Hotărârea nr. 214/2019

Hotărârea nr.214 – aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 214

din data de 30.05.2019

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerile de motive și rapoartele de specialitate înregistrate cu nr.ad. 4992 din data de 8.04.2019, respectiv 27.05.2019, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei;

Văzând adresa nr. 21825 din data de 22.03.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul emis de Comisia Județeană privind Incluziunea Socială de la Nivelul Județului Brașov, conform Hotărârii nr. 1 din data de 18.04.2019, comunicată prin adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale/Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov cu nr. 4278/18.04.2019

Având în vedere dispozițiile art. 117 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin. (3) lit. „d” și alin. (5) lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Planul de Implementare a Strategiei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


Contrasemnează,

SECRETAR Maria Dțumbrăveanu


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.1 OO, emaili o ff î c e    aspchv.ro

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relații) cu ONG

Aviz consultativ al Comisiei Județene de Incluziune conform Hotărârea Nr.1/18.04.2019

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A JUDEȚULUI BRAȘOV

2019-2023

Serviciul Managementul Calității,

Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov» Jud. Brașov» cod 500001 Telefon/faxi O26B.417.1OO, emalli officp/ltitfrtspchv.io websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 0870339

Serviciul Mnnagenientul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


CUPRINS


Mtftm d» managtffiM eerWcat •


COMBVBOUOOI


ii.


INTRODUCERE

df !'■

SCOP Șl PRINCIPII

: l'l


III.


CONTEXTUL ACTUAL

> J

OBIECTIVE GENERALE/OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU

PERIOADA 2019 - 2023

î||i 1. în domeniul protecției copilului

:M 2. în domeniul protecției persoanelor adulte


V. REZULTATE AȘTEPTATEVIL IMPLEMENTARE, EVALUARE ȘI MONITORIZARE (RESPONSABILITĂȚI ȘI TERMENE DE REALIZARE)

VIII. PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ! SERVICIILOR SOCIALE A JUDEȚULUI BRAȘOV 2019 - 2023


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov* cod 500091 Telefon/faxi OSS8.417.1OO, emaih oftice'jLd »'■ț.’p’t' b v < r >;< websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


 • I. INTRODUCERE

Conform HG nr. 191/2018 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și\ i 0 funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,' > I; Direcția generală de asistență socială și protecția copilului elaborează, în concordanți cu; <     ;■

strategiile naționale și locale și cu nevoile identificate, strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 10 de ani, pe care o transmite spre dezbatere și avizare comisiei județene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului județean și răspunde de aplicarea acesteia.

județului Brașov pentru perioada 2019, j f i \ ÎL!


Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a.

- 2023 are la bază următoarele documente strategice și reglementări legale:

 • •  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • •  Strategia Europa 2020;

 • •  Strategia Europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilități;

 • •  Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

 • •  Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități;

 • •  Strategia Națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada'

2014-2020;                                                                    ; , L . ;

 • •  Strategia Națională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2O!T<5 -2020;

Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

Strategia Națională pentru Promovarea îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor; Vârstnice 2014 - 2020.                                                        :


Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității . rromilor 2012-2020;                                                            h

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015- 2020;CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100, emaili offîccgdg^spcbv.ro wobsitoi www.dgatspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


gffiasM

Ad •


E$0 tfOVS01-4001


1                     I ■ I •>

GRUPURI ȚINTĂ:

în sensul legislației în vigoare, sunt definiți următorii termeni:

 • •  Copil', "persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea îj deplină de exercițiu, potrivit legii”;

 • • Ș Familia', "părinții și copiii acestora”;

 • • ’ Familia extinsă alcătuită din "rudele copilului, până la gradul IV inclusiv”;

 • •  Familia suhstitutivă alcătuită din "persoanele, altele decât cele care aparțin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul IV și asistenții maternali care asigură creșterea și îngrijirea copilului, în condițiile legii”;

• Copiii aflați la risc de separare de părinți: din această categorie fac parte și copiii din


r . j familii aflate în situație de criză (de ex.: calamități naturale, lipsa unei locuințe, pierderea |î       veniturilor) pentru care modalitatea de intervenție trebuie să fie rapidă. Pentru acești

’ '   ! !ji copii, planul de servicii va trebui să cuprindă și măsuri imediate care să susțină familia


până la punerea în drepturi și ieșirea din situația care a generat criza;

Copiii separați de părinți: pentru copiii aflați în plasament la o persoană sau familie, la asistent maternal sau într-un serviciu rezidențial, planul individualizat de protecție trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o soluție cu caracter permanent: reintegrarea în familie, adopția națională sau integrarea socio - profesională;

Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate', pentru unii dintre aceștia, situația separării de părinți este cu atât mai gravă cu cât sunt lăsați în grija unor membri ai familiei extinse sau a unor cunoștințe de familie, nenominalizate ca reprezentanți legali; acești copii nu beneficiază de un mediu familial adecvat pentru dezvoltarea lor psiho-emoțională normală, fapt ce conduce la scăderea încrederii în sine, scădere a rezultatelor școlare, absenteism și chiar abandon școlar;

Copiii părăsiți în unități sanitare: pentru copiii nou născuți sănătoși sau cu diferite dizabi 1 ități, părăsiți în unitățile sanitare care au în structură secții de nou-născuți și/sau de


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str, lullu Maniu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0288.417.100, emalli oft              ro

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

pediatrie, trebuie să se întocmească procesul verbal de constatare a părăsirii în termen de 5 zile de la primirea sesizării din partea unității sanitare; când starea de sănătate a copilului permite externarea în baza procesului verbal, se stabilește măsura plasamentului în regim de urgență;

Copiii abuzați, neglijați sau supuși exploatării: abuzul, neglijarea și exploatarea; sunt forme de rele tratamente produse de către părinți sau orice altă persoană aflată îptr-o. ;

• h‘ i f relație de răspundere, încredere sau autoritate față de copil, care produc vătămare gcută; t sau potențială asupra sănătății acestuia și îi pun în pericol viața, dezvoltarea și demnitatea. în această categorie sunt incluși și copiii traficați, exploatați prin muncă, exploatați sexual în scopuri comerciale, exploatați pentru comitere infracțiuni, copiii expuși migrației ilegale, copiii neacompaniați aflați pe teritoriul altor state, copiii repatriați, copiii refugiați;                                                                        | ' i||j[ , | . j

Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecție: tânărul care a dobândit capacitate deplină! i de exercițiu și a beneficiat de o măsură de protecție specială, dar care nu își continuă studiile și nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul facilitării integrării sale sociale;

Copiii delincvenți: din această categorie fac parte atât copiii care au săvârșit o faptă penală, dar nu răspund penal, cât și cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu răspund ; penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, copiii care răspund penal sunt cei! care : au vârsta între 14 și 16 ani, dacă se dovedește că au săvârșit fapta cu discernământ și cei ’ care au împlinit vârsta de 16 ani, cu excepția cazului când se dovedește că nu a' avut discernământ;

Copiii cu dizabilități, HIV/SIDA și boli cronice grave: din această categorie fac parte copiii încadrați într-un grad de handicap, copiii din învățământul special și cei integrați în. i învățământul de masă, copiii infectați HIV sau bolnavi SIDA, precum și cei cu|il?olii| cronice grave (de ex. cancer);                                                            rf1 ' '

• Copiii străzii: din această categorie fac parte copiii care trăiesc și/sau muncesc pe stradă, împreună sau nu cu familia lor, respectiv: copiii străzii - cei care trăiesc permanent în stradă și nu întrețin nici un fel de legături cu familia; copii în stradă - cei care se află circumstanțial în stradă și care păstrează legături ocazionale cu familia; copii pe stradă -

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

țlDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașovstr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268,417.100^ emaili

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

cei care se află permanent pe stradă trimiși de familie pentru a câștiga bani prin diverse munci, cerșit sau mici furturi; familii cu copii în stradă;

Alte categorii de copii/tineri vulnerabili: copiii rromi, copiii fără acte, copiii consumatori de droguri, copiii cu tulburări de comportament, mame adolescente;

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție', tinerii ce au beneficiat de o măsură de protecție specială fie prin ocrotire din partea unui serviciu rezidențial, fie de o formă de ocrotire familială, dar nu au posibilitatea revenirii în propria familie și nu mai beneficiază f

de alte măsuri de protecție din partea statului, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale;

Persoanele cu dizabilități'. persoanele cu dizabilități ”sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale”;

Persoanele vârstnice', sunt acele persoane care au împlinit vârsta de 65 de ani, care datorită veniturilor insuficiente, bolilor, a relațiilor sociale diminuate sau din alte motive, se află într-o situație de risc de marginalizare socială;

Victimele violenței în familie', sunt membri de familie asupra cărora se răsfrânge "orice acțiune sau inacțiune intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal”, săvârșită de un alt membru de familie, "care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, psihice, sexuale, emționale ori psihologice, inclusiv amenințarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate”; Persoanele fără adăpost sau care locuiesc în condiții improprii', persoanele aflate la limita excluziunii sociale, cărora li se oferă servicii în vederea îmbunătățirii calității vieții și reintegrării lor în societate;

Persoanele cu diferite adicții, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc.;

Victimele traficului de persoane', "victima traficului de persoane reprezintă persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de amenințare, violență sau al altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune și abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de parte vătămată”;


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091                  .

Telefon/faxt 0268.417.100^ emalli off       n ■ițK w< ra                   H ■ 1

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

li

SIServiciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Persoanele private de libertate-, sunt persoanele pentru care instanța de judecată a djspus printr-o hotărâre judecătoreasca de condamnare rămasă definitivă, executarea junei pedepse privative de libertate.                                                             i s Ș ;

II. SCOP ȘI PRINCIPII

< ■ |n

Scopul Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov este de laț ■£ dezvolta un sistem funcțional de servicii care să sprijine persoanele vulnerabile în ve^ereap4' depășirii situațiilor de dificultate, să prevină și să combată riscul de excluziune socială,1 de a' crește calitatea vieții și de a promova incluziunea socială a acestora.

Se vor implementa măsuri de asistență socială pentru garantarea dreptului fiecărei persoane vulnerabile de a beneficia de servicii sociale adecvate, astfel încât drepturile lor să poată fi exercitate pe deplin și nediscriminatorii.                                                iiLl ,

Realizarea acestui scop necesită mobilizarea tuturor resurselor existente la nivelul județului, responsabilizarea și implicarea factorilor relevanți, prin dezvoltarea de partenjiriaie eficiente, în vederea dezvoltării capacității individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și includere socială. •

Principii generale ale sistemului de asistență socială Principii Universale:                                                          .

Universalitatea - fiecare persoană are dreptul la asistență socială în condițiile prevăzute'«de; Respectarea demnității umane, potrivit căruia fiecărei persoane îi este garantată dezvo liberă și deplină a personalității;


Solidaritatea socială - întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor care nu își pot asigura nevoile sociale, care necesită suport și măsuri de protecție socială, pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, pentru menținerea și întărirea coeziunii sociale;

Promovarea parteneriatului între instituțiile care au responsabilități în domeniul asisțenței sociale, între aceste instituții și profesioniști, între profesioniști, între profesioniști și beneficiari; aceștia conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor coridi|iii de> viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. fullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emalli <jff i c e$g d cj a spc b v,' o websitei www.dgtspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


Egalitatea de șanse și nediscriminarea - accesul la servicii sociale și în furnizarea serviciilor j -s(^c^ e jșe realizează fără nicio discriminare indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, de opinl le politice sau alte opinii, naționalitatea, apartenența etnică sau originea socială, de situația ; materială, de gradul și tipul unei deficiențe, statutul la naștere sau de statutul dobândit, de orientarea sexuală, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților sau reprezentanților legali;

Transparența - se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și loijale față de fiecare persoană, precum și responsabilitatea societății civile în furnizarea seryiBiilor sociale;

|: jSu^șîdiaritatea - statul intervine atunci când resursele familiale și comunitare nu au satisfăcut I !sau! ș|u satisfăcut insuficient nevoile beneficiarului;

Abordarea individuală - măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață ia fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv :înjmasuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului.

Principii Specifice protecției copilului:

î l'.

