Hotărârea nr. 213/2019

Hotărârea nr.213 – aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

ROMANIA


1918 201B I SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.213

din data de 30.05.2019

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.05.2019;

Analizând expunerile de motive și rapoartele de specialitate înregistrate cu nr.ad. 4993 din data de 3.04.2019, respectiv 27.05.2019, întocmite de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Văzând adresa nr. 21288 din data de 28.03.2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (3), lit. “b”, art. 5 și art 6 alin. (1), lit. „c” din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, aprobat prin Anexa 1 la H.G.R. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizul emis de Comisia Județeană privind Incluziunea Socială de la Nivelul Județului Brașov, conform Hotărârii nr. 1 din data de 18.04.2019, comunicată prin adresa Ministerului Muncii și Justiției Sociale/Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov cu nr. 4278/18.04.2019;

Având în vedere dispozițiile art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, precum și dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin. (3) lit. „d” și alin. (5) lit. „a” pct. 2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pe anul 2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

PREȘEDINTE, Adrian- ÎTran Vcștca


Contrasem'

SECRE


Maria D


eaza, ^AR răveanu
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon/fax: O26B.417.1OOf emalli office ^'dyaspcbv.ro websltes www.dgaspcbv.ro Cod fiscal: 9670339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


Anexă la HCJ

nr..............

Aviz consultativ al Comisiei Județene de Incluziune conform Hotărârea Nr.1/18.04.2019

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2019

Având în vedere:

 • 1.     Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov pentru perioada 2019 - 2023 aprobată prin HCJ nr/

 • 2.     Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020;

 • 3.      Strategia națională “ O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020

 • 4.     Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2016-2020

  2)0. of'str. iuliu IVIaniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi O26B.417. 1OO, emalli offlc=e»@clgsiapcfav^ro websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • 5.     Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020

 • 6.     Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021;

 • 7.     Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rromilor 2012-2020;

 • 8.     Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015- 2020;

 • 9.     Procesul-verbal/minuta consultării în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizorii publici și privați/asociații profesionale și a organizații reprezentative ale beneficiarilor din data de 24.10.2018.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov cuprinde:

 • 1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I;

 • 2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean — Capitolul II;

 • 3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - Capitolul III.

str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, JucC Brașov, cod 500091 Tftitrfon/faxi 0268,417.100, omalll offlce@clgași»cbv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

ServiciuJ A'Iunagementul Culitâții, Strategii, Programe. Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A. Serviciile sociale existente la nivel județean (trim III 2018)

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform Nomenclatoru Iui serviciilor sociale

Denumirea serviciului social

Capacitate

Grad dc ocupare

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente (conform standardelor de cost):

| Măsuri

Buget local

Buget județean

Buget de stat

Contribuții persoane beneficiare

Alte surse

I.

8891CZ-C-IH

Centrul de recuperare „Micul Prinț”și echipa mobilă -Complex de Servicii „Cristian” Brașov

50

100%

71.565,00

644.085,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

2.

889ICZ-C-UI

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap - Complex de Servicii Brădet

34

100%

48.664,20

437.977,80

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

3.

8891CZ-C-III

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati „Rază de lumină” Brașov

20

100%

27.079,20

243.712,80

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Licențierea    serviciului

social.

4.

8790CR-CI-I

Centrul de plasament

„Dacia”

_

30

75%

86.541,00

778.869,00

1

1

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

str- lullu Maniu nr. 6t Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi O2G0*4'f7'»'1OO9 emalh offlco@clc|»sj>c:bv.ro websltei wwwAigaspcbv.ro Cod fiscala 9870339


Serviciul Msoagementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

5.

8899CZ-D-I

Centrul de zi „Casa Soarelui”- Complex de Servicii „Cristian” Brașov

15

100%

16.924,50

152.320,50

1

*1---------------------

1

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

6.

8790CR-C-I

Centrul de Plasament „Casa Maria”- Complex de Servicii Făgăraș

35

95%

| 100.964,50

908.680,50

1

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

7.

8790 CR-C-1

Centrul de Plasament „Casa Ioana” Rupea

34

85%

98.079,80

882.718,20

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

8.

8790CR- C- 1

Casa de tip Familial .„Sfanta Maria” -Complex de Servicii Piatra Craiului

10

80%

33.955,00

305.595,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

9.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Aurora” - Complex de Servicii „Măgura” Codlea

25

35%

72.117,50

649.057,50

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

10.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap „Speranța” -Complex de Servicii „Măgura” Codlea

40

85%

156.312,00

l

1.406.808,00

i

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.


str- luliu Maniu nr. 6, Brașov* jud. Brașov, cod 500091 Telafon/faxi 0268.417.100, emalli offlGCb^dgasfțețky.ro wobsitei www.dg0spcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul OilitAții, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

11.

