Hotărârea nr. 211/2019

Hotărârea nr.211 – aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov, instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Braşov, precum şi aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777., Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.co, www.judbrasov.ro


ROMANIA


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.211

din data de 30 mai 2019

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului muzeului

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând Expunerea de motive nr. 8540/22.05.2019 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. Ad. 8540/22.05.2019, întocmite de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune: aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, precum și aprobarea comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului, pentru evaluarea finală a managementului acestui muzeu, evaluare ce se va desfășura la nivelul Consiliului Județean Brașov în perioada 17.06.2019-03.07.2019;

Având în vedere prevederile 36, alin. (1) și alin. (2) și art. 37, alin. (2) dinO.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexa 2 la Ordinul Ministerului Culturii nr.2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), lit. „d” și alin. (5), lit. „a”, pct. 4 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea evaluării finale pentru perioada 2014-2019, a managementului Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă comisia evaluare, comisia de soluționare a contestațiilor și secretariatul, pentru evaluarea finală a managementului Muzeului „Casa Mureșenilor” Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov.


Contrasemnează, SEC

Maria


Secretar,/j

Maria Dumbrăyeanu FREGULAMENT de organizare și desfășurare a evaluării finale pe perioada 2014-2019 a managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Brașov

CAP.I

Dispoziții generale

ART. 1

Evaluarea managementului de către Consiliul Județean Brașov autoritate reprezentată de domnul Adrian - Ioan Veștea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Brașov, denumită în continuare "autoritate” pentru: Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, denumită în continuare "instituție”, se realizează în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management.

ART. 2

Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea finală, a managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management pe baza raportului de activitate întocmit de managerul instituției de cultură evaluate, denumit în continuare "managerul”.

Raportul de activitate depus pentru evaluarea finală va face referire la activitățile / proiectele / programele derulate pe întreaga perioadă de management, respectiv 2014-2019.

ART. 3

Evaluarea finală a managementului instituției de cultură este organizată în două etape, astfel:

 • a) prima etapă: analiza raportului de activitate pe întreaga perioadă de management;

 • b) a doua etapă: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, desfășurat la sediul Consiliului Județean Brașov.

ART. 4

Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) până la data de 17.06.2019, depunerea raportului de activitate;

 • b) până la data de 24.06.2019, întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;

 • c) până la data de 28.06.2019, analiza raportului de activitate și a referatelor - analiză de către comisia de evaluare;

 • d) în data de 02.07.2019, susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

 • e) aducerea la cunoștința managerului a rezultatelor evaluării, a notelor și a concluziilor rapoartelor întocmite de comisiile de evaluare, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare, conform art. 41 alin. (3) din O.U.G. nr. 189/2008;

 • f) depunerea contestațiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului:

 • g) comunicarea rezultatelor finale ale evaluării, prin afișare pe site-ul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Evaluarea finală a managementului instituției de cultură, se face pe baza Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Brașov, având ca obiect analizarea proiectelor realizate în cadrul programului asumat și, după caz. ținându-se cont și de activitățile realizate, altele decât cele prevăzute în programul minimal.

CAP. II

Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare finală

ART. 5

 • (1) Pentru desfășurarea evaluării finale a managementului instituției, la nivelul Consiliului Județean Brașov se înființează o comisie de evaluare finală, formată dintr-un număr impar de membri.

 • (2) Comisia de evaluare finală, denumită în continuare ”comisie”, este desemnată de autoritate, prin hotărâre, și va fi constituită din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate a instituțiilor, în proporție de două treimi.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a instituției pentru care se organizează evaluarea.

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității.

ART. 6

 • (1) Nu poate fi desemnat ca membru în comisie persoana care se află în una dintre următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membrii în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se face evaluarea managementului;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat.

 • (2) Statutul de membru în comisia de evaluare finală este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (3) Membrii comisiilor și membrii secretariatelor comisiilor au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate potrivit modelului prevăzut în anexă. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea evaluării.

 • (4) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate membrul comisiei este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia din comisie.

 • (5) în situația în care membrul comisiei nu a depus declarația prevăzută la alin. (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (4), autoritatea va dispune, prin dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei.