Promovarea și respectarea interesului superior al copilului - principiu primordial care stă la baza tuturor acțiunilor care-l privesc pe copil, înțeles ca persoană cu drepturi și responsabilități, căruia i se acordă prioritatea cuvenită în toate aspectele vieții sale de către părinți, reprezentanți legali, precum și alte persoane fizice și juridice cu care interacționează;

Primordialitatea responsabilității părinților - legislația în domeniul protecției copilului n .pronjbvează schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist pe aceea a familiei, tcu™ecădere a părinților, titulari de drepturi și obligații față de copiii lor;

f'Ascțiltârea opiniei copilului și luarea în considerare a acesteia - ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate, precum și celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

Asigurarea stabilității și continuității în îngrijirea, creșterea și educarea copilului - ținând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală și lingvistică, inclusiv în cazul luării unei măsuri ; de protecție, precum și asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare îcopiț i’

’ ■ s Principii Specifice protecției persoanei adulte cu dizabilități:

,L !

sc^ e |șe realizează fără nicio discriminare indiferent de rasa, culoarea, sexul, limba, religia, de
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV              ;

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emaili           ssspc h v« ro

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


Respectarea drepturilor și a demnității persoanelor cu dizabilități - în baza Declarației

Prevenirea și combaterea discriminării - fiecărei persoane i se asigură folosirea sau i exercitarea, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale ori a i drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice fără deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă,: \ dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenență la o categorie . defavorizată.                                                                                                      : ■ ș

Discriminarea la care persoanele cu dizabilități trebuie să facă față este cauzată de prejudecăți însă, de cele mai multe ori, apare ca urmare a faptului că aceste persoane sunt uitate sau ignorate, ceea ce conduce la apariția și întărirea artificială a barierelor de mediu și de atitudine între persoanele cu dizabilități și comunitate;                                                      p

Egalizarea șanselor pentru persoanele cu dizabilități - persoanele cu dizabilități sunt: friMnbjri . ai societății și trebuie să primească tot sprijinul de care au nevoie în cadrul structurilor ’bbi^'uijte din educație, sănătate, angajare în muncă, servicii sociale etc. Ca parte integrantă a procesului dej ; egalizare a șanselor, trebuie prevăzute ajutorarea și pregătirea persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să-și poată asuma deplina responsabilitate de membri ai societății;

Responsabilizarea comunității - comunitatea intervine activ în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități precum și în crearea, dezvoltarea, diversificarea și garantarea susținerii serviciilor necesare persoanelor cu dizabilități. Aceste servicii trebuie să fie de calitate. > bazate pe nevoile persoanelor cu dizabilități, integrate în contextul social și nu o sursă i de segregare. Un astfel de sprijin este în conformitate cu modelul social european de solidaritate, f model care recunoaște solidaritatea noastră, a tuturor, unii față de ceilalți și, în special, față de cei care au nevoie de sprijin;

"Adaptarea" societății la persoana cu dizabilități - societatea, în ansamblul ei, trebuie să vină în întâmpinarea eforturilor de integrare a persoanelor cu dizabilități, prin adoptarea ,și.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

mm


str. lullu Maniu nr. 6* Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.100^ emaili offico^dgaspcby-ro wobsitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

implementarea măsurilor adecvate iar persoana cu dizabilități trebuie să-și asume obligațiile de cetățean. Procesul transferă accentul pus pe reabilitarea persoanei pentru a se "încadra" în societate, pe concepția de schimbare a societății care trebuie să includă și să facă față cerințelor tuturor indivizilor, inclusiv a celor cu dizabilități;

f Interesul persoanei cu dizabilități - orice decizie și măsură este luată numai în interesul acestei i persoane, lîind inacceptabile abordările întemeiate pe milă și pe percepția persoanelor cu dizabilități ca fiind neajutorate;

Abordarea integrată - protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități sunt cuprinse în toate politicile naționale sociale, educaționale, ale ocupării forței de muncă, petrecerii timpului liber, accesului la informație etc.

Nevoile persoanelor cu dizabilități și ale familiilor acestora sunt diverse și este important să fie conceput un răspuns al comunității cât se poate de cuprinzător care să țină seama atât ihiperȘoină^ca întreg, cât și de diversele aspecte ale vieții acesteia.

de


• ’i

ILL j CONTEXTUL ACTUAL

în județul Brașov, un număr de 27 primării au răspuns solicitărilor, oferind informații cu privire la modul în care sunt organizați pentru furnizarea serviciilor sociale și la nevoile/problemele întâmpinate.

Primăria

:                               fii

Tip

acreditare

personal

' Comuna Apața

Compartiment

-

2

Cbttwna Bod

Compartiment

-

1

| :jc|)ip||ha feudila

Compartiment

-

3

Comuna Bunești

Compartiment

-

1

Comuna Cincu

Compartiment

-

3

Municipiul Codlea

Direcție de asistență socială

da

-

Comuna Cristian

Compartiment

da

2

H

ii ' 1 ' i’t 1 ■ ut.

10CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Manlu nr. S, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emaili o ff < c e  Q a p c b v«rc«

websltot www.dgaspobv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONGComuna Crizbav

Compartiment

-

1

Comuna Dumbravița

-

-

1 iiil

Municipiul Făgăraș

Direcție de asistență socială

da

h îr

Comuna Feldioara

Compartiment

da

4                   : I

ii .1

Orașul Ghimbav

Compartiment

-

2

Comuna Hălchiu

Compartiment

da

2

Comuna Homorod

Compartiment

1

Comuna Măieruș

Compartiment

2

Comuna Ormeniș

Compartiment

2- .

Comuna Prejmer

Compartiment

Orașul Râșnov

Birou

5                 !

i. *

1

Orașul Rupea

Compartiment

9 !

Municipiul Săcele

Direcție de asistență socială

-

Comuna Șinca

Compartiment

2

Comuna Ticuș

Compartiment

da

1 .

Comuna Ungra

Compartiment

da

~2

4 ! î

Hi:

Orașul Victoria

Birou

-

5            H

Comuna Voila

-

-

2

Comuna Vulcan

Compartiment

-

1

Orașul Zărnești

Compartiment

da

54

■k


Primăria

Nevoi identificate/probleme întâmpinate

J ! -•i' : ;

Comuna Apața

-copii- locuință și minimum de confort pentru asigurarea unei existențe normale, acces la educație neîngrădită

-vârstnici- asigurarea unui trai decent, satisfacerea nevoilor fundamental perioada incapacității de deplasare

l;4

e în

Comuna Bod

-informarea privind accesul persoanelor aflate în grupurile țintă la acord: ajutoarelor financiare, materiale și medicale pentru situațiile reglementa ifi -f lege                                                                                    4 : ;

irea

£ de;, î

Comuna Budila

-instruirea asistenților personali

>•. i

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0208.417.100, omalli offI c d g n spc b v, r q wobsitat www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

HkSSEBSXuXuSSN


!50 W01.1SO14C0J


i;

i -:lr

; jH

11

-consiliere și planning familial

-servicii medicale de recuperare pentru persoanele cu dizabilități -educația adulților din categoria cu risc social

Corr

luna Bunești

-acces la educație

-reducerea abandonului școlar -evitare sarcini-mame minore

Comuna Cincu . > i "»T '' i li ”

-asigurarea unui trai decent persoanelor vârstnice aflate în dificultate, fără aparținători legali

.Municipiul

Codlia

-dezinteresul anumitor categorii de persoane de a se angaja, de a se integra social

-lipsa locuințelor sociale

-număr crescut de persoane vârstnice singure, cu risc mare de vulnerabilitate -număr mare de copii ai căror părinți pleacă la muncă în străinătate

^Com

'l 1 1

una Cristian

-înființarea unui centru comunitar integrat cu activități de socializare, educative, medicale pentru copii cu dizabilități, copii aflați în risc de abandon școlar sau sărăcie, adulți cu dizabilități

-serviciu de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice

Comuna Crizbav

-

Comuna

i j. 4

Dumbrăvita ' 1!

: '!■£ ■

ii

Mun

Făgă

■ 1

' 1

1

icipiul

iraș

1 ' f

-copii cu risc de separare de părinți -sprijin în depășirea situațiilor de dificultate/ risc de separare de părinți, supraveghere, masă caldă, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, socializare și petrecere timp liber

-copii cu dizabilități- recuperare, educare și dezvoltare, asistență medicală -victime ale violenței domestice- servicii specifice centrelor pentru victime -adulți cu dizabilități- informare, evaluare, recuperare/reabilitare funcțională, integrare/ reintegrare socială, asistență medicală, suport

-vârstnici- îngrijire personală la domiciliu, supraveghere, servire masă, etc


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov:

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091                > j

Telefon/faxi O26S.417.1OO, emalli office@d^-»si-jpchv«rc>

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG-persoane confruntate cu starea de sărăcie-servire masă, locuințe sociale orientare profesională                                                    i

• :■

Comuna

Feldioara

-vârstnici- serviciu de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice

Orașul Ghimbav

-copii/ copii cu dizabilități-prezența unui psiholog clinician care să deservescă toți copiii din comunitate (situații conflictuale în școli, divorț copii cu probleme comportamentale, etc.), a unui mediator școlar, a iinuîlogoped și alt personal specializat în gimnastică medicală, masaj mediM terapii de recuperare.                                                     *

-adulți cu dizabilități și vârstnici- asigurarea transportului local, cât și cel interurban

uri,

Oi

Comuna Hălchiu

-program de sprijin pentru copiii și tinerii de etnie romă în vederea urmă unei forme de învățământ și prevenirea abandonului               'iii

rii

Comuna Homorod

-abandon școlar                                                   f i

-mame minore                                                 |

Comuna Măieruș

tl -nivel redus de școlarizare ce duce la lipsa locurilor de muncă          tj.

-servicii specializate de abilitare-reabilitare și consiliere pentru copii și ac cu dizabilități

-psiholog care să consilieze familiile care au persoane cu dizabilități și ocazional familiile care se află în situații de vulnerabilitate              (

i

lulți

• ;                                e

Comuna

Ormeniș

-mediator sanitar pentru persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabili

i

tați f

■ ■

Comuna Prejmer

-creșterea accesului la servicii medicale la domiciliu                    '

-îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice

-promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viața socială

- accesul copiilor cu dizabilități la programe de recuperare          fi i|

nu

Orașul Râșnov

- baze de tratament și recuperare pentru persoane cu dizabilități       ; j

U| 1

Orașul Rupea

-servicii de îngrijire (vârstnici, persoane cu dizabilități)                   |

-asistență la domiciliu

-formare profesională

Municipiul

-copii și familii în dificultate- lipsa locuinței, lipsa actelor de identitate,


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașovstr. luliu Manlu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emalii

websitei www.dgsspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Săce

•Hi

'! ’ r

1'

le

; ' ■ ; i- #. ir

i

resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor, dificultăți în găsirea unui loc de muncă, familii cu climat social defavorabil, abandon școlar și delincvență juvenilă, probleme de sănătate, dificultăți în obținerea unor drepturi

-persoane vârstnice-sănătate precară, venituri mici în raport cu necesitățile, izolare, singurătate, capacitate scăzută de autogospodărire, absența suportului pentru familia care are în îngrijire un vârstnic dependent, număr insuficient de locuri în Centrele de asistență medico-socială din județ, nevoi spirituale

-persoane cu dizabilități- accesibilitate, inclusiv în propria locuință, lipsa locurilor de muncă protejate, lipsa profesioniștilor în servicii specializate, atitudinea discriminatorie a societății, situația materială precară, absența suportului pentru familia care are în întreținere persoana cu handicap, lipsa centrelor de zi specializate pe tipuri de handicap

-persoane defavorizate de etnie romă- sărăcia, mentalitatea romilor cu privire la muncă și educație, sănătate, familii dezorganizate, lipsa actelor de identitate, dificultate în obținerea unui loc de muncă din cauza lipsei calificării, condiții nepotrivite de locuit, delincvență.

|lnâ Sinea

R

-lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenți, fapt ce determină emigrarea acestora în străinătate la munci ocazionale sau la munci permanente, pentru specialiștii de înaltă calificare

Comuna Ticuș

-

Comuna Ungra

-

Oraș

■i ■

ul Victoria

II 1-

-îngrijire medicală, asistență medicală de urgență

-terapie/recuperare persoane cu handicap

-spații insuficiente de locuit pentru familii cu venituri mici, lipsa resurselor financiare pentru plata utilităților

-îngrijire și asistență medicală pentru persoane vârstnice

Corn

una Voila

i'i

-spații de locuit insuficiente

-resurse financiare insuficiente și dificultăți în gestionarea lor -capacitate scăzută de autogospodărire

Corr

tina Vulcan

-centrele de consiliere psihologică

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100, emalli off i r; e   g ■» p c b <<> < r


Orașul Zărnești


websitoi www.dgaspQbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

-îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice -violența domestică

-abandonul școlar

-prevenirea unei sarcini în rândul minorelor

Un număr de 15 ONG, din județul Brașov, au răspuns solicitărilor, oferind informații referitoare la nevoile/problemele identificate privind serviciile sociale.