8790CR- C-1

Centrul de Primire Regim de Urgență „Domino”și telefonul copilului- Complex de

Servicii „Măgura” Codlea

15

55%

60.259,50

i

542.335,50

Reorganizare    conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate.

12.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Ghiocelul” - Complex de Servicii Brădet

49

92%

191.482,20

1.723.339,80

Reorganizare    conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

13.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Floare de Colț” -Complex de Servicii Făgăraș

40

85%

156.312,00

1.406.808,00

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

14.

8790CR- C- I

Centrul de Plasament „Albina” - Complex dc Servicii „Măgura” Codlea

20

80%

78.156,00

703.404,00

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

15.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Bambi” - Complex de Servicii Piatra Craiului

10

100%

25.955,00

i

!

233.595,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Licențierea serviciului social.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. lullu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Tolefon/faxi O26B.417, 1OO* emalli oȚnce^dcjajșjpcby.ro

websltei www,dgaspcbv,ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

,3^


mur-

CAr-irrr        i

?SO«»ViS* KOI I


16.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Brebenel” - Complex de Servicii Piatra Craiului

7

|   75%

18.168,50

î

163.516,50

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Licențierea serviciului social.

17.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Peter Pan” - Complex de Servicii Hărman

10

100%

25.955,00

233.595,00

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Licențierea serviciului social.

18.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Donald” - Complex de Servicii Hărman

10

100%

25.955,00

233.595,00

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate.

Licențierea serviciului social.

19.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Dale” - Complex de Servicii Săcele

11

100%

28.550,50

256.954,50

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

20.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Chip”- Complex de Servicii Săcele

11

100%

28.550,50

256.954,50

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

Licențierea    serviciului

social.

21.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial „Patrocle” - Complex de Servicii Tărlungeni

11

100%

28.550,50

.l

256.954,50

i

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.      |

str. lullu tVUtnlu nr. Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi O268.417.iOO, omalii off1ce@dgaspcbv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscala 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Licențierea serviciului social.

22.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial „Lizuca”- Complex de Servicii Tărlungeni

11

90%

28.550,50

256.954,50

ț

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

Licențierea    serviciului

social.

23.

8790CR-MC-I

Centrul Maternal „Casa

Mamei” (minim 6 cupluri)- Complex de Servicii Săcele

6 cupluri

100%

39.561,00

356.049,00

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate.

24.

8790CR- C- I

Casa de Tip Familial Buburuza -Complexde Servicii Tărlungeni

11

90%

28.550,50

256.954,50

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate. Licențierea serviciului social.

25.

8790CR- C- I

Casa de tip Familial „Greierașul” - Complex de Servicii Hărman

11

90%

28.550,50

256.954,50

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate.

26.

8790CR- C-1

Centrul „Sfanțul Stelian” Ghimbav

20

100%

57694

519246,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Elaborarea Planului de închidere.

27.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Alice” - Complex de Servicii „Măgura” Codlea

25

100%

72.117,50

1

i

649.057,50 i

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate.


str. luliu Mnnlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxa 0268.417.100, amalh office»@<l_gaspct>v.ro websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

«J*-V3no3wwr»

SCOT I4C01


Serviciul Manngeoientul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Elaborarea Planului de închidere.

i 28.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Daniel”

12

| ’

31.146,00

280.314,00

Înființarea     serviciului

social conform noilor standarde       minime

obligatorii de calitate.

Licențierea    serviciului

social.

29.

8790 CR-D-1

Centrul de îngrijire și

Asistență Timișul de Sus-Complex de Servicii Timiș

50

100%

169.137,50

1.522.237,50

90.902,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de restructurare.

30.

8790 CR-D-1

Centrul de îngrijire și Asistență „Sfântul Anton”-Complex de Servicii Timiș

49

100%

165.754,75

1.491.792,75

22.859,00

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Realizarea măsurilor cuprinse în Planul de restructurare.

31,

8790 CR-D-I

Centrul de îngrijire și Asistență „Sfântul Gheorghe” Victoria

48

162.372,00

J

1.461.348,00

J

înființarea serviciului social conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Obținerea avizului ANPD.


str- luliu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Telofon/faxa 0268.417. 1OO, emaiil offăcog^igaspcbv.ro

wobsitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul NInnagementuJ Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu O.NG

1—

ț--

Licențierea serviciului social.