 • (6) încălcarea dispozițiilor alin. (l)-(5) va atrage, după caz, răspunderea civilă ori penală, potrivit legii.

ART. 7

 • (1) Membrii comisiei au următoarele atribuții:

 • a) studiază individual documentele primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariatul comisiei;

 • b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

 • c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu și, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 • d) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de secretariat și a proiectului de management aprobat de autoritate;

 • e) se deplasează, după caz, la sediul instituției, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

 • f) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • g) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager;

 • h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;

 • i) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a raportului de activitate și interviului este validată de membrii comisiei.

 • (3) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 de ore înainte de desfășurarea acestora.

ART. 8

 • (1) Membrii comisiei de evaluare au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • d) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • e) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • f) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei de evaluare au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile prezentului regulament, precum și conținutul proiectului de management aprobat de autoritate;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • e) să evite orice contact individual cu managerul evaluat, pe întreaga durată a desfășurării procedurii de evaluare;

 • f) să informeze de îndată, în scris, autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate;

 • g) să reia procedura notării, în cazul prevăzut la art. 11 alin. (5);

ART. 9

 • (1) Mandatul de membru al comisiei încetează:

 • a) după finalizarea evaluării activității managerului;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivată a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei de evaluare nu a depus declarația prevăzută la art. 6 alin.

 • (3) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 alin. (4);

 • g) în alte situații prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-g), dacă acestea au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de evaluare.

 • (4) în cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de evaluare.

ARȚ. 10

 • (1) în activitate comisia este sprijinită de secretariat, ai căror membri sunt desemnați prin hotărâre a autorității. Secretariatul comisiei de evaluare finală este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, de la compartimentul juridic, compartimentul economic și de la compartimentul resurse umane, din cadrul autorității.

 • (2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor comisiei raportul de activitate și proiectul de management;

 • b) analizează raportul de activitate cu privire la aspecte juridice, economice, legate de resursele umane și de managementul instituției, elaborând referate-analiză, pe care le înaintează comisiei de evaluare, întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă și consemnează notele acordate;

 • c) pune la dispoziția membrilor comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • d) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;

 • e) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare;

 • f) întocmește contractele civile în baza cărora membrii comisilor de evaluare, ai comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și ai secretariatelor beneficiază de o indemnizație;

 • g) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;

 • h) redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul comisiei de evaluare;

 • i) aduce la cunoștința managerului, în scris, rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare;

 • j) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • k) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare pe site-ul autorității, a rezultatului final al evaluării, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora;

 • l) asigură, potrivit domeniului de competență, consilierea comisiei în timpul desfășurării interviului, răspunzând la întrebările acesteia;

 • m) invită comisia de evaluare la reluarea procedurii de notare, în cazul prevăzut la art. 11 alin.

 • (5);

CAP. III

Analiza și notarea raportului de activitate

ART. 11

 • (1) Analiza si notarea raportului de activitate si a interviului se vor raporta la modul in care managerul a respectat obiectivele si sarcinile din contractul de management, care reprezintă totodată si criterii generale de evaluare a managementului instituțiilor:

 • •  evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent;

 • •  îmbunătățirea activității instituției;

 • •  organizarea/sistemul organizațional al instituției;

 • •  situația economico-financiară a instituției;

 • •  strategia, programele si implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului;

 • •  evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.

 • (2) Punctajul /ponderea fiecărui criteriu de evaluare se stabilesc de membrii comisiei;

 • (3) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în baza criteriilor și subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare elaborat la solicitarea autorității.

 • (4) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale.

 • (5) Evaluarea finală se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei a unei note -nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, și nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a Il-a, facându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (6) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel: (A + B)/2 =.......

 • (7) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (8) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, astfel:

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

 • (9) în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este considerat nesatisfăcător.

 • (10) Rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisie sunt aduse la cunoștința managerilor, în scris, în termen de 24 de ore de la încheierea procedurii de evaluare finală.

CAP. IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 12

 • (1) Managerul evaluat are dreptul să formuleze contestație asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării finale și să le depună la Registratura Consiliului Județean Brașov și să informeze Serviciul Resurse Umane Salarizare Strategii de Informatizare, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

 • (2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform art. 21 din O.U.G. nr. 189/2008 cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13

 • (1) Comisia de soluționare a contestațiilor este constituită dintr-un număr impar de membri, numiți prin act administrative al autorității.