Asociația de Servicii Sociale Scut                                                    ~ j

-nu există suficiente centre (de zi și rezidențiale) pentru persoanele cu boli mintale și psihice ț ■ -nu există cadru legislative coerent și ancorat în realitatea din teren;                         J

-înființarea unui centru rezidențial de tranzit pentru tinerii care ies din centrele de ocrotire de stat;

-ar trebui să existe cel puțin un centru de zi pentru persoanele adulte fără adăpost, la nivel județean;

-„grădinițe sociale” pentru familiile vulnerabile și cele monoparentale astfel încât părinții să^se poată integra pe piața muncii;

-nevoia de prevenție și educație în școli (ora de asistență socială în școli sau mai mulți asistenți ; sociali care să desfășoare activități în școli);

-externaiizarea serviciilor sociale către ONG-uri.

Asociația Umanitară Acoperământul Sfânta Teodora

-colaborarea interinstitutională

»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                i ■ i k: 1

Hospice Casa Speranței                                                                1 Njț

-nu sunt suficiente servicii specializate de îngrijiri paliative                                : ‘țF ’

Fundația pentru Copii Abandonați

-nu sunt centre de zi în unitățile sărace sau cu mulți romi

-nu sunt suficiente centre rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități

-nu sunt servicii de susținere sau consiliere psiho-pedagogică (servicii gratuite sau decontate de DGASPC), în comunitate, pentru asistenții maternali sau familiile cu copii în plasament; pentru ;a ■ rezolva o parte din problemele pe care le întâmpină în procesul de educație a copiilor :       ! jș

i ii

i;CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.100, emalli of f i c    g i i s p<c b v.r s;>

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Fundația „Bucuria Darului”

-nu există centre pentru tratarea persoanelor dependente de alcool, droguri

-nu există servicii sociale pentru prevenirea abandonului școlar

: -nu există servicii sociale pestru cazarea persoanelor care nu au acte de identitate, au acte , expirate

'i

liațiâ Filantropică Medical Creștină „CHRISTIANA” Brașov


...

-nevoia de reducere a izolării, marginalizării dar și de ocupare a timpului pentru persoanele vârstnice- Centru de zi pentru persoane vârstnice

-nevoia de suport multidisciplinar și de promovare a sănătății- Centru comunitar pentru persoane . vârstnice

i -neyqia de reducere a izolării, marginalizării dar și de ocupare a timpului pentru persoanele j adulte cu dizabilități- Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de zi pentru ;j persoanele cu probleme de sănătate mintală sau cu risc de a le dezvolta, Centru comunitar în 1 sănătate mintală

-necesitatea unui serviciu socio-medical de îngrijire și monitorizare la domiciliu pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, a unor centre de informare și educație comunitară -nevoia de abordare holistică a problemelor persoanelor aflate în situație de risc social

• -baza^de date pentru prestatorii de servicii sociale

l . J

1  : Jj       ■ z-i ••• j         • a 1

!l Asociația Copiii de Cristal

leii specializate în terapia de integrare senzorială

inserția'profesională a adulților cu dizabilități

-consilierea familiei persoanei cu nevoi speciale

-lipsa deschiderii cadrelor didactice care facilitează integrarea copiilor cu autism în școala de masă


dL.._ „---------

sc-jdC tip familial a:


ț

; Fundația „Casa Mea”

I ;-căsc|de tip familial

I Fundația Creștină Diakonia - Filiala Brașov -sunt puține unități de îngrijire la domiciliu -lipsa de asistenți sociali și de îngrijitori la domiciliu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Maniu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi O2ff8.417.1OO, emalli

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG           £

Fundația Agapedia România

-educarea familiilor în aproape toate domeniile vieții: familial, educațional, etc -lipsa serviciilor de tip after school pentru copiii din familiile vulnerabile

A

Asociația Umanitară Un Nou început

-nevoia de organizare a unor grupuri de suport pentru familiile adoptive/ de plasament


Asociația Mergi înainte

-colaborarea interinstituțională greoaie (birocrație excesivă)

-servicii slab promovate

-prevenție (efectuată de specialiști sau instituții cu atribuții de support sau protecție) inexistentă -dezinteres față de acțiuni în care ar putea fi implicată comunitatea

Fundația Osana

-îngrijirea persoanelor vârstnice

Asociația Dicta                                                                           ;

-lipsa spațiilor pentru dezvoltarea serviciilor sociale

-lipsa personalului calificat

-lipsa serviciului tip școală după școală sau învățământ intermediar (deoarece sunt copii care nu ar trebui să frecventeze învățământul special dar nu ar face față în cel de masă)         îi i

-susținerea financiară din partea autorităților                                               Ir 3 j

, ......... ................!■


■ i.


în urma întâlnirii organizate cu reprezentații spitalelor din județul Brașov, au; foști identificate următoarele nevoi/ problemele:

- persoanelor vârstnice abandonate în spital

-persoane vârstnice ce nu sunt primite în centre pentru vârstnici deoarece sunt încadrate în grad de handicap

-persoanele neasigurate                                                                                ,, ,p;i . ;

-probleme cu instituirea curatelei (cine răspunde de aceste persoane)                         !|/ ! j

-nu există un centru de primire a persoanelor fără adăpost ce nu au domiciliu în mupijpiuli Brașov                                                                                                                  ti ’î |l|i ș ":-

-servicii medico-sociale pentru persoane fără adăpost

-nu există un fond de urgență pentru persoanele neasigurate
’lCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100^ emaili office-§<ig«spcbv,r«:> websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciu) Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


■eqeessuE


iitNm d* manofl «nun* c*H*f*ter*

ISO SWl/tS014001


- îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice

-documentele insuficiente deținute generează probleme la emiterea unei cărți de identitate Jf. -rețe^ nepesară în vederea unei colaborări eficiente (evidența persoanelor, medici de familie, de asigurări)

‘-minjjn 5-locuri pentru bolnavii cronici prevăzute în toate spitalele

-servicii pentru persoane fără adăpost și la primăriile din județ

-copiii părăsiți în spitale

-persoane aduse de pe stradă- apar dificultăți în înscrierea la medicul de familie

-liste lungi de așteptare în ceea ce privește îngrijirile paliative

-realizarea unui contract cadru cu casa de asigurări în ceea ce privește urgentarea întocmirii : documentelor în cazul persoanelor ce au un diagnostic care îi recomandă pentru îngrijirile de tip iv: ’ ' l' f


casa


i

Din datele furnizate de către primăriile care au răspuns solicitărilor, au fost identificate serviciile sociale existente la nivelul comunităților din județul Brașov:


Localitatea

: î|

T m itf - '

Servicii sociale oferite de primărie

Servicii oferite de alte instituții

ONG/ culte religioase

Comdna Apața

-servicii primare

Corn

j : 1

: LU

: H

1 ; I

una Bod

1

: ; î.

, 1 f ib

-servicii primare -servicii de consiliere parentală, educațională și de conduită civică

Corn

• ! .1

una Budila

-servicii primare

-grădiniță cu program normal -școală gimnazială

"jCbdî

AnâBunești

-servicii primare

Corn

.................j

lina Cincu

-servicii primare


ICstr. lullu Maniu nr. 6* Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417,100, omalli

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității* Strategii* Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


-cantină socială


irrwiimgg-jiwMH BEnSuEESGSBI


Municipiul

Codlea

Comuna Cristian
-servicii primare
Comuna Crizbav

Comuna

Dumbravița Municipiul

Făgăraș


-servicii primare

-servicii primareAsociația Sf Maria- Parohiați < Ortodoxă                 Ijp


Comuna

Feldioara

Orașul Ghimbav


-servicii primare -Cantină de ajutor social -Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Făgăraș -Adăpostul de noapte


-servicii primare


-servicii primare -servicii medico-sociale oferite în colaborare cu Asociația "îngrijire Acasă” -afterschool social în colaborare cu

J_____—_____

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Făgăraș

-Centrul de îngrijire și asistență | : Făgăraș                       tj

-Locuința protejată Gabriela - ‘I F -îngrijire la domiciliu persoane ! vârstnice "Bunicii noștri” -îngrijire persoane adulte cu dizabilități la domiciliu          , .

-Proiectul "Marna și copilul’^. ] i Ei j, -Colaborare Hospice-Casa ; J Speranței                       L


-Asociația Kindernest-Centrul Rezidențial Kindernest         '

-Fundația pentru Copii Abandonați Ghimbav                     î!-

-Asociația ”Samariteanu Milos” L -Centrul social-Biserica ()rtodo?k Sf. Petru și Pavel             b ' t i


i;


•h-


i|


T-CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.100^ emalh offioe^dgaspcby.rc» wobsitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte >i Relația cu ONG

iitNm d* rnanogămtnS ceiWco!

î$0 WOVB014001


hi

1

ii

î

ii ii< i:i ; i.

Fundația pentru Copii Abandonați Ghimbav și Școala Gimnazială

Co

i . 1 ■

1 •

4 ' '' ■!

ml

i

ina Hălchiu

.. ..

!il

-servicii primare -Complex de servicii Sociale Centrul social ”Sf. Nicolae”- 8 locuințe protejate -locuințe sociale-21 de unități locative

-servicii oferite prin Proiectul "învață, Dobândește, Dăruiește”-Școala Gimnazială Hălchiu

-”A doua șansă”-Școala Gimnazială Hălchiu

ComiJna Homorod

-servicii primare

‘                              <• I

Comtina Măieruș

-servicii primare

Comuna

Ormeniș

-servicii primare

;Co

! i 1'

mi

■ j

ina Prejmer

> !• *.

: ,1,

-servicii primare -Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer

-Fundația "Casa Mea”

Orașul Râșnov

-servicii primare

Orași

1 Rupea

-servicii primare

-creșă cuCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100, emalli

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

30 WOl/SO KOI


-cantină socială

program prelungit

y i o

Municipiul

Săcele

El

Comuna Șinca

-servicii primare

-■

Comuna Ticuș

-servicii primare

Comuna Ungra

-servicii primare

Orașul Victoria

-servicii primare

-after school în cadrul Liceului Teoretic ”I.C. Drăgușanu” Victoria în colaborare cu UAT Victoria

-Cantină socială-Biserica Baptistă

i '

Comuna Voila

-servicii primare

!■

Comuna Vulcan

-servicii primare

Orașul Zărnești

-servicii primare -Centru de zi

lil, ' <•!" ' '

Vi

Asociații si

ii care au furnizat informații cu privire la beneficiari și servicii :

Asociații/ fundații

Categorii de beneficiari

Număr de beneficiari

Servicii înfiintate/dezvoltate perioada următoare

L 1

1

' i

1

Asociația de Servicii Sociale

-persoane adulte cu probleme cronice de

-20 persoane adulte cu probleme cronice

-dezvoltarea program existente

doi

T

d
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov» Jud. Brașov» cod 500001

Telefon/faxi 0268.417,100, ematli offic^g-dgaspcbyrro

wobsitai www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității» Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONGScut'' Asociația Umanitară


Acoperământul Sfântă Teodora Hospice Casa i .Speranței ir | da ■ r t


ii

.Fund, iția pentru Copi/ Abandonați
.1 •

ii- i


sănătate mintală

-tineri dezinstituționalizați și din medii defavorizate, familii vulnerabile


-persoane vârstnice


-adulți diagnosticați cu o boală oncologică -copii diagnosticați cu boli limitatoare de viață


-minori/adulți cu măsură de plasament instituită la cele 2 servicii rezidențiale -copii din orașul Ghimbav, proveniți din familii nevoiașe -tineri ieșiți din sistemul de protecție


de sănătate mintală (schizofrenie, depresie, tulburare bipolară și obsesiv compulsivă) -25 beneficiari în programul Aftercare Start: 17 tineri și 8 familii (cu 21 de copii)

-18 beneficiari


-adulți -policlinică-450 -adulți-îngrijire la domiciliu-137 -adulți-centru de zi-45

-adulți-unitate cu paturi-13

-copii-143 -18 copii instituționalizați la CTF Casa Prichindel -4 copii cu dizabilități instituționalizați la CTF Casa Livezii -IO copii din localitatea Ghimbav,


-înființarea unui centru de zi pentru copii și tineri din centrele de plasament


-consolidarea serviciilor de îngrijiri paliative existente


-6 tineri ieșiți din sistem găzduiți în Locuința socială Casa SalixCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Brasoyj

str. luliu Maniu nr< 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268,417,100, emaili

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG-bolnavii de la Spitalul de Boli Psihice Zărnești -familii nevoiașe din localitatea Ghimbav -familii nevoiașe din localitatea Dumbrăvița

proveniți din familii nevoiașe sau cu risc de abandon școlar -3 persoane angajate la unitatea Fundației de economie socială -7 tineri ieșiți din sistemul de protecție -15 familii nevoiașe din localitatea Ghimbav -35 familii nevoiașe de romi din localitatea Dumbrăvița

Fundația „Bucuria Darului”

-copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea familiilor al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până la 500 lei lunar;

-tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ, până la terminarea acestora și care se află în întreținerea familiilor al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până

-400 beneficiari (oameni ai străzii, familii cu copii, vârstnici)

-cazare pentru persoanele care nu au locuințe

■»

(I.

i:


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0268,417,100^ omalli afficegdgnspcbv.ro websitai www.dgnspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


■iii

ii

la 500 lei lunar; -persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte

•                 ■ I

i-

ajutoare bănești acordate

J

!;

i i -

i h

în condițiile legii;

f

!j *

\ i

' 1 î

i

1 H

i

f r

’P

 • - pensionarii cu pensii de până la 500 lei lunar;

 • - persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • - invalizii și bolnavii cronici cu venituri de

!■ ' '' i

I ’ r

până la 500 lei lunar;

i

j

1 f. Hi

- oamenii străzii, orice

i M

persoană care temporar nu realizează venituri sau persoanele care și-au pierdut locul de muncă dar care dovedesc că au

t

I

J!1

lucrat;

- alte persoane care se află într-o situație dificilă la un moment dat.

