Hotărârea nr. 216/2019

Hotărârea nr.216 – aprobarea contului anual de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2018 şi aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.216

din data de 30 mai 2019

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând raportul de specialitate înregistrat cu nr.8792/24.05.2019 și expunerea de motive înregistrată cu nr.8791/24.05.2019, întocmite de către Direcția Economică - Serviciul Financiar -Contabilitate, prin care se propune aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018 și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite la data de31.12.2018;

Văzând Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, precum și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 104 alin.4 lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.57 alin.l și alin.4 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă contul anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2018 și situațiile financiare anuale întocmite la data de 31.12.2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Djunorăveanu

JUDEȚ BRAȘOV
r,

u Maria


Capi

tol

Sub-capitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

AII ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

284314.110

337.739.720

316.064.288

4.047.157

312.017.131

303.441.635

289.863

12332.790

0002

L VENITURI CURENTE

168.737340

196.819.550

210.090.292

2.666.692

207.423.600

199.624.428

289.690

10.176,174

0003

A. VENITURI FISCALE

167.323.500

194.929.750

194.844310

179.681

194.664.629

194.663 503

180.807

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

107.236.000

123.836.250

123.832.692

167.900

123.664.792

123.664.792

167.900

0005

02

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.350.000

1350.000

1.346.446

167.900

1.178.546

1.178546

167.900

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1350.000

1350.000

1346.446

167.900

1.178.546

1.178.546

167,900

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1350.000

1350.000

1.346.446

167 900

1.178.546

1.178.546

167.900

0300 02

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

105.886.000

122.486.250

122.486.246

122.486.246

122.486.246

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

105.886.000

122.486.250

122.486246

122486246

122.486246

0402 01

Cote defalcate din impozitul pe venit

74 884.000

89.116.250

89.116246

89 116246

89.116246

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

31.002.000

33.370.000

33.370.000

33.370 000

33.370000

1000 02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICE

60.087.500

71.093.500

71.011,618

11.78!

70.999.837

70.998.711

12.907

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

58377.000

69383.000

69383.000

69383.000

69 383 000

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul

Capi

tol

Subcapitol

Pa-

ra-gral

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

adaugata pentru drumuri

8.950.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

1102

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

9.335.000

9.335.000

9.335.000

9.335.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1.710.500

1.710.500

1.628.618

11.781

1.616.837

1.615.711

12.907

1602

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.483.000

1.483.000

1.417.685

1.417.685

1.417.685

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

71.000

71.000

89.097

89.097

89.097

1602

02

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1.412.000

1.412.000

1.328.588

1.328.588

1.328.588

1602

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

227.500

227.500

210.933

11.781

199.152

198.026

12.907

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

1.414.040

1.889.800

15.245.982

2.487.011

12.758.971

4.960.925

289.690

9.995.367

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

714.240

778.200

876.461

161.512

714.949

688.581

187.880

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

714.240

778.160

802.781

92.711

710.070

688.527

114.254

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

634.240

634.240

658.858

92.711

566.147

544.604

114.254

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

634.240

634.240

658.858

92.711

566.147

544.604

114.254

3002

08

Venituri din dividende

80.000

143.920

143.923

143.923

143.923

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

80.000

143.920

143.923

143.923

143.923

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

40

73.680

68.801

4.879

54

73.626

03

Alte venituri din dobânzi

40

73.680

68.801

4.879

54

73.626

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICU

699.800

1.111.600

14.369.521

2.325.499

12.044.022

4.272.344

289.690

9.807.487

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

416.800

456.750

439.472

10.680

428.792

430.061

4.905

4.506

3302

08

Venituri din prestări de servicii

66.000

94.970

105.176

105.176

105.176

27

Contribuția lunara a părinților pentru intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

15.800

26.490

32.186

5.775

26.411

27.680

4.506

3302

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

290

5.199

4.905

294

294

4.905

3302

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

335.000

335.000

296.911

296.911

296.911

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

1.000

27.340

7.371.177

2.252.538

5.118.639

893.661

224.780

6.252.736

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.000

14.500

35.500

3.000

32.500

14.500

21.000

3502

01

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

1.000

14.500

35.500

3.000

32.500

14.500

21.000

3502

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

12.840

7.335.677

2.249.538

5.086.139

879.161

224.780

6.231.736

3602

DIVERSE VENITURI

282.000

623.970

6.555.331

62.281

6.493.050

2.945.081

60.005

3.550.245

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

273

273

273

3602

01

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

273

273

273

3602

06

Taxe speciale

142.000

445.380

470.830

3.250

467.580

467.580

3.250

47

Alte venituri pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare

2.288.745

2.288.745

2.288.745

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3602

50

Alte venituri

140.000

178.590

3.795.483

59.031

3.736.452

188.483

60.005

3.546.995

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.540

3.541

3.541

3.541

3702

01

Donații si sponsorizări

3.540

3.541

3.541

3.541

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-1.241.130

3702

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.241.130

3900

02

n. VENITURI DIN CAPITAL

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

4100

02

IV. SUBVENȚII

93.992.240

103.903.520

98.959.284

312.319

98.646.965

98.543.993

415.291

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

93.992.240

103.903.520

98.959.284

312.319

98.646.965

98.543.993

415.291

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

93.992.240

103.903.520

98.959.284

312.319

98.646.965

98.543.993

415.291

16

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

45.000

43.910

43.910

43.910

4202

16

01

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale si echipamentelor

de comunicații in urgenta in sanatate

45.000

43.910

43.910

43.910

4202

20

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

Capitol

Subcapitol

Pa-ra-gral

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

312.319

312.319

312.319

4202

21

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

88.638.000

89.751.000

89.643.582

89.643.582

89.643.582

4202

28

Subvenții primite din Fondul de

Intervenție

2.714.000

2.714.000

2.714.000

2.714.000

4202

35

Subvenții din bugetul de stat pentru

finanțarea unităților de asistenta

medico-sociale

2.129.000

1.240.000

1.240.000

1.240.000

1.240.000

4202

51

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

105.100

105.100

105.100

105.100

4202

51

01

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

105.100

105.100

105.100

105.100

4202

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

4.463.620

4.463.621

4.463.621

4.463.621

4202

69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

3.225.240

5.584.800

436.752

436.752

333.780

102.972

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.068.047

1.068.047

1.068.047

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4502

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.068.047

1.068.047

1.068.047

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

1.068.047

1.068.047

1.068.047

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

5.352.984

5.352.984

4.834.270

518.714

04

Alte sume primite din fonduri de la

Uniunea Europeana pentru programele

operaționale finanțate din cadrul

financiar 2014-2020

5.352.984

5.352.984

4.834.270

518.714

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.584.330

37.012.260

589.122

589.122

434.558

154.564

4802

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

21.584.330

36.683.310

345.895

345.895

191.331

154.564

01

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

21.584.330

36.683.310

263.947

263.947

109.383

154.564

4802

01

02

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori

81.948

81.948

81.948

4802

02

Fondul Social Europcan(FSE)

328.950

243.227

243.227

243.227

01

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent                       1

328.950

243.227

243.227

243.227O>pM0(Xe»KO/2OC cotif

'F'M cotm-frJUDEȚ BRAȘOV
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
31 12 2018

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

259.504.540

289.388.520

301.504.229

2.666.692

298.837.537

291.038.365

289.690

10.176.174

0002

I. VENITURI CURENTE

168.737.540

195.578.420

207.801.547

2.666.692

205.134.855

197.335.683

289.690

10.176.174

0003

A. VENITURI FISCALE

167.323.500

194.929.750

194.844.310

179.681

194.664.629

194.663.503

180.807

0004

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

107.236.000

123.836.250

123.832.692

167.900

123.664.792

123.664.792

167.900

0005

A 1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.350.000

1.350.000

1.346.446

167.900

1.178.546

1.178.546

167.900

0102

IMPOZIT PE PROFIT

1.350.000

1.350.000

1.346.446

167.900

1.178.546

1.178.546

167.900

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

1.350.000

1.350.000

1.346.446

167.900

1.178.546

1.178.546

167.900

0300

02

Al .2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

105.886.000

122.486.250

122.486.246

122.486.246

122.486.246

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

105.886.000

122.486.250

122.486.246

122.486.246

122.486.246

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

74.884.000

89.116.250

89.116.246

89.116.246

89.116.246

04

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

31.002.000

33.370.000

33.370.000

33.370.000

33.370.000

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

60.087.500

71.093.500

71.011.618

11.781

70.999.837

70.998.711

12.907

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

58.377.000

69.383.000

69.383.000

69.383.000

69.383.000

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

49.427.000

55.098.000

55.098.000

55.098.000

55.098.000

05

Sume defalcate din taxa pe valoarea

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedent]

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1102

05

adaugata pentru drumuri

8.950.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

9.335.000

9.335.000

9.335.000

9.335.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1.710.500

1.710.500

1.628.618

11.781

1.616.837

1.615.711

12.907

02

Impozit pe mijloacele de transport

1.483.000

1.483.000

1.417.685

1.417.685

1.417.685

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

71.000

71.000

89.097

89.097

89.097

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

1.412.000

1.412.000

1.328.588

1.328.588

1.328.588

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

227.500

227.500

210.933

11.781

199.152

198.026

12.907

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

1.414.040

648.670

12.957.237

2.487.011

10.470.226

2.672.180

289.690

9.995.367

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

714.240

778.200

876.461

161.512

714.949

688.581

187.880

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

714.240

778.160

802.781

92.711

710.070

688.527

114.254

05

Venituri din concesiuni si închirieri

634.240

634.240

658.858

92.711

566.147

544.604

114.254

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

634.240

634.240

658.858

92.711

566.147

544.604

114.254

08

Venituri din dividende

80.000

143.920

143.923

143.923

143.923

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

80.000

143.920

143.923

143.923

143.923

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

40

73.680

68.801

4.879

54

73.626

03

Alte venituri din dobânzi

40

73.680

68.801

4.879

54

73.626

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICE

699.800

-129.530

12.080.776

2.325.499

9.755.277

1.983.599

289.690

9.807.487

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI ALTE

ACTIVTTATI

416.800

456.750

439.472

10.680

428.792

430.061

4.905

4.506

08

Venituri din prestări de servicii

66.000

94.970

105.176

105.176

105.176

27

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

15.800

26.490

32.186

5.775

26.411

27.680

4.506

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

290

5.199

4.905

294

294

4.905

50

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

335.000

335.000

296.911

296.911

296.911

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

1.000

27.340

7.371.177

2.252.538

5.118.639

893.661

224.780

6.252.736

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.000

14.500

35.500

3.000

32.500

14.500

21.000

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

1.000

14.500

35.500

3.000

32.500

14.500

21.000

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

12.840

7.335.677

2.249.538

5.086.139

879.161

224.780

6.231.736

3602

DIVERSE VENITURI

282.000

623.970

4.266.586

62.281

4.204.305

656.336

60.005

3.550.245

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

273

273

273

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

273

273

273

06

Taxe speciale

142.000

445.380

470.830

3.250

467.580

467.580

3.250

50

Alte venituri

140.000

178.590

3.795.483

59.031

3.736.452

188.483

60.005

3.546.995

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

toi

graf

Titlu

col


Ali


ne-


at3702


01


03


Denumire indicatorSUBVENȚIILE


Donații si sponsorizări


Varsaminte din secțiunea de funcționare


pentru finanțarea secțiunii de dezvol


tare a bugetului local(cu semnul minus)


