019 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

581,187.98

144,642.95

131,236.97

13,405.98

Venituri din proprietate

30.10

475.03

122.40

142.64

-20.24

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instit.publice

30.10.05.30

475.03

122.40

142.64

-20.24

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

355,841.57

94,944.32

75,060.14

19,884.18

Taxe și alte venituri în învățământ

33.10.05

825.02

232.32

231.82

0.50

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

8,277.76

1,139.23

2,290.48

-1,151.25

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

102.70

14.18

12.65

1.53

Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive

33.10.19

65.00

31.80

31.71

0.09

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate publică

33.10.21

247,089.61

66,276.57

51,368.79

14,907.78

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate de la BS

33.10.30

74,213.31

22,183.00

19,503.87

2,679.13

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică alocate din venit, proprii ale Ministerului Sănătății

33.10.31

18,770.11

3,446.93

0.00

3,446.93

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală

33.10.32

4,885.00

1,220.00

1,220.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10.50

1,613.06

400.29

400.82

-0.53

Amenzi, penalizări și confiscări

35.10

9.02

2.50

2.17

0.33

Alte amenzi, penalizări și confiscări

35.10.50

9.02

2.50

2.17

0.33

Diverse venituri

36.10

148.79

45.20

44.38

0.82

Alte venituri

36.10.50

148.79

45.20

44.38

0.82

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.10

-84.93

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru inanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-84.93

0.00

0.00

0.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

8,329.49

-8,329.49

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

8,329.49

-8,329.49

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

352.55

-352.55

Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0.00

0.00

352.55

-352.55

Subvenții de la alte administrații

43.10

224,798.50

49,528.53

47,305.60

2,222.93

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

24,249.98

5,864.56

5,859.98

4.58

Subvenții din BL pt.finanțarea chelt.curente din domeniul sănătății

43.10.10

11,329.46

376.66

198.25

178.41

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

189,219.06

43,287.31

41,247.37

2,039.94

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

2,468.15

664.27

664.10

0.17

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

11.67

2.50

2.40

0.10

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

11.67

2.50

2.40

0.10

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

0.33

0.00

0.00

0.00

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

0.33

0.00

0.00

0.00

Diverse venituri

36.10

128.00

42.00

41.93

0.07

Alte venituri

36.10.50

128.00

42.00

41.93

0.07

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,328.15

619.77

619.77

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,328.15

619.77

619.77

0.00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la

31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

2. MUZEUL DE ARTA

1,345.75

301.73

301.72

0.01

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

8.50

2.23

2.22

0.01

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

2.00

0.55

0.55

0.00

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

6.50

1.68

1.67

0.01

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,337.25

299.50

299.50

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,337.25

299.50

299.50

0.00

3. MUZEUL DE ISTORIE

3,811.03

928.32

911.89

16.43

Venituri din proprietate

30.10

16.00

5.00

3.79

1.21

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

16.00

5.00

3.79

1.21

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

130.00

32.00

17.46

14.54

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

110.00

30.00

15.61

14.39

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

20.00

2.00

1.85

0.15

Diverse venituri

36.10

19.99

3.00

2.40

0.60

Alte venituri

36.10.50

19.99

3.00

2.40

0.60

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,645.04

888.32

888.24

0.08

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,645.04

888.32

888.24

0.08

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

1,624.91

309.20

307.81

1.39

Venituri din proprietate

30.10

0.50

0.30

0.06

0.24

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

0.50

0.30

0.06

0.24

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

12.00

2.50

1.50

1.00

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

2.00

0.50

0.00

0.50

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

10.00

2.00

1.50

0.50

Diverse venituri

36.10

0.80

0.20

0.05

0.15

Alte venituri

36.10.50

0.80

0.20

0.05

0.15

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,611.61

306.20

306.20

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,611.61

306.20

306.20

0.00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

2,990.05

728.00

727.48

0.52

Venituri din proprietate

30.10

75.00

38.80

38.75

0.05

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

75.00

38.80

38.75

0.05

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

140.00

64.20

63.73

0.47

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

75.00

32.40

32.02

0.38

Venituri din serbări si spectacole școlare, nanifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

65.00

31.80

31.71

0.09

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,775.05

625.00

625.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

2,775.05

625.00

625.00

0.00

6. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

6,438.49

1,567.32

1,567.31

0.01

Venituri din proprietate

30.10

1.78

0.46

0.45

0.01

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

1.78

0.46

0.45

0.01

Subvenții de la alte administrații

43.10

6,436.71

1,566.86

1,566.86

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,436.71

1,566.86

1,566.86

0.00

7. ȘCOALA DE ARTA SI MESERII BV.