Asocjîația

-persoane vârstnice

-Căminul de Bătrâni

-Centru de Zi pentru

li


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emalli

websitoi www.dffaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte si Relația cu ONfiFilantropică Medical Creștină „CHRISTIANA” Brașov

-persoane cu dizabilități

Dr. Teofil Mija- 46 beneficiari din care 7 reprezintă cazuri sociale -Centrul de îngrijire și Asistență a Persoanelor cu Dizabilități-39 beneficiari din care 3 beneficiari reprezintă cazuri sociale -Centrul Medical Dr. Teofil Mija- în 2018 ÎOOI consultații, terapii.

persoane vârstnice prin Proiectul SEN -Activitate comunii GRUPURI DE SUI pentru sprijinirea < persoanelor cu prol sănătate mintală dii comunitate-Departe de Finanțare și Dez proiecte sociale ap Aktion Mensch p -înființarea unui Ce Zi pentru persoanei probleme de sănăta

Săc

IOJ

.ari pq

Ji i *

imc

vo

4

1

k

6 £ te r

:ele

prin

RT,

qi J ne de

mtul

tare

u dej

U :

ninta

q;

 • ■   :i

li •Gf

 • ■   ți

JL

jBi!

1

Asociația Copiii de Cristal

-tineri și adulți cu dizabilități

-Copii diagnosticați cu Autism, ADHD, Sindrom D0WN și alte tulburări asociate

-12 beneficiari adulți la Centrul de Zi pentru adulți

-30 beneficiari copii

-inființarea unui cenți! rezidențial pentru pers adulte cu dizabilități

■ " f u

i

E : ‘

oane.

- i;

Fundația „Casa

Mea”

-copii găzduiți la Casa de tip familial Casa Mea

-7 copii

r:

i

P 11

i

Fundația

Creștină Diakonia -

Filiala Brașov

-persoane vârstnice -bolnavi cronici -persoane imobilizate, izolate

-25 beneficiari la unitatea de îngrijire medicală

-40 persoane pentru închiriere dispozitive medicale

-consolidarea unității îngrijire la domiciliu

k

-i

1 1.1 . i

. 1 ■

■ i;

1

Fundația Agapedia

-copiii și familiile acestora,unde relația

-IO familii

-26 de copii

-fundația nu este jâcrec ca furnizor de servici

itâtă;

tH

l!

!l:

'l!

ll j:..

•t

i?

r

ț

•i,

■ p.

K

r

lCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268,417.100, omallt officegdgaspcbvvro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


H

T r i.

’!

II-

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

1 Li

ț

i

ioni

i :■*

Ln ia

1:

copiilor cu familiile lor ar trebui să ajungă la un alt nivel

sociale

1

-

Ksoc San vlilo

■ ’ț

âația T,ariteanul r

-copii pentru care a fost instutită o măsură de protecție specială la Casa de tip familial „Samariteanul Milos”

-18 copii

u

5

r

"i

KSO< îiig oi”

îâtiâj'

L itl brii de lângă

-copii cu diverse afecțiuni neuropsihomotorii -copii care prezintă diverse dizabilități de ordin fizic

-35 copii înscriși

-consolidarea serviciului oferit

Asoc

’Uma

Nou

1 ați a tlitară Un început

-persoane ce participă la cursul de instruire în vederea atestării în vederea adopției

-licențierea unui serviciu social de asistență maternală/plasament familial

Asociația Mergi înairțte

-copii și tineri care provin din medii

■F

i

i

’unc

1

Ația Osana

!

i

-copii aflați cu măsură de protecție -persoane vârstnice -persoane nevoiașe

-27 copii cu măsură de protecție

-20 persoane vârstnice

-13 persoane care beneficiază de cantina socială

- o nouă casă de tip familial

S.SOC

: H"

1 ■ ■

atia Dicta

1

1.

-copii cu cerințe educaționale special precum și familiile acestora

-cca 70 copii


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașoyj


str. lullu Manlu nr. 6* Brașov, Jud, Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, email» Of fî C & j ''. d CȘ -î ț.î C : f C' webslte» www.dgaspcbv.ro Cod fiscal» 9870339


Serviciul Managementul Calității» Strategii» Programe, Proiecte și Relația cu ONG


h HI

jlih g


30 ÎOOl/tSO KOI


L.:| i b

Serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Brașov în domeniul protecției copilului j

1. Servicii de intervenție în regim de urgență: prevenirea abandonului copiilpr în maternități/unități sanitare; intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și


repatriere; telefonul copilului

 • 2.     Servicii de zi

 • 3.     Servicii de primire în regim de urgență

 • 4.     Protecție de tip familial: plasamente familiale, plasamente AMP

 • 5.     Servicii rezidențiale

 • 6.     Adopții

 • 7.     Servicii de evaluare complexă a copilului1.


Servicii de intervenție în regim de urgență: prevenirea abandonului copiilor în . maternități/unități sanitare; intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și t ‘ li repatriere; telefonul copilului                                                          || ii | h i ji

La nivelul instituției sunt identificate, evaluate si monitorizate familiile aflate ini situații' P criză, abuz, neglijare, exploatare, trafic, migrație și repatrieri, fiind administrate;acțiuni'

> *                                                                                                                                                           *                                                                                                               i

în parteneriat cu S.P.A.S.-urile de la nivel local, D.G.A.S.P.C. Brașov acordă consiliere și sprijin familiilor predispuse la abandonul copiilor in unitățile sanitare, informând și însoțind . părinții în vederea obținerii drepturilor legale, astfel incît să fie prevenită instituționali .ârea copiilor.

în anul 2018 au fost preluați, în urma sesizărilor scrise primite din partea spitalele ' din județ, un număr de 18 copii părăsiți în unitățile sanitare.                                  J i


de

/activități și măsuri în vederea reducerii efectelor acestora.


Prevenirea sarcinii nedorite este un program al D.G.A.S.P.C. Brașov care, până în iunie 2015, s-a derulat cu susținerea Fundației SERA România, ulterior fiind continuat doar de D.G.A.S.P.C. Brașov. Prin acest program au fost consiliate peste 100 de persoane pe an. Persoanele consiliate au beneficiat de măsuri de contracepție aplicate (sterilet, prezervative,J pastile).                                                                                                                    j ji

-51 14 LI »                                                                                              .                          .-ii . F-l

în ceea ce privește intervenția în situațiile de abuz, se realizează evaluarea inițială și evaluarea detaliată a cazului, fiind oferite servicii de asistență socială, de evaluare și consiliere psihologică pentru copilul victimă și pentru persoanele implicate (agresor, familie)). De


1

i:

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov* cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100^ emalli o«ic<^dgaspcbyMro websitei www.dgnspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității* Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


Brașov are un specialist în Echipa Intersectorială Locală


(EIL)


asemenea, D.G.A.S.P.C.

i                ’

constituită la nivelul județului Brașov, cu misiunea de a identifica/monitoriza cazurile de muncă


pdului în aria teritorială de competență, conform legislației în vigoare.

k |

In, anul 2018, numărul total de cazuri de abuz, neglijare, exploatare înregistrate a fost de

: : i'1 l'ÎT

Sesizările cu privire la copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal sunt evaluate în vederea stabilirii cauzelor care au declanșat comportamentul antisocial, gradului de pericol social al faptei săvârșite, riscului de reeditare a conduitei delincvente, cât și a i potențialului de recuperare a fiecărui copil în parte, în vederea stabilirii planului de intervenție. Ha Centrul “Sfântul Stelian” Ghimbav oferă 20 locuri pentru asigurarea protecției


ale

iu

1|

p

'îi


i ■    vliiu ui kjiaiuui bienali vjiiiiiiuav uivici z.v i wui i jjviiiiu ctoic^ui cu vei jjiutw^ici

specule, ,cu caracter temporar, pentru copiii care au săvârșit o faptă penală si nu răspund penal, empnea, din anul 2015, Centrul “Sf. Stelian” desfasoară activități și pentru copilul ‘ i sau care are un comportament delincvent. în prezent, sunt


llțJli lî—5    — -■■■-■ —

l'țpieM ipuși la fapte de natura penală ” găzdj iți 19 copii.

2. Servicii de zi

!

|Centrul de recuperare „Micul Prinț” Brașov (centru de zi) oferă servicii de recuperare, rirf'proceduri medicale, cât și prin programe specifice cu caracter educativ, copiilor cu


: 'iii


.ccnificate de încadrare în grad de handicap, al căror Plan de recuperare recomandă aceste : i servicii de recuperare. Centrul are o capacitate 50 de beneficiari.

Echipa mobilă de recuperare oferă servicii de recuperare prin deplasarea în localitatea de domiciliu, copiilor cu certificate de încadrare în grad de handicap al căror Plan de recuperare recomandă acest serviciu.

i N Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap Brădet oferă servicii I de recuperare atât copiilor din Complexul de Servicii Brădet, cât și celor din comunitățile din | •zc iijț l'cntrul are o capacitate de 34 beneficiari.


.eritrul are o capacitate de 34 beneficiari.

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități “Rază de Lumină” Brașov asigură activități t^rijire, educație, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a


' deprinderilor de viață independentă, orientare școlară și profesională etc. pentru copii, cât și a unor pctivități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanții legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire copii. Centrul are o capacitate de 20 beneficiari.


Servicii de primire în regim de urgență

I: iiț.

Ni

Centrul de primire în regim de urgență “Domino” Codlea
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emaili oft              

websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
Este un serviciu de tip rezidențial pentru protecția specială în regim de urgență a copilului. Centrul oferă 15 locuri pentru primire în regim de urgență, respectiv pentru a asigura protecția specială în regim de urgență, cu caracter temporar a copilului abuzat, neglijat, prpcțim și pentru copilul găsit de organele de poliție/persoane fizice, ori pentru copilul cu vârstahnai; i mare de 36 de luni, abandonat în unități sanitare. în prezent, sunt găzduiți 7 copii. !lh j I 4; i

4. Servicii de tip familial

Protecția copilului lipsit temporar de posibilitatea de a fi îngrijit în propria familie joate' ț fi realizată prin plasarea lui în familia unui asistent materna).                               '

Toți asistenții matemali (97) au fost monitorizați constant prin vizite la domiciliul acestora și întâlniri la sediul D.G.A.S.P.C. și au beneficiat de o evaluare anuală a activității, concretizată prin rapoarte de evaluare anuală.                                            i C

în anul 2018, la sfârșitul trimestrului III, aveau instituită măsura de plasament la'AX BPTri d| număr de 154 copii și măsura de plasament familial un număr de 535 copii              j K [ * I

5. Servicii de tip rezidențial

în centrele de plasament și casele de tip familial aflate în structura D.G.A.S.P.C. Brașov, numărul copiilor care beneficiau de protecție de tip rezidențial la data de 31.10.2018 era de 408.

La numărul de beneficiari prezentat mai sus, se adaugă 92 copii aflați în plasamept la;

organizații private autorizate.