 • (2) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membri care au făcut parte din comisia de evaluare finală sau din secretariatul comisiei de evaluare finală.

 • (3) Membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor li se aplică în totalitate prevederile art. 6 din prezentul Regulament.

 • (4) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică depunerea contestației, în termenul prevăzut de lege;

 • b) analizează contestația depusă;

 • c) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • d) asigură comunicarea răspunsului la contestație, în termenul legal, contestatorului.

CAP. V

Comunicarea rezultatului evaluării finale:

ART. 14

 • (1) în 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării finale este adus la cunoștința publică prin grija autorității.

 • (2) Rezultatul final al evaluării finale se aprobă prin act administrativ al autorității.

CAP. VI

Dispoziții finale

ART. 15

După finalizarea procedurii de evaluare finală, autoritatea va afișa pe site-ul Consiliului Județean Brașov, Raportul de activitate pentru întreaga perioadă de managament.

ART. 16

 • (1) în cazul în care, rezultatul evaluării finale este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu termenul si cerințele caietului de obiective întocmite de autoritate.

 • (2) Proiectul de management depus în condițiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.

 • (3) Autoritatea are obligația să organizeze concurs de proiecte de management în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei contractului de management, în termen de 30 de zile de la finalizarea evaluării finale;

 • b) rezultatul evaluării anuale este sub nota 7;

ART. 17

Membrii comisiilor de evaluare, membrii comisiilor pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatelor vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile, conform prevederilor Codului civil.

ART. 18

Toate documentele aferente organizării și desfășurării evaluării finale de management se înregistrează și se păstrează în arhiva Consiliului Județean Brașov , conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 19

Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legale în vigoare aplicabile, se modifică și se completează corespunzător actelor normative apărute ulterior aprobării acestuia.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia î

Vizat juridic SJC, Șef seijviciu, Marian^ Mone


Redactat: Consilier, Creangă Liliana

ANEXĂ la Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, din subordinea Consiliului Județean Brașov

DECLARAȚIE

privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), .........................................., membru în comisia de evaluare finală /de

soluționare a contestațiilor/secretariat........................................, declar pe propria răspundere, sub

sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data........................

Semnătura

Vizat juridic S.J.C.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia

Șef serviciu,

Mariana ;Mone

/ U I


Redactat: Consilier, Creangă Liliana

Secretar, f\ Mar ia Dumbrăveanu


secretariatului pentru


Comisia de evaluare finală, comisia de soluționare a contestațiilor $i managementul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov (perioada 2014-2019):

Comisia de evaluare:

Președinte:

Szakal Andras Zsolt, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Supleant: Wittstock Eberhard Wolfgang, Consilier județean, Consiliul Județean Brașov;

Membrii:

Kavruk Valerii, Director, Muzeul Național Al Carpaților Răsăriteni.

Crețu Mirela, Director, Complexul Național Muzeal Astra -Muzeul Civilizației Transilvane Astra Sibiu;

Secretariat:

Both Eniko, consilier, Serviciul Buget, Direcția Economică;

Voiculeț Ioana, consilier, Serviciul Juridic Contencios;

Creangă Liliana, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Dumbravă Ruxandra Dimitria, consilier, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Președinte:

Nechifor Moraru Petru, Director executiv adjunct, Direcția Management Proiecte;

Membrii:

Acad. Ispas Comelia-Sabina, Director, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” București;

Moise Ilie, Cercetător științific / Șef sector etnologie, Academia Română -Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu.

Secretariat:

Both Eniko, consilier, Serviciul Buget, Direcția Economică;

Voiculeț Ioana, consilier, Serviciul Juridic Contencios;

Creangă Liliana, consilier, Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare;

Dumbravă Ruxandra Dimitria, consilier, Serviciul, învățământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relații Externe.

Vizat: Șef serviciu, Duicu Claudia 'ApkMVv

Vizat juridic SJC, Șef serviciu

Mariana7Mone


Redactat: Consilier, Creangă Liliana