3,452.26

1,044.73

1,040.23

4.50

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

823.02

231.82

231.82

0.00

Taxe si alte venituri in invatamanat

33.10.05

823.02

231.82

231.82

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,629.24

812.91

808.41

4.50

Subvenții pentru insitutii publice

43.10.09

2,629.24

812.91

808.41

4.50

8. D.J.C.E.P. BV.

3,500.89

749.50

749.15

0.35

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

13.96

3.50

3.15

0.35

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

13.96

3.50

3.15

0.35

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,486.93

746.00

746.00

0.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

3,486.93

746.00

746.00

0.00

9. ȘCOALA PROFESIONALA SP. CODLEA

1.20

1.20

0.00

1.20

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

1.20

1.20

0.00

1.20

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.20

1.20

0.00

1.20

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la

31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

10. BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ BV.

8.69

2.50

2.17

0.33

Amenzi,penalizări si confiscări

35.10

8.69

2.50

2.17

0.33

Alte amenzi,penalizări si confiscări

35.10.50

8.69

2.50

2.17

0.33

11.S.P.J.P.P. BV.

54.53

6.00

39.59

-33.59

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

54.53

6.00

5.23

0.77

Venituri din val.prod.obt.din activ.proprie sau anexa

33.10.16

54.53

6.00

5.23

0.77

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

0.00

0.00

1.00

-1.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

29.86

-29.86

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

3.50

-3.50

Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0.00

0.00

3.50

-3.50

12. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE BV.

4,294.79

105.03

1,498.36

-1,393.33

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

4,369.79

105.03

1,098.36

-993.33

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

4,369.79

105.03

1,098.36

-993.33

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-75.00

0.00

0.00

0.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

400.00

-400.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

400.00

-400.00

13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA BV.

272,170.05

67,803.18

56,501.80

11,301.38

Venituri din proprietate

30.10

119.50

11.03

11.03

0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

119.50

11.03

11.03

0.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

181,607.39

48,598.73

37,335.75

11,262.98

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,276.81

397.05

397.04

0.01

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

134,364.15

33,305.51

23,339.48

9,966.03

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

31,981.00

11,981.00

11,981.00

0.00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

7,495.57

1,296.93

0.00

1,296.93

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile je medicina legala

33.10.32

4,885.00

1,220.00

1,220.00

0.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1,604.86

398.24

398.23

0.01

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-1.46

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-1.46

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

90,444.62

19,193.42

19,155.02

38.40

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

6,044.62

76.80

38.40

38.40

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

84,400.00

19,116.62

19,116.62

0.00

14. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BV.

94,101.31

22,298.82

17,733.93

4,564.89

Venituri din proprietate

30.10

55.00

15.00

40.41

-25.41

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

55.00

15.00

40.41

-25.41

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

62,068.91

16,264.62

11,852.25

4,412.37

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

490.00

85.00

151.46

-66.46

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

30,230.06

9,179.62

8,333.79

845.83

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

20,924.31

5,000.00

3,367.00

1,633.00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

10,424.54

2,000.00

0.00

2,000.00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-0.40

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-0.40

0.00

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

300.00

-300.00

Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0.00

0.00

300.00

-300.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

31,977.80

6,019.20

5,541.27

477.93

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

3,177.80

19.20

12.80

6.40

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

28,800.00

6,000.00

5,528.47

471.53

15. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BV.

24,499.65

6,124.91

5,293.70

831.21

Venituri din proprietate

30.10

2.25

0.56

0.00

0.56

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

2.25

0.56

0.56

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

18,103.20

4,525.80

3,794.41

731.39

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

27.00

6.75

4.76

1.99

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

10,685.00

2,671.25

2,679.04

-7.79

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

7,383.00

1,845.75

1,109.02

736.73

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

8.20

2.05

1.59

0.46

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

50.00

-50.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

50.00

-50.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

6,394.20

1,598.55

1,449.29

149.26

Subvenții din BL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

19.20

4.80

4.80

0.00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

6,375.00

1,593.75

1,444.49

149.26

16. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BV.