4100


02


IV. SUBVENȚII


4200


SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


4202


SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT


21


Finanțarea drepturilor acordate


persoanelor cu handicap


28


Subvenții primite din Fondul de


Intervenție


35


Subvenții din bugetul de stat pentru


finanțarea unităților de asistenta


medico-sociale


51


Subvenții primite de la bugetul de stat


pentru finanțarea unor programe de


interes național


01


Subvenții primite de la bugetul de stat


pentru finanțarea unor programe de


de funcționare a bugetului local


Prevederi bugetare inițiale90.767.000


90.767.000


90.767.000


Prevederi bugetare definitive2.129.000-1.237.590

3.540

-1.241.130

93.810.100

93.810.100

93.810.100

89.751.000

2.714.000

1.240.000

105.100

105.100

Drepturi constatate

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

3=4+5

4

5

3.541

3.541

3.541

3.541

93.702.682

93.702.682

93.702.682

93.702.682

93.702.682

93.702.682

89.643.582

89.643.582

2.714.000

2.714.000

1.240.000

1.240.000

105.100

105.100

105.100

105.100


faVZUC n'runert


Incasari realizate


Stingeri pe alte cai decât incasari93.702.682


93.702.682


93.702.682


89.643.582


2.714.000


1.240.000


105.100


105.100


Drepturi constatate de incasat


8=3-6-7


cpJUDEȚ BRAȘOV
CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
31 12 2018

Capi

tol

Subcapitol

Pa-ra-grai

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

24.809.570

48.351.200

14.560.059

1.380.465

13.179.594

12.403.270

173

2.156.616

0002

I. VENITURI CURENTE

1.241.130

2.288.745

2.288.745

2.288.745

2900

C. VENITURI NEFISCALE

1.241.130

2.288.745

2.288.745

2.288.745

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.241.130

2.288.745

2.288.745

2.288.745

3602

DIVERSE VENITURI

2.288.745

2.288.745

2.288.745

47

Alte venituri pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare

2.288.745

2.288.745

2.288.745

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

1.241.130

04

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.241.130

3900

02

0. VENITURI DIN CAPITAL

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

4.390

4.559

99

4.460

4.386

173

4100

02

IV. SUBVENȚII

3.225.240

10.093.420

5.256.602

312.319

4.944.283

4.841.311

415.291

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.225.240

10.093.420

5.256.602

312.319

4.944.283

4.841.311

415.291

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

3.225.240

10.093.420

5.256.602

312.319

4.944.283

4.841.311

415.291

16

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

investițiilor in sanatate

45.000

43.910

43.910

43.910

01

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanțarea

aparaturii medicale si echipamentelor

de comunicații in urgenta in sanatate

45.000

43.910

43.910

43.910

20

Subvenții de la bugetul de stat către

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

20

bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

312.319

312.319

312.319

65

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

4.463.620

4.463.621

4.463.621

4.463.621

69

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

3.225.240

5.584.800

436.752

436.752

333.780

102.972

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARI

1.068.047

1.068.047

1.068.047

01

Fondul european de Dezvoltare Regionala

1.068.047

1.068.047

1.068.047

02

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

1.068.047

1.068.047

1.068.047

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

5.352.984

5.352.984

4.834.270

518.714

04

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operaționale fmantate din cadrul financiar 2014-2020

5.352.984

5.352.984

4.834.270

518.714

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.584.330

37.012.260

589.122

589.122

434.558

154.564

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)

21.584.330

36.683.310

345.895

345.895

191.331

154.564

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa/

Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

01

01

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

21.584.330

36.683.310

263.947

263.947

109.383

154.564

02

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori

81.948

81.948

81.948

02

Fondul Social European(FSE)

328.950

243.227

243.227

243.227

01

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

328.950

243.227

243.227

243.227

/

CCNbwATVWC


CoHbttC ce*?