32.

8790CR-D-VII

Locuința Protejată „Casa Irlanda”- Complex de Servicii Hărman

8

100%

17.287,53

155.587,75

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Obținerea       avizului

ANPD.

Relicențierea serviciului social.

33.

8790CR-D-V11

Locuința Protejată „Casa Adrian”- Complex de Servicii Tărlungeni

6

12.965,65

116.690,81

înființarea     serviciului

social conform noilor standarde       minime

obligatorii de calitate.

Obținerea       avizului

ANPD.

Licențierea    serviciului

social.

34.

8790CR-D-VII

Locuința Protejată „Sf.

Patrick”- Complex de Servicii Hărman

i

8

100%

17.287,53

i

155.587,75

_

înființarea     serviciului

social conform noilor standarde       minime

obligatorii de calitate. Obținerea       avizului

ANPD.

Licențierea    serviciului

social.


str. tullu Mnnlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 50009*1 Telefon/faxi O268.4i7. 1OOt omalh ofțlc©@dgaspcbv.ro wobsitat www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

țiyswgaii; j • «« j

■ aq                     ,-7


r^to^rrr        j

ISO 9001/150- i«wai j


Serviciu) Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

35.

8790CR-D-VIJ

Locuința Protejată „Casa Chris”- Complex de Servicii Brădet

10

[ 100%

s

i

i

i

21.609,41

j 194.484,69

j

Reorganizare    conform

I noilor standarde minime obligatorii de calitate.

Obținerea       avizului

ANPD.

Licențierea    serviciului

social.

36.

8730 CR-V-I

Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul” Victoria

40

100%

95.136,00

856.224,00

191.741,50

Reorganizare   conform

noilor standarde minime obligatorii de calitate.

37.

8790 CR-D-I1

Centrul de Abilitare si Reabilitare Canaan Sercaia, cu personalitate juridica

48

100%

172.416,53

1.551.748,75

Reorganizare conform noilor standarde minime obligatorii de calitate. Obținerea avizului ANPD.

Licențierea serviciului social.

38.

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

110

70,9%

39.

8790SF-C

Serviciul social -

Compartiment asistență matemală

163

.a

55%

1

1

Licențierea serviciului social.

Dezvoltarea rețelei de asistență matemală prin proiectul “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”-în cadrul POCU j 2014-2020               i


str. lullu Mstnlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telofon/faxi 0268.417.100, omalli offfcA(@2ci«lșsj>cbv.ro wobsitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Servicii sociale propuse a fi înființate prin accesarea fondurilor nerambursabile prin POR 2014-2020 și/sau prin parteneriat public-privat:

NR. CRT.

Serviciu social

Cod serviciu social

Nr. estimat de beneficiari

Categoria de beneficiari

Activități desfășurate 2019

Buget estimat (lei)

Surse de finananțare

1.

Casa de tip familial Victoria 1

8790CR- C-

1

12

Copii/tineri

Elaborare SE

Accesare fonduri

Demarare implementare plan

55000

DGASPC

CJ

POR

2.

Casa de tip familial Victoria 2

8790CR- C-

I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Demarare implementare plan

DGASPC CJ POR

3.

Serviciul social de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă Victoria

8891CZ-C-VI

50

Copii/tineri

Elaborare DALI

Accesare fonduri

Demarare implementare plan

70000

DGASPC

CJ

POR

4.

Casa de tip familial Făgăraș 1

8790CR- C-

I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

55000

DGASPC CJ POR ONG

5.

Casa de tip familial Făgăraș 2

8790CR- C-

I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri Colaborare ONG

Demarare implementare plan

DGASPC CJ POR ONG

6.

Serviciul social de recuperare     pentru

copiii cu dizabilități Făgăraș

8891CZ-C-III

50

Copii/tineri

Elaborare DALI

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

70000

DGASPC CJ POR ONG


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, coc* 500091 Tolofon/faxi 0260.417.100, emalli offtcci@>cl<|zișpct>v.ro websitej www.dgaspcbv.ro Cod fiscah 9070339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Froiecte și Relația cu <>N<V

7.

Casa de tip familial

Făgăraș 3

8790CR- C-

1

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare 0NG

Demarare implementare plan

-

DGASPC CJ POR ONG

8.

Casa de tip familial

Făgăraș 4

8790CR- C-I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

-

DGASPC CJ POR ONG

9.

Serviciul social de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă Făgăraș

8891CZ-C-

VI

50

Copii/tineri

Elaborare DAU

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

-

DGASPC CJ

POR

ONG

10.

Casa de tip familial

Codlea 1

8790CR- C-I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

55000

DGASPC CJ POR ONG

11.

Casa de tip familial

Codlea 2

8790CR- C-

I

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

DGASPC CJ POR ONG

12.

Casa de tip familial

Codlea 3

8790CR- C-

1

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

37000

DGASPC CJ POR ONG

13.

Casa de tip familial

Codlea 4

8790CR- C-

1

12

Copii/tineri

Elaborare SF

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

37000

DGASPC CJ POR ONG

14.

Serviciul social de dezvoltare a deprinderilor de viață

8891CZ-C-

VI

50

Copii/tineri

Elaborare DAU Accesare fonduri Colaborare ONG

35000

DGASPC

CJ

POR


s*tr. lutiu Manlu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/fax: 0268.417. lOO^ omalli office@dgaspcbv.ro websitei www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

r<M»*ierr

Î50 9O0VISC.* 140QI


Serviciul Nlsningementul «ulîtații, Strategii. Programe, Proiecte și JL<elați:i cu ONG

independentă Codlea

Demarare implementare plan

| ONG

15.

Serviciul social de recuperare pentru copiii cu dizabilități Codlea

8891CZ-C-

111

50

Copii/tineri

Elaborare DAL1

Accesare fonduri

Colaborare ONG

Demarare implementare plan

35000

DGASPC CJ POR ONG

16.

Casa de tip familial

Brădet 1

8790CR- C-l

12

Copii/tineri

Elaborare SF+PT+DTAC/DE Colaborare ONG

Demarare implementare protocol colaborare

55000

DGASPC

CJ

ONG

17.

Casa de tip familial Bradet 2

8790CR- C-

1

16

Copii/tineri

Conform Convenției de asociere încheiată între UAT jud. Bv, DGASPC BV și Fundația SERA România, aprobata de CJ BV prin Hot.

nr.219/26.05.2017

175000 euro-Fundația SERA 50000 curo -

CJ Bv

35000 ron -DGASPC Bv

Fundația SERA România,

CJ Bv și DGASPC Bv

18.

Locuința Protejată

Brădet

8790CR-D-

VII

10

Tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului de la CS Brădet

Conform Convenției de asociere încheiată între UAT jud. Bv, DGASPC BV și Asociația Episcop Vasile Coman Brașov, aprobata de CJ BV prin Hot.

nr.218/26.05.2017

Bugetul este asigurat 100% din sursele proprii ale Asociației

Asociația Episcop Vasile Coman Brașov

19.

Locuință protejată pentru victimele violenței domestice

8790CR-VD-I11

6

1

Victime ale violenței domestice

Acord de parteneriat cu ANES - Proiectul privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice -VENUS - POCU 2014-2020

1137171,60

POCU ANES

CJ DGASPC

20.

Locuința Maxim

Protejată Victoria 1

8790CR-D-

VII

Minim 4 i

I

1

Tineri cu dizabilități

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru

Bugetul este asigurat 90%

PIN 2019


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jucf- Brașov, cod 50009*1 Telefon/faxi O26d.4f7.100, emalli offlco^’dgaspcbv.ro websltoi www.dffaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

care ies din sistemul de protecție a copilului

tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov

prin PIN 2019 și

10% cofinanțare CJ

21.

Locuința Maxim

Protejată Victoria 2

8790CR-D-

VII

Minim 4

Tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ

PIN 2019

22.

Locuința Maxim

Protejată Victoria 3

8790CR-D-

VII

Minim 4

Tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ

PIN 2019

23.

Locuința Maxim

Protejată Victoria 4

8790CR-D-

VII

Minim 4

Tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ

PIN 2019


str. lullu Manlu nr- 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Tel<»fon/faxi O26S.417. 1OO, emaili offlco@dgasjpcbnz.ro wobsit®i vtrww,dga3pcbv.ro Cod fiscali 9870339

1 wr*—

’              <■ hi “■V.t rr

34C01


Serviciul Managementul Calitalțiî, Strategii. Programe, Proiecte și Relații» cu ONG

protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov

1

24.

Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Victoria

8899CZ-D-1

30

Tineri cu dizabilități din locuințele protejate și persoane cu dizabilități din comunitate

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ

PIN 2019

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile.pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 • 1. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2019

Buget estimat 2019: 1.000.000 Ron


str. lullu Manlu r»r. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091

Toiefon/Tax» 0268.417.100, emalh ofTic*X££d<j£»spcbv,ro wobsitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean în

conformitate cu prev.art.6 din HG nr.797/2017

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de intemet/se afișează la sediu:

 • a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean;

 • c. Activitatea proprie și serviciile aflate în- proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat, etc. - se actualizează ori de câte ori este cazul;

 • d. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

i. Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează ori de câte ori este cazul;

ii: Serviciile sociale, care funcționează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii,:costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează anual, până la data de Ol.04, în condițiile în Gare serviciul public de asistență socială le furnizează

iii. Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului - se actualizează cel puțin anual;

 • e. Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se actualizează cel puțin trimestrial;

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

 • 3. Telefonul verde;


str. luliu Manlu nr, 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Ta)«fon/faxi 0268^4^7.100, omalli off1ce@dga_șf>cbv.ro wobsitoi www.dffaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte $i Relația cu ONG

 • 4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de SPAS sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local, etc — la solicitarea colaboratorilor;

 • 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale SPAS - la solicitarea acestora;

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare, etc;

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc;

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă.

Activitățile de promovare a serviciilor sociale și de informare a publicului la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov se regăsesc în Planul anual de PR -2019.

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.:

a. Cursuri de perfecționare

Nr. persoane

Protecția juridică a drepturilor omului/jurisprudența CEDO

1

Management public

2

Managementul protecției civile

1


str. lullu Maniu nr. 6, Brașov, Jud. Brașov, cod 500091 Telefon/faxi 0263^417,100, omalh offIcțșgdgaspcbv.ro wobsitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Managementul proiectelor

8

Audit și control

9

Managementul funcției publice

4

Managementul resurselor umane din entitățile publice

8

ECDL

36

Etică si Integritate

9

Transparență decizională și liberul acces la informații dc interes public

9

Controlul legalității actelor administrative prin contenciosul administrativ

IO

Drept administrativ și contencios administrativ

9

Norme și proceduri de tehnică legislativă

9

Managementul timpului

42

Management strategic

3

Protecția și drepturile copilului

46

Gestionarea documentelor unei instituții publice

6

Imaginea și relațiile publice instituționale

2

Comunicare intra și interstituțională în entitățile publice

"■»

3

Comunicare interpersonală în cadrul entităților publice

35

Coaching-ul, instrument al managementului public modern

2

Comportament și conduită publică

28

Comunicare și relații publice

7

Dezvoltare abilități și aptitudini

208

Gândire pozitivă

19

Asistență socială

I02

Managementul serviciilor sociale și asistență socială

24

Managementul performanței în administrație

4


str. iuliu IVIanlu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/faxi O26S.417. 100, emalli offico@dgaspcliv.ro website: www.dgaspcbv.ro Cod fîscoii ©870339

Serviciul Mi«n;»gciiientul Calității, Strategii, Prognuuv, Proiecte și Kclnțui cu ONG

Management financiar și contabilitate bugetară

12

Managementul achizițiilor publice

8

Managementul administrație publice

2

Administrarea și dezvoltarea rețelelor IT&C

l

Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP/SICAP)

l

Managementul mediului

7

Administrarea și utilizarea sistemului de operare LINUX

l

Verificarea execuției lucrărilor dc construcții, întreținere și reparații

l

Legislație cadru

l

Managementul contractelor de lucrări

I

Administrare fond locativ și utilități

l

Cadastrul - abordări și reglementări în context european

I

Gândire pozitivă

IO

Inteligență socială și emoțională

7

Managementul stresului

34

Mentoring

2

Programare neuro-lingvistică

8

Tehnici și programe de dezvoltare personală

76

Managementul calității serviciilor publice

3

Motivarea personalului

22

Politici comunitare

l


str- lullu Manlu r>r_ 6, Brașov, Jucf. Brașov, cod 50009*1 Tolefon/faxi 0263.417,100, emaila offico^dgajsjpcby.ro websitoi www.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9970339


Serviciul Managementul C'alitâții, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Marketingul serviciilor publice

2

S.M.I.S.(Sistem Unic Informatizat al Proiectelor)

I

Inovație și Creativitate

56

Drepturile copilului în reglemantările interne și internaționale

! 1

Managementul Situațiilor de Urgență

2

Gestionarea informațiilor clasificate

1

Medierea și negocierea în administrația publică

1

Managementul competențelor

8

Politici publice

1

HTML Web Design

2

Curs perfecționare pentru administratori/ legislație privind gestiunea

9

Educație medicală continuă

28

Managementul conflictelor

69

Managementul riscului

12

Managementul schimbării

1

Cursuri în domeniul psihologiei

13

Psihopedagogie specială

5

Logopedie

2

Alfabetul Braille

1

Curs gastronomie

5