32,712.97

8,668.35

5,608.18

3,060.17

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

17,360.40

5,874.29

3,264.98

2,609.31

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

200.00

50.00

44.84

5.16

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

11,810.40

4,674.29

2,245.30

2,428.99

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

4,500.00

1,000.00

974.84

25.16

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate din venit.proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

850.00

150.00

0.00

150.00

Transferuri voluntare,altele decât subvențiile

37.10

-8.07

0.00

0.00

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-8.07

0.00

0.00

0.00

Alte operațiuni financiare

41.10

0.00

0.00

49.05

-49.05

Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa

41.10.06

0.00

0.00

49.05

-49.05

Subvenții de la alte administrații

43.10

15,360.64

2,794.06

2,294.15

499.91

Subvenții dinBL pt. finanțarea chelt. Curente din domeniul sanatatii

43.10.10

460.64

94.06

87.75

6.31

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

14,900.00

2,700.00

2,206.40

493.60

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program

Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

17. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BV.

71,705.86

18,267.14

18,957.74

-690.60

Venituri din proprietate

30.10

45.00

11.25

10.98

0.27

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

45.00

11.25

10.98

0.27

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

36,276.00

9,318.75

8,412.71

906.04

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

701.00

175.00

203.37

-28.37

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

29,000.00

7,500.00

6,699.33

800.67

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

6,575.00

1,643.75

1,510.01

133.74

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

2,733.13

-2,733.13

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

2,733.13

-2,733.13

Subvenții de la alte administrații

43.10

35,384.86

8,937.14

7,800.92

1,136.22

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

1,040.80

160.20

32.90

127.30

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

34,344.06

8,776.94

7,768.02

1,008.92

18. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE BV.

56,007.40

15,072.75

19,331.81

-4,259.06

Venituri din proprietate

30.10

160.00

40.00

37.17

2.83

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instit.publice

30.10.05.30

160.00

40.00

37.17

2.83

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10

34,861.00

9,911.15

8,973.17

937.98

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1,011.00

252.75

339.32

-86.57

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

31,000.00

8,945.90

8,071.85

874.05

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica alocate de la BS

33.10.30

2,850.00

712.50

562.00

150.50

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

5,116.50

-5,116.50

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SF

40.10.15.01

0.00

0.00

5,116.50

-5,116.50

Subvenții de la alte administrații

43.10

20,986.40

5,121.60

5,204.97

-83.37

Subvenții din BL pt.finantarea chelt.curente din domeniul sanatatii

43.10.10

586.40

21.60

21.60

0.00

Subvenții din FNUASS pt.acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20,400.00