Servicii de tip rezidențial

31.10.2018

C.P. Dacia

22

C.P. “Casa Maria” Făgăraș

33

C.P. “Casa Ioana” Rupea

25

C.P. “Azur” Victoria

17

C.T.F. “Sfânta Maria” Brașov

8


I;

[;


■iCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi O268.417>1O<\ emalli offic^dgaspcbv.ro wobsitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG


Alice” Codlea


C.P. pentru copilul cu handicap sever C.P.R.U. Codlea


'Ghiocelul” Săcele_____

'Floare de Colț” Făgăraș Alibina” Codlea


Ci'r.I. “Brebenel” Râșnov


C.T.F. “Peter Pan” Lunca Câlnicului


C.T.F. “Sfântul Patrick” Hărman

C.T.F. “Donald” Hărman______

~C~T.F. “Dale” Săcele

C.T.F. “Chip” Săcele jC j ‘‘Patrocle” Tărlungeni


j “Patrocle” Tărlungeni j “Bizuca Tărlungeni”


jfcyu __________________________

' fceîlț ulfeasa Mamei” Brașov

C.T.F. “Buburuza” Tărlungeni

C.T.F. “Greierașul” Teliu

Centrul pentru Copilul Delincvent_____________

Fundația pentru Copii Abanonați Ghimbav -,Căș^Prjichindel_______

Furidiția pentru Copii Abanonați Ghimbav -

Casa| Livezi____________________________________

Asoc ația Samariteanul Milos Ghimbav________

Fundația Dumbrava Minunată Brașov________

Fundația “Casa Mea” Prejmer


Fundația Creștină “Osana”


fundația Kindernest500


II r'9!

I ^opții

Iri anul 2018 au fost eliberate atestate de familii potențial adoptatoare, fiind încredințări în vederea adopției și hotărâri judecătorești privind încuviințarea adopției.


Bggg rM»’


emiseCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generali de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Maniu nr. 6* Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.1OO, emalh off       zs «pcbv. rc

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

.WM»

ESC MOI/BO KOI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

!•


7. Evaluare complexă a copilului pentru încadrarea în grad de handicap


ii


|;, fi T‘ ■


Evaluarea complexă a copiilor cu dizabilități este un proces complex care presi pune colectarea de informații cât mai complete din domeniul medical, social, psihologic și vocațțpnaL ' Asistenții sociali/managerii de caz/ responsabilii de caz din cadrul serviciului sunt răspunzători de zonele administrative din județ și sunt în permanență în legătură cu: asistenții sociali/personalul din cadrul primăriilor, cu asistenții sociali din spitale, cu reprezentanții QNG-urilor, fundațiilor, organizațiilor de cult, comunitatea locală, în vederea identificării cazurilor noi, ■

| Hi


a cazurilor vulnerabile și a cazurilor de reevaluare, în cursul anului 2018, s-au înregistrat:

74 certificate de încadrare în grad de handicap pentru copiii instituționalizați


ir


Beneficiarii sau reprezentanții legali au fost informați despre procedura de certificatului, despre procedurile de recuperare, despre serviciile la care drepturi/obligații, despre ONG-uri etc.


I eliberare a

au acces,

bi t


ti i

Reprezentanții legali ai minorilor au fost îndrumați către Centrul Județean de Reșu Asistență Educațională Brașov, în vederea obținerii certificatelor de orientare școlără! p minorii cu cerințe educative speciale - CES.


l&’îșiJI gttru

a. 1         ■

Serviciile sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Brașov în domeniul protecției persoane adulte

1.

2.


1.


Servicii de zi Servicii rezidențiale


Servicii de zi Centrul de zi „


Casa Soarelui” oferă servicii specializate în regim de zi adulțilbr cu dizabilități. Centrul funcționează din anul 2005 în structura Direcției, având o capacitate de 15 beneficiari pe zi.

2. Servicii rezidențiale

Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus este un serviciu de tip rezid guial destinat protecției persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate. Centrul are o capa^iu

50 de locuri, beneficiarii fiind persoane adulte care sunt încadrați în grad de handicapase aflăm dificultate și au dornici liul/reședința pe raza județului Brașov.Centrul de îngrijire și Asistență “Sf. Anton” este un serviciu de tip rezidențial destinat


ii"


I protecției persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate. Centrul are o capacitate de 49 de

II

adu te cu handicap, care funcționează în localitatea Hărman. Locuința are o capacitate de 8 locuri, beneficiarii fiind persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se afla în nevoie sau în dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

I Locuința Protejată „Casa Chris” este un serviciu de tip rezidențial pentru persoane cjpihandicap aflate în dificultate, având o capacitate maximă de 10 locuri. Beneficiarii sunt ne.adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în


■ .beneficiarii fiind persoane adulte care sunt încadrați în grad de handicap, se află în jtjtib și au domiciliul/ reședința pe raza județului Brașov.

| iLpcuința protejată „Casa Irlanda” este un serviciu de tip rezidențial pentru persoane


i dificultate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

i ■ ! I ; i- !

jț Locuința Protejată „Sf. Patrick” este un serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu handicap aflate în dificultate, având o capacitate maximă de 8 locuri. Beneficiarii sunt ; persoane adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în I [dificil ltate și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

■i


Locuința Protejată „Casa Adrian” este un serviciu de tip rezidențial pentru persoane L'aculî : cu)handicap aflate în dificultate, având o capacitate maximă de 6 locuri. Beneficiarii sunt | jp.et':!| jnje^adulte care posedă certificat de încadrare în grad de handicap, se află în nevoie sau în : difiqț ltatd și au domiciliul sau reședința pe raza județului Brașov.

’ Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe” Victoria” este un serviciu de tip rezidențial destinat protecției persoanelor adulte cu handicap aflate în dificultate. Centrul are o capacitate de 48 de locuri, beneficiarii fiind persoane adulte care sunt încadrați în grad de handicap, se află în dificultate și au domiciliul/reședința pe raza județului Brașov, --iii ,

'(ceiiffl u cu personalitate juridică) este un serviciu de tip rezidențial destinat protecției persoanelor 'adulte Cu handicap aflate în dificultate. Centrul are o capacitate de 50 de locuri, beneficiarii fiind ' persoane i adulte care sunt încadrați în grad de handicap, se află în dificultate și au domiciliul/reședința pe raza județului Brașov.

Evaluare complexă a adultului pentru încadrarea în grad de handicap

./ Evaluarea complexă a persoanelor cu dizabilități este un proces complex care presupune i colectarea de informații cât mai complete din domeniul medical, social, psihologic și vocațional. j, Asțs^nții sociali/managerii de caz/ responsabilii de caz din cadrul serviciului sunt răspunzători ilțdc-ijiB 5rle [e administrative din județ și sunt în permanență în legătură cu: asistenții •, cu asistenții sociali din spitale, cu reprezentanții ONG-


^jentrul de Recuperare și Reabilitarea Persoanelor cu Handicap “Canaan” Șercaia


i jstCil I/fekonalul din cadrul primăriilor.CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emailj           spcbv.ro

websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității» Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

urilor, fundațiilor, organizațiilor de cult, comunitatea locală, în vederea identificării cazurilor noi,! ' a cazurilor vulnerabile și a cazurilor de reevaluare.                                           ș;

în cursul anului 2018, s-au înregistrat:

1324 certificate de încadrare în grad de handicap pentru adulții neinstituționalizați :

Beneficiarii sau reprezentanții legali au fost informați despre procedura de eliberâreiaf > atului, despre procedurile de recuperare, despre serviciile la care au i acces,! '

certificatului, despre procedurile de recuperare, despre drepturi/obligații, despre ONG-uri etc.


'i


Centrul Maternal

Capacitatea centrului maternal este de 6 locuri, iar beneficiari sunt cuplurile copil aflate in dificultate.

Servicii sociale pentru persoane vârstnice                                   ji

La nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov funcționează un serviciu social care se pcbț |n;de;J evaluarea tuturor solicitărilor privind admiterea persoanelor vârstnice aflate în dificult. ț'e îa Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria (centru cu persoanalitate juridică).I ■ Capacitatea centrului este de 40 de locuri.                                                    î ■


mamă -

nli„


iii -i,


a.


r.

Serviciile sociale licențiate ale Direcției de Asistență Socială Brașov                1 ’

: lll M'lj-

Denumire Furnizor

Denumire serviciu social

Tip serviciu soț!

ial

I '■
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov» Jud. Brașov» cod 50009*1

Telefon/faxi 0268.417,100, emalli affice<gdgî»spcbv.rr*

wobsitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
Direcția de Asistență Socială Brașov

i 1î


Centrul Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Sf. Nicolae


Centre de zi persoane cu dizabilități


Centrul de Tip Respiro pentru persoanele vârstnice

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

Căminul pentru persoane vârstnice

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice

Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Centre de zi pentru persoane vârstnice

Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ”Noua”

Centre de zi pentru persoane vârstnice

Unitatea de îngrijire la domiciliu

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență

Centrul de Zi de Informare și Consiliere pentru Persoane fără Adăpost

Centre de zi pentru persoane fără adăpost

Centrul residential pentru persoane fără adăpost

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpo:

Adăpostul de noapte

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc ASTRA

Centre de zi pentru copii, copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părințiServicii sociale private licențiate ce funcționeză în județul Brașov

! !'■

s Denumire Furnizor

|

Denumire serviciu social

Tip serviciu social

34
str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolefon/faxi 0268.417.100, emaili                                        .jj '

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339                     i|> J

Iii

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG ig‘ 4ANSR Filiala Brașov


Asociația de Servicii Sociale Scut


Fundația Motivation Romania


Asociația Aici Pentru Tine


Asociația Blumenau E.V.


Asociația Catharsis


Asociația Copiii de Cristal


Asociația de Servicii Sociale Scut


Asociația Delta Brașov


Asociația Devas


Centrul de Zi Homer


Centrul de zi Scut servicii sociale de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati


Centru de zi


Serviciul de asistență comunitară Aici Pentru Tine

Cămin de bătrâni


Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii_______

Centrul de evaluare și recuperare prin terapie specializată pentru tulburări din spectrul autist, sindrom Down, ADHD___________

Aftercare Start - servicii de asistență comunitară


Centrul persoane vârstnice


Casa de Tip Familial "Gloria Angeli"


Centre de zi pentru persoane adulte dizabilitati


Centre de zi pentru perșolîn î Adulte cu dizabilitati                     *      : ! ș


Centre de zi pentru persoane adulte cu ■ dizabilitati                |ij j iții; ., ____J|

Centre de zi pentru așiștje |țja șiSjiporj I pentru alte persoane aflat ’în situații < I de nevoie                   < ; . ii" i i r ri


Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice


Centre de zi pentru familie cu copii

---------------------------------—-d—fl—1—î---1—Ij---


Centre de zi pentru copji: pdpijjîn familie, copii separați sau|în risc dc


separare de părinți


t.

I; h'


Centre de zi pentru ași^tetjță șlițliporM pentru alte persoane tțflatftîp și| jâții -w de nevoie                     :     ' i ! '■' -i


Centre de zi pentru persoane vârstnice


Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție special ■ j. |jstr. lullu Manlu nr. 6, Brașov* Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268,417,100, emaili

websitai www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


:iația Dicta

■ M


•i


AsOdiația îngrijire Acasă

.ii. j


Centrul de zi Asociația Dicta - Centrul pentru copii cu autism și tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă prin terapii specifice

-x----------------------------------------------------------

îngrijiri la domiciliu


Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți


Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență


Asociația pentru Persoane cu

Dizabilități Fizice Sfântul

:iația Rază de Speranță în ia


Harâlambie Brașov ;/^p|:iația Rază de Speranță în Intel venția și Terapia Tiilourarilor din Spectrul Autist, Brașov !

Asociația Zâmbește Pentru Viitor

■m^a Reformată Casa

Speranței

i


Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele cu dizabilități fizice_________________________

Centrul de zi "Rază de Speranță"-centru pentru copii cu autism și tulburări asociate pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă prin terapii de recuperare specifice Centrul de zi Zâmbește pentru viitor


Fundația Bucuria Darului

Funaația Creștină Diakonia -Filiala Brașov

I I l:îl '■ ':!

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți

Centre de zi pentru asistență și supon pentru alte persoane aflate în situații de nevoie

Centrul pentru prevenirea și combaterea violenței în familie___________________

Cantina socială Mulțumesc


Centre de zi victimele violenței în familie și agresori

Unitate de îngrijire la domiciliu - Brașov


Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie_________________________________

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependențăCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașcw

str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.1OO, emaili oftice&dsaapctev.rc!

