Hotărârea nr. 215/2019

Hotărârea nr.215 – aprobarea numirii unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului” și majorarea cuantumului cotizației


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@j udbrasov. ro, www.jud brasov. ro

; i V: ;<

ROMÂNIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR» 215

din data de 30.05.2019

- privind aprobarea numirii unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului” și majorarea cuantumului cotizației

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerea de motive nr. 8474 și raportul de specialitate nr. 8472 din data de 21.05.2019, întocmite de către Direcția Management Proiecte, prin care se propune aprobarea numirii unui reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului” și majorarea cuantumului cotizației;

Ținând cont de dezbaterile din cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov și de propunerile formulate;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 73/20.02.2019 privind aderarea Județului Brașov la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului, precum și adresele Asociației cu nr. 7622/9.05.2019 și nr. 6696/19.04.2019;

Ținând cont de prevederile art. 11, art. 12 și art. 29 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului-,

Luând în considerare dispozițiile art. 21 din O.G.R. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 92 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se numește dl. Mihail Veștea ca reprezentant al Județului Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului”.

Art,2» - Se aprobă majorarea cuantumului cotizației de la 3.000 lei la 63.000 lei/an.

Art.3. - Se împuternicește reprezentantul desemnat la art. 1 să voteze în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului”, modificarea cuantumului cotizației de membru la nivelul de 63.000 lei/an, precum și să voteze, în solidar cu reprezentanții celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, în sensul anulării Memorandumului semnat de Guvernul României în anul 2016 privind inițierea procesului de înființare a Parcului National Munții Făgăraș.

Art.4» - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Management Proiecte.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Ekmrnrăveanu