5,100.00

5,183.37

-83.37

TOTAL CHELTUIELI

593,613.68

147,952.93

122,340.68

25,612.25

- cheltuieli de personal

10

440,604.56

106,097.98

98,522.76

7,575.22

- cheltuieli materiale

20

150,031.39

41,152.69

23,241.85

17,910.84

Alte cheltuieli

59

2,977.73

702.26

576.07

126.19

CAP.54.10 ALTE SERV. PUBLICE GENERALE

3,500.89

749.50

686.45

63.05

Direcția Județeană Comunitara de Evidenta a Persoanelor Brașov

3,500.89

749.50

686.45

63.05

- cheltuieli de personal

10

3,207.19

699.00

651.95

47.05

-cheltuieli materiale

20

293.00

50.50

34.50

16.00

-alte cheltuieli

59

0.70

0.00

0.00

0.00

CAP.61.10 ORDINE PUBLICĂ

5,750.16

1,238.99

1,081.85

157.14

DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

5,750.16

1,238.99

1,081.85

157.14

- cheltuieli de personal

10

4,610.87

1,001.37

965.08

36.29

- cheltuieli materiale

20

1,139.29

237.62

116.77

120.85

CAP. 65.10 ÎNVĂȚĂMÂNT

6.47

6.47

0.00

6.47

Școala profesionala speciala Codlea

6.47

6.47

0.00

6.47

- cheltuieli materiale

20

6.47

6.47

0.00

6.47

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la

31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

CAP.66.10 SANATATE

564,756.37

141,036.96

116,528.53

24,508.43

- cheltuieli de personal

10

418,803.92

100,953.57

93,764.70

7,188.87

- cheltuieli materiale

20

143,058.42

39,399.19

22,205.27

17,193.92

Alte cheltuieli

59

2,894.03

684.20

558.56

125.64

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru

2,630.33

665.41

653.97

11.44

- cheltuieli de personal

10

2,585.33

655.18

643.74

11.44

- cheltuieli materiale

20

45.00

10.23

10.23

0.00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

94,425.85

22,623.36

17,730.52

4,892.84

-cheltuieli de personal

10

61,321.67

15,076.07

13,135.46

1,940.61

-cheltuieli materiale

20

32,534.18

7,412.29

4,475.81

2,936.48

Alte cheltuieli

59

570.00

135.00

119.25

15.75

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

27,097.90

6,896.65

5,255.18

1,641.47

-cheltuieli de personal

10

14,285.00

3,409.40

3,237.53

171.87

-cheltuieli materiale

20

12,721.90

3,463.25

1,995.29

1,467.96

Alte cheltuieli

59

91.00

24.00

22.36

1.64

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

272,277.38

67,803.18

56,452.38

11,350.80

-cheltuieli de personal

10

206,704.80

48,343.45

46,793.23

1,550.22

-cheltuieli materiale

20

64,302.58

19,187.55

9,393.82

9,793.73

Alte cheltuieli

59

1,270.00

272.18

265.33

6.85

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

61,123.90

15,470.00

12,906.04

2,563.96

-cheltuieli de personal

10

49,476.36

12,270.00

10,789.06

1,480.94

-cheltuieli materiale

20

11,247.54

3,104.00

2,037.62

1,066.38

Alte cheltuieli

59

400.00

96.00

79.36

16.64

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

74,438.99

18,860.96

17,943.12

917.84

-cheltuieli de personal

10

58,088.00

14,600.00

14,351.78

248.22

-cheltuieli materiale

20

15,964.96

4,160.94

3,538.97

621.97

Alte cheltuieli

59

386.03

100.02

52.37

47.65

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

32,762.02

8,717.40

5,587.32

3,130.08

-cheltuieli de personal

10

26,342.76

6,599.47

4,813.90

1,785.57

-cheltuieli materiale

20

6,242.26

2,060.93

753.53

1,307.40

Alte cheltuieli

59

177.00

57.00

19.89

37.11

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

15,702.25

3,978.25

3,144.20

834.05

- cheltuieli de personal

10

11,376.48

2,818.25

2,519.07

299.18

' ■ cheltuieli materiale

20

4,277.77

1,147.60

612.77

534.83

■ alte cheltuieli

59

48.00

12.40

12.36

0.04

Biblioteca Județeană "George Baritiu"

8.69

5.00

0.00

5.00

- cheltuieli materiale

20

8.69

5.00

0.00

5.00

Muzeul de Arta

1,345.75

298.73

282.34

16.39

- cheltuieli de personal

10

1,007.87

226.50

222.06

4.44

- cheltuieli materiale

20

337.88

72.23

60.28

11.95

Muzeul Județean de Istorie

3,812.44

928.32

711.54

216.78

- cheltuieli de personal

10

2,738.00

594.58

566.97

27.61

- cheltuieli materiale

20

1,074.44

333.74

144.57

189.17

Muzeul de Etnografie

2,468.15

664.27

550.63

113.64

- cheltuieli de personal

10

1,738.23

422.55

411.94

10.61

- cheltuieli materiale

20

729.92

241.72

138.69

103.03

Muzeul Casa Mureșenilor

1,624.91

309.20

289.54

19.66

- cheltuieli de personal

10

1,037.33

245.60

245.43

0.17

- cheltuieli materiale

20

587.58

63.60

44.11

19.49

Școala Populara de Arte si Meserii "Tiberiu Brediceanu"