PW Co^rtâ-


JUDEȚ BRAȘOV

COWTVL WUT)-t M WztTVl-llI LOCAL - C+ftWiW

il

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

428.662.040

476.822.810

330.415.633

329.193.933

329.010.284

183.649

268.664.768

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37.017.710

40.650.890

29.151.035

29.151.035

29.150.561

474

31.829.393

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

31.067.900

35.938.880

25.422.136

25.422.136

25.421.662

474

26.773.806

01

Autoritati executive si legislative

31.067.900

35.938.880

25.422.136

25.422.136

25.421.662

474

26.773.806

03

Autoritati executive

31.067.900

35.938.880

25.422.136

25.422.136

25.421.662

474

26.773.806

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.000.810

2.302.340

1.826.439

1.826.439

1.826.439

3.086.121

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritati lor locale

280.000

5402

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.535.910

2.765.040

2.654.822

2.654.822

2.654.822

2.658.973

5402

50

Alte servicii publice generale

464.900

-742.700

-828.383

-828.383

-828.383

427.148

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

2.949.000

2.409.670

1.902.460

1.902.460

1.902.460

1.969.466

6000 02

Partea H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

870.000

934.500

777.517

777.517

741.161

36.356

527.717

6002

APARARE

321.000

385.500

322.351

322.351

285.995

36.356

248.607

02

Aparare naționala

321.000

385.500

322.351

322.351

285.995

36.356

248.607

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

549.000

549.000

455.166

455.166

455.166

279.110

05

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

549.000

549.000

455.166

455.166

455.166

273.614

6102 50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

5.496

6500 02

Partea m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

215.766.870

254.031.940

230.410.227

229.188.527

229.151.569

36.958

219.452.730

6502

INVATAMANT

15.268.200

19.647.090

13.532.713

13.532.713

13.532.713

13.440.781

03

Invatamant preșcolar si primar

10.313.000

14.689.850

10.202.130

10.202.130

10.202.130

10.210.403

4IW

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Aii-

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

02

Invatamant primar

10.313.000

14.689.850

10.202.130

10.202.130

10.202.130

10.210.403

07

Invatamant nedefinibil prin nivel

4.955.200

4.957.240

3.330.583

3.330.583

3.330.583

3.230.378

04

Invatamant special

4.955.200

4.957.240

3.330.583

3.330.583

3.330.583

3.230.378

6602

SANATATE

27.779.330

44.268.720

31.529.836

31.529.836

31.529.605

231

20.972.298

06

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

27.779.330

44.268.720

31.529.836

31.529.836

31.529.605

231

20.972.298

6602 06

01

Spitale generale

25.650.330

41.763.040

29.084.695

29.084.695

29.084.464

231

18.527.157

03

Unitati medico-sociale

2.129.000

2.505.680

2.445.141

2.445.141

2.445.141

2.445.141

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30.785.560

33.184.640

30.248.231

30.248.231

30.211.504

36.727

30.161.050

03

Servicii culturale

16.019.800

18.352.530

15.836.175

15.836.175

15.836.175

15.833.439

02

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale

5.175.500

6.026.350

5.294.286

5.294.286

5.294.286

4.960.902

6702 03

03

Muzee

6.798.240

7.923.750

6.389.654

6.389.654

6.389.654

6.719.190

05

Scoli populare de arta si meserii

2.025.840

1.845.720

1.786.832

1.786.832

1.786.832

1.787.359

12

Consolidarea si restaurarea monumentelor

istorice

80.000

80.000

6702 03

30

Alte servicii culturale

1.940.220

2.476.710

2.365.403

2.365.403

2.365.403

2.365.988

06

Servicii religioase

11.664.560

11.646.420

11.623.546

11.623.546

11.623.546

11.668.556

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

3.101.200

3.185.690

2.788.510

2.788.510

2.751.783

36.727

2.659.055

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

141.933.780

156.931.490

155.099.447

153.877.747

153.877.747

154.878.601

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

1.269.170

1.550.990

1.363.657

1.363.562

1.363.562

1.326.811

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

98.163.620

101.397.660

100.975.077

100.800.857

100.800.857

101.315.697

6802 05

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

98.163.620

101.397.660

100.975.077

100.800.857

100.800.857

101.315.697

06

Asistenta sociala pentru familie si

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

copii

28.102.970

36.002.070

35.187.290

34.259.215

34.259.215

34.637.345

6802

12

Unitati de asistenta medico-sociale

3.549.620

3.836.350

3.538.469

3.538.469

3.538.469

3.546.648

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

10.848.400

14.144.420

14.034.954

13.915.644

13.915.644

14.052.100

6802 50

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

10.848.400

14.144.420

14.034.954

13.915.644

13.915.644

14.052.100

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

8.279.650

6.806.720

1.915.556

1.915.556

1.915.556

1.991.793

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.151.350

4.225.820

1.867.799

1.867.799

1.867.799

1.944.036

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

5.151.350

4.225.820

1.867.799

1.867.799

1.867.799

1.944.036

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

3.128.300

2.580.900

47.757

47.757

47.757

47.757

03

Reducerea si controlul poluării

3.128.300

49.100

47.757

47.757

47.757

47.757

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

2.531.800

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

deșeurilor

2.531.800

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

166.727.810

174.398.760

68.161.298

68.161.298

68.051.437

109.861

14.863.135

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

854.330

940.060

940.057

940.057

930.196

9.861

1.472.055

8302 03

Agricultura

854.330

940.060

940.057

940.057

930.196

9.861

1.472.055

03

Protecția plantelor si carantina

fitosanitara

854.330

940.060

940.057

940.057

930.196

9.861

875.757

8302 03

30

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

596.298

8402

TRANSPORTURI

165.429.860

172.814.910

66.985.790

66.985.790

66.885.790

100.000

13.146.933

03

Transport rutier

72.559.360

97.521.560

35.264.343

35.264.343

35.164.343

100.000

13.131.882

01

Drumuri si poduri

72.559.360

97.521.560

35.264.343

35.264.343

35.164.343

100.000

13.131.882

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

8402 06

Transport aerian

92.870.500

75.293.350

31.721.447

31.721.447

31.721.447

15.051

02

Aviația civila

92.870.500

75.293.350

31.721.447

31.721.447

31.721.447

15.051

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

443.620

643.790

235.451

235.451

235.451

244.147

04

Turism

443.620

643.790

235.451

235.451

235.451

244.147

JUDEȚ BRAȘOV

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

428.662.040

476.822.810

330.415.633

329.193.933

329.010.284

183.649

268.664.768

01

CHELTUIELI CURENTE

284.083.630

342.157.760

274.513.457

273.316.671

273.170.922

145.749

264.498.952

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

57.963.000

72.841.070

70.929.070

70.686.583

70.678.868

7.715

71.380.377

10

01

Cheltuieli salariate in bani

55.224.460

69.940.170

68.197.723

67.967.878

67.960.979

6.899

69.416.997

10

01

01

Salarii de baza

46.073.750

59.059.920

58.264.565

58.161.408

58.160.540

868

59.350.665

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

5.146.940

3.367.890

2.922.996

2.922.979

2.916.948

6.031

3.234.933

10

01

06

Alte sporuri

2.110.780

5.030.240

4.991.265

4.903.510

4.903.510

5.426.156

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.326.110

1.412.520

1.179.145

1.175.006

1.175.006

1.200.429

10

01

13

Drepturi de delegare

163.500

164.940

42.979

42.734

42.734

42.734

10

01

14

Indemnizații de detașare

4.000

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

403.380

900.660

796.773

762.241

762.241

162.080

10

02

Cheltuieli salariate in natura

445.150

466.900

388.550

388.550

388.000

550

387.805

10

02

06

Vouchere de vacanta

445.150

466.900

388.550

388.550

388.000

550

387.805

10

03

Contribuții

2.293.390

2.434.000

2.342.797

2.330.155

2.329.889

266

1.575.575

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

629.640

566.810

560.718

560.718

560.718

4.034

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

21.120

18.440

17.261

17.261

17.253

8

125

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

207.120

186.300

183.602

183.602

183.595

7

1.325

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

7.830

7.110

5.567

5.567

5.558

9

41

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

341.950

144.350

142.618

142.618

142.612

6

73

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.085.730

1.510.990

1.433.031

1.420.389

1.420.153

236

1.569.977

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

37.315.090

45.362.380

34.179.908

33.304.070

33.169.037

135.033

32.747.465

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

12.396.160

15.776.200

12.506.724

12.252.880

12.252.108

772

11.864.518

20

01

01

Furnituri de birou

377.800

503.260

385.277

378.557

378.556

1

340.164

20

01

02

Materiale pentru curățenie

438.990

424.590

404.253

394.163

394.160

3

373.647

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.349.380

3.963.250

3.336.937

3.266.593

3.266.593

3.226.026

20

01

04

Apa, canal si salubritate

635.250

637.250

581.858

574.785

574.742

43

567.583

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

473.150

568.600

539.307

539.065

539.063

2

550.664

20

01

06

Piese de schimb

87.000

93.400

57.043

57.043

57.042

1

61.001

20

01

07

Transport

129.470

134.520

124.185

124.185

124.185

125.203

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

555.700

460.340

419.423

415.268

414.590

678

410.440

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.420.900

1.828.960

1.383.708

1.338.370

1.338.361

9

1.255.873

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.928.520

7.162.030

5.274.733

5.164.851

5.164.816

35

4.953.917

20

02

Reparații curente

13.211.010

19.224.210

13.921.255

13.887.482

13.787.480

100.002

14.036.532

20

03

Hrana

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.206.439

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.206.439

20

04

Medicamente si materiale sanitare

289.450

301.350

282.617

266.088

266.088

233.275

20

04

01

Medicamente

258.000

266.900

254.567

240.508

240.508

211.089

20

04

02

Materiale sanitare

24.600

29.600

24.222

21.752

21.752

16.552

20

04

04

Dezinfectanti

6.850

4.850

3.828

3.828

3.828

5.634

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

810.720

1.069.690

924.165

849.125

848.656

469

1.082.452

20

05

01

Uniforme si echipament

205.000

296.670

283.506

211.351

211.342

9

434.337

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

60.000

40.610

26.878

26.878

26.878

106.826

20

05

30

Alte obiecte de inventar

545.720

732.410

613.781

610.896

610.436

460

541.289

20

06

Deplasări, detasari, transferări

498.100

368.600

162.433

162.068

162.044

24

161.618

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

381.600

248.100

98.396

98.031

98.007

24

97.581

20

06

02

Deplasări in străinătate

116.500

120.500

64.037

64.037

64.037

64.037

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

258.390

344.190

240.669

240.669

240.669

61.839

20

12

Consultanta si expertiza

7.000

500

20

13

Pregătire profesionala

431.200

352.290

214.536

197.713

197.713

198.186

20

14

Protecția muncii

25.100

24.900

17.499

17.499

17.468

31

17.208

20

16

Studii si cercetări

1.500

1.500

157

157

157

157

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

289.800

242.200

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

100.000

131.700

111.592

110.892

110.892

110.892

20

30

Alte cheltuieli

3.449.580

3.408.970

1.773.881

1.773.658

1.739.923

33.735

1.749.488

20

30

01

Reclama si publicitate

130.500

155.000

135.936

135.936

135.936

133.652

20

30

02

Protocol si reprezentare

37.000

102.000

39.687

39.687

39.687

39.687

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

119.560

103.800

98.870

98.870

98.861

9

99.017

20

30

04

Chirii

572.120

573.120

570.558

570.558

570.558

566.366

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

rului instituției publice

12.000

12.000

7.270

7.270