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu O.X'G


Fundația Dumbrava Minunată -

Filiala Brașov

Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice


Centre rezidențiale de :|ngrijîreș

asistență pentru persoane vârstnice


Centrul rezidențial pentru protecția copilului


Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție special

Fundația Hospice Casa Speranței


îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități


Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persotm----JS1


dizabilități, persoaneiaflafB''îr^sițEație; de dependență ‘IIț 4W: i!:


Centrul de zi pentru copii cu dizabilități


---------‘:------gL:-.! .4.1-------4 Centre de zi pentru copi i:|jcopiiiîn | familie, copii separați sauiîn risc'de ]. separare de părinți


Asociația Umanitară Acoperământul Sf. Teodora

Fundația pentru Copii

Abandonați

Asociația Filantropică Medical Creștină Christiana

Fundația Casa Mea Prejmer

Asociația Samariteanu Milos

Centrul de zi pentru persoane adulte

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități - HOSPICE Casa Speranței Brașov Cămin pentru Persoane Vârstnice

Centrul rezidențial pentru protecția copilului

Cămin de bătrâni

Centru rezidențial persoane adulte cu dizabilități_________________

Centrul rezidențial pentru protecția copilului

Centrul rezidențial pentru protecția copilului

Centre de zi pentru persoane vârstnice


Centre de zi pentru persoane adulte cl|| dizabilitati             ':4!   4:            p


Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fyârștnice

Centre rezidențiale ptfntri E 3i sistemul de protecție Mec talHpfflF


rezidențiale pțnțrt fepi Lgi. il de protecție șpecfâl!F^H |!!!:

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice Centre rezidențiale pentru! adulți/cu dizabilități____________

Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție speoial ■

Centre rezidențiale pențri | cop ii în sistemul de protecție special t 4-if -----------—M-r H

i h ■ ; /str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emallt of fi c ftgdgașpc by. r & wobsitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONGDin datele furnizate de către primăriile din județul Brașov care au răspuns solicitărilor, au fost identificate serviciile sociale necesare a fi înființate:

.}

ll'ia

' ii I* inO


Comuna
Comunaii ! i'il


Tip serviciu social necesar

-centru de zi pentru copii -îngrijire bătrâni la domiciliu


-centre de zi

-grădiniță cu program prelungit

-cantină socială

-servicii de îngrijire personală

-servicii de recuperare sau reabilitare -servicii de îngrijire medicală


-colaborare mai strânsă între școală, mediator social, medical de familie, asistentul social


-masă caldă servita la domiciliu persoanelor vârstnice


-centru rezidențial pentru persoane vârstnice -centru multifuncțional pentru persoane vârstnice -locuințe sociale -adăpost temporar pentru victimele violenței


Tip serviciu social ce va fi înființat


Buget estimat 2019-2023


Cf. strategiei


-centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice -înființare cantina socială


-centru residential pentru persoane vârstnice


-centru multifuncțional pentru persoane vârstnice


Cf. strategiei


Cf. strategiei


180.000 lei/an


2000 mii lei

Pentru centrul multifuncțional se vor accesa fonduri nerambursabile

Comuna

Cristian


Comuna Crizbav

Comuna

Dumbravița Municipiul

Făgăraș


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov» jud. Brașov» cod 500091 Telefon/faxi 0268.417,100, emalli office^dsaspchv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


domestice


-centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc social

-serviciu socio-medical -serviciu de informare, consiliere psihologică și educație parentală-after school -centru de zi -servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti

-locuințe sociale, servicii de asistență comunitară -îngrijire la domiciliu persoane vârstnice -centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți -centre de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestic

-adăpost de noapte-dezvoltare

-centru de zi vârstnici-dezvoltare-centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc social

-serviciu socio-medical -serviciu de informare, consiliere psihologică și educație parentală-after school -centru de zi -servicii mobile de acordare a hranei-masa pe roti

-locuințe sociale, servicii de asistență comunitară -îngrijire la domiciliu persoane vârstnice -centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți -centre de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestic

-adăpost de noapte-dezvoltare

-centru de zi vârstnici-dezvoltare* ** ’

itu^rr»

CiMWScaf

80 KM1/1SO1 KOI

î j:

■ i ■Finanțate prin proiec ”Program Integrat de Măsuri pentru 11 ! Combaterea Excluzi!

Sociale în comunitatea marginalizată din Comuna Cristian, Brașov”Orașul

Ghirpbav

i ii!

i... I.bl ■

Comuna


auauil


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417.100^ emaili officfrgdgaspcbv.ro websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


-centru de zi pentru copii -centru de zi

-locunță protejată

-centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc

 • - serviciu de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice

 • - centru de zi pentru copii/copii cu dizabilități


-centru de zi pentru copii -centru de zi

-locunță protejată

-centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc


- centru de zi pentru copii/copii cu dizabilități


litNm

ISO SCOblSO 14001

 • - serviciu social de îngrijire la domiciliu

 • - serviciu de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice -centru de zi pentru persoanele vârstnice -servicii de recuperare pentru copiii cu dizabilități
-centru de îngrijire pentru persoane vârstnice-unitate de îngrijire la domiciliu

-centru de zi pentru persoane vârstnice -ambulanță socială -centru socio-medical de îngrijire paliativă pentru vârstnici

-centru de zi pentru dezvoltarea abilităților de • 2019- 304 mii lei

 • 2020- 256 mii lei

 • 2021- 271 mii lei

 • 2022- 288 mii lei

480 mii lei
Orașul

Râșnov


Orașul

Rupeastr. lullu Manlu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tetefon/faxi 0268,417,100, emalii off i c e Si; d țj a'» p c h v< r o websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


viață independent pentru adolescent și tineri -centru residential pentru adulți diagnosticați cu TSA


-centru de recreere pentru persoane vârstnice -centru de zi pentru copii -centre de zi


-creșă

-centru de recreere pentru persoane vârstnice -centru de zi pentru copii -centru de zi


Municipiul

Săcele Comuna Șinca


Comuna

Ticuș

Comuna

Ungra


Orașul

Victoria


-centre de zi pentru persoane vârstnice Cf strategiei


-centru de zi destinat copiilor aflați în situații de risc social


-serviciul de îngrijire personală la domiciliu pentru persoane vârstnice -serviciul de informare, consiliere psihologică și educație parentală -centru social pentru persoane vârstnice -centru de zi pentru copii


Cf strategiei


-centru social destinat copiilor și persoanelor vârstnice
2019-2023-400.OOOlei


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Teiefon/faxt 0268,417,100, emalli offlce^dgaspcby.ro websitoi www.dgttspcbv.ro Cod fiscali 9870339

.Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

ilstern o*

crnMiec*

s$0 wov&ouooi


■Corn

■1 li.

Mi HÎi

tina ‘

1 H; 1

-servicii sociale pentru persoane vârstnice -servicii sociale pentru Copii

-servicii de suport și asistență pentru copiii și familiile în dificultate

Corn

Vulc

Vina in

-servicii de consiliere și informare

-centru de zi

Oraș ,’Zărr

i H

i H

11

■ Ști:, ;

’ !' 1

1 r ‘ i-

1 : '■

-centru pentru violență domestică

-centru pentru persoanele fără adăpost

-cantină socială

 • 2019- 198 mii lei

 • 2020- 210 mii lei

 • 2021- 222 mii lei

 • 2022- 233 mii lei

 • 2023- 245 mii lei

'4

;l|a .nivelul DAS Brașov, nevoile și serviciile necesare a fi înființate se regăsesc în Planul de jii| ie privind serviciile sociale la nivelul municipiului Brașov și în Strategia de dezvoltare a rin ți or sociale de la nivelul municipiului Brașov.

i

Având în vedere informațiile obținute de la factorii implicați referitoare la beneficiarii îdeptificați, nevoile și problemele întâmpinate, precum și propunerile privind înființarea ‘serviciilor sociale, au fost stabilite prioritățile și trasate obiectivele în domeniul asistenței sociale, ; j-peil'ttf i perioada 2019-2023.

4 i 'a; :: H: I Hi ■ : ::

Argumentația alegerii tipurilor de servicii sociale propuse spre a fi înființate are la bază ; priorițizarea nevoilor identificate, coroborată cu liniile strategice cuprinse în strategiile naționale i iînidotfneniul asistenței sociale.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV             *j

Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Brașov.

*bl


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268,417,1OO, emalli ofhcei&dcj websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


fi


[: Vv*1;


IV. OBIECTIVE

2019 - 2023


GENERALE / OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU PERIOADA


<» *


1. în domeniul protecției copilului


I. îmbunătățirea accesului copiilor la servicii sociale de calitate în județul Brașov ,

jjj " I

 • 1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și a calității serviciilor furnizate ©boi"

nivelul județului Brașov                                                               |

 • 2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și fai


li f

'l

Tfcll

Îiliei i

O ți                                  ;        >

țl

în situații


I-


II.Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați vulnerabile la nivelul județului Brașov

l .Prevenirea separării copilului de familie

 • 2. Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial

 • 3. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară

 • 4. Creșterea calității serviciilor furnizate de DGASPC Brașov în domeniul adopțiilor

 • 5. Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament deviant/delincvent

 • 6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflați în situații de vulnerabilitate

T; |

(romi, copii cu adicții, copii ai străzii, copii cu părinți plecați în străinătate)                ;.;j a j h ,


tir:


IlI.Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență                            f - hil i i |

l. Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de combatere și reducere a fenomenelor de j j' violență de orice natură asupra copilului                                                         |i ; Ș î j

iii. i • Illi ■            ■

i ;U


‘.V


ii


i ristr. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod S00091

Telefon/faxi 0268.417.100^ omalli pfficecg-dgaspcbv.ro

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


In domeniul persoanelor adulte


2.1 Persoane adulte cu dizabilități

)iin>tățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități girarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate ele comunității


fi


ti


SHKBil


2. Cdhtinuarea procesului de dezinstituționalizare concomitent cu prevenirea instituționalizării și dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate (înființarea și/sau dezvoltarea/diversificarea tipurilor de servicii sociale acordate care să răspundă i -nevoilor specifice grupului țintă)

i)


k .............................................„.........

/y>efș| inele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iv - yb|

i Il.Cdmbaterea riscului de excluziune socială în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități

jl. Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

2.:Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizabilități

I 1 I •lilî


j i3.J iPpraovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către


j 2.2 Persoane vârstnice

voltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice


li

i-D',

I. îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice

2.3 Alte persoane/familii aflate în situații de risc

i


f ; ■ HI

pil.Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/familii aflate în situații de risc

: i lJ   cientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul


2. Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

; 3. îmbunătățirea sistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului deserviciilor sociale


pentru alte categorii de persoane aflate în situații de dificultatestr. lullu Manlu nr. 6* Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emalli oft i c e    a p c & v < <■ >:<

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


V. REZULTATE AȘTEPTATE


 • - Funcționarea unui SPAS în localitățile urbane și rurale sau asocierea a două sau mai nulte^ localități din mediul rural pentru crearea unui SPAS;

 • - Personal de specialitate suficient în instituțiile cu atribuții în domeniul serviciilor sociale;

 • - Număr cât mai mare de copii care accesează serviciile medicale, educaționale, recreeativ

comunitate;

 • - Număr mare de voluntari implicați în activitățile de asistență socială;

 • - Servicii sociale publice contractate;

 • - Număr mare de campanii și evenimente de informare și promovare a serviciilor sociale;

 • - Rețea de asistență maternală profesionistă dezvoltată;

 • - Rețea de asistență personală profesionistă dezvoltată;

 • -  Instituții rezidențiale de mari dimensiuni închise/restructurate și case/locuințe de tip, ■

-------             --:----;l 11 ! j ?