3,452.26

1,044.73

749.27

295.46

- cheltuieli de personal

10

2,998.05

886.32

663.70

222.62

- cheltuieli materiale

20

406.21

146.01

73.21

72.80

- alte cheltuieli

59

48.00

12.40

12.36

0.04

Centrul Cultural Reduta

2,990.05

728.00

560.88

167.12

- cheltuieli de personal

10

1,857.00

442.70

408.97

33.73

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- cheltuieli materiale

20

1,133.05

285.30

151.91

133.39

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

3,809.65

903.40

894.22

9.18

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

3,809.65

903.40

894.22

9.18

- cheltuieli de personal

10

2,606.10

625.79

621.96

3.83

- cheltuieli materiale

20

1,168.55

271.95

267.11

4.84

-alte cheltuieli

59

35.00

5.66

5.15

0.51

CAP.83.10 AGRICULTURĂ Șl SILVICULTURĂ

87.89

39.36

5.43

33.93

Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor

87.89

39.36

5.43

33.93

- cheltuieli materiale

20

87.89

39.36

5.43

33.93

DIRECȚIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET


Anexa nr. 4SECRETA

DUMBRAVEACont de execuție la 31.03.2019 al bugetului instituțiilor publice si activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

MII LEI

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la

31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

TOTAL VENITURI

21,957.45

77.91

1,653.30

-1,575.39

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

84.93

0.00

0.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

84.93

0.00

0.00

0.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

1,653.30

-1,653.30

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

1,653.30

-1,653.30

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

83.29

10.78

0.00

10.78

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

83.29

10.78

0.00

10.78

Subvenții de la alte administrații

43.10

21,429.01

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

20,801.45

0.00

0.00

0.00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

627.56

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar 2014-202

48.10

360.22

67.13

0.00

67.13

Fondul Social European

48.10.01

108.22

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

108.22

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European

48.10.02

252.00

67.13

0.00

67.13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

230.74

45.87

0.00

45.87

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.02.02

21.26

21.26

0.00

21.26

1. MUZEUL DE ETNOGRAFIE

123.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

123.00

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

123.00

0.00

0.00

0.00

2. MUZEUL DE ARTĂ

31.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

31.00

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

31.00

0.00

0.00

0.00

3. MUZEUL DE ISTORIE

194.50

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

194.50

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

194.50

0.00

0.00

0.00

4. MUZEUL CASA MUREȘENILOR

69.10

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

69.10

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

69.10

0.00

0.00

0.00

5. CENTRUL CULTURAL REDUTA

89.46

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

89.46

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

89.46

0.00

0.00

0.00

6. ȘCOALA DE ARTE SI MESERII BRAȘOV

21.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

21.00

0.00

0.00

0.00

Subentie pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

21.00

0.00

0.00

0.00

7. UNITATEA MEDICO SOCIALA SANPETRU

37.00

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

37.00

0.00

0.00

0.00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

37.00

0.00

0.00

0.00

8. DIRECȚIA DE PAZA SI ORDINE

75.00

0.00

0.00

0.00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

75.00

0.00

0.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

75.00

0.00

0.00

0.00

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

8. Direcția de Evidenta

62.50

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

62.50

0.00

0.00

0.00

Subvenție pt.instit.publ.dest.sect.de dezvoltare

43.10.19

62.50

0.00

0.00

0.00

9. SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII

1,676.64

0.00

0.00

0.00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

0.40

0.00

0.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.40

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

5.64

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

5.64

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

1,656.50

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

1,656.50

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

14.10

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European

48.10.01

14.10

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

14.10

0.00

0.00

0.00

10. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTA

12,455.12

0.00

0.00

0.00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

1.46

0.00

0.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.46

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

20.47

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

20.47

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

12,382.02

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

12,382.02

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

51.17

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European

48.10.01

51.17

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

51.17

0.00

0.00

0.00

11. SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE

827.70

0.00

510.00

-510.00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

510.00

-510.00

Sume utiliz.de adm.loc.din ecxed.an prec.pt. SD

40.10.15.02

0.00

0.00

510.00

-510.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

827.70

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

827.70

0.00

0.00

0.00

12. SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE

3,588.00

77.91

102.00

-24.09

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

102.00

-102.00

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt. SD

40.10.15.02

0.00

0.00

102.00

-102.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

40.00

10.78

0.00

10.78

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

40.00

10.78

0.00

10.78

Subvenții de la alte administrații

43.10

3,296.00

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

3,296.00

0.00

0.00

0.00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarii aferente cadrului financiar