7.270

7.270

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.578.400

2.463.050

921.560

921.337

887.611

33.726

903.496

30

TITLUL in DOBÂNZI

2.847.000

2.393.440

1.948.377

1.948.377

1.948.377

1.944.605

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.654.000

2.200.440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

2.654.000

2.200.440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

280.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

280.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.934.160

42.703.130

36.190.564

36.190.564

36.190.564

36.190.564

51

01

Transferuri curente

22.280.320

26.443.780

23.598.263

23.598.263

23.598.263

23.598.263

51

01

01

Transferuri către instituții publice

13.061.960

14.436.140

13.309.524

13.309.524

13.309.524

13.309.524

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

5.581.620

6.148.760

5.898.346

5.898.346

5.898.346

5.898.346

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

3.636.740

5.838.880

4.370.393

4.370.393

4.370.393

4.370.393

51

02

Transferuri de capital

13.653.840

16.259.350

12.592.301

12.592.301

12.592.301

12.592.301

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

13.318.590

15.261.970

12.279.581

12.279.581

12.279.581

12.279.581

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

335.250

997.380

312.720

312.720

312.720

312.720

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.026.870

3.281.030

1.603.146

1.603.146

1.603.146

1.603.146

55

01

A. Transferuri interne

3.605.350

2.859.510

1.183.342

1.183.342

1.183.342

1.183.342

55

01

13

Programe de dezvoltare

2.255.350

1.502.350

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.350.000

1.357.160

1.183.342

1.183.342

1.183.342

1.183.342

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

421.520

421.520

419.804

419.804

419.804

419.804

55

02

01

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

21.520

21.520

20.300

20.300

20.300

20.300

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

400.000

400.000

399.504

399.504

399.504

399.504

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

721.835

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

721.835

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

721.835

57

TITLUL Vin ASISTENTA SOCIALA

101.729.350

106.629.440

101.434.423

101.366.287

101.366.287

101.479.781

57

02

Ajutoare sociale

101.729.350

106.629.440

101.434.423

101.366.287

101.366.287

101.479.781

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

87.036.030

88.550.680

88.268.591

88.254.249

88.254.249

88.249.965

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

14.693.320

18.078.760

13.165.832

13.112.038

13.112.038

13.229.816

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

25.315.900

45.775.480

9.995.278

9.995.278

9.995.278

308.423

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

25.315.900

45.388.480

9.705.363

9.705.363

9.705.363

41.314

58

01

01

Finanțarea naționala

3.225.240

5.534.490

1.261.388

1.261.388

1.261.388

5.338

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

21.584.330

36.683.310

8.249.683

8.249.683

8.249.683

34.917

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

506.330

3.170.680

194.292

194.292

194.292

1.059

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

387.000

289.915

289.915

289.915

267.109

58

02

01

Finanțarea naționala

50.310

37.695

37.695

37.695

33.599

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

328.950

246.429

246.429

246.429

228.349

58

02

03

Cheltuieli neeligibile

7.740

5.791

5.791

5.791

5.161

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.952.260

22.891.790

18.232.691

18.222.366

18.219.365

3.001

18.122.756

59

11

Asociații si fundații

2.424.040

3.462.240

3.184.488

3.184.488

3.184.488

3.184.488

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

1.000.000

993.995

993.995

993.995

1.028.995

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

10.664.560

10.647.280

10.639.561

10.639.561

10.639.561

10.639.561

59

17

Despăgubiri civile

1.225.400

4.070.400

110.555

110.555

110.555

110.555

59

20

Sume destinate finanțării programelor

sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

1.570.200

1.513.280

1.200.164

1.200.164

1.197.163

3.001

1.091.142

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

1.531.000

1.647.620

1.564.833

1.564.833

1.564.833

1.533.898

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

neincadrate

537.060

550.970

539.095

528.770

528.770

534.117

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

127.932.410

120.983.340

43.847.073

43.822.159

43.784.259

37.900

4.165.816

71

TITLUL Xni ACTIVE NEFINANCIARE

127.932.410

120.983.340

43.847.073

43.822.159

43.784.259

37.900

4.165.816

71

01

Active fixe

127.932.410

120.983.340

43.847.073

43.822.159

43.784.259

37.900

4.165.816

71

01

01

Construcții

120.870.460

104.778.900

42.063.332

42.060.332

42.060.101

231

2.938.949

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

2.103.490

13.288.880

1.327.451

1.305.537

1.273.818

31.719

774.710

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

43.000

24.970

8.986

8.986

8.986

220.635

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

4.915.460

2.890.590

447.304

447.304

441.354

5.950

231.522

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

01

Rambursări de credite externe

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

02

Rambursări de credite interne

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.964.290

-4.218.347

-4.218.347

4.218.347

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.964.290

-4.218.347

4.218.347

4.218.347

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.964.290

-4.218.347

4.218.347

4.218.347

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

K

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-3.945.990

-4.200.043

-4.200.043

A200.043

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-18.300

-18.304

-18.304

-18.304

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

37.017.710

40.650.890

29.151.035

29.151.035

29.150.561

474

31.829.393

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

31.067.900

35.938.880

25.422.136

25.422.136

25.421.662

474

26.773.806

01

CHELTUIELI CURENTE

28.458.370

35.450.630

26.608.005

26.608.005

26.607.531

474

26.453.179

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.375.810

18.585.000

17.444.372

17.444.372

17.444.372

17.572.286

10

01

Cheltuieli salarialc in bani

19.443.310

17.652.500

16.634.579

16.634.579

16.634.579

16.949.562

10

01

01

Salarii de baza

16.283.310

14.492.500

14.055.372

14.055.372

14.055.372

14.472.459

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.000.000

2.000.000

1.696.938

1.696.938

1.696.938

1.740.601

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

840.000

840.000

675.200

675.200

675.200

689.320

10

01

13

Drepturi de delegare

120.000

120.000

21.007

21.007

21.007

21.007

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

200.000

200.000

186.062

186.062

186.062

26.175

10

02

Cheltuieli salariate in natura

304.500

304.500

236.900

236.900

236.900

236.855

10

02

06

Vouchere de vacanta

304.500

304.500

236.900

236.900

236.900

236.855

10

03

Contribuții

628.000

628.000

572.893

572.893

572.893

385.869

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

159.000

159.000

158.710

158.710

158.710

4.034

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

5.000

5.000

4.914

4.914

4.914

125

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

53.000

53.000

52.238

52.238

52.238

1.325

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2.000

2.000

1.508

1.508

1.508

41

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

indemnizații

9.000

9.000

8.454

8.454

8.454

73

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

400.000

400.000

347.069

347.069

347.069

380.271

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

4.435.700

8.647.810

5.273.002

5.273.002

5.272.528

474

5.013.068

20

01

Bunuri si servicii

3.048.700

6.420.970

4.248.632

4.248.632

4.248.589

43

4.081.576

20

01

01

Furnituri de birou

150.000

300.000

200.854

200.854

200.854

153.915

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20.000

30.000

22.425

22.425

22.425

11.886

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

235.700

495.700

322.899

322.899

322.899

245.642

20

01

04

Apa, canal si salubritate

23.000

33.000

25.620

25.620

25.577

43

18.683

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

100.000

150.000

141.801

141.801

141.801

147.642

20

01

06

Piese de schimb

50.000

50.000

25.474

25.474

25.474

36.419

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

170.000

170.000

150.421

150.421

150.421

149.694

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300.000

500.000

234.748

234.748

234.748

232.060

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.000.000

4.692.270

3.124.390

3.124.390

3.124.390

3.085.635

20

02

Reparații curente

300.000

1.100.000

353.488

353.488

353.488

352.569

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000

240.000

221.621

221.621

221.190

431

124.999

20

05

30

Alte obiecte de inventar

200.000

240.000

221.621

221.621

221.190

431

124.999

20

06

Deplasări, detasari, transferări

400.000

230.000

73.607

73.607

73.607

73.607

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

300.000

150.000

34.185

34.185

34.185

34.185

20

06

02

Deplasări in străinătate

100.000

80.000

39.422

39.422

39.422

39.422

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

40.000

130.000

32.077

32.077

32.077

38.950

20

13

Pregătire profesionala

130.000

89.840

18.292

18.292

18.292

18.292

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

2

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

100.000

130.000

109.892

109.892

109.892

109.892

20

30

Alte cheltuieli

217.000

307.000

215.393

215.393

215.393

213.183

20

30

01

Reclama si publicitate

130.000

155.000

135.936

135.936

135.936

133.652

20

30

02

Protocol si reprezentare

30.000

95.000

39.687

39.687

39.687

39.687

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

25.000

25.000

23.582

23.582

23.582

23.582

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

rului instituției publice

12.000

12.000

7.270

7.270

7.270

7.270

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

20.000

8.918

8.918

8.918

8.992

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

421.520

428.680

426.523

426.523

426.523

426.523

55

01

A. Transferuri interne

7.160

6.719

6.719

6.719

6.719

55

01

18

Alte transferuri curente interne

7.160

6.719

6.719

6.719

6.719

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

421.520

421.520

419.804

419.804

419.804

419.804

55

02

01

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

21.520

21.520

20.300

20.300

20.300

20.300

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

400.000

400.000

399.504

399.504

399.504

399.504

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

387.000

289.915

289.915

289.915

267.109

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

387.000

289.915

289.915

289.915

267.109

58

02

01

Finanțarea naționala

50.310

37.695

37.695

37.695

33.599

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

328.950

246.429

246.429

246.429

228.349

58

02

03

Cheltuieli neeligibile

7.740

5.791

5.791

5.791

5.161

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.225.340

7.402.140

3.174.193

3.174.193

3.174.193

3.174.193

59

11

Asociații si fundații

1.886.640

3.168.240

2.910.025

2.910.025

2.910.025

2.910.025

59

17

Despăgubiri civile

1.225.400

4.070.400

110.555

110.555

110.555

110.555

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

113.300

163.500

153.613

153.613

153.613

153.613

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.609.530

2.045.210

597.552

597.552

597.552

320.627

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

2.609.530

2.045.210

597.552

597.552

597.552

320.627

71

01

Active fixe

2.609.530

2.045.210

597.552

597.552

597.552

320.627

71

01

01

Construcții

416.500

15.621

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.353.190

1.436.070

485.768

485.768

485.768

249.314

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

4.545

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparații

capitale)

1.256.340

192.640

111.784

111.784

111.784

51.147

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.556.960

-1.783.421

-1.783.421

-1.783.421

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.556.960

-1.783.421

-1.783.421

-1.783.421

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.556.960

-1.783.421

-1.783.421

-1.783.421

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.556.960

-1.783.421

-1.783.421

-1.783.421

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.000.810

2.302.340

1.826.439

1.826.439

1.826.439

3.086.121

01

CHELTUIELI CURENTE

2.997.310

3.530.570

3.055.135

3.055.135

3.055.135

3.057.136

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

420.000

420.000

337.480

337.480

337.480

341.827

10

01

Cheltuieli salariale in bani

393.000

393.000

326.425

326.425

326.425

334.305

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

393.000

393.000

326.425

326.425

326.425

334.305

10

03

Contribuții

27.000

27.000

11.055

11.055

11.055

7.522

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

3.000

3.000

2.887

2.887

2.887

10

03

02

Contribuții dc asigurări de șomaj

1.000

1.000

91

91

91

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatate

1.000

1.000

950

950

950

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

27

27

27

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.000

1.000

155

155

155

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

20.000

20.000

6.945

6.945

6.945

7.522

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

41.400

41.400

38.682

38.682

38.682

36.336

20

01

Bunuri si servicii

22.000

18.700

18.421

18.421

18.421

21.723

20

01

01

Furnituri de birou

4.000

3.000

2.960

2.960

2.960

2.960

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.000

2.000

1.849

1.849

1.849

1.849

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

14.400

12.100

12.090

12.090

12.090

15.020

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

600

740

712

712

712

1.084

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

800

660

616

616

616

616

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

200

200

194

194

194

194

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

02

Reparații curente

10.000

10.000

9.987

9.987

9.987

9.987

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.000

5.860

5.648

5.648

5.648

20

05

30

Alte obiecte de inventar

2.000

5.860

5.648

5.648

5.648

20

06

Deplasați, detasari, transferări

3.400

3.400

1.383

1.383

1.383

1.383

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

3.400

3.400

1.383

1.383

1.383

1.383

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.000

2.000

1.809

1.809

1.809

1.809

20

30

Alte cheltuieli

2.000

1.440

1.434

1.434

1.434

1.434

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

2.000

1.440

1.434

1.434

1.434

1.434

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

280.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

280.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.535.910

2.789.170

2.678.973

2.678.973

2.678.973

2.678.973

51

01

Transferuri curente

2.451.310

2.704.570

2.595.112

2.595.112

2.595.112

2.595.112

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

2.451.310

2.684.570

2.575.112

2.575.112

2.575.112

2.575.112

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51

02

Transferuri de capital

84.600

84.600

83.861

83.861

83.861

83.861

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

84.600

84.600

83.861

83.861

83.861

83.861

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.500

3.500

3.056

3.056

3.056

28.985

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.500

3.500

3.056

3.056

3.056

28.985

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

3.500

3.500

3.056

3.056

3.056

28.985

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

3,500

3.500

3.056

3.056

3.056

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

28.985

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.231.730

-1.231.752

-1.231.752

-1.231.752

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.231.730

-1.231.752

-1.231.752

-1.231.752

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.231.730

-1.231.752

-1.231.752

-1.231.752

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.231.730

-1.231.752

-1.231.752

-1.231.752

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

2.949.000

2.409.670

1.902.460

1.902.460

1.902.460

1.969.466

01

CHELTUIELI CURENTE

2.949.000

2.480.440

1.973.238

1.973.238

1.973.238

1.969.466

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

102.000

87,000

24.861

24.861

24.861

24.861

30

TITLUL IB DOBÂNZI

2.847,000

2.393.440

1.948.377

1.948.377

1,948.377

1.944.605

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.654.000

2.200,440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

2.654.000

2.200,440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-70.770

-70.778

-70.778

-70.778

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-70.770

-70.778

-70.778

-70.778

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-70.770

-70.778

-70.778

-70.778

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-70.770

-70.778

-70.778

-70.778

6000 02

Partea Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

870.000

934.500

777.517

777.517

741.161

36.356

527.717

6002

APARARE

321.000

385.500

322.351

322.351

285.995

36.356

248.607

01

CHELTUIELI CURENTE

241.000

273.500

227.686

227.686

227.686

216.523

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

241.000

273.500

227.686

227.686

227.686

216.523

20

01

Bunuri si servicii

203.110

240.110

197.832

197.832

197.832

188.720

20

01

01

Furnituri de birou

20.000

20.000

14.689

14.689

14.689

14.689

20

01

02

Materiale pentru curățenie

2.490

2.490

2.489

2.489

2.489

2.489

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

75.000

98.000

75.382

75.382

75.382

75.382

20

01

04

Apa, canal si salubritate

18.000

22.500

21.686

21.686

21.686

21.686

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

15.000

34.500

34.464

34.464

34.464

23.778

20

01

06

Piese de schimb

4.000

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

internet

25.000

27.500

26.465

26.465

26.465

28.039

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.000

5.000

3.933

3.933

3.933

3.933

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

38.620

30.120

18.724

18.724

18.724

18.724

20

02

Reparații curente

21.390

8.390

8.327

8.327

8.327

8.327

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.500

7.468

7.468

7.468

5.417

20

05

30

Alte obiecte de inventar

8.500

7.468

7.468

7.468

5.417

20

11

Carii, publicații si materiale

documentare

6.500

6.500

5.319

5.319

5.319

5.319

20

30

Alte cheltuieli

10.000

10.000

8.740

8.740

8.740

8.740

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

10.000

10.000

8.740

8.740

8.740

8.740

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

80.000

112.000

94.665

94.665

58.309

36.356

32.084

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

80.000

112.000

94.665

94.665

58.309

36.356

32.084

71

01

Active fixe

80.000

112.000

94.665

94.665

58.309

36.356

32.084

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

40.000

57.000

50.040

50.040

19.634

30.406

22.391

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

9.693

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

40.000

55.000

44.625

44.625

38.675

5.950

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

549.000

549.000

455.166

455.166

455.166

279.110

01

CHELTUIELI CURENTE

346.000

346.000

268.168

268.168

268.168

195.079

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

346.000

346.000

268.168

268.168

268.168

195.079

20

01

Bunuri si servicii

214.600

201.500

170.694

170.694

170.694

166.356

20

01

01

Furnituri de birou

34.500

32.500

30.421

30.421

30.421

30.421

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

02

Materiale pentru curățenie

11.000

11.000

9.367

9.367

9.367

9.367

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

40.000

39.000

33.531

33.531

33.531

33.531

20

01

04

Apa, canal si salubritate

3.500

3.500

2.267

2.267

2.267

2.267

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

15.000

24.300

24.202

24.202

24.202

22.639

20

01

06

Piese de schimb

11.600

4.500

100

100

100

100

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

15.000

15.000

9.452

9.452

9.452

9.452

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

9.000

8.000

4.945

4.945

4.945

4.945

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

75.000

63.700

56.409

56.409

56.409

53.634

20

02

Reparații curente

25.400

6.180

2.926

2.926

2.926

2.926

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

85.000

111.320

70.006

70.006

70.006

1.255

20

05

30

Alte obiecte de inventar

85.000

111.320

70.006

70.006

70.006

1.255

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

2.904

2.904

2.904

2.904

20

06

02

Deplasări in străinătate

4.000

2.904

2.904

2.904

2.904

20

30

Alte cheltuieli

21.000

23.000

21.638

21.638

21.638

21.638

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

9.000

11.000

10.838

10.838

10.838

10.838

20

30

04

Chirii

12.000

12.000

10.800

10.800

10.800

10.800

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

203.000

203.000

186.998

186.998

186.998

84.031

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

203.000

203.000

186.998

186.998

186.998

84.031

71

01

Active fixe

203.000

203.000

186.998

186.998

186.998

84.031

71

01

01

Construcții

5.379

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

174.000

178.030

178.012

178.012

178.012

63.049

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

active corporale

29.000

24.970

8.986

8.986

8.986

15.603

6500 02

Partea ffl-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALE

215.766.870

254.031.940

230.410.227

229.188.527

229.151.569

36.958

219.452.730

6502

1NVATAMANT

15.268.200

19.647.090

13.532.713

13.532.713

13.532.713

13.440.781

01

CHELTUIELI CURENTE

14.466.000

18.799.930

13.334.064

13.334.064

13.334.064

13.296.526

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

1.909.000

2.383.050

1.947.848

1.947.848

1.947.848

1.901.261

20

01

Bunuri si servicii

1.553.950

2.039.520

1.629.660

1.629.660

1.629.660

1.564.179

20

01

01

Furnituri de birou

27.300

47.100

40.890

40.890

40.890

45.169

20

01

02

Materiale pentru curățenie

47.000

66.300

60.708

60.708

60.708

54.144

20

01

03

Încălzit, iluminat si forța motrica

802.180

1.040.530

744.523

744.523

744.523

724.659

20

01

04

Apa, canal si salubritate

70.750

86.250

64.490

64.490

64.490

63.171

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

16.750

31.500

28.235

28.235

28.235

32.526

20

01

06

Piese de schimb

13.200

22.700

19.242

19.242

19.242

13.555

20

01

07

Transport

125.470

130.520

124.185

124.185

124.185

122.743

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

44.100

47.400

40.155

40.155

40.155

40.193

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

83.100

126.800

120.036

120.036

120.036

89.957

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

324.100

440.420

387.196

387.196

387.196

378.062

20

02

Reparații curente

211.720

231.720

218.908

218.908

218.908

235.544

20

03

Hrana

5.743

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.743

20

04

Medicamente si materiale sanitare

12.450

12.450

9.910

9.910

9.910

9.633

20

04

01

Medicamente

7.000

7.000

6.263

6.263

6.263

5.427

20

04

02

Materiale sanitare

3.600

3.600

2.818

2.818

2.818

3.579

20

04

04

Dezinfec tanti

1.850

1.850

829

829

829

627

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

39.220

44.940

43.014

43.014

43.014

42.836

20

05

01

Uniforme si echipament

9.144

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

13.027

20

05

30

Alte obiecte de inventar

39.220

44.940

43.014

43.014

43.014

20.665

20

06

Deplasați, detasari, transferări

12.200

15.700

11.916

11.916

11.916

11.915

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

12.200

15.700

11.916

11.916

11.916

11.915

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.890

4.690

4.032

4.032

4.032

740

20

13

Pregătire profesionala

29.700

8.610

8.447

8.447

8.447

8.020

20

14

Protecția muncii

14.600

14.900

12.413

12.413

12.413

12.235

20

30

Alte cheltuieli

30.270

10.520

9.548

9.548

9.548

10.416

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

2.150

2.150

1.874

1.874

1.874

1.874

20

30

04

Chirii

2.120

2.120

1.561

1.561

1.561

1.970

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

26.000

6.250

6.113

6.113

6.113

6.572

57

TITLUL VID ASISTENTA SOCIALA

12.405.000

16.376.000

11.345.349

11.345.349

11.345.349

11.354.769

57

02

Ajutoare sociale

12.405.000

16.376.000

11.345.349

11.345.349

11.345.349

11.354.769

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

900.680

633.680

358.685

358.685

358.685

357.589

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

11.504.320

15.742.320

10.986.664

10.986.664

10.986.664

10.997.180

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

152.000

40.880

40.867

40.867

40.867

40.496

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

152.000

40.880

40.867

40.867

40.867

40.496

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

802.200

915.310

277.844

277.844

277.844

144.255

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

802.200

915.310

277.844

277.844

277.844

144.255

71

01

Active fixe

802.200

915.310

277.844

277.844

277.844

144.255

71

01

01

Construcții

674.500

656.500

31.233

31.233

31.233

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

transport

106.200

237.310

226.248

226.248

226.248

111.737

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

24.980

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

21.500

21.500

20.363

20.363

20.363

7.538

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-68.150

-79.195

-79.195

-79.195

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-68.150

-79.195

-79.195

-79.195

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-68.150

-79.195

-79.195

-79.195

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-68.150

-79.195

-79.195

-79.195

6602

SANATATE

27.779.330

44.268.720

31.529.836

31.529.836

31.529.605

231

20-972.298

01

CHELTUIELI CURENTE

19.084.330

28.156.720

19.100.946

19.100.946

19.100.946

19.226.483

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.084.330

23.606.530

19.095.115

19.095.115

19.095.115

19.095.115

51

01

Transferuri curente

5.765.740

8.344.560

6.815.534

6.815.534

6.815.534

6.815.534

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

2.129.000

2.505.680

2.445.141

2.445.141

2.445.141

2.445.141

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

3.636.740

5.838.880

4.370.393

4.370.393

4.370.393

4.370.393

51

02

Transferuri de capital

13.318.590

15.261.970

12.279.581

12.279.581

12.279.581

12.279.581

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

13.318.590

15.261.970

12.279.581

12.279.581

12.279.581

12.279.581

56

TITLUL Vin PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

125.537

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

125.537

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

125.537

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

4.550.190

5.831

5.831

5.831

5.831

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

4.550.190

5.831

5.831

5.831

5.831

58

01

01

Finanțarea naționala

291.340

727

727

727

727

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

1.904.940

4.754

4.754

4.754

4.754

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

2.353.910

350

350

350

350

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.695.000

16.112.000

12.428.890

12.428.890

12.428.659

231

1.745.815

71

TITLUL XID ACTIVE NEFINANCIARE

8.695.000

16.112.000

12.428.890

12.428.890

12.428.659

231

1.745.815

71

01

Active fixe

8.695.000

16.112.000

12.428.890

12.428.890

12.428.659

231

1.745.815

71

01

01

Construcții

8.695.000

16.112.000

12.428.890

12.428.890

12.428.659

231

1.745.815

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30.785.560

33.184.640

30.248.231

30.248.231

30.211.504

36.727

30.161.050

01

CHELTUIELI CURENTE

30.409.560

33.146.670

30.330.193

30.330.193

30.293.466

36.727

30.006.487

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.569.500

3.879.120

3.835.462

3.835.462

3.835.462

3.816.369

10

01

Cheltuieli salariate in bani

3.315.630

3.625.270

3.587.861

3.587.861

3.587.861

3.615.985

10

01

01

Salarii de baza

3.284.130

3.566.750

3.548.392

3.548.392

3.548.392

3.614.793

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

13

Drepturi de delegare

1.500

1.500

1.192

1.192

1.192

1.192

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

30.000

57.020

38.277

38.277

38.277

10

02

Cheltuieli salariate in natura

124.700

124.700

119.200

119.200

119.200

119.050

10

02

06

Vouchere de vacanta

124.700

124.700

119.200

119.200

119.200

119.050

10

03

Contribuții

129.170

129.150

128.401

128.401

128.401

81.334

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

40.000

37.890

37.888

37.888

37.888

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

1.190

1.188

1.188

1.188

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

13.500

12.480

12.478

12.478

12.478

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

500

380

380

380

380

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

2.040

2.040

2.040

2.040

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

69.170

75.170

74.427

74.427

74.427

81.334

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.280.500

1.859.500

1.195.836

1.195.836

1.162.110

33.726

995.694

20

01

Bunuri si servicii

658.500

875.500

571.529

571.529

571.529

575.182

20

01

01

Furnituri de birou

15.000

10.000

9.997

9.997

9.997

15.062

20

01

02

Materiale pentru curățenie

5.000

3.000

2.997

2.997

2.997

7.835

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

190.000

215.000

153.564

153.564

153.564

152.200

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20.000

20.000

15.713

15.713

15.713

15.263

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

7.500

8.500

8.109

8.109

8.109

6.323

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

38.500

41.500

36.114

36.114

36.114

36.358

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

217.000

412.000

260.667

260.667

260.667

258.198

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

165.500

165.500

84.368

84.368

84.368

83.943

20

02

Reparații curente

349.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000

17.000

16.995

16.995

16.995

20

05

30

Alte obiecte de inventar

30.000

17.000

16.995

16.995

16.995

20

06

Deplasări, dctasari, transferări

18.000

11.000

9.104

9.104

9.104

9.104

20

06

01

Deplasări interne, dctasari, transferări

15.000

8.000

6.104

6.104

6.104

6.104

20

06

02

Deplasări in străinătate

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

200.000

200.000

197.432

197.432

197.432

15.021

20

12

Consultanta si expertiza

7.000

500

20

13

Pregătire profesionala

8.000

8.000

3.700

3.700

3.700

3.700

20

14

Protecția muncii

1.000

500

499

499

499

418

20

30

Alte cheltuieli

358.000

398.000

396.577

396.577

362.851

33.726

392.269

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

8.000

8.000

7.851

7.851

7.851

8.007

20

30

04

Chirii

350.000

355.000

355.000

355.000

355.000

350.536

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

35.000

33.726

33.726

33.726

33.726

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.764.300

12.570.370

10.872.537

10.872.537

10.872.537

10.872.537

51

01

Transferuri curente

10.610.650

11.751.570

10.734.412

10.734.412

10.734.412

10.734.412

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

10.610.650

11.751.570

10.734.412

10.734.412

10.734.412

10.734.412

51

02

Transferuri de capital

153.650

818.800

138.125

138.125

138.125

138.125

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

153.650

818.800

138.125

138.125

138.125

138.125

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

14.795.260

14.837.680

14.426.358

14.426.358

14.423.357

3.001

14.321.887

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

1.000.000

993.995

993.995

993.995

1.028.995

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

10.664.560

10.647.280

10.639.561

10.639.561

10.639.561

10.639.561

59

20

Sume destinate finanțării programelor

sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

1.570.200

1.513.280

1.200.164

1.200.164

1.197.163

3.001

1.091.142

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

1.531.000

1.647.620

1.564.833

1.564.833

1.564.833

1.533.898

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

29.500

29.500

27.805

27.805

27.805

28.291

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

376.000

376.000

271.770

271.770

271.770

154.563

71

TITLUL XEI ACTIVE NEFINANCIARE

376.000

376.000

271.770

271.770

271.770

154.563

71

01

Active fixe

376.000

376.000

271.770

271.770

271.770

154.563

71

01

01

Construcții

145.000

80.000

289

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

30.000

50.270

29.974

29.974

29.974

32.095

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

14.000

51.510

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

187.000

245.730

241.796

241.796

241.796

70.669

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-338.030

-353.732

-353.732

-353.732

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-338.030

-353.732

-353.732

-353.732

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-338.030

-353.732

-353.732

-353.732

Capi

tol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-328.570

-344.271

-344.271

-344.271

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-9.460

-9.461

-9.461

-9.461

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

141.933.780

156.931.490

155.099.447

153.877.747

153.877.747

154.878.601

01

CHELTUIELI CURENTE

140.345.280

155.227.320

153.966.816

152.770.030

152.770.030

153.351.951

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32.161.960

48.385.950

48.004.852

47.762.365

47.762.365

48.335.996

10

01

Cheltuieli salariate in bani

30.707.260

46.792.320

46.417.653

46.187.808

46.187.808

47.263.355

10

01

01

Salarii de baza

25.338.510

39.764.860

39.582.883

39.479.726

39.479.726

40.169.033

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

3.009.060

1.239.010

1.131.549

1.131.532

1.131.532

1.396.461

10

01

06

Alte sporuri

2.110.780

5.030.240

4.991.265

4.903.510

4.903.510

5.426.156

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

93.110

179.520

177.520

173.381

173.381

176.804

10

01

13

Drepturi de delegare

27.000

31.940

20.763

20.518

20.518

20.518

10

01

14

Indemnizații de detașare

4.000

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

128.800

542.750

513.673

479.141

479.141

74.383

10

03

Contribuții

1.454.700

1.593.630

1.587.199

1.574.557

1.574.557

1.072.641

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

412.360

349.190

349.182

349.182

349.182

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

12.620

10.680

10.679

10.679

10.679

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

134.580

113.970

113.963

113.963

113.963

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

4.150

3.520

3.515

3.515

3.515

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

327.120

131.340

131.314

131.314

131.314

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

563.870

984.930

978.546

965.904

965.904

1.072.641

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

14.529.690

12.132.320

11.734.969

10.859.131

10.859.131

10.758.115

20

01

Bunuri si servicii

6.300.000

5.539.960

5.401.168

5.147.324

5.147.324

4.983.954

20

01

01

Furnituri de birou

125.000

89.660

84.466

77.746

77.746

75.294

20

01

02

Materiale pentru curățenie

350.000

309.300

303.918

293.828

293.828

284.548

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

2.000.000

2.073.190

2.005.208

1.934.864

1.934.864

1.989.058

20

01

04

Apa, canal si salubritate

500.000

472.000

452.082

445.009

445.009

446.513

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

275.000

269.700

256.659

256.417

256.417

264.192

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

250.000

150.610

148.516

144.361

144.361

138.710

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

800.000

771.500

755.218

709.880

709.880

660.508

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.000.000

1.404.000

1.395.101

1.285.219

1.285.219

1.125.131

20

02

Reparații curente

600.000

450.000

403.823

370.050

370.050

342.635

20

03

Hrana

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.200.696

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.200.696

20

04

Medicamente si materiale sanitare

275.000

286.900

272.707

256.178

256.178

223.612

20

04

01

Medicamente

250.000

258.900

248.304

234.245

234.245

205.662

20

04

02

Materiale sanitare

20.000

25.000

21.404

18.934

18.934

12.943

20

04

04

Dezinfectanti

5.000

3.000

2.999

2.999

2.999

5.007

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

410.000

528.340

448.623

373.583

373.583

834.236

20

05

01

Uniforme si echipament

200.000

225.440

214.550

142.395

142.395

362.880

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

60.000

40.610

26.879

26.879

26.879

93.799

20

05

30

Alte obiecte de inventar

150.000

262.290

207.194

204.309

204.309

377.557

20

06

Deplasări, detasari, transferări

30.000

40.100

29.670

29.305

29.305

28.880

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

30.000

40.100

29.670

29.305

29.305

28.880

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.000

1.000

20

13

Pregătire profesionala

258.500

242.900

181.157

164.334

164.334

165.234

20

14

Protecția muncii

2.000

2.000

944

944

944

944

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.700

1.700

1.000

1.000

1.000

20

30

Alte cheltuieli

1.207.110

1.010.340

995.658

995.435

995.435

976.924

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

49.110

21.940

21.894

21.894

21.894

21.894

20

30

04

Chirii

208.000

204.000

203.197

203.197

203.197

203.060

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950.000

784.400

770.567

770.344

770.344

751.970

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.549.620

3.737.060

3.543.939

3.543.939

3.543.939

3.543.939

51

01

Transferuri curente

3.452.620

3.643.080

3.453.205

3.453.205

3.453.205

3.453.205

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unitarilor de asistenta

sociala si medico-sociale

3.452.620

3.643.080

3.453.205

3.453.205

3.453.205

3.453.205

51

02

Transferuri de capital

97.000

93.980

90.734

90.734

90.734

90.734

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

97.000

93.980

90.734

90.734

90.734

90.734

57

TITLUL vm ASISTENTA SOCIALA

89.324.350

90.253.440

90.089.074

90.020.938

90.020.938

90.125.012

57

02

Ajutoare sociale

89.324.350

90.253.440

90.089.074

90.020.938

90.020.938

90.125.012

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

86.135.350

87.917.000

87.909.906

87.895.564

87.895.564

87.892.376

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

3.189.000

2.336.440

2.179.168

2.125.374

2.125.374

2.232.636

- lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

107.460

2.709

2.709

2.709

2.709

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

107.460

2.709

2.709

2.709

2.709

58

01

01

Finanțarea naționala

13.970

352

352

352

352

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

91.340

2.303

2.303

2.303

2.303

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

2.150

54

54

54

54

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

779.660

611.090

591.273

580.948

580.948

586.180

59

11

Asociații si fundații

537.400

294.000

274.463

274.463

274.463

274.463

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

242.260

317.090

316.810

306.485

306.485

311.717

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.588.500

2.008.500

1.437.700

1.412.786

1.412.786

1.526.650

71

TITLUL Xin ACTIVE NEFINANCIARE

1.588.500

2.008.500

1.437.700

1.412.786

1.412.786

1.526.650

71

01

Active fixe

1.588.500

2.008.500

1.437.700

1.412.786

1.412.786

1.526.650

71

01

01

Construcții

1.238.000

1.671.500

1.139.211

1.136.211

1.136.211

1.137.483

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

304.000

298.000

269.753

247.839

247.839

266.913

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

42.122

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

46.500

39.000

28.736

28.736

28.736

80.132

84

PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-304.330

-305.069

-305.069

-305.069

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

Capitol

Sub

capi

tol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

IN ANUL CURENT

-304.330

-305.069

-305.069

-305.069

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-304.330

-305.069

-305.069

-305.069

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-304.330

-305.069

-305.069

-305.069

7000 02

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

8.279.650

6.806.720

1.915.556

1.915.556

1.915.556

1.991.793

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.151.350

4.225.820

1.867.799

1.867.799

1.867.799

1.944.036

01

CHELTUIELI CURENTE

4.663.350

3.986.660

1.876.707

1.876.707

1.876.707

1.891.035

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

738.000

794.310

530.214

530.214

530.214

526.334

10

01

Cheltuieli salariate in bani

694.060

746.870

500.995

500.995

500.995

504.288

10

01

01

Salarii de baza

552.000

552.000

394.108

394.108

394.108

391.733

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

82.480

82.480

48.109

48.109

48.109

51.016

10

01

13

Drepturi de delegare

15.000

11.500

17

17

17

17

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

44.580

100.890

58.761

58.761

58.761

61.522

10

02

Cheltuieli salariale in natura

15.950

15.950

10.700

10.700

10.700

10.700

10

02

06

Vouchere de vacanta

15.950

15.950

10.700

10.700

10.700

10.700

10

03

Contribuții

27.990

31.490

18.519

18.519

18.519

11.346

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

8.890

11.340

5.661

5.661

5.661

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

290

360

179

179

179

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

2.930

3.740

1.863

1.863

1.863

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

110

140

67

67

67

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

Capitol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

i

K

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

indemnizații

480

620

305

305

305

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

15.290

15.290

10.444

10.444

10.444

11.346

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

320.000

340.000

169.870

169.870

169.870

188.078

20

01

Bunuri si servicii

52.000

36.040

22.353

22.353

22.353

36.628

20

01

01

Furnituri de birou

1.000

1.292

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1.000

1.105

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

6.000

1.830

1.830

1.830

1.830

1.830

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

13.000

13.000

8.747

8.747

8.747

15.875

20

01

06

Piese de schimb

7.000

10.000

6.027

6.027

6.027

6.067

20

01

07

Transport

4.000

4.000

2.460

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7.000

2.090

2.088

2.088

2.088

2.088

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

5.000

4.000

2.545

2.545

2.545

4.795

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

8.000

1.120

l.l 16

1.116

1.116

1.116

20

02

Reparații curente

35.000

10.920

10.912

10.912

10.912

10.912

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

2.000

30

20

04

01

Medicamente

1.000

1.000

20

04

02

Materiale sanitare

1.000

1.000

30

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

70.040

67.470

67.470

67.470

71.374

20

05

01

Uniforme si echipament

4.000

69.040

66.766

66.766

66.766

62.313

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.000

1.000

704

704

704

9.061

20

06

Deplasări, detasari, transferări

4.000

4.000

202

202

202

202

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

4.000

4.000

202

202

202

202

20

11

Cârti, publicații si materiale

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

documentare

3.000

20

13

Pregătire profesionala

2.000

20

14

Protecția muncii

4.500

4.500

643

643

643

642

20

30

Alte cheltuieli

212.500

212.500

68.290

68.290

68.290

68.290

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

12.500

22.500

20.887

20.887

20.887

20.887

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

190.000

47.403

47.403

47.403

47.403

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.605.350

2.852.350

1.176.623

1.176.623

1.176.623

1.176.623

55

01

A. Transferuri interne

3.605.350

2.852.350

1.176.623

1.176.623

1.176.623

1.176.623

55

01

13

Programe de dezvoltare

2.255.350

1.502.350

55

01

18

Alte transferuri curente inteme

1.35O.OOO

1.350.000

1.176.623

1.176.623

1.176.623

1.176.623

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

488.000

248.000

53.001

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

488.000

248.000

53.001

71

01

Active fixe

488.000

248.000

53.001

71

01

01

Construcții

240.000

6.582

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

8.000

8.000

22.271

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

2.112

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

480.000

22.036

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.840

-8.908

-8.908

-8.908

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.840

-8.908

-8.908

-8.908

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

recuperate in anul curent

-8.840

-8.908

-8.908

-8.908

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-65

-65

-65

85

01

02

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-8.840

-8.843

-8.843

-8.843

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

3.128.300

2.580.900

47.757

47.757

47.757

47.757

01

CHELTUIELI CURENTE

291.300

291.300

47.757

47.757

47.757

47.757

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

291.300

291.300

47.757

47.757

47.757

47.757

20

01

Bunuri si servicii

47.600

47.600

47.600

47.600

47.600

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

47.600

47.600

47.600

47.600

47.600

20

16

Studii si cercetări

1.500

1.500

157

157

157

157

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

289.800

242.200

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.837.000

2.289.600

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.837.000

2.289.600

71

01

Active fixe

2.837.000

2.289.600

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.837.000

2.289.600

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

166.727.810

174.398.760

68.161.298

68.161.298

68.051.437

109.861

14.863.135

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

854.330

940.060

940.057

940.057

930.196

9.861

1.472.055

01

CHELTUIELI CURENTE

769.730

858.690

858.690

858.690

850.142

8.548

1.465.115

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

697.730

776.690

776.690

776.690

768.975

7.715

787.565

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

i

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

Cheltuieli salariate in bani

671.200

730.210

730.210

730.210

723.311

6.899

749.502

10

01

01

Salarii de baza

615.800

683.810

683.810

683.810

682.942

868

702.647

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

55.400

46.400

46.400

46.400

40.369

6.031

46.855

10

02

Cheltuieli salariate in natura

21.750

21.750

21.750

21.200

550

21.200

10

02

06

Vouchere dc vacanta

21.750

21.750

21.750

21.200

550

21.200

10

03

Contribuții

26.530

24.730

24.730

24.730

24.464

266

16.863

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6.390

6.390

6.390

6.390

6.390

10

03

02

Contribuții de asigurări dc șomaj

210

210

210

210

202

8

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale dc

sanatate

2.110

2.110

2.110

2.110

2.103

7

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

70

70

70

70

61

9

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

350

350

350

350

344

6

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

17.400

15.600

15.600

15.600

15.364

236

16.863

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

72.000

82.000

82.000

82.000

81.167

833

81.252

20

01

Bunuri si servicii

45.700

58.700

58.700

58.700

57.971

729

58.373

20

01

01

Furnituri de birou

1.000

1.000

1.000

1.000

999

1

1.362

20

01

02

Materiale pentru curățenie

500

500

500

500

497

3

424

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

500

3.724

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

16.500

25.000

25.000

25.000

24.998

2

22.669

20

01

06

Piese de schimb

1.200

6.200

6.200

6.200

6.199

1

4.860

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

5.500

5.500

5.500

5.500

4.822

678

4.822

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

caracter funcțional

1.000

1.000

1.000

1.000

991

9

861

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

19.500

19.500

19.500

19.500

19.465

35

19.651

20

02

Reparații curente

7.500

4.000

4.000

4.000

3.998

2

3.998

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.500

2.690

2.690

2.690

2.652

38

2.335

20

05

01

Uniforme si echipament

1.000

2.190

2.190

2.190

2.181

9

20

05

30

Alte obiecte de inventar

500

500

500

500

471

29

2.335

20

06

Deplasați, detasari, transferări

9.000

8.900

8.900

8.900

8.876

24

8.876

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

9.000

8.900

8.900

8.900

8.876

24

8.876

20

13

Pregătire profesionala

3.000

2.940

2.940

2.940

2.940

2.940

20

14

Protecția muncii

3.000

3.000

3.000

3.000

2.969

31

2.969

20

30

Alte cheltuieli

2.300

1.770

1.770

1.770

1.761

9

1.761

20

30

01

Reclama si publicitate

500

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

1.800

1.770

1.770

1.770

1.761

9

1.761

56

TITLUL Vffl PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

596.298

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

596.298

56

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

596.298

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

84.600

84.600

84.600

84.600

83.287

1.313

6.940

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

84.600

84.600

84.600

84.600

83.287

1.313

6.940

71

01

Active fixe

84.600

84.600

84.600

84.600

83.287

1.313

6.940

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

84.600

84.600

84.600

84.600

83.287

1.313

6.940

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.230

-3.233

-3.233

-3.233

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.230

-3.233

-3.233

-3.233

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.230

-3.233

-3.233

-3.233

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-3.230

-3.233

-3.233

-3.233

8402

TRANSPORTURI

165.429.860

172.814.910

66.985.790

66.985.790

66.885.790

100.000

13.146.933

01

CHELTUIELI CURENTE

38.665.900

59.012.660

22.630.601

22.630.601

22.530.601

100.000

13.119.153

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13.350.000

18.404.000

12.955.719

12.955.719

12.855.719

100.000

13.116.469

20

02

Reparații curente

12.000.000

17.054.000

12.908.884

12.908.884

12.808.884

100.000

13.069.634

20

30

Alte cheltuieli

1.350.000

1.350.000

46.835

46.835

46.835

46.835

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.350.000

1.350.000

46.835

46.835

46.835

46.835

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

25.315.900

40.608.660

9.674.882

9.674.882

9.674.882

2.684

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

25.315.900

40.608.660

9.674.882

9.674.882

9.674.882

2.684

58

01

01

Finanțarea naționala

3.225.240

5.213.300

1.257.458

1.257.458

1.257.458

349

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

21.584.330

34.583.180

8.223.974

8.223.974

8.223.974

2.281

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

506.330

812.180

193.450

193.450

193.450

54

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

110.117.960

96.538.500

28.463.998

28.463.998

28.463.998

27.780

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

110.117.960

96.538.500

28.463.998

28.463.998

28.463.998

27.780

71

01

Active fixe

110.117.960

96.538.500

28.463.998

28.463.998

28.463.998

27.780

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

71

01

01

Construcții

110.117.960

85.602.400

28.463.998

28.463.998

28.463.998

27.780

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10.936.100

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

TITLUL XVn RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

01

Rambursări de credite externe

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

02

Rambursări de credite interne

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-382.250

-382.259

-382.259

-382.259

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-382.250

-382.259

-382.259

-382.259

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-382.250

-382.259

-382.259

-382.259

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-382.250

-382.259

-382.259

-382.259

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

443.620

643.790

235.451

235.451

235.451

244.147

01

CHELTUIELI CURENTE

396.500

596.670

235.451

235.451

235.451

203.062

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

396.500

474.500

213.510

213.510

213.510

172.972

20

01

Bunuri si servicii

297.600

297.600

140.135

140.135

140.135

140.227

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii-

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

i

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

intretinere si funcționare

297.600

297.600

140.135

140.135

140.135

140.227

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

38.000

41.000

40.630

40.630

40.630

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

-1

-1

-1

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

38.000

41.000

40.631

40.631

40.631

20

06

Deplasări, detasari, transferări

21.500

51.500

24.747

24.747

24.747

24.747

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

18.000

6.036

6.036

6.036

6.036

20

06

02

Deplasări in străinătate

13.500

33.500

18.711

18.711

18.711

18.711

20

30

Alte cheltuieli

39.400

84.400

7.998

7.998

7.998

7.998

20

30

02

Protocol si reprezentare

7.000

7.000

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

32.400

77.400

7.998

7.998

7.998

7.998

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

122.170

21.941

21.941

21.941

30.090

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

122.170

21.941

21.941

21.941

30.090

58

01

01

Finanțarea naționala

15.880

2.851

2.851

2.851

3.910

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

103.850

18.652

18.652

18.652

25.579

58

01

03

Cheltuieli neeligibile

2.440

438

438

438

601

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.120

47.120

41.085

71

TITLUL Xm ACTIVE NEFINANCIARE

47.120

47.120

41.085

71

01

Active fixe

I

47.120

47.120

41.085

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

1

active corporale

41.085

ecnb

71

01

30

Alte active fixe

ih

STirw'ei

ew

C0A//5

(inclusiv reparații capitale)

U

__       47.120

77^0CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 31 12 2018

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

259.504.540

292.320.590

263.999.285

262.802.499

262.656.750

145.749

250.876.393

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

34.320.080

38.130.580

28.176.651

28.176.651

28.176.177

474

31.128.811

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

28.458.370

33.506.670

24.534.669

24.534.669

24.534.195

474

26.186.070

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

2.912.710

2.214.240

1.739.522

1.739.522

1.739.522

2.973.275

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

2.949.000

2.409.670

1.902.460

1.902.460

1.902.460

1.969.466

6000 02

Partea n-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

587.000

619.500

495.854

495.854

495.854

411.602

6002

APARARE

241.000

273.500

227.686

227.686

227.686

216.523

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

346.000

346.000

268.168

268.168

268.168

195.079

6500 02

Partea m-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

190.735.930

213.797.190

203.486.504

202.289.718

202.252.991

36.727

203.238.930

6502

INVATAMANT

14.466.000

18.731.780

13.254.869

13.254.869

13.254.869

13.296.526

6602

SANATATE

5.765.740

8.344.560

6.815.534

6.815.534

6.815.534

6.815.534

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

30.255.910

31.999.300

29.847.797

29.847.797

29.811.070

36.727

29.868.362

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

140.248.280

154.721.550

153.568.304

152.371.518

152.371.518

153.258.508

7000 02

Partea IV-a SERVICU SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

2.699.300

2.775.610

1.924.399

1.924.399

1.924.399

1.938.792

7002

LOCUINȚE, SERVICE SI DEZVOLTARE PUBLICA

2.408.000

2.484.310

1.876.642

1.876.642

1.876.642

1.891.035

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

291.300

291.300

47.757

47.757

47.757

47.757

8000 02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

31.162.230

36.997.710

29.915.877

29.915.877

29.807.329

108.548

14.158.258

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

SI VANATOARE

769.730

855.460

855.457

855.457

846.909

8.548

868.817

8402

TRANSPORTURI

29.996.000

35.667.750

28.846.910

28.846.910

28.746.910

100.000

13.116.469

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

396.500

474.500

213.510

213.510

213.510

172.972

1 LA

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31 12 2018

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

s

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

259.504.540

292.320.590

263.999.285

262.802.499

262.656.750

145.749

250.876.393

01

CHELTUIELI CURENTE

242.858.540

278.620.580

251.925.878

250.729.092

250.583.343

145.749

250.876.393

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

57.963.000

72.841.070

70.929.070

70.686.583

70.678.868

7.715

71.380.377

10

01

Cheltuieli salariate in bani

55.224.460

69.940.170

68.197.723

67.967.878

67.960.979

6.899

69.416.997

10

01

01

Salarii de baza

46.073.750

59.059.920

58.264.565

58.161.408

58.160.540

868

59.350.665

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

5.146.940

3.367.890

2.922.996

2.922.979

2.916.948

6.031

3.234.933

10

01

06

Alte sporuri

2.110.780

5.030.240

4.991.265

4.903.510

4.903.510

5.426.156

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

1.326.110

1.412.520

1.179.145

1.175.006

1.175.006

1.200.429

10

01

13

Drepturi de delegare

163.500

164.940

42.979

42.734

42.734

42.734

10

01

14

Indemnizații de detașare

4.000

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

403.380

900.660

796.773

762.241

762.241

162.080

10

02

Cheltuieli salariale in natura

445.150

466.900

388.550

388.550

388.000

550

387.805

10

02

06

Vouchere de vacanta

445.150

466.900

388.550

388.550

388.000

550

387.805

10

03

Contribuții

2.293.390

2.434.000

2.342.797

2.330.155

2.329.889

266

1.575.575

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

629.640

566.810

560.718

560.718

560.718

4.034

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

21.120

18.440

17.261

17.261

17.253

8

125

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

207.120

186.300

183.602

183.602

183.595

7

1.325

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

7.830

7.110

5.567

5.567

5.558

9

41

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

341.950

144.350

142.618

142.618

142.612

6

73

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.085.730

1.510.990

1.433.031

1.420.389

1.420.153

236

1.569.977

20

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

37.315.090

45.362.380

34.179.908

33.304.070

33.169.037

135.033

32.747.465

Capi

tol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

Bunuri si servicii

12.396.160

15.776.200

12.506.724

12.252.880

12.252.108

772

11.864.518

20

01

01

Furnituri de birou

377.800

503.260

385.277

378.557

378.556

1

340.164

20

01

02

Materiale pentru curățenie

438.990

424.590

404.253

394.163

394.160

3

373.647

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

3.349.380

3.963.250

3.336.937

3.266.593

3.266.593

3.226.026

20

01

04

Apa, canal si salubritate

635.250

637.250

581.858

574.785

574.742

43

567.583

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

473.150

568.600

539.307

539.065

539.063

2

550.664

20

01

06

Piese de schimb

87.000

93.400

57.043

57.043

57.042

1

61.001

20

01

07

Transport

129.470

134.520

124.185

124.185

124.185

125.203

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

555.700

460.340

419.423

415.268

414.590

678

410.440

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.420.900

1.828.960

1.383.708

1.338.370

1.338.361

9

1.255.873

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

4.928.520

7.162.030

5.274.733

5.164.851

5.164.816

35

4.953.917

20

02

Reparații curente

13.211.010

19.224.210

13.921.255

13.887.482

13.787.480

100.002

14.036.532

20

03

Hrana

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.206.439

20

03

01

Hrana pentru oameni

5.445.080

4.029.080

3.999.519

3.520.978

3.520.978

3.206.439

20

04

Medicamente si materiale sanitare

289.450

301.350

282.617

266.088

266.088

233.275

20

04

01

Medicamente

258.000

266.900

254.567

240.508

240.508

211.089

20

04

02

Materiale sanitare

24.600

29.600

24.222

21.752

21.752

16.552

20

04

04

Dezinfectanti

6.850

4.850

3.828

3.828

3.828

5.634

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

810.720

1.069.690

924.165

849.125

848.656

469

1.082.452

20

05

01

Uniforme si echipament

205.000

296.670

283.506

211.351

211.342

9

434.337

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

60.000

40.610

26.878

26.878

26.878

106.826

20

05

30

Alte obiecte de inventar

545.720

732.410

613.781

610.896

610.436

460

541.289

20

06

Deplasări, detasari, transferări

498.100

368.600

162.433

162.068

162.044

24

161.618

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

381.600

248.100

98.396

98.031

98.007

24

97.581

20

06

02

Deplasări in strainatate

116.500

120.500

64.037

64.037

64.037

64.037

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

258.390

344.190

240.669

240.669

240.669

61.839

20

12

Consultanta si expertiza

7.000

500

20

13

Pregătire profesionala

431.200

352.290

214.536

197.713

197.713

198.186

20

14

Protecția muncii

25.100

24.900

17.499

17.499

17.468

31

17.208

20

16

Studii si cercetări

1.500

1.500

157

157

157

157

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

289.800

242.200

20

24

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

24

02

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

102.000

87.000

24.861

24.861

24.861

24.861

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

100.000

131.700

111.592

110.892

110.892

110.892

20

30

Alte cheltuieli

3.449.580

3.408.970

1.773.881

1.773.658

1.739.923

33.735

1.749.488

20

30

01

Reclama si publicitate

130.500

155.000

135.936

135.936

135.936

133.652

20

30

02

Protocol si reprezentare

37.000

102.000

39.687

39.687

39.687

39.687

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

119.560

103.800

98.870

98.870

98.861

9

99.017

20

30

04

Chirii

572.120

573.120

570.558

570.558

570.558

566.366

20

30

07

Fondul Presedintelui/Fondul conducato-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

AIL

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

rului instituției publice

12.000

12.000

7.270

7.270

7.270

7.270

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.578.400

2.463.050

921.560

921.337

887.611

33.726

903.496

30

TITLUL III DOBÂNZI

2.847.000

2.393.440

1.948.377

1.948.377

1.948.377

1.944.605

30

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.654.000

2.200.440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

30

01

01

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

2.654.000

2.200.440

1.787.861

1.787.861

1.787.861

1.784.089

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

30

02

02

Dobânzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite

193.000

193.000

160.516

160.516

160.516

160.516

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

280.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

280.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22.280.320

26.443.780

23.598.263

23.598.263

23.598.263

23.598.263

51

01

Transferuri curente

22.280.320

26.443.780

23.598.263

23.598.263

23.598.263

23.598.263

51

01

01

Transferuri către instituții publice

13.061.960

14.436.140

13.309.524

13.309.524

13.309.524

13.309.524

51

01

24

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale in situații de extrema dificultate

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

51

01

39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

5.581.620

6.148.760

5.898.346

5.898.346

5.898.346

5.898.346

51

01

46

Transferuri din bugetele locale pentru

Capi* toi

Subcapitol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

3.636.740

5.838.880

4.370.393

4.370.393

4.370.393

4.370.393

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.771.520

1.778.680

1.603.146

1.603.146

1.603.146

1.603.146

55

01

A. Transferuri interne

1.350.000

1.357.160

1.183.342

1.183.342

1.183.342

1.183.342

55

01

18

Alte transferuri curente interne

1.350.000

1.357.160

1.183.342

1.183.342

1.183.342

1.183.342

55

02

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

421.520

421.520

419.804

419.804

419.804

419.804

55

02

01

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

21.520

21.520

20.300

20.300

20.300

20.300

55

02

04

Alte transferuri curente in

străinătate

400.000

400.000

399.504

399.504

399.504

399.504

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

101.729.350

106.629.440

101.434.423

101.366.287

101.366.287

101.479.781

57

02

Ajutoare sociale

101.729.350

106.629.440

101.434.423

101.366.287

101.366.287

101.479.781

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

87.036.030

88.550.680

88.268.591

88.254.249

88.254.249

88.249.965

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

14.693.320

18.078.760

13.165.832

13.112.038

13.112.038

13.229.816

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

18.952.260

22.891.790

18.232.691

18.222.366

18.219.365

3.001

18.122.756

59

11

Asociații si fundații

2.424.040

3.462.240

3.184.488

3.184.488

3.184.488

3.184.488

59

12

Susținerea cultelor

1.000.000

1.000.000

993.995

993.995

993.995

1.028.995

59

15

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

10.664.560

10.647.280

10.639.561

10.639.561

10.639.561

10.639.561

59

17

Despăgubiri civile

1.225.400

4.070.400

110.555

110.555

110.555

110.555

59

20

Sume destinate finanțării programelor

sportive realizate de structurile

sportive de drept privat

1.570.200

1.513.280

1.200.164

1.200.164

1.197.163

3.001

1.091.142

59

22

Acțiuni cu caracter științific si

social-cultural

1.531.000

1.647.620

1.564.833

1.564.833

1.564.833

1.533.898

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii-

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

537.060

550.970

539.095

528.770

528.770

534.117

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

16.646.000

17.646.000

16.273.450

16.273.450

16.273.450

81

01

Rambursări de credite externe

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

6.345.000

7.023.000

6.194.619

6.194.619

6.194.619

81

02

Rambursări de credite interne

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

10.301.000

10.623.000

10.078.831

10.078.831

10.078.831

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.945.990

-4.200.043

-4.200.043

-4.200.043

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-3.945.990

-4.200.043

-4.200.043

-4.200.043

85

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-3.945.990

-4.200.043

-4.200.043

-4.200.043

85

01

01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-3.945.990

-4.200.043

-4.200.043

-4.200.043

5100 02

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

34.320.080

38.130.580

28.176.651

28.176.651

28.176.177

474

31.128.811

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

28.458.370

33.506.670

24.534.669

24.534.669

24.534.195

474

26.186.070

01

CHELTUIELI CURENTE

28.458.370

35.063.630

26.318.090

26.318.090

26.317.616

474

26.186.070

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

20.375.810

18.585.000

17.444.372

17.444.372

17.444.372

17.572.286

10

01

Cheltuieli salariate in bani

19.443.310

17.652.500

16.634.579

16.634.579

16.634.579

16.949.562

10

01

01

Salarii de baza

16.283.310

14.492.500

14.055.372

14.055.372

14.055.372

14.472.459

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

2.000.000

2.000.000

1.696.938

1.696.938

1.696.938

1.740.601

- lei-

Capitol

Sub

capi

tol

Pa

ragraf

Gru

pa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

840.000

840.000

675.200

675.200

675.200

689.320

10

01

13

Drepturi de delegare

120.000

120.000

21.007

21.007

21.007

21.007

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

200.000

200.000

186.062

186.062

186.062

26.175

10

02

Cheltuieli salariate in natura

304.500

304.500

236.900

236.900

236.900

236.855

10

02

06

Vouchere de vacanta

304.500

304.500

236.900

236.900

236.900

236.855

10

03

Contribuții

628.000

628.000

572.893

572.893

572.893

385.869

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

159.000

159.000

158.710

158.710

158.710

4.034

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

5.000

5.000

4.914

4.914

4.914

125

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

53.000

53.000

52.238

52.238

52.238

1.325

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.000

2.000

1.508

1.508

1.508

41

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9.000

9.000

8.454

8.454

8.454

73

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

400.000

400.000

347.069

347.069

347.069

380.271

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.435.700

8.647.810

5.273.002

5.273.002

5.272.528

474

5.013.068

20

01

Bunuri si servicii

3.048.700

6.420.970

4.248.632

4.248.632

4.248.589

43

4.081.576

20

01

01

Furnituri de birou

150.000

300.000

200.854

200.854

200.854

153.915

20

01

02

Materiale pentru curățenie

20.000

30.000

22.425

22.425

22.425

11.886

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

235.700

495.700

322.899

322.899

322.899

245.642

20

01

04

Apa, canal si salubritate

23.000

33.000

25.620

25.620

25.577

43

18.683

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

100.000

150.000

141.801

141.801

141.801

147.642

20

01

06

Piese de schimb

50.000

50.000

25.474

25.474

25.474

36.419

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

internet

170.000

170.000

150.421

150.421

150.421

149.694

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300.000

500.000

234.748

234.748

234.748

232.060

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

2.000.000

4.692.270

3.124.390

3.124.390

3.124.390

3.085.635

20

02

Reparații curente

300.000

1.100.000

353.488

353.488

353.488

352.569

20</