I ■: i . I ■

: f


din

îiHij'


famiiial/locuințe protejate în număr cât mai mare înființate;

 • - Număr redus de copii cu abandon școlar;

 • - Număr redus de copii victime ale abuzurilor de orice tip;

 • - Acces mai bun la informații pentru copii și familii (contracepție, consum de droguri etc.);

 • - Număr cât mai mic de copii aflați în situație de sărăcie sau excluziune socială;

 • - Colaborare între autoritățile locale, D.G.A.S.P.C. Brașov și ONG, în vederea elim

discrepanțelor între serviciile sociale oferite în mediul rural și cel urban;

 • - Parteneriate între instituțiile publice și private din domeniul social, medical, edjjcaț

societatea civilă, Biserica, Poliție etc, în vederea dezvoltării unui sistem coerent, compreh menit să sprijine persoanele aflate într-o situație de nevoie socială;                      1

 • - Servicii sociale specializate care să acopere toate nevoile identificate, distribuite echitabil la :

nivelul județului;

 • - Sistem eficient și comprehensiv de servicii sociale la nivel județean prin care să se asigure creșterea calității vieții și incluziunea socială pentru toate categoriile de persoane vulnerabili ; j hi

 • - Acces echitabil, nediscriminatoriu și adaptat nevoilor persoanelor la toate serviciile socide dej

pe raza județului;


inării , liijl H î


ib


i bl


■ ‘1

îs
str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268.417,100, emallt cțffice^-dgaspc bv.rs:* wabsitei www.dgtspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

d^Cent, stimulativ socio-afectiv pentru copiii și adulții ocrotiți în centre rezidențiale;

iViciiî sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanei și creșterea capacităților de _rare/reintegrare socială;

- Servicii sociale diversificate pentru copii/familii, persoane adulte și repartizarea lor echitabilă, î 1 ||8

în funcție de nevoile identificate pe raza județului;

j

nivel ridicat/performant al capacității organizaționale pentru toții furnizorii de servicii e, publici și privați, în aria de competență a județului;

jrfode servicii de asistență socială echitabil și proactiv și drepturile tuturor categoriilor de

j- Urii

,sqcia

irjejde pe raza județului, promovate și respectate.


/ii j Surse de finanțare și buget estimat |'i|j '

Pein ‘u


■atingerea obiectivelor stabilite în strategie, se au în vedere mai multe surse de finanțare:

 • - Bugetul de stat;

 • - Bugetul Consiliului Județean Brașov;

 • - Bugetele locale ale orașelor și comunelor din județ;

  țăii


-Fonduri externe, prin accesarea acestora în cadrul programelor cu finanțare nerambursabilă;

, ■- Donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din ]i Mn străinătate cu care furnizorii de servicii sociale pot derula proiecte în parteneriat. HI

Conform Ordinului nr. 1086/2018, privind aprobarea modelului cadru al Planului anual serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului

de , alcțiune privind

, județban/local, Planurile anuale de acțiune vor cuprinde date detaliate privind numărul și ‘categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi : i,iîr^fi{t :ăi^: programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele î ' 'de fir ar țarc. Planurile de acțiune vor fi propuse spre aprobare consiliului județean/local.str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091               £ j

Telefon/faxi 0268.417.100, emalli off j c e ei g n p e & v .re                  :'

websltei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte ți Relația cu ONG

VII. IMPLEMENTARE, EVALUARE ȘI MONITORIZARE (RESPONSABILITÂ TERMENE DE REALIZARE)


Implementarea strategiei se va realiza în concordanță cu strategiile existente, la. național, cu modificările legislative ulterioare și în funcție de contextul sotial' ’fih ri comunităților.                                                                                    |

Instituțiile implicate ora implementa acțiunile stabilite în cadrul prezentei strategii în unei planificări realizate conform obiectivelor și nevoilor locale, precum și în funcț resursele materiale, financiare și umane disponibile.Js.

Pentru monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, autoritățile publice vor elabora planuri anuale de acțiune, cu scopul atingerii obiectivelor propuse.                     | ! Ijf I I

Responsabilitățile și termenele de realizare sunt cuprinse în Planul de implementare; a Strategiei de Dezvoltare ajudețului Brașov 2019-2023.                               '' 'j 0 ( J

Abrevieri ale termenilor

CJ - Consiliul Județean

DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 0NG - Organizație Neguvernamentală

SPAS - Serviciu Public de Asistență Socială

RCP - Responsabil Caz Prevenire

CIA - Centrul de îngrijire și Asistență

AJOFM - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

CTF - Casă de tip familial

LP - Locuință Protejată

VIII. PLAN DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE A JUDEȚULUI BRAȘOV 2019 - 2023str. luliu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxi 0268,417.100^ emalli officcKgdgașpcbv.ro

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/faxs 0268.417.100, emalli website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calitâții, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

PLANUL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE LA NIVELUL JUDEȚULUI BRAȘOV 2019 - 2023

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE SPECIFICE

MĂSURI

ACȚIUNI

RESPONSA

BILI

TERMENE DE REALIZARE

SURSE DE FINANȚARE

1. ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI COPILULUI

2019-2023


I.

îmbunătățirea accesului copiilor la servicii sociale , (lejcalitate în


1. Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și a calității serviciilor furnizate copiilor la nivelul județului Brașov„_


1. Asigurarea unui serviciu public de asistență socială funcțional pentru una sau mai multe unități administrativ-teritoriale


 • 1. Asigurarea personalui de specialitate la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov

 • 2. înființarea unui SPAS în localitățile urbane și rurale sau asocierea a două sau mai multe localități din mediulrural pentru -creapea^iM^gAS funcțional


CJ/DGASPC


Autorități publice locale


2019-2023


Buget local


Buget local3. Asigurarea personalui de specialitate cu atribuții exclusive de asistență socială la nivelul fiecărui SPAS

Autorități publice locale

2019-2023

Buget local

2. Asigurarea serviciilor medicale, educaționale, recreative la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale

1. Facilitarea accesului copiilor la toate serviciile medicale necesare

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate 0NG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe


- ------- -

...        .i.- —•  -

SSteffl 4* HKKSigWflWrt c«i*-5eîr

SOMOb’KO I4CG1
str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/fax: 0268.417.100^ emaili

websîte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


oșrmot

ISO MQVSO 14001


 • 2. Asigurarea accesului copiilor la toate formele de învățământ și prevenirea riscului de abandon școlar (centre de zi pentru copii din medii defavorizate, centre de consiliere pentru copiii cu părinți plecați în străinătate)

 • 3. Asigurarea accesului copiilor la educație timpurie


CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG
4. Facilitarea accesului copiilor și tinerilor la educație incluzivă (copii/tineri în situații de risc de abandon

... ..T^ssJ^școlar și copii/tineri cu rințe educaționale


CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

:__!^Ă£Jstr. luliu Maniu nr^6T~Brașgy^jud. Brașov, cod 500091 -Telefon/fax: 0268.41emălIT o f

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

5. Creșterea accesului copiilor la activitățile recreeative și de petrecere a timpului liber (servicii comunitare integrate, activități socio-culturale și recreative)

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

3. îmbunătățirea colaborării între instituții/alți furnizori de servicii la nivelul județului Brașov

1. Dezvoltarea parteneriatelor public-private

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Asigurarea coordonării metodologice a activității SPAS-urilor/RCP de către DGASPC Brașov

CJ/DGASPC Autorități publice locale

2019-2023

Buget de stat

Buget local

3. Realizarea parteneriatelor între instituții din domeniul sanitar/educațional sau

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe


6. Dezvoltarea colaborării între instituțiile publice și entități private/culte religioase


2.Formarea continuă a personalului implicat în activitățile de asistență socială_________________

1. Organizarea de campanii de informare pentru atragerea voluntarilor


CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG Autorități publice locale Alteinstituții Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externede lege care înființează și administrează unități de asistență socială

implicate

ONG

2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei

1. Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile și responsabilitățile lor și Ia serviciile sociale destinate copilului și familiei

1.Elaborarea și distribuirea materialelor informative

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2.0rganizarea de campanii și evenimente de promovare a serviciilor sociale

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Dezvoltarea competențelor parentale

1. Formarea profesioniștilor în domeniul educației parentale

DGASPC

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Colaborarea interinstituțională în vederea implicării părinților în derularea

CJ/DGASPC

Autorități publice locale Alte instituții

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externestr. lullu Manlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/fax: 0268.417.100, email: affk r

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
ȘisJsrn <j» marsag«fn«rî t$o


unor activități de creștere, îngrijire și educare a copiilor

implicate ONG

3. Eficientizarea monitorizării evoluției copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

1. Crearea unei baze de date unitare de monitorizare a copiilor aflați în evidențele DGASPC Brașov

DGASPC

2019

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Colaborarea interinstituțională în vederea monitorizării evoluției copiilor beneficiari ai serviciilor sociale

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe1. înființarea centrelor de zi/creșe/grădinițe cu program-^MMM^tpre lungi b'm tcrschool pentru co


str. lullu Manlu nr. 6, Brașov,-jud.-Brașov, cod 500091 Teîefon/fax: 0268.417.1OO, email:

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor aflați în situații vulnerabile la nivelul județului Brașov

copilului de familie

comunitate

vulnerabile, cantine sociale, servicii comunitare

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Colaborarea între mediator social, asistent social, medic de familie, personal din învățământ în vederea asigurării prevenției, oferirii serviciilor în funcție de nevoi și prevenirii abandonului școlar (structurile comunitare consultative, etc.)

Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2. Dezvoltarea serviciilor sociale specializate la nivelul comunităților

I. înființarea centrelor de zi de recuperare, a serviciilor specializate de recuperare/reabilitare (autism, tulburări de comportament, îngrijiri

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externestr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod S00091 Telefon/faxi 0268.417.1OO, email»

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONGpaliative, adicții, etc.)

3. Susținerea copiilor și a familiilor lor pentru depășirea unor situații de vulnerabilitate/risc

1. Acordarea ajutoarelor materiale, a meselor calde, etc.

CJ/DGASPC Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Acordarea serviciilor de susținere și consiliere psihologică în funcție de nevoile identificate

DGASPC

Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

.

1. Dezvoltarea/Perfec ționarea rețelei de AMP, conform Strategiei de dezvoltare a «serviciului de -

1. Recrutarea și formarea persoanelor interesate să devină asistent maternal --------

profesionist

CJ/DGASPC

Autorități publice locale-

2019-2023

Proiect ANPDCA POCU Fonduri nerambursabile
2.Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial

asistență matemală

2. Formarea profesională a asistenților matemali profesioniști și îmbunătățirea nivelului de competențe al acestora.

Alte instituții implicate ONG

3. Susținerea și consilierea psihologică a asistenților matemali profesioniști în vederea depășirii unor situații dificile

2. îmbunătățirea serviciilor de tip familial prin implementarea metodei Managementului de Caz

1. Susținerea și consilierea psihologică a familiilor de plasament în vederea depășirii unor situații dificile

DGASPC

Autorități publice locale Alte instituții implicate ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe

2.Dezvoltarea abilităților de viață independentă în scopul creșterii șanselor de

DGASPC

Autorități publice locale Alte instituții

2019-2023

Buget de stat Buget local


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100, emaili

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
integrare socială și profesională a copiilor/tinerilor aflați în plasament familial/AMP


implicate ONGSponsorizări Surse externe


3. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară


1. Asigurarea de sprijin material și suport familiilor cu copii reintegrați


2. Susținerea și consilierea psihologică a familiilor în vederea depășirii situațiilor vulnerabile


CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG


DGASPC

Autorități publice locale ONGBuget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe


2019-2023


Buget de stat

Buget local

Sponsorizări

Surse externe

Finanțări nerambursabile

Sponsorizări =

Partenerjalgajg » public^prjyS^ ~1. Reorganizarea/ închiderea centrelor rezidențiale aflate pe lista centrelor eligibile- •• pentru închidere ^lăbiwăSle către -

ANPDCA și înființarea unor case de tip familial

2. înființarea serviciilor de tip rezidențial pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Finanțări nerambursabile Sponsorizări Parteneriat public-privat

3. înființarea serviciilor de îngrijire de zi la nivelul comunităților (centre de consiliere, centre pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, centre de informare, consiliere psihologică și educație parentală, etc.)

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externestr. luliu Maniu nr. 6, Brașov» jud. Brașov, cod 50009*1 Telefon/fax: 0268.417.1OO^ email:                   e>

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

1. Asigurarea continuă a necesarului uman și material în vederea funcționării optime a serviciilor de tip rezidențial (case de tip familial, centre de plasament)


 • 2. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor din sistemul de îngrijire de tip rezidențial în vederea pregătirii acestora pentru părăsirea sistemului de protecție

  □ml*


  iislsm 4» rnanostmwâ

  i$0 90Q1/ISO14C01
unor soluții pentru înființarea serviciilor sociale necesare

Surse externe

4. Creșterea calității serviciilor furnizate de DGASPC Brașov în domeniul adopțiilor

1. Creșterea numărului de adopții

1. Informarea familiilor cu privire la copiii greu adoptabili, consilierea familiilor privind copiii din sistemul de protecție

DGASPC

2019-2023

Buget local

2. Efectuarea cu celeritate, în termenele prevăzute de legislație, a demersurilor anterioare stabilirii finalității PIP adopție pentru a crește numărul de copii adoptabili

DGASPC

2019-2023

Buget local

3. Pregătirea copiilor eligibili pentru adopție și facilitarea desprinderii acestora de

DGASPC

2019-2023

Buget local


str. luliu Maniu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Telefon/faxt 0268.417.100^ emalli offțce'gdgxsspcbv.r» websitet www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
persoanele de referință
2. îmbunătățirea calității serviciilor de informare, evaluare și monitorizare în domeniul adopțiilor


1. Participarea la cursuri de perfecționare a personalului care lucrează în domeniul adopțiilor


2. Consilierea familiilor cu copii adoptați, în vederea prevenirii/depășirii unor situații de criză


DGASPC


DGASPC2019-2023Buget local Sponsorizări Surse externe


Buget local Sponsorizări Surse externe


5. Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament --- deviant/ delincvent


1. îmbunătățirea colaborării interinstituțională în vederea acoperirii nevoilor copiilor cu comportamenturarea resurselor ZCJ/pGASPC ‘ șîmateria&W^ -


oferite copiilor care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal

necesare pentru acordarea serviciilor

Surse externe

2. Formarea continuă a personalului pentru această categorie de beneficiari

CJ/DGASPC

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii aflați în situații de vulnerabilitate (romi, copii cu adicții, copii ai străzii, copii cu părinți plecați în străinătate)

1. îmbunătățirea colaborării între instituții și organizații specializate pentru oferirea de servicii de calitate beneficiarilor

1. Organizarea unor întâlniri în vederea identificării celor mai bune soluții pentru copiii aflați în situații de vulnerabilitate

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. înființarea unor servicii sociale necesare copiilor aflați în situații

CJ/DGASPC Autorități publice locale

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov* jud. Brașov* cod 500091

Teiefon/faxi 0268.417.100, emalli €sfftce-^:dgaspc.hv.rg> websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONGIII.

Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență


1. Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de combatere și reducere a fenomenelor de violență de orice natură asupra copilului


1. îmbunătățirea colaborării interinstituțională în vederea înființării/dezvoltării unor servicii sociale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență asupra copilului


1. Derularea unor acțiuni informative și formative cu scopul de a proteja copiii față de efectele violenței în familie, în școală sau/și în comunitate, precum și față de efectele negative apărute ca urmare a accesului la mijloacele moderne de comunicare


2. Perfecționarea profesioniștilor care lucrează pe acest segment în scopul îmbunătățirii modalitățilorde interve^ejncazurile

^c'orice tip


Buget local Sponsorizări Surse externe


3. Informare a copiilor și a comunității cu privire la fenomenul violenței

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

4. înființarea/ dezvoltarea unor servicii sociale pentru copiii victime ale violenței

CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local

Sponsorizări Surse externe


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0268,417.100, emalli

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


2. IN DOMENIUL PERSOANELOR ADULTE


2.1 PERSOANE ADULTE CU DIZABI


aaaa


iiUsm d* mariaj «rn*rt? rMWea!

i$0 9001/tSO 14001


1. Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități în condiții de egalitate la toate resursele comunității


----K-----------------------------

1. îmbunătățirea la nivelul județului Brașov a mijloacelor de informare și comunicare pentru persoanele cu dizabilități


1 .Asigurarea de servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual și asigurarea de tehnologie asistivă, materiale și instrumente de lucru pentru facilitarea comunicării pentru persoanele cu dizabilități


ITÂȚI

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONGBuget local Sponsorizări Surse externe2. Organizarea de evenimente și campanii de informare, mediatizare, cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități —


persoanele cu dizabilități

2. Mobilizarea resurselor (județene, locale) necesare pentru eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu dizabilități să nu fie discriminată

1. Organizarea de campanii de sensibilizare și promovare a egalității de șanse și nediscriminarea persoanelor cu dizabilități

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Implicarea persoanei cu dizabilități în toate planurile întreprinse având în vedere principiul „nimic pentru noi, fără noi”

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget de stat Buget local Sponsorizări Surse externe


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1

Telefon/faxi 0268.417.100^ email:

website: www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


----X----------------------------

3. îmbunătățirea colaborării interinstituționale în vederea accesibilizării resurselor comunității pentru toate persoanele cu dizabilități


 • 1. Consilierea persoanelor cu dizabilități pentru facilitarea accesului la toate organizațiile, structurile și serviciile din comunitate

 • 2. Accesibilizarea spațiilor pentru accesul facil al persoanelor cu dizabilități la servicii.


CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG


2019-2023


Buget local Sponsorizări Surse externe


4. Promovarea voluntariatului în vederea participării persoanelor cu dizabilități instituționalizate la cât maLmulte activitățiqffliblideTșiS
1. Organizarea de campanii de informare pentru atragerea voluntarilor


CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG


LContractarea      4«BfîASPC ,

serviciilor sociale din ’


69


2019-2023


Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Continuarea procesului de dezinstituționali zare concomitent cu prevenirea instituționalizări i și dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate

entități private/culte religioase

2. Subvenționarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege care înființează și administrează unități de asistență socială

DGASPC

ONG

2019-2023

Buget local

2. Reorganizarea/ închiderea centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități și înființarea de servicii alternative

1. Punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în Planurile de restructurare a centrelor rezidențiale ale D.G.A.S.P.C. Brașov și monitorizarea acestora

CJ/DGASPC

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. înființarea locuințelor protejate

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

3. înființarea serviciilor în comunitate (centre de zi,, servicii de recuperare sau reabilitare, servicii pentru adulți cu probleme de sănătate

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externestr. luliu Maniti nr. 6, Brașov, jud. Brașov* cod 500091 Telefon/fax: 0268.417.100, emailt

websitet www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG • 3. Dezvoltarea

sistemului de asistenți personali profesioniști în vederea prevenirii instituționalitării, dezinstituționalizării și trecerii tânărului cu dizabilități de la AMP la APP______

 • 4. Prevenirea

instituționalizării prin dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare-îna^aS^ comunitate      *

mintală, etc.)____________

4. Asigurarea resurselor umane și materiale necesare pentru buna funcționare a serviciilor 1. Recrutarea și formarea persoanelor interesate să devină asistent personal profesionist


 • 1. înființarea centrelor de zi, a atelierelor protejate, a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, a serviciilor de îngrijiri paliative, a serviciilor de consiliere pentru familii apăfțînăfoare, a sei'viciildr'pcntru

dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (în vederea inserției sociale)

3.Promovarea accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale ale omunlui

1. Asigurarea/facilitar ea accesului persoanelor cu dizabilități la măsuri pentru prevenirea riscului apariției dizabilității, la îngrijire medicală și la toate serviciile necesare

Accesibilizarea spațiilor, a mijloacelor de informare și comunicare, etc.

CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

l.Elaborarea și distribuirea materialelor informative


II.

Combaterea riscului de excluziune socială în vederea creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxt 0268.417.1OO, emaili

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


1. Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitățicomunității privind problematica dizabilității și necesitatea prevenirii și combaterii discriminării, abuzului asupra persoanelor cu dizabilități

-----K-----------------------------

2. îmbunătățirea colaborării între instituții/alți furnizori de servicii pentru adulți cu dizabilități la nivelul județului Brașov2.Organizarea de campanii și evenimente de promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilități


1. Organizarea de acțiuni în familie, școală, comunitare, în vederea conștientizării importanței și nevoii respectării dreptului la educație și formare profesională pentru toate persoanele cu dizabilități


2., Organizarea de.

-■ anagrame de educației*»*» Ternare profeslbTOOC// z^s^jgffigțibhăre/conțimia?^


CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG


CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG


CJ/DGASPC

Autorități v-sși publice locale't'


2019-2023


2019-2023


2019-2023


Buget local Sponsorizări Surse externe


Buget local Sponsorizări Surse externe


Buget local

^^Sponsorizări /Sursccxtcrnc

3. Participarea factorilor implicați pentru

as i gurarea/faci 1 itarea accesului persoanelor cu dizabilități la diagnosticare și intervenție timpurie, la măsuri pentru prevenirea riscului apariției dizabilității, la îngrijire medicală și servicii de recuperare cât mai aproape de domiciliu

CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu

1. Eficientizarea măsurilor pentru integrarea profesională a persoanelor cu dizabilități

1. Dezvoltarea parteneriatelor între DGASPC, autorități publice locale, AJOFM Brașov, agenți privați de ocupare, ONG

CJ/DGASPC

Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externestr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100^ email: oH < t       >,  ”

website: www.tigaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG
 • 2. Informarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de pe piața muncii pentru persoanele cu dizabilități

 • 3. Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea economiei sociale (ateliere protejate, gospodării anexă, întreprinderi sociale, etc.)

1 .Organizarea de campanii și evenimente pentru promovarea • servicîil^^entru

sociale pentru persoane vârstnice

calității vieții persoanelor vârstnice

sociale pentru persoane vârstnice

pentru atragerea voluntarilor

2. Stabilirea parteneriatelor pentru realizarea unor activități cu persoanele vârstnice

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Promovarea unei vieți sănătoase, active, sigure, decente, conform standardelor de calitate prevăzute de legislație

1. Asigurarea resurselor umane și materiale pentru buna funcționare a serviciilor sociale

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Formarea continuă a personalului care lucrează cu persoanele vârstnice

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

3. Combaterea marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor vârstnice

1. Susținerea implicării active a persoanelor vârstnice în viața societății (cluburi de socializare și petrecere a timpului liber, etc.)

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

4. îmbunătățirea/

1. înființarea centrelor

CJ/DGASPC

2019-2023

Buget local


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091

Telefon/fax: 0268.417.100^ emalls

websîte: www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice la nivelul comunității

de zi pentru persoane vârstnice, a centrelor de socializare și petrecere a timpului liber, a serviciilor la domiciliu, a locuințelor protejate

Autorități publice locale ONG

Sponsorizări Surse externe

Prevenirea abuzurilor asupra populației vârstnice și a excluziunii acesteia.

2.3 ALTE PERSOANE/FAMILII AFLATE IN SI

UAȚII DE RISC
I. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/fami Iii aflate în^ situațiiTBexisc


1. Eficientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului ..


1. Creșterea gradului de abilitare a tinerilor și formarea deprinderilor de viață independentă în vederea reducerii riscului de excluziune și marginalizare socială


 • 1. Realizarea activităților pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă a copiilor/tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție^

 • 2. înființarea/ dezvoltarea servicj-dor^ i de consiliere,/spnptya- / centrelor’rezi


CJ/DGASPC Autorități publice locale ONGBuget local Sponsorizări Surse externeBuget local onsorizări ursei externe-/


pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție

2. Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

2. Colaborarea interinstituțională în vederea întăririi capacității de gestionare a violenței în familie corelate cu violența asupra copilului

1. Dezvoltarea/ înființarea serviciilor sociale în domeniul violenței în familie (centre de urgență, locuințe protejate, centre de zi, centre de consiliere, grupuri de suport, etc.)

CJ/DGASPC Autorități publice locale ONG

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

2. Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale ale resurselor umane existente în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

CJ/DGASPC Autoritățile publice locale

2019-2023

Buget local Sponsorizări Surse externe

3. îmbunătățirea

1. Colaborarea

1. Organizarea de

CJ/DGASPC

2019-2023

Buget local


str. (uliu Manlu nr. 6* Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0268.417.100^ emaili              bv.r»

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONGsistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului de persoane


interinstituțională în vederea întăririi capacității de gestionare a fenomenului traficului de persoane


evenimente/campan i i pentru informarea și conștientizarea populației și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de persoane


2. Realizarea unor acțiuni de identificare timpurie a victimelor și de referire către serviciile specializate


Autoritățile publice locale


CJ/DGASPC

Autoritățile publice localeSponsorizări Surse externeBuget local Sponsorizări Surse externe


--

1. înființarea/ dezvoltarea unor servicii sociale pentru persoanele aflate în situații de dificultate: centre de zi pentru persoane fără adăpost, centre deurgență pentru» fTOțfîrrdificultate, locuintc sociale. cantine'4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de persoane aflate în situații de dificultate


1. îmbunătățirea colaborării interinstituțională în vederea înființării/dezvoltării unor servicii sociale pentru persoanele aflatedifeituatii deCONSIEIULJUDEȚEANBRAȘOV "       —®

Trectia Generală de^Asistență Socială si Proiectia Copilului Brașov-

str. lunirManiukhr^8»Brașov.iud. Braso^^co^ ȘO009 Telefon/fax» 0268.417^100., emaiii

websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscala 9870339

150 KJOVtSOMCOl


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

sociale/servicii mobile de acordare a hranei, etc.

întocmit,

Serviciul Managementul Calității,

Strategii, Programe și Relația cu ONG