48.10

252.00

67.13

0.00

67.13

Fondul Social European

48.10.02

252.00

67.13

0.00

67.13

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

230.74

45.87

0.00

45.87

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

48.10.02.02

21.26

21.26

0.00

21.26

EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la

31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

13. SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

513.98

0.00

0.00

0.00

Transfer.volunt.,altele decât subvențiile

37.10

8.07

0.00

0.00

0.00

Varsamanite din secțiunea de funcționare

37.10.04

8.07

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

2.82

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

2.82

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

496.05

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

496.05

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European

48.10.02

7.04

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.02.01

7.04

0.00

0.00

0.00

14. SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICA SI GINECOLOGIE

2,193.45

0.00

1,041.30

-1,041.30

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.pt.ef.de cheltuieli

40.10

0.00

0.00

1,041.30

-1,041.30

Sume utiliz.de adm.loc.din exced.an prec.pt.SD

40.10.15.02

0.00

0.00

1,041.30

-1,041.30

Subvenții de la bugetul de stat

42.10

14.36

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat

42.10.70

14.36

0.00

0.00

0.00

Subvenții de la alte administrații

43.10

2,143.18

0.00

0.00

0.00

Subv.din BL pt.finant.chelt.de cap.din domen.sanatatii

43.10.14

2,143.18

0.00

0.00

0.00

Fondul Social European

48.10.01

35.91

0.00

0.00

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.10.01.01

35.91

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

29,508.03

406.71

100.00

306.71

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

452.60

79.50

79.40

0.10

- cheltuieli de capital

71

29,055.43

327.21

20.60

306.61

CAP.54,10 Alte servicii publice

62.50

0.00

0.00

0.00

Direcția de Evidenta

62.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

62.50

0.00

CAP.61,10 Ordine publica si siguranța naționala

75.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

75.00

0.00

0.00

CAP.66.10 SANATATE

28,805.47

406.71

100.00

306.71

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

452.60

79.50

79.40

0.10

- cheltuieli de capital

71

28,352.87

327.21

20.60

306.61

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brașov

1,776.64

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

20.14

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

1,756.50

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Boli Infectioase

4,850.16

406.71

100.00

306.71

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

298.00

79.50

79.40

0.10

-cheltuieli de capital

71

4,552.16

327.21

20.60

306.61

Spitalul Clinic Județean de Urgenta

17,092.24

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV, AGAFIȚEI GABRIBLa


SEF SERVICIU BUGET, SĂNDOR ILDIK6


EXPLICAȚII

COD

Program anual 2019

Program Trim.l

Realizat la 31.03.2019

Diferența

0

1

2

3

4

5=3-4

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

73.10

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

17,019.14

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie

3,234.75

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

51.30

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

3,183.45

0.00

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brașov

1,337.70

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

1,337.70

0.00

0.00

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie

513.98

0.00

0.00

0.00

- proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58

10.06

0.00

0.00

0.00

-cheltuieli de capital

71

503.92

0.00

0.00

0.00

CAP. 67.10 CULTURĂ, RECREERE Șl RELIGIE

528.06

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

528.06

0.00

0.00

0.00

Muzeul de Istorie

194.50

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

194.50

0.00

0.00

Muzeul de Arta

31.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

31.00

0.00

0.00

Muzeul Casa Mureșenilor

69.10

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

69.10

0.00

0.00

Școala de Arta si Meserii Tiberiu Brediceanu

21.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

21.00

0.00

0.00

Muzeul de Etnografie

123.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

123.00

0.00

0.00

Centrul Cultural REDUTA

89.46

0.00

0.00

0.00

cheltuieli de capital

71

89.46

0.00

0.00

Cap.68.10 ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ

37.00

0.00

0.00

0.00

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sânpetru

37.00

0.00

0.00

0.00

- cheltuieli de capital

71

37.00

0